nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Listy od .N - przeprosili, teraz się odwołują

dodano: 2017-10-01 10:03:00, ostatnia aktualizacja: 2017-10-01 10:19:51

Tym razem na temat informacji przetworzonych
 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Tomaszów Maz., dnia 23.09.2017 r

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

                                                     w Piotrkowie Trybunalskim

                                     ul. Słowackiego 19

                                             97-300 Piotrków Tryb.

 

za pośrednictwem

 

       Prezesa Zarządu

 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

                                      ul. Jana Pawła II 35

                                            97-200 Tomaszów Maz.

 

TCZ/DPr-077-091/2017

 

 

 

Odwołanie

 

 

od decyzji Prezesa Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

z dnia 11.09.2017 r., znak: TCZ/DPr-077-091/2017

odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręczono stronie w dniu  11.09.2017 r.

 

Na podstawie art. 127 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa” wnoszę odwołanie od decyzji Prezesa Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 11.09.2017 r. znak: TCZ/DPr-077-091/2017, w przedmiocie odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej, jako informacji przetworzonej w zakresie wskazanym w piśmie z dnia 25.07.2017 r. przez Koło .Nowoczesna Tomaszów Mazowiecki, reprezentowanym przez Przewodniczącą Sylwię Koszarną, zwanym dalej „wnioskodawcą”.

 

Zaskarżonej decyzji zarzucam:

I. Naruszenie przepisów postępowania:

1. Niezastosowanie dyspozycji art. 107 § 1 ust. 7 kpa, tj. niewskazanie w pouczeniu trybu w jakim służy stronie odwołanie od decyzji poprzez niewskazanie organu II instancji właściwego do rozpatrzenia odwołania;

2. Niezastosowanie dyspozycji art. 10 § 1 kpa poprzez niezapewnienie stronie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji;

3. Niezastosowanie dyspozycji art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1764  późn. zm.), zwanej dalej UODDIP poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w zakresie podanym we wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku;

4. Niezastosowanie dyspozycji art. 13 ust. 2 UODDIP poprzez powiadomienie wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie dłuższym niż 14 dni (16 dni) od daty złożenia wniosku;

5. Niewłaściwe zastosowanie art. 16 ust. 1 UODDIP poprzez wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w sytuacji, gdy wnioskodawca nie złożył wniosku o udostępnienie informacji publicznej w formie wskazanej w powiadomieniu z dnia 14.08.2017 r., o czym mowa w art. 14 ust 2 ww. ustawy.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego:

1. Naruszenie zapisu art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 UODDIP poprzez ograniczenie możliwości dostępu do informacji publicznej w zakresie podanym we wniosku poprzez błędne uznanie jej za informację przetworzoną i odniesienie się do kompetencji wnioskodawcy poprzez stwierdzenie, że uzyskanie informacji ma charakter kontrolny.

2. Naruszenie zapisów art. 4 ust. 1 pkt 4, poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w zakresie organizacji podmiotów, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 lit. b) i d) UODDIP oraz osobach pełniących w nich funkcje oraz ich kompetencjach.

3. Naruszenie zapisów art. 3 ust. 2 UODDIP poprzez ograniczenie uprawnienia do uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

W związku z powyższym wnoszę o uchylenie decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

 

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności podnieść należy, że w decyzji wydanej przez Prezesa Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej jako informacji przetworzonej wydanej w dniu 11.09.2017 r., zwanej dalej „decyzją”, organ I instancji dopuścił się naruszenia zapisów kpa, poprzez niewskazanie trybu wniesienia odwołania, tj niepodanie organu II instancji właściwego do rozpatrzenia odwołania, o czym mowa w art. art. 107 § 1 ust. 7 kpa. Organ I instancji poinformował w pouczeniu jedynie o przysługującym prawie do zwrócenia się do podmiotu, który wydał decyzję o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jako, że na mocy art. 15 kpa postępowania administracyjne są dwuinstancyjne, a stosownie do zapisu art. 16 ust. 2 UODDIP do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawca uznaje, że zastosowanie art. 16 UODDIP przez organ I instancji w tym punkcie miało charakter wybiórczy, co w konsekwencji doprowadziło do wydania decyzji wadliwej w świetle obowiązującego prawa.

