nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Listy od .N - oświatowych pytań końca nie widać

dodano: 2017-09-01 22:58:51

Ciąg dalszy korespondencji w sprawie organizacji szkół podstawowych w Tomaszowie Mazowieckim
 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Szanowna Pani Prezydent,

               

Kontynuując korespondencję dotyczącą oświaty na poziomie podstawowym i gimnazjalnym na terenie naszego miasta, chcielibyśmy słowami wstępu nawiązać do pisma z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017, które z kolei stanowiło uzupełnienie do odpowiedzi udzielonych przez Panią listem z  21.06.2017 r. na pytania zawarte w przesłanym do Pani od Koła Nowoczesna Tomaszów Mazowiecki liście otwartym z 18.05.2017 roku.

 

Zgodnie z treścią pisma z dnia 19.07.2017 r., cyt.: „(...) wniosek (list otwarty z dnia 18.5.2017 r.) rozpatrywany był w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r., poz. 1764 ze zm.). Ze względu na szeroki zakres żądanych danych niemożliwe było udostępnienie informacji w terminie krótszym, dlatego zastosowany został maksymalny dwumiesięczny termin udostępnienia informacji”.

 

W przypadku uznania przez organ listu z dnia 18.05.2017 r. za wniosek o udostępnienie informacji publicznej zastosowanie winien znaleźć zapis art. 13 ust. 2 tejże ustawy, który stanowi, że jeżeli  informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1 (14 dni), podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz  o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Procedura ta nie została zastosowana w przypadku rozpatrywania listu z dnia 18.05.2017 r. co stanowi z kolei naruszenie zapisów powyższej ustawy.

 

Pracownica Kancelarii Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki nawiązała kontakt telefoniczny w dniu 12 czerwca z przewodniczącą Koła Tomaszów Sylwią Koszarną, która podczas rozmowy została zaproszona na spotkanie z Panią Zofią Szymańską i Haliną Szczucińską na dzień 13 lub 14 czerwca. Poprosiła o przekazanie tej informacji drogą mailową, co nastąpiło. Na żadnym etapie kontaktu z Kancelarią Prezydenta, ani podczas rozmowy telefonicznej, ani w korespondencji mailowej, nie zaznaczono, aby:

  1. termin odpowiedzi od Pani Zofii Szymańskiej miał się wydłużyć do okresu 2 miesięcznego ze względu na szeroki zakres żądanych danych;
  2. nie padło zapytanie co do preferowanej formy odpowiedzi, na który to argument powoływała się Pani Zofia Szymańska;
  3. nie podano żadnej informacji co do terminu odpowiedzi;
  4. nie zaznaczono, i z rozmowy i korespondencji nie wynikało, aby na proponowane spotkanie zaproszony był ktokolwiek inny poza Sylwią Koszarną.

 

Podkreślić także należy, że forma telefonicznego poinformowania przewodniczącej naszego Koła nie zawierała informacji na temat ostatecznego załatwienia przedmiotowej sprawy. Zostały przedstawione jedynie dwa alternatywne terminy, na które zostało zaproponowane spotkanie, co nie może być rozumiane jako  forma odpowiedzi na wniosek, w myśl zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej lub jako sposób załatwienia sprawy, zgodnie z zapisem kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że stosownie do treści pisma otrzymanego przez nas od Pani Sekretarz Miasta Katarzyny Marchewki z dnia 07.08.2017 r. znak: KPM.1431.1.2017, w którym wyjaśnia, cyt.: „W  przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez kolejnego Zastępcę Prezydenta Miasta z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn zastępuje go pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta”. Odnosząc się bezpośrednio do tej informacji, zauważamy że część merytoryczna pisma z dnia 19.07.2017 r. została podpisana przez Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z pominięciem podpisu zastępcy Prezydenta, który w myśl powyższego, gdy przebywał wtedy w pracy winien tenże podpis złożyć.

