nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Listy od .N - oświatowych pytań ciąg dalszy

dodano: 2017-07-08 16:19:41, ostatnia aktualizacja: 2017-07-08 16:57:10

W sprawie wdrażania reformy edukacji
 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Tomaszów Mazowiecki., dn. 07.07.2017 r.

 

 

DO:      Zofia Szymańska – Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

           

D/W:   Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

            Katarzyna Lubnauer – posłanka na Sejm VIII kadencji

 

W/S:    list otwarty w sprawie wdrażania reformy edukacji

 

            Pani Prezydent,

 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 czerwca 2017, poniższymi słowami wstępu, zauważamy, iż:

 1. Każde pismo urzędowe winno mieć nadany znak sprawy, stosownie do zapisu rozdziału VIII §27 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z 22 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
 2. Odpowiedź na nasze pismo z dnia 18.05.2017 została udzielona niezgodnie z zapisami rozdziału VII art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 1257). W przypadku, jeżeli potrzebowała Pani więcej czasu na odpowiedź, winna zastosować zapis art. 36 ustawy jw.
 3. Mając na względzie okoliczności opisane w punkcie 2, stwierdzamy bezczynność i przewlekłość Pani działań, co podlega pod zapisy art. 38 Kpa.
 4. Odnosząc się do zarzutu nie wskazania przez nas preferowanej formy odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2017, informujemy, że stosownie do zapisu art. 17 §1 Kpa, sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Ponadto, forma wniesienia zapytania do urzędu jako listu otwartego, jasno określa interes strony rozumianej jako liczny, bliżej nieokreślony zbiór osób z różnych środowisk, a tym samym narzuca formę odpowiedzi jako wyłącznie pisemnej, możliwej do opublikowania i przedstawienia opinii publicznej.

 

Dalej, koncentrując się na treści wstępnej Pani listu,

 1. Nie ma znaczenia Pani subiektywnie odczuwany szacunek do oczekiwań formalnych nadawców pism skierowanych do urzędów, wystarczy, że będzie Pani stosować się do w/w zapisów prawa. Wobec powyższego, uważamy Pani sugestie za niedorzeczne i niedopuszczalne. Pani, powołana do funkcji zastępcy Prezydenta Miasta, a przede wszystkim prawnik, powinna doskonale to wiedzieć.
 2. Jak Pani zauważyła, temat edukacji mocno nas interesuje, ale nasz poziom zainteresowania nie może przesądzać o tym, czy zdecyduje się Pani odpowiadać na pisma czy nie, subiektywnie oceniając stopień zaangażowania nadawcy.
 3. Uważamy, że temat faktycznie jest obszerny, jak Pani potwierdza, co budzi w nas kolejne zdziwienie, że poświęca mu Pani tak niewiele uwagi, opieszale reagując, podchodząc wybiórczo, oględnie i bardzo skrótowo do postawionych pytań.
 4. Z zaproszenia ustnego i przekazanego telefonicznie przez pracownicę Kancelarii Prezydenta Miasta Pani Sylwii Koszarnej, nie wynikało, że na proponowane spotkanie zaproszony jest ktokolwiek inny niż sama Pani Sylwia Koszarna. Co więcej, jeśli takie było Pani założenie, tym bardziej niewłaściwe wydaje się nam zapraszanie grupy kilkudziesięciu osób, w tym posłanki Katarzyny Lubnauer, z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem, na wczesno poranną godzinę i bez wstępnego ustalenia terminu z zainteresowanymi. Pani Poseł Lubnauer ma bardzo napięty terminarz obowiązków wynikających z pełnienia mandatu poselskiego i przebywa na ogół w mieście stołecznym. Biorąc pod uwagę Pani doświadczenie w pracy w biurze poselskim, spodziewamy się, że jest Pani zaznajomiona z procedurą zapraszania na spotkanie Posła, a w naszym przypadku Posłanki, będącej jednocześnie wiceprzewodniczącą partii i Przewodniczącą Klubu Poselskiego .Nowoczesna Ryszarda Petru.
 5. Kolejne sprostowanie, Pani Sylwia Koszarna nie odmówiła przyjęcia zaproszenia, wskazała jedynie niemożność skorzystania z niego w wyznaczonym przez Panią sztywnym i bardzo krótkim terminie. Sugerowanie przez Panią odmowy przyjęcia zaproszenia jest niezgodne z prawdą.
 6. Wierzymy Pani, że urzędnicy są zaabsorbowani czasowo przy realizacji szerokiego wachlarza zadań samorządowych, czego, jako mieszkańcy i podatnicy, od nich oczekujemy i za co jedocześnie bardzo im dziękujemy. Jednakże kategorycznie nie uznajemy tego faktu za argument w niniejszej dyskusji. Panią, jako prezydenta resortowego, winna cechować wielozadaniowość, umiejętność odpowiedniego wyznaczania priorytetów oraz umiejętność organizacji pracy podległych Pani komórek organizacyjnych w sposób umożliwiający im równoległą realizację wszystkich powierzonych zadań. W naszej ocenie wprowadzanie reformy edukacji powinno być jednym z najważniejszych zadań samorządu w obecnym okresie czasu, w tym przypadku z uwagi na bardzo krótki okres realizacji tego zadania. Jednocześnie informuję, że większość pytań zawartych w piśmie z dnia 18.05.2017 r. dotyczyła środków budżetowych koniecznych do zaangażowania na wydatki związane z reformą edukacji w naszej gminie. Jako obywatele gminy, mamy na mocy zapisów art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 1870), który stwierdza, że gospodarka finansami publicznymi jest jawna, możliwość wystosowania do jednostki samorządu zapytania o sposób wydatkowania środków publicznych na realizację zadań gminnych, w tym tych, które są zlecone przez organy państwowe. Tłumaczenie, że urzędnicy są, cyt.: „zaabsorbowani czasowo (...)”, uznajemy za argument zastępczy, próbujący zamknąć drogę do merytorycznej dyskusji dotyczącej w dużej mierze finansów gminnych, których sposób wydatkowania jest Pani, jako przedstawiciel organu gminy, zobowiązana do przedstawienia na mocy w/w. zapisu prawa.