           

Z uwagi na fakt, iż na mocy art. 16 ust. 2 UODDIP do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnieniu informacji zastosowanie znajdują zapisy Kpa, koniecznym jest nadmienić, że przed wydaniem decyzji organ I instancji w przedmiotowej sprawie nie zapewnił wnioskodawcy możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych, stosownie do zapisu art. 10 § 1 kpa. Wnioskodawca nie został poinformowany o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a co za tym idzie, nie miał możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych, w szczególności tych na podstawie których organ I instancji stwierdził, że żądany zakres informacji ma charakter informacji przetworzonej. W przypadku gdy organ I instancji uznał za uzasadnioną przyczynę na podstawie której odstąpił od zasady opisanej w art. 10 § 1 kpa, w aktach niniejszej sprawy winna znaleźć się stosowna adnotacja, zgodnie z zapisem art. 10 § 3 tejże ustawy.

 

W dalszej kolejności koniecznym jest zauważyć, że organ I instancji w istocie zwrócił się do wnioskodawcy pismem z dnia 14.08.2017 r., w którym stwierdzono, że zakres informacji, o których udostępnienie wnioskodawca wnosił pismem z dnia 25.07.2017 r. jest możliwy do udostępnienia lecz jego udostępnienie wymaga znacznego nakładu pracy, dodatkowych czynności, zaangażowania kilku pracowników oraz analizy dokumentów z okresu ponad dwuletniego. Na podstawie powyższego organ stwierdził, że w tym przypadku mamy do czynienia z informacją przetworzoną i poprosił o wykazanie szczególnego interesu publicznego, który uzasadniałby uzyskanie informacji w stopniu szczegółowości jaki by był podany w przedmiotowym wniosku. Pomijając mechanizm, na podstawie którego organ I instancji uznał, że zakres informacji, o której udostępnienie wniesiono pismem z dnia 25.07.217 r. stanowi informację przetworzoną, należy zwrócić uwagę na fakt, iż pismo z dnia 14.08.2017 r. zostało wystosowane na podstawie art. 13 ust. 2 UODDIP. Stosownie do tego zapisu, jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępniania w tym terminie winien powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia sprawy. W tym przypadku organ I instancji wyczerpał ustawowy termin, gdyż pismo zostało nadane w urzędzie pocztowym w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 16.08.2017 r., tj dwa dni po terminie określonym w ww. ustawie. W świetle przytaczanych przepisów prawa, w terminie 14 dni podmiot obowiązany do udostępnienia informacji tą informację winien udostępnić wnioskodawcy lub powiadomić o przyczynach opóźnienia. Z uwagi na fakt, iż w terminie 14 dni stosowne powiadomienie nie zostało wysłane uznać należy, że podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej w pierwszej kolejności nie wywiązał się z ustawowego obowiązku udostępnienia jej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

Koniecznym jest zaznaczyć, iż stosownie do zapisu art. 14 ust. 2 UODDIP, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Na mocy powyższego zapisu oraz z uwagi na fakt, że do pisma z dnia 14.08.2017 r.  (przesłanego 2 dni po terminie określonym w art. 13 ust. 2 przytaczanej ustawy) wnioskodawca nie ustosunkował się w żaden sposób, tj nie złożył wniosku, ani nie uzupełnił go w formie, jaka została wskazana w powiadomieniu (poprzez wskazanie szczególnego interesu publicznego) decyzja podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji winna być umarzająca przedmiotowe postępowanie, a nie jak uznał organ I instancji, odmawiająca udzielenia dostępu do informacji publicznej.