 

Przechodząc do części merytorycznej niniejszego listu pragniemy zwrócić się z następującymi pytaniami dotyczącymi reformy edukacji, w tym etapu jej wdrożenia oraz odnieść się do odpowiedzi udzielonych w piśmie z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017.

 

 

1. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Ad. 1, tiret pierwszy, pisma z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017, cyt: „(...) dane zawarte w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 (stan na 18.05.2017 r.) ulegną zmianie do końca sierpnia 2017 r.”. Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o przedłożenie:

- arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 zgodnego ze stanem na dzień 01.09.2017 r.

- arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2016/2017 zgodnego ze stanem na dzień 01.09.2016 r.

 

2. Stosownie do odpowiedzi udzielonej w Ad. 1, tiret trzeci  cyt: „(...) Jednocześnie informuję, że złożony został do MEN wniosek z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Szkoły dokonają zakupu mebli do końca roku 2017 roku. Niezbędne wyposażenie będzie gotowe na dzień 1 września 2019.”, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy zakup materiałów i wyposażenia w postaci mebli do gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe za środki z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie realizowany przez komórkę zamówień publicznych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, czy bezpośrednio przez placówki edukacyjne, jak zasugerowano w piśmie z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017?

- jakiej wysokości jest kwota dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej na to zadanie?

- czy kwota ta jest wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją tego zadania, czy konieczne będzie angażowanie do jego realizacji środków budżetowych Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, niepochodzących z środków objętych dotacją?

- kwota przeznaczona na realizację ww zadania wynika bezpośrednio z zapotrzebowania przedłożonego przez dyrektorów poszczególnych placówek? Jeśli zostały sporządzone takie dokumenty prosimy o ich przedłożenie.

- prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia cyt.: Szkoły dokonają zakupu mebli do końca 2017 roku. Niezbędne wyposażenie będzie gotowe na dzień 1 września 2019.”, czy realizacja ww zadania zostanie ukończona w 2017 roku, czy jest rozłożona w czasie i planowana do rozpisania do realizacji w latach budżetowych 2018 i 2019?

- w przypadku, gdy częściowa lub całościowa realizacja ww zadania została wyznaczona na 2017 rok, prosimy o informację o ogłoszonych lub planowanych do ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup niezbędnego wyposażenia.

 

 

3. Nawiązując do Ad.1, tiret 4, cyt: „Nauczyciele gimnazjów posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej do pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na bieżąco je uzupełniają. Jest to jedna ze specjalności objęta dofinansowaniem, wskazana w rozporządzeniu nr 140/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 (...)”, prosimy o informację:

- ilu nauczycieli posiada już wspomniane wyżej kwalifikacje,

- ilu nauczycieli na bieżąco je uzupełnia;

- ile z planowanej całkowitej kwoty w wysokości 311 tyś zł (zgodnie z zapisami ww zarządzenia) już zostało wykorzystane na ten cel w bieżącym roku budżetowym?

- ilu nauczycieli zostało zgłoszonych przez dyrektorów poszczególnych placówek edukacyjnych na dzień datowania odpowiedzi na poniższe pismo, w celu skorzystania z planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego? Prosimy o podanie danych z podziałem na poszczególne szkoły.

 

4. Odnosząc się odpowiedzi udzielonej w Ad. 2 (wszystkie podpunkty) i 4 w sprawie organizowanych spotkań dotyczących wdrażania reformy edukacji, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy oprócz tematyki dotyczącej wprowadzenia nowej siatki szkół i ogólnych założeń reformy, opisanej w załączniku nr 2 do pisma z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017, odbyły się lub są planowane spotkania z przedstawicielami placówek edukacyjnych, dotyczące:

- wprowadzenia nowej podstawy programowej obowiązującej od dnia 01.09.2017 r., obejmującej: wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólne dla szkoły podstawowej i kształcenie ogólne dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

- merytorycznego przygotowania kadry nauczycielskiej i wychowawczej do wdrażania nowej podstawy programowej w placówkach edukacyjnych podległych Gminie - Miasto Tomaszów Mazowiecki?

