Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Św. Antoniego 41
Pomoc Społeczna

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, w tym udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
- tworzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności rodzinnych, finansowanie kosztów ich funkcjonowania;
- pomoc w integracji społecznej osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępczej, w tym udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów związanych z kontynuowaniem nauki oraz tzw. zagospodarowaniem;
- umieszczenia osób kierowanych do domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat tomasowski;
- tworzenie ośrodków wsparcia o charakterze ponadgminnym, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowanie osób do tych ośrodków;
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu tomasowskiego;Rehabilitacja Społeczna

- dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym;
- dofinansowanie kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze;
- dofinansowanie koszów likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
- dofinansowanie imprez z zakresu kultury, rekreacji organizowanych przez organizacje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych;
- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, nadzór nad działalnością oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania;
- realizacja programów specjalnych adresowanych do osób niepełnosprawnychKsięgowość

- bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny;
- kontrolowanie prawidłowości wydatków z PERON oraz innych wydatków w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym;
- sporządzanie list płac, rozliczeń płacopochodnych i prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie;
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu w zakresie pomocy społecznej;
- prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu starostwa w zakresie pomocy społecznej.Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- świadczenie usług psychologicznych, prawnych i pedagogicznych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w szczególności spowodowanych przemocą w rodzinie;
- w wyjątkowych, koniecznych sytuacjach zapewnienie miejsca w hostelu.

Godziny otwarcia:

• od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
• we wtorki 7:30 - 17:00