 

 

 1. Za wysoce niewłaściwe uznajemy odsyłanie nas przez Panią do bliżej nieokreślonych mediów w celu poszukiwania cząstkowych informacji na temat realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę wybiórczy sposób udzielenia odpowiedzi na wystosowane do Pani pytania, zwracamy się ponowne z prośbą o udostępnienie informacji na temat reformy edukacji wdrażanej w naszej gminie, które zgodnie z Pani stwierdzeniem,  zostały podane do mediów. Przypominamy jednocześnie, że Pani obowiązkiem jest zadbanie o rzetelne poinformowanie zainteresowanych w sposób zgodny z procedurami obowiązującymi w urzędach. Zatem, jeżeli informacje o reformie edukacji zostały przez Panią przekazane do mediów, to nie powinno stanowić problemu ich ponowne przedrukowanie w celu udzielenia odpowiedzi na nasze pismo z dnia 18.05.2017 roku.
 2. Informujemy, że nie jesteśmy agencją badań rynkowych, aby poszukiwać samodzielnie informacji z różnych mediów i źródeł, w celu uzyskania całościowego obrazu obszaru zarządzania przez samorząd lokalny, który nas interesuje i z działaniami w obrębie którego, chcielibyśmy się zapoznać. Prosimy więc o sprecyzowanie odpowiedzi na konkretnie postawione przez nas pytania. Obowiązkiem urzędnika jest na nie odpowiedzieć, bez względu na publikację ich, w mniej lub bardziej zbliżonym do naszych pytań zakresie, gdziekolwiek indziej. A jeśli już, pragnie Pani uzupełnić swoją wypowiedź publikacjami medialnymi, prosimy je konkretnie określić pod względem: rodzaju medium, tytułu artykułu, daty publikacji, autora oraz linku do artykułu.
 3. Z zasad korespondencji urzędowej, etyki i kultury osobistej, wynikają pewne oczywiste wskazania, jak te, że odpowiada się nadawcy listu. W tym przypadku, nadawca był jasno wskazany: zarząd i członkowie Koła .Nowoczesna Ryszarda Petru w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowany przez przewodniczącą Koła - Sylwię Koszarną, która w imieniu w/w organizacji przygotowuje i podpisuje wszelką oficjalną korespondencję wychodzącą z inicjatywy Koła. List ten był podany do wiadomości i pisany za wiedzą i poparciem merytorycznym Pani Poseł Katarzyny Lubnauer, która jednak nie była głównym nadawcą listu. Jeśli jednak, tak Pani Prezydent uznała, wbrew w/w zasadom, powinna dostarczyć swoją odpowiedź do wybranego przez siebie adresata. W tym przypadku list, poniekąd niepoprawnie zaadresowany, przesłała Pani do kogoś innego – czyli Sylwii Koszarnej, która wg Pani nie jest głównym adresatem, a nie wysyłając odpowiedzi w ogóle, do obranego przez siebie adresata, czyli Katarzyny Lubnauer. W opisanym przypadku oczywistym jest przesłanie listu zwrotnego adresując go do nadawcy tj. P. Sylwii Koszarnej, reprezentującej j/w i do wiadomości P. Katarzyny Lubnauer, j/w. W powyżej opisanym działaniu brak  jakiejkolwiek logiki, nie mówiąc o obowiązujących zasadach, jedynie można doszukiwać się w nim osobistej i nieudolnej złośliwości i arogancji.