- ewentualnych trudności i problemów jakie mogą napotkać nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy wdrażaniu nowej podstawy programowej, w szczególności w nowo tworzonych klasach VII szkoły podstawowej?

- poinformowania rodziców o zmianach, jakie niesie wprowadzenie nowej podstawy programowej przy nauczaniu danych przedmiotów?

 

5. Odnosząc się do Ad. 2.8 cyt: „Proszę o wskazanie dyrektorów, którzy pytani przez Państwa nie znali szczegółów wdrażania reformy”, pytanie uznajemy za wysoce niestosowne z wielu względów, z których najważniejszym jest ochrona danych osobowych i poufności informacji, tym bardziej, że informacje te dotarły do nas na drodze rozmowy o charakterze prywatnym.

 

6. Odnosząc się do Ad. 5.1 cyt: „Jak wspomniane zostało w punkcie 1 tego pisma dostosowanie byłych gimnazjów do potrzeb klas l - III będzie konieczne dopiero za dwa lata (nabór do klas I - 1 września 2019 r.). Potrzeby będą uzupełniane w następnych latach”, prosimy o informację:

- jakie kwoty z rozbiciem na a) środki własne miasta, b) dotacje z budżetu państwa, c) dotacje z innych źródeł zewnętrznych (jak np. z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska) przeznaczone są na wydatki związane z wdrażaniem reformy edukacji do końca 2017 roku?

- jakie kwoty z rozbiciem na a) środki własne miasta, b) dotacje z budżetu państwa, c) dotacje z innych źródeł zewnętrznych (jak np. z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska) przeznaczone są na wydatki związane z wdrażaniem reformy edukacji do końca 2018 roku?

- jakie kwoty z rozbiciem na a) środki własne miasta, b) dotacje z budżetu państwa, c) dotacje z innych źródeł zewnętrznych (jak np. z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska) przeznaczone są na wydatki związane z wdrażaniem reformy edukacji do 1 września 2019 roku? W tym przypadku rozumiemy, że wprowadzeniem reformy będzie obciążona również nowa administracja, wyłoniona w wyniku wyborów samorządowych planowanych na jesień 2019 roku?

 

7. Nawiązując do Ad. 5.2 pisma z dnia 19.07.2017 r., znak: WE.1431.6.2017, cyt.: „Na utworzenie sal dydaktycznych do nauczania chemii, biologii, fizyki zabezpieczone są wystarczające środki w budżecie miasta (162 000 zł). Powstanie 6 pracowni fizyko-chemicznych, 6 pracowni geograficznych - w każdej dotychczasowej 6-letniej szkole podstawowej po jednej. Pracownie biologiczne są wyposażone przy współfinansowaniu Środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu ,,Moja wymarzona ekopracownia”, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie:

- czy środki zabezpieczone w budżecie miasta w wysokości 162 000 zł na utworzenie wyżej wymienionych sal dydaktycznych pochodzą z środków objętych dotacją czy stanowią środki zewnętrzne pozyskane w ramach dofinansowania, czy są to środki własne miasta?

- jaka jest wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu, o którym mowa powyżej?

- jakiej wysokości są środki własne, z których miasto współfinansuje wyposażenie sal biologicznych?

- czy wszystkie placówki edukacyjne na poziomie podstawowym i gimnazjalnym zostały uwzględnione w w powyższym projekcie?

 

8. Odnosząc się do Ad. 5.4 cyt: „Otrzymaliśmy środki na remont sanitariów w wysokości, w jakiej wnioskowaliśmy. W niektórych szkołach sanitariaty są po remoncie, wymagają niewielkiego dostosowania” i posiłkując się materiałem prasowym z Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego nr 35 (1413) z dnia 31 sierpnia 2017, tytuł artykułu „Zamieszanie w szkołach i reformach” i odnosząc się do zawartych w nim słów rzeczniczki Prezydenta Miasta Joanny Budny, cyt: „nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 174 937 zł z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remonty sanitariów w celu dostosowania ich do potrzeb młodszych dzieci, doposażenie świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz doposażenie klas w meble w budynkach gimnazjów 3,6 i 9 (…)”, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- jaka kwota jest przeznaczona tylko i wyłącznie na remont sanitariów z podziałem na placówki?