 

Uwagę winien zwrócić także fakt zastosowania przez organ I instancji redukcyjnego sposobu rozumowania terminów nie mających ugruntowanej definicji w obowiązującym prawie, takich jak „informacja przetworzona” oraz „szczególny interes społeczny”. W odniesieniu do pojęcia „informacji przetworzonej”, w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że informacją przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów. Informacja publiczna przetworzona to taka informacja, na którą składa się pewna suma tzw. informacji publicznej prostej, dostępnej bez wykazywania przesłanki interesu publicznego. W przypadku zakresu informacji, o których udostępnienie wnioskowano pismem z dnia 25.07.2017 r., nie jest możliwe kategoryczne stwierdzenie, że żądane informacje mają charakter przetworzony z uwagi na istotę i cel wytwarzania tych informacji na potrzeby właściwego funkcjonowania komórek organizacyjnych Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  Zakres informacji o udostępnienie których wniesiono pismem z dnia 25.07.2017 r., nie wykracza poza zakres kompetencji sekcji kadr i płac. Zakres informacji, o których udostępnienie wniesiono pismem z dnia 25.07.2017 r., w działającym zakładzie pracy winien stanowić gotowy ich zestaw. Zaznaczyć bowiem należy, że w każdym zakładzie pracy, gdzie funkcjonują komórki kadr i płac, na koniec każdego miesiąca sporządzane jest wykonanie etatów z umów o pracę (w tym także na koniec każdego roku kalendarzowego). W przypadku umów cywilno - prawnych z kolei, niezbędne jest sporządzenie zestawienia realizacji przedmiotów tych umów do wypłacania należności pieniężnych za dany miesiąc. Powyższe zestawienia (w przypadku umów o pracę) są także niezbędne do ustalenia wielkości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest zauważyć, że informacja w zakresie opisanym w ww. wniosku stanowi gotowy zestaw danych, który powinien znajdować się w posiadaniu właściwej komórki Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Przygotowanie powyższego wino odbywać się w ramach realizacji zadań i obowiązków pracowników sekcji kadr i płac, realizowanych na podstawie zapisów  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), a nie być realizowane tylko na potrzeby udzielenia informacji publicznej. Stwierdzenie, że Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie posiada gotowych danych w ww. zakresie budzi w nas obawę co do prawidłowości działania tejże sekcji, a w konsekwencji jednostki sektora publicznego jaką jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia.

 

Należy tutaj podkreślić, że zakres informacji, o których udostępnienie wnosił wnioskodawca, został przygotowany w sposób nie wyczerpujący terminu „informacji przetworzonej”. Zgodnie z orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.09.2013 r., sygn.  VIII SA/Wa 550/13, ze względu na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Powyższe zabiegi czynią takie informacje proste informacją przetworzoną, której udzielenie jest skorelowane aby informacja została uznana za przetworzoną. Mając powyższe na względzie rozważyć należy, czy przedstawione wyżej przesłanki cechujące informację przetworzoną zostały spełnione w całości, w przedmiotowej sprawie, a czego organ I instancji w decyzji jednoznacznie i wyczerpująco nie wykazał lakonicznie stwierdzając, że zakres żądanych informacji stanowi informację przetworzoną. Zgodnie bowiem z przedstawionym powyżej orzecznictwem stwierdzić należy, że informacje przetworzone to takie informacje, które są z jednej strony istotne z punktu interesu państwa, zaś z drugiej strony ich przetworzenie w sensie fizycznym musi się wiązać nie tyle z nakładem pracy i to nawet znacznym w zakresie czasowym, lecz - a właściwie przede wszystkim - z formą owego przetworzenia.

 

Podobna sytuacja jest w przypadku zastosowanej przez organ I instancji wykładni terminu „szczególnego interesu społecznego”, który w przedmiotowej decyzji został zestawiony do kompetencji wnioskodawcy poprzez uznanie, że żądanie informacji w zakresie przedstawionym we wniosku z dnia 25.07.2017 r. ma charakter kontrolny i nie ma realnego przełożenia na szczególnie istotny interes publiczny. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z 13 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Wa 18/12, pojęcie "interesu publicznego" nie jest zdefiniowane i funkcjonuje jako pojęcie niedookreślone, jednakże w swej istocie odnosi się do spraw związanych z funkcjonowaniem podstawowych struktur państwowych i innych podmiotów publicznych. Inaczej rzecz ujmując, działanie w ramach interesu publicznego wiąże się z realną możliwością wpływania na funkcjonowanie instytucji państwa. Na kanwie powyższego zapisu uznać należy, że każde wykonanie prawa do informacji publicznej stanowi sui generis sposób kontroli podmiotów obowiązanych do jej udostępnienia, zaś zakres żądanych informacji dokonywany jest na podstawie wartościowania przy doborze tematyki oraz posiadanych już informacji na temat jego funkcjonowania. Stwierdzenie, że do uzyskania informacji publicznej w zakresie opisanym we wniosku z dn. 25.07.2017 r. wnioskodawca nie posiada uprawnień kontrolnych jest jawnym naruszeniem zapisu art. 2 ust. 1 i 2 UODDIP, a co za tym idzie, całej gamy zapisów prawa przytaczanej ustawy, o których mowa na wstępie w pkt 6,7,8.