 

Koncentrując się na części merytorycznej listu, stwierdzamy, że uzyskane od Pani odpowiedzi nie pokrywają się w pełni z zadanymi pytaniami, traktują sprawy pobieżnie i wybiórczo. Mimo wszystko, będziemy weryfikować tę część otrzymanych odpowiedzi pod względem ich zgodności ze stanem rzeczywistym, a z resztą, na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi, prosimy o ponowne zapoznanie się i podanie pełnych informacji, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 

Ad.1.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z naszym pytaniem nr 1 i odpowiedź adekwatną do treści zapytań. Ponadto prosimy o sprecyzowanie Pani wypowiedzi, cyt.: „W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie naboru do klas I gimnazjum oraz naboru do klas I-III szkoły podstawowej. Nabór do klas młodszych w ww. szkołach rozpocznie się 1 września 2019 roku, kiedy nie będzie już klas gimnazjalnych.” Odpowiedz ta wydaje się nam niedorzeczna, prosimy więc o wytłumaczenie treści tego zdania.

 

 

Ad.2

2.1. Prosimy o uściślenie, z kim konkretnie spotkał się łódzki Kurator Oświaty w dniu 16 listopada 2016?

2.2 Z dyrektorami jakich szkół i których konkretnie tomaszowskich placówek odbyło się spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim?

2.3. Nasze sprostowanie – o ile nam wiadomo spotkanie Prezydenta Miasta odbyło się tylko z Przewodniczącymi / Zastępcami Rad Rodziców, a nie z Radami Rodziców. Różnica polega na tym, że poinformowane zostały pojedyncze jednostki reprezentujące Rady Rodziców, a nie całe Rady Rodziców, które w zależności od szkoły liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Ponieważ pisaliśmy w imieniu rodziców dzieci objętych reformą, informujemy, iż pozostali członkowie Rad Rodziców w wielu przypadkach nie byli poinformowani przez uczestników tego spotkania o przekazanych tam informacjach i podjętych decyzjach. Prosimy o udostępnienie protokołu z tego spotkania.

2.4 Prosimy o podanie terminów tych narad z dyrektorami i imiennie uczestników każdych z nich, włączając w to urzędników Urzędu Miasta.

2.5. Prosimy o przedłożenie założeń i treści harmonogramu wdrożenia reformy, o którym Pani pisze. Kogo objęły wspomniane konsultacje, konkretnie dyrektorów których szkół.

2.6 Prosimy o udostępnienie druku ankiety, informacji dotyczących ilości nauczycieli biorących w niej udział i szkół objętych badaniem, oraz o informację czy ankieta była anonimowa, a ostatecznie, jej wyniki.