- jaka kwota jest przeznaczona tylko i wyłącznie na doposażenie świetlic z podziałem na placówki?

- jaka kwota jest przeznaczona tylko i wyłącznie na meble z podziałem na placówki?

Jak wielokrotnie zostało zauważone uczniowie klas I szkół podstawowych rozpoczną edukację w budynkach obecnych gimnazjów dopiero od dnia 1 września 2019 roku, prosimy wypowiedzieć się czy środki z ww rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wymienione wyżej zadania zostaną na nie wydatkowane jeszcze w 2017 roku czy w latach następnych? Kiedy planowane jest wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację?

 

9. Odnosząc się do Ad. 6 prosimy o przesłanie aktualnego na dzień datowania odpowiedzi na niniejsze pismo planu finansowego po stronie wydatków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wraz z rozpisanymi zadaniami.

 

10. W nawiązaniu do Ad 8, cyt: „Wszyscy nauczyciele przedmiotowi będą pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Zdecydowana większość będzie zatrudniona w pełnym wymiarze. Sytuacja jest dynamiczna (część nauczycieli odchodzi na emeryturę na swój wniosek), zwiększa się liczba oddziałów klas IV – VII powstałych w szkołach z przekształcenia gimnazjów. Dokładne liczby będą znane pod koniec sierpnia 2017 roku”, prosimy o:

- doprecyzowanie stwierdzenia cyt: „zdecydowana większość będzie zatrudniona w pełnym wymiarze”

- jaka ilość nauczycieli jest pracujących w pełnym wymiarze na czas datowania odpowiedzi;

- jakiej ilości nauczycieli skróci się wymiar czasu pracy?

- zgodnie z paragrafem 4 zarządzenia nr 140/2017, o którym mowa powyżej, dofinansowanie (form doskonalenia zawodowego) przysługuje nauczycielom kontraktowym o wyższym stopniu awansu zawodowego zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Odnosząc się do powyższego, czy mamy rozumieć, że nauczyciele, którym z pełnego wymiaru w roku szkolnym 2016/2017 zostanie w roku szkolnym 2017/2018 zmniejszony wymiar pracy z pełnego na niepełny, nie zostaną objęci dofinansowaniem?

- w związku z powyższym prosimy o wykazanie ilości nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w roku szkolnym 2016/2017 i w roku 2017/2018 w placówkach edukacyjnych i wychowawczych podległych Gminie – Miast Tomaszów Mazowiecki;

- jednocześnie prosimy o przedstawienie stanu zatrudnienia kadry nauczycielskiej z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 1 września 2016 oraz dzień 1 września 2017?

 

11. Odnosząc się do Ad 16, cyt: „Na podstawie danych demograficznych (liczby urodzonych dzieci w poszczególnych rocznikach zamieszkałych w Tomaszowie Mazowieckim) z Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w/m”, prosimy o przekazanie danych dotyczących liczby urodzonych dzieci w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 oraz na dzień datowania pisma w roku 2017.

 

12. Odnosząc się ponownie do materiału prasowego z Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego nr 35 (1413) z dnia 31 sierpnia 2017, tytuł artykułu „Zamieszanie w szkołach i reformach”, czytamy, cyt.: „W Tomaszowie – jak zapewnia Wydział Edukacji – żaden nauczyciel nie stracił pracy w związku z wprowadzoną reformą.” Poradzono sobie inaczej. Część pedagogów czy to dobrowolnie czy w wskutek sugestii – odeszła na emeryturę. Dzięki temu zwolniło się 12 etatów” oraz do informacji zawartej w liście otrzymanym w dniu 19 czerwca od Pani Zofii Szymańskiej poinformowano nas, że cyt: „Jeden nauczyciel odchodzi na emeryturę (wychowanie fizyczne), a jeden zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w stan nieczynny (historia) - ma to związek z niżem demograficznym, a nie z reformą. Tak jak zapowiadaliśmy wielokrotnie, nie będzie zwolnień nauczycieli”.