 

Mając powyższe na względzie wnioskodawca uznaje, że przy wydaniu decyzji organ I instancji rażąco naruszył zapisy prawa, co doprowadziło do wydania decyzji wadliwej pozostającej w obiegu prawnym i wnosi jak na wstępie. 

 


 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @6
: To nie standard. Tu chodziło o zajęcie stołka po Katarzynie Lubnauer i dlatego taka wzmożona aktywność tej osoby.
Niestety nie udało się, bo znalazł się ktoś lepiej wykształcony, na kogo głosowały 102 osoby,a jego rywalka, Sylwia Koszarna z Tomaszowa Mazowieckiego została poparta przez 22 osoby. https://lodz.onet.pl/nowy-szef...er/feke6eb
poniedziałek, 9 października 2017, godzina 11:37:45
+8 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @18
;: W.Młynarski kiedyś śpiewał: " ludzie to kupią. Byle na chama, byle głośno, byle głupio...".
Niestety od tamtego czasu ludzie zmądrzeli.
poniedziałek, 2 października 2017, godzina 09:58:00
+6 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @11
Nienowoczesna: Kolejna kompromitacja!
Co za bzdury. Faktycznie w tych szkółkach prawa nie uczyli.

P.s mała podpowiedż: art. 17 a nie 16 w tym przypadku ma zastosowanie. Wniosek o ponowne rozpoznanie a nie odwołanie a to podstawowa różnica. Oni chyba celowo się kompromitują tylko, żeby o nich pisać...
poniedziałek, 2 października 2017, godzina 08:01:41
+3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
m&m: odnoszę wrażenie, że dla N najlepsza byłaby teraz chwila medialnej ciszy. co się chcą wykazać, to co raz gorzej .
poniedziałek, 2 października 2017, godzina 06:22:25
+3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @10
A my? My 43%! Dziękujemy!: Przecież to bio, ona sama pisała. Większy nacisk położyła na Tomaszów, bo ludzie nie wierzą w ten międzynarodowy consulting. Nie chcę w to wchodzić, bo trudno udowadniać jej czegoś czego nie robiła. To jest takie środowisko. Puszyc się wszędzie jak u cioci na imieninach. No ale nie ma jak na cioci na imieninach obowiązku wierzenia w te brednie.

Stąd więcej o siatkówce i tomaszowskich szkołach i że córkę chce wykształcić w polskiej podstawówce, bo Chicago nie mają tak dobrych :)) Już synalek Cimoszewicza miał tam niesamowite sukcesy w branży budowlanej odnosić, w końcu został posłem PO... Co z interesem w khameryce?

Chcę być bliżej ludzi w tych deklaracjach, a rzeczywistość jaka jest niech sobie oceni każdy sam. To jest biuro poselskie, więc teoretycznie można się zwracać za ze swoimi problemami. Zobaczycie jak wam pomoże.

By nie było, że hejtuje to proponuję samemu sprawdzić. Tylko nie narzekajcie potem, że wpuszczam w maliny. Że strata czasu.
poniedziałek, 2 października 2017, godzina 06:12:01
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
:: Najtańsze, to nie znaczy, że najlepsze.
niedziela, 1 października 2017, godzina 20:56:41
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @10
SK: Sorry, tak wyszło :)
niedziela, 1 października 2017, godzina 19:38:47
+3 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Bunga-bunga: Do "Ona" - wpis nr 12: tyko w polskich prywatnych uczelniach