2.8. Którzy z dyrektorów szkół byli obecni na spotkaniu? Prosimy o sprecyzowanie ze względu na fakt, iż dyrektorzy niektórych placówek pytani przez nas o wdrażanie reformy edukacji w okresie luty-marzec 2017 twierdzili, że nadal nic nie wiadomo o szczegółach reformy i mamy wszyscy być dobrej myśli, ponieważ to nie pierwszy raz, jak jest wprowadzana reforma w systemie edukacji, więc pewnie się uda. Przyzna Pani, że taka odpowiedź jest niewyczerpująca w obliczu nadchodzących zmian i uzyskana w takim brzmieniu od dyrektora placówki edukacyjnej budzi bardziej niepokój, niż wiarę w powodzenie reformy.

2.9. Czego dotyczyło konkretnie spotkanie, jaka była ilość uczestników, kto reprezentował Urząd Miasta i poszczególne wymienione klasy? Uściślając, ile było klas trzecich i szóstych ze wszystkich wymienionych przez Panią placówek i czy każdy z oddziałów miał swoją reprezentację podczas spotkania?

 

Ad.3

Prosimy o ponowne przeczytanie pytania nr 3 i odpowiedź adekwatną do pytania.

 

Ad.4

Wobec uzyskanej odpowiedzi uznajemy, że więcej spotkań nie odbędzie się. Jak rozumiemy, zostało uznane, iż wszelkie kwestie reformy oświaty zostały już przez Państwa omówione.

 

Ad.5

5.1 Z uzyskanych od Pani informacji wynika, że program dostosowania byłych gimnazjów dla potrzeb klas I-III obejmuje 9 pomieszczeń, gdzie kwota dofinansowania na każde z nich przyznana przez MEN to 10 tysięcy złotych, czyli łącznie 90 tysięcy złotych. Wnioskowana przez Urząd Miasta kwota to 131.932,00 złotych. Z jakich środków uzupełnią Państwo różnicę, która jest niebagatelna i wynosi ponad 30% potrzebnej kwoty?

5.2 Jaka jest rzeczywista kwota potrzebna na stworzenie wszystkich potrzebnych w tych obszarach klas i jaka jest ich łączna ilość z podziałem rodzajowym - ile sal do chemii, ile do biologii i do fizyki?

5.4 Prosimy o odpowiedz na podpunkt 4 zgodnie z zadanym pytaniem. Co do podjętej przez Pani kwestii remontu sanitariatów, prosimy o zrewidowanie i ponowne podanie kwot, ponieważ zauważamy duże nieścisłości.

 

Ad.6

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi. Zakładamy, że istnieje dokument zakładający budżet przeznaczony na wdrażanie reformy edukacji. Nie wyobrażamy sobie wydatkowania jakichkolwiek kwot ze środków publicznych bez wcześniejszego zaplanowania ich i zabezpieczenia w budżecie.

 

Ad.7

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi – ilu nauczycieli zostanie objętych waloryzacją i od jakich parametrów będzie uzależnione ustalenie indywidualnych kwot waloryzacji?

 

Ad.8.

Prosimy o doprecyzowanie – czy wszyscy nauczyciele przedmiotowi będą nadal pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i czy wszyscy będą mieli zapewniony dotychczasowy wymiar poziomu zatrudnienia etatowego?

 

Ad.10

Czy dyrektorzy szkół nie mają obowiązku informowania Wydziału Edukacji UM o planowanym udziale swoich pracowników w szkoleniach i czy nie potrzebują uzyskać od w/w organu akceptacji i zgody na pokrycie kosztów tych działań? Jeśli tak – z jak dużym wyprzedzeniem są zobowiązani informować odpowiednie urzędy i kto zatwierdza koszty szkoleń?

 

Ad.11

W odpowiedzi na pytanie nr 2 nie uwzględniła Pani zebrań z rodzicami, chyba że za takie uznała Pani spotkania z Przewodniczącymi Rad Rodziców, a to jednak nie to samo, co spotkania z rodzicami. Prosimy o linki do w/w informacji, które ukazały się we wspomnianych przez Panią mediach oraz na stronach szkół i urzędów.

 

Ad.12

Prosimy przeczytać ponownie pytanie. Jak rozwiązana będzie zmianowość nauczania w szkołach?

 

Ad. 16

W odniesieniu do odpowiedzi dotyczącej pomieszczenia uczniów w budynkach szkolnych, proszę Panią o podanie źródeł naukowych, na podstawie których oparła Pani to stwierdzenie.