 

W świetle powyższych informacji prosimy o dopowiedzenie, skąd się wzięły te rozbieżności? Czy pod koniec czerwca nauczyciele zdecydowani na dzień dzisiejszy przejść na emeryturę nie planowali jeszcze tego kroku wówczas i nie informowali o nim? Budzi to nasze zdziwienie, ponieważ odejście na emeryturę to bardzo szczególny moment w życiu każdego pracownika, do którego to przygotowuje się i informuje pracodawcę od dłuższego czasu dając mu szansę na zorganizowanie zastępstwa.

 

13. Odnosząc się do materiału prasowego z Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego nr 35 (1413) z dnia 31 sierpnia 2017, tytuł artykułu „Rok szkolny – tuż, tuż, a dyrektorki idą na urlop” cyt.: „Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w ZSP nr 5 obie dyrektorki – Anna Grabek (…) i jej zastępczyni Bogusława Stochmiałek wybierają się na urlopy zdrowotne. (…) Cały zespół kierowniczy tej samej placówki urlopuje się w jednym czasie to nie zdarza się często. Jak dowiedzieliśmy się z „ósemki” na urlop wybiera się też kilku nauczycieli. Urząd Miasta zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, a szkoła nie zostanie bez dyrekcji, a nowy rok szkolny rozpocznie się bez komplikacji.”, prosimy o odpowiedź:

- kiedy będzie wyznaczony nowy dyrektor i zastępca dyrektora?

- jak zostaną uzupełnione brakujące etaty na skutek urlopowania się pozostałej kadry nauczycielskiej?

- ilu nauczycieli odeszło na urlop zdrowotny poza dyrektor i zastępcą dyrektora?

- czy zna Pani powody masowego odejścia na urlop w tak newralgicznym momencie tylu nauczycieli jednej placówki?

- prosimy o uzupełnienie odpowiedzi o informację, ilu nauczycieli, z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja oraz na każdy wymiar etatu pracy, odeszło na urlop zdrowotny w roku szkolnym 2016/2017, a ilu w roku szkolnym 2017/2018. Prosimy o podanie stanów na dzień 1 września każdego z okresów.

 

Uprzejmie informujemy, że preferowaną przez nas formą odpowiedzi jest forma pisemna przesłana drogą mailową na adres: tomaszowmazowiecki@nowoczesna.org

 

Z góry bardzo dziękujemy za odpowiedzi.

 

Z poważaniem,

w imieniu Koła .Nowoczesna Tomaszów Mazowiecki

Sylwia Koszarna

Przewodnicząca


 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
Ciekawy: A możesz przedstawić, jakie kompetencje urzędu pomylili z kompetencjami kuratora?
poniedziałek, 4 września 2017, godzina 22:03:13
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Dimos: Ray Zero jakieś dowody? Np prt sc? Co co pytań .N to mają do nich prawo.
poniedziałek, 4 września 2017, godzina 16:13:14
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
O tobie: Śmiech na sali powoduje to, co udało ci się z całego listu "wychwycić", jako najistotniejsze.
poniedziałek, 4 września 2017, godzina 14:41:12
-2 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ja: Śmiech na sali;) Myla kompetencje urzędu i kuratora, piszą o nauczycielach - ilość zamiast liczba... powołują się na dyrektorów, ale nie chcą przyznać którzy byli nieprzygotowani, informacje w rozmowach prywatnych, ale piszą o nich w listach. Niech się zajmą czymś bardziej konstruktywnym.
poniedziałek, 4 września 2017, godzina 12:28:27
+7 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Uczennica: Z okazji 1 września, który w Pislandii odbywa się 4 września. Już nic nie jest normalne.
poniedziałek, 4 września 2017, godzina 08:25:29

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

^ do góry