Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Sobota, 13 sierpnia 2022 09:12
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Reforma na "NIE"

Pierwsza z gmin powiatu tomaszowskiego wyraziła swoje stanowisko w sprawie planowanej reformy oświaty. Radni z Rzeczycy uważają, że zmiany nie są najlepszym pomysłem.
Reforma na "NIE"

Stanowisko

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 26 września 2016 roku

 

w sprawie konsultacji publicznych założeń reformy oświaty przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Rada Gminy Rzeczyca, po zapoznaniu się z projektami ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe postanowiła zająć stanowisko w powyższej sprawie. Dostrzegamy ogrom zagrożeń oraz ujemny wpływu  jaki może wywrzeć na lokalną społeczność przeprowadzenie reformy edukacji w przedstawionym kształcie. Ujemne skutki reformy dotkną wszystkie grupy osób, których dotyczą czyli uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz samorząd terytorialny.

 

Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, iż skrócenie okresu nauki dziecka na terenie gminy z 9 lat na 8, a tym samym wydłużenie nauki poza miejscem zamieszkania wiąże się z ponoszeniem ogromnych, dodatkowych kosztów przez rodziców, związanych z dojazdami czy kosztami zakwaterowania dziecka. Nasza Gmina oddalona jest od najbliższych miast, w których znajdują się szkoły średnie o ponad  20 km. Gmina Rzeczyca jest gminą typowo rolniczą, gdzie dochody mieszkańców są bardzo niskie. Ten dodatkowy rok nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, może dla niektórych rodziców być nie do udźwignięcia.

 

Nasze wielkie obawy budzi rok 2019, gdzie w pierwszej klasie szkoły średniej spotkają się dwa roczniki. Pierwszy, który obecnie uczęszcza do klasy pierwszej gimnazjum oraz uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej. Będą oni mieli dwa razy mniejsze szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. O każde bowiem miejsce w szkole średniej będą konkurowały ze sobą nie jeden, a dwa roczniki czyli dwa razy tyle młodzieży niż w latach wcześniejszych. Ponadto, nie trudno się domyślić jakie szanse w takiej rywalizacji mają dzieci, które nie dość, że są o rok młodsze od swoich rywali z gimnazjum, to na dodatek ich etap edukacji trwał o rok krócej, bo osiem, a nie dziewięć lat.

 

Nie zrozumiałym dla nas pozostaje pomysł wydłużenia pierwszego etapu nauczania z trzech do czterech lat. Pierwsze trzy lata miały na celu przygotować i nauczyć dziecko podstaw, które w kolejnym etapie czyli klasach 4-6 pozwalały na przyswojenie przez dziecko odpowiednio większej ilości wiedzy w znacznie już szybszym tempie. W naszej ocenie, kolejny rok nauki na tym pierwszym etapie będzie rokiem straconym jeżeli chodzi o wiedzę ucznia. Ponadto zarówno dotychczasowe przepisy, jak i te dotyczące ich zmiany dopuszczają w uzasadnionych przypadkach łączenie zajęć w poszczególnych oddziałach na tym samym etapie edukacyjnym. W naszej Gminie prowadzone są szkoły, do których uczęszcza niewielu uczniów, jednakże jesteśmy zdecydowanie przeciwni ich likwidacji. Utrzymanie tych placówek nie byłoby możliwe, gdyby nie, m.in. łączenie klas. W świetle nowych przepisów, niektórych godzin nauczania w klasie czwartej nie będzie już można łączyć z klasą starszą, a jedynie z klasami młodszymi. To wszystko sprawi, że uczeń po klasie 4 zreformowanej szkoły podstawowej będzie uboższy w wiedzę niż jego starsi koledzy.

 

 

Dotychczasowym, miarodajnym sposobem weryfikacji wiedzy uczniów był egzamin szóstoklasistów. Egzamin, który nie rodził dla ucznia żadnych konsekwencji. Egzamin, który był jedynie sprawdzianem ich umiejętności. Dzięki temu sprawdzianowi, uczniowie i rodzice wiedzieli z czego ich dziecko musiało się „podciągnąć”, oraz z czego było mocne. Dyrektorzy oraz organ prowadzący również mogli zdiagnozować potencjalne problemy oraz zagrożenia i na etapie gimnazjum je wyeliminować. Obecnie pierwszy egzamin, do którego dzieci będą podchodziły będzie nie tylko egzaminem sprawdzającym ich umiejętności, ale, co niezwykle istotne, jego wynik zadecyduje o tym do jakiej szkoły się dany uczeń dostanie. Może się okazać, że po ośmiu latach nauki, uczniowie, którzy w danej szkole byli uczniami bardzo dobrze uczącymi się, na tle powiatu wypadną słabo i ich wyniki nie zagwarantują im miejsca w dobrej szkole średniej. Dodatkowo, zaproponowana formuła egzaminu obejmuje przedmioty: j. polski, j. obcy, matematyka i historia. Zupełnie pominięta została przyroda, która dotychczas znajdowała się na egzaminie gimnazjalnym i wielu dobrych uczniów pod kątem przyrody wybierało profile w szkole średniej. Oczywiście firmy zewnętrzne będą na pewno oferowały odpłatne egzaminy sprawdzające, ale nie wszyscy uczniowie i nie wszystkie szkoły będą chciały do nich przystępować, gdyż nie wszystkich jest na to stać. To również spowoduje, iż ich wyniki nie będą miarodajne.

 

Na obecny rok szkolny nowy Rząd zmniejszył subwencję oświatową dla Gminy Rzeczyca o 160 tysięcy zł. Jest to o tyle niezrozumiałe, że na wysokość subwencji największy wpływ ma ilość uczniów oraz nauczycieli. W przypadku naszej Gminy praktycznie nie uległa ona zmianom. Boimy się, iż przedstawiona reforma będzie podstawą do dalszego zmniejszania kwoty subwencji. W ubiegłym roku do środków otrzymanych z Państwa na utrzymanie szkół  Gmina Rzeczyca dołożyła niespełna 1,2 miliona zł czyli ponad 22%! Zmniejszenie środków finansowych na oświatę spowoduje, że zarówno nasza gmina, jak i większość podobnych gmin będzie zmuszona do likwidowania wszelkich zajęć dodatkowych np. dodatkowych lekcji języka obcego w szkole podstawowej, zajęć logopedycznych, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego w gimnazjum, skrócenie działania oddziałów przedszkolnych tylko do obowiązkowych 5 godzin oraz cięcia wszelkich wydatków na remonty, doposażanie klas.

 

Wiele zagrożeń niesie proponowana reforma dla nauczycieli i ich przyszłego zatrudnienia. Jeden rocznik to ok. 60 uczniów czyli dwie lub trzy klasy w danym roczniku. Każda klasa w gimnazjum ma 38 – 40 godzin zajęć lekcyjnych czyli pomiędzy 76 a 120 godzin tygodniowo do wypracowania przez poszczególnych nauczycieli. Etat nauczyciela to 18 godzin tygodniowo. Nie jest więc trudno przeliczyć ilu nauczycieli jest realnie zagrożonych utratą zatrudnienia. Dodatkowo, godziny w klasie IV szkoły podstawowej w większości przejmie nauczyciel nauczania początkowego. Również środki, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało przeznaczyć na uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli spowodują, iż w wielu przypadkach jeden nauczyciel będzie mógł uczyć kilku przedmiotów, a co za tym idzie część nauczycieli stanie się zbędna. Sposoby rozwiązywania stosunku pracy  z nauczycielami zajęły niemało miejsca w projekcie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe, zatem Pani Minister Zalewska doskonale zdaje sobie sprawę ze skali zwolnień wśród nauczycieli, jaka nastąpi po wprowadzeniu powyższej reformy. W skali naszej Gminy może wynieść ok. 20% ogółu zatrudnionych czyli około 10 nauczycieli. Zwolnienia również mogą dotknąć pracowników administracyjnych m . in. poprzez likwidację sekretariatu. W naszej Gminie szkoła jest jednym z największych pracodawców. Na dzień planowanego wprowadzania  reformy nie znajduje się żaden nauczyciel mający uprawnienia emerytalne. Niewielu będzie mogło również skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, zatem potencjalne zwolnienia dotkną głównie nauczycieli młodych, mających na utrzymaniu rodziny, dzieci. Zwolnienia  w tej grupie społecznej i to w takiej skali znacząco wpłyną na bezrobocie na terenie naszej gminy.