 

Kończąc prosimy o potraktowanie niniejszego listu priorytetowo i ze świadomością, że Pani odpowiedzi będą weryfikowane, w szczególności przez rodziców dzieci objętych reformą oświaty oraz grono pedagogiczne miejskich placówek edukacyjnych.

 

 

Z poważaniem,

 

Sylwia Koszarna

Przewodnicząca Koła

.Nowoczesna Tomaszów Mazowiecki


 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+6 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @6
Trochę więcej rozumu..: Gdyby odpowiedziała na pytania zgodnie z ich treścią, nie trzeba się dopytywać ;)
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 11:41:59
+3 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @1
Trochę więcej rozumu..: A kto powiedział, że na spotkaniu uzyskają odpowiedzi na te pytania, a co więcej - jakieś dokumenty? To spotkanie, aby miało jakąś wartość dla szerszego ogółu powinno być więc protokołowane. Widzisz to? Nie więcej pracy? No chyba, że ktoś liczył że Koszarna będzie sobie sama robiła notatki ze spotkania :)) To nie dziennikarka, o ile mi wiadomo ;)
Dostosuj informacje z BIP do każdego zapytania i podyskutujemy dalej ;)
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 11:38:47
+7 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
Trochę więcej rozumu..: To przykre, że zamiast koncentrować się na meritum sprawy i merytorycznej dyskusji, liczy się kropki i przecinki. Tak na marginesie, Twoja wiedza w zakresie interpunkcji też raczej średnia.
Co do remontu sanitariatów, pytanie dotyczyło kosztów wdrażania reformy edukacji, odpowiedź od Pani Prezydent objęła również sanitaria, a że liczby mocno się nie zgadzają, stąd dalsze pytanie. Naprawdę wydaje Ci się niedorzeczne? Wynika bezpośrednio z uzyskanej odpowiedzi, więc może tam się doszukuj śmieszności.
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 11:33:52
-6 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @4
: Masz słuszną rację co do przecinków. W kilku miejscach przecinki są po jednym słowie. Ale nie zwróciłeś/aś uwagi na te kropki po każdym Ad. Przykład: Ad.12. Ad w języku łacińskim znaczy "do". Czyli tłumacząc z polskiego na nasze to brzmiałoby: "Do.12". No i na koniec nie pisze się"w/w" tylko ww bo to jest skrót dwóch wyrazów "wyżej wymieniony".
Najbardziej rozbawiło mnie zdanie: "Co do podjętej przez Pani kwestii remontu sanitariatów, prosimy o zrewidowanie i ponowne podanie kwot, ponieważ zauważamy duże nieścisłości." No tak. W całym tym elaboracie bardzo ważne są kibelki dla uczniów.
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 09:41:17
-10 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ja: No tak, gdyby poszli na to spotkanie, to nie mogliby teraz robić cyrku z doprecyzowanie, bo by im od razu wszystko powiedzieli... No chyba, że nie wpadliby od razu na te pytania:)
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 09:17:56
+13 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Dimos: Człowiek uczy się całe życie. Szkoda, że w tym przypadku za nasze pieniądze...
niedziela, 9 lipca 2017, godzina 00:11:44
-10 (16) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @3
Daj spokój: i wczuj się w sprawę. Takie pismo wysmarować to nie byle co. A jeszcze tyle przecinków na wstawiać.
Potrzebny czy nie walnąć go, aby tekst wyglądał bardziej merytorycznie.
sobota, 8 lipca 2017, godzina 20:51:30
+5 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Czekałem: na ten list...ale dlaczego tak długo;)?
sobota, 8 lipca 2017, godzina 19:55:20
-14 (28) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Kompromitacja jak zwykle: Nowoczesna boi się spotkań. Pisze tylko, bo nic innego jej nie wychodzi.
sobota, 8 lipca 2017, godzina 17:03:45
-12 (28) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ja: kto wam zabronił iść na spotkanie i później pokazać ludziom wszystkie udostępnione dokumenty na nim? Ah tak... nie byłoby listu i internetowego "fejmu" ;);) Ps jeżeli coś jest w bip, to jest już upublicznione i nie musza Wam tego pisać;)
sobota, 8 lipca 2017, godzina 16:51:29

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

^ do góry