 

Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż należy odstąpić od reformowania oświaty w takim zakresie, jaki został zaproponowany przez Ministerstwo. Zwracamy uwagę na potrzeby dokonania zmian w podstawach programowych w poszczególnych rocznikach, tak aby polepszyć poziom edukacji dzieci i młodzieży. Niezbędnym jest również zagwarantowanie zwalnianym nauczycielom, spełniającym wymagania wskazane w art. 88 ustawy Karta nauczyciela prawa do pełnej emerytury, tak jak to miało miejsce w 1998 r.

 

Brak jasnej, przemyślanej i uczciwej wobec obywateli polityki oświatowej prowadzi do powstawania chaosu i uzasadnionego lęku w naszych szkołach i społeczeństwie.

 

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Pani Minister Zalewskiej jakoby przeprowadzenie reformy miało być bezkosztowe. Samo zwalnianie nauczycieli, płacenie odpraw czy wypłata zasiłków dla bezrobotnych pedagogów, pracowników administracyjnych i obsługi szkoły, ale także wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, wymiany pieczęci, dostosowaniem klas, budynków, wymiany niedawno zakupionych nowych podręczników to wszystko rodzi ogromne koszty idące w miliardy złotych.

 

Proponujemy, aby środki finansowe, które mają zostać przeznaczone na szkodliwą wg Rady Gminy Rzeczyca reformę przeznaczyć na zwiększenie wysokości subwencji oświatowej, tak aby realnie pokryła wydatki związane z wykonywaniem przez Gminę zadania zleconego przez Państwo, zgodnie z przepisami prawa, a także wyasygnowanie z budżetu Państwa środków na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz wspomagające uczniów słabszych tj. logopedia, gimnastyka korekcyjna czy zajęcia wyrównawcze.

 

Wobec powyżej przedstawionych argumentów, my Rada Gminy Rzeczyca nie możemy zaakceptować przedstawionych założeń reformy edukacyjnej przedstawionej przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską.

                                                                                   

                                                                                 Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy Rzeczyca

                                                                                           /-/

                                                                                Leszek Kosiacki

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Ajaj 05.10.2016 22:22
Najlepsze jest to, że nawet szczekacze pis-uaru, nie mają racjonalnych argumentów aby obronić tak chory pomysł tej reformy... he, he

Ajdejano 30.09.2016 17:26
Ci radni-bezradni chrzanią w tej uchwale - jak potłuczeni. Jednak - nie dziwię się im, ponieważ tak mieli głosować - za USILNĄ namową swojego wójta - wiadomo: PSL.

buu 29.09.2016 10:03
Do wpisu nr 1 Zgadzam sie z Toba.Nauczciele do pracy a nie tylko wakacje przerwy swiateczne i jeszcze tam co. Boja sie reformy jak ognia bo pare tys.belfrów pójdzie na bezrobocie nawet związki Wam nie pomogą.

xxx 28.09.2016 22:01
A reszta gmin?

Ewa 28.09.2016 10:40
Zgadzam się z Tomaszowiak, dla mnie nie są najważniejsze argumenty dotczące nauczycieli, choć pewnie gdybym była nauczycielem to by były. Jednak to dobrze, że ktoś zwrócił uwagę na to, że ta dobra zmiana nie jest dobra dla dzieci i nie bał się tego powiedzieć.

Tomaszowiak 28.09.2016 08:01
Najważniejsze w oświacie jest dobro dzieci. Argumenty o nauczycielach nie są najtrafniejsze, bo to oni są dla uczniów a nie na odwrót. Natomiast planowana reforma głównym jej beneficjentom raczej się nie przysłuży...

Silv 28.09.2016 06:40
I co nagle to gimnazja to jednak super rzecz ? przez wiele lat praktycznie każdy uważał, że to jeden wielki nie wypał, nawet sami nauczyciele... bo 1 klasa to powtórka 6 a 3 klasę trzeba powtórzyć w 1 bo nauczyciele zazwyczaj za słabo uczyli czyli uczeń na 11 lat nauki (oczywiście jeśli obecne 1-3 można nazwać nauką) to 2 lata miał powtórzeniem tego co miał niby wcześniej umieć .... Druga sprawa, że od gimnazjów zaczął się lekceważący stosunek do nauczycieli(kosz ze śmieciami na głowę etc...) Trzecia sprawa to nauczyciele, którzy nie potrafili się przyłożyć by dziecko jakoś nauczyć lub chociaż próbować zwrócić uwagę... Dzieci się biją na moich oczach a co przejdę udam, że nie widzę... Niestety gimnazja to jeden ale to jeden wielki nie wypał i niestety jak w każdej branży ludzi, którzy się do tego zawodu nie nadają trzeba zwolnić ... Bo nie ukrywajmy jeśli ktoś jest naprawdę dobry to pracę choćby w prywatnej znajdzie... A reszta teraz płacze...

mgr 27.09.2016 16:33
Ja tez jestem z wyksztalcenia mgr historii. Mam prawie 40 lat i pracuje fizycznie od 15 lat po 50 godz tygodniowo. Tu wielkie halo robia. Pojda belferzy rzeczyczcy pracowac fizycznie i problem z utrzymaniem rodzin rozwiaze sie sam. W Tomaszowie a nawet blizej Rzeczycy jest tartak na Konewce. Przyjma do pracy kazdego bylego nauczyciela. Brawo pani Minister za reforme.

Paweł 27.09.2016 21:53
Panie mgr - w całej reformie nie chodzi o nauczycieli ale o dzieci !!! Ja też jestem za tym aby nauczyciele pracowali jak wszyscy - ale to im chroni Pani Minister utrzymując "kartę nauczyciela" - tu raczej nie krzyczysz brawo dla Pani Minister

mgr ze 27.09.2016 23:16
widocznie ci to magistrze odpowiada , bo gdyby ci naprawdę zależało żeby pracować w wyuczonym zawodzie , niekoniecznie jako nauczyciel to byś dążył do tego . Przecież nie musiałeś mieszkać w Tomaszowie . Wielu pokończyło studia i zostało w miastach gdzie studiowali i znaleźli pracę w wyuczonym zawodzie , ale ty wolałeś zostać i machać łopatą - twoja wola więc nie narzekaj na swój parszywy los tylko dalej machaj jak ci w tym dobrze !

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżkiAutor komentarza: mkTreść komentarza: Podziwiam tych pielgrzymów i zazdroszczę kondycjiData dodania komentarza: 12.08.2022, 11:55Źródło komentarza: Wyruszyli Pielgrzymi z Tomaszowa Mazowieckiego na Jasną GóręAutor komentarza: łania parkingowaTreść komentarza: Dziadku, nie idź tom drogom.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 08:31Źródło komentarza: Jaki to ma sens - pyta czytelnik portaluAutor komentarza: KalafiorTreść komentarza: Szkoła niby olimpijczyków, a co rusz kombinują jak tu dzieciom zajęcia na basenie zabraćData dodania komentarza: 12.08.2022, 06:58Źródło komentarza: Nowe boisko na Niebrowie wygląda okazaleAutor komentarza: PolakTreść komentarza: Syf z gilemData dodania komentarza: 12.08.2022, 01:56Źródło komentarza: Najsmaczniejszy letni weekend w Tomaszowie!Autor komentarza: Fiona TrevorTreść komentarza: Uwaga wszyscy: Jestem Fiona, mój mąż grozi mi rozwodem, jeśli ośmielę się zapytać go, czy mnie zdradza. I opuścił dom na 3 lata, znalazłam kontakt z Dr Ogundele, potężnym czarodziejem, ten człowiek przywrócił mi mojego męża w ciągu 24 godzin swoimi mocami. Powiedziałem mu, że nadal będę udostępniał jego imię, ponieważ znalazłem kogoś, kto o nim mówi, zanim się z nim skontaktowałem. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, skontaktuj się z dr Ogundele na WhatsApp: +27638836445. W moim małżeństwie znów panuje pokój, dziękuję.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 01:27Źródło komentarza: Liczy się lojalność i wierność zasadom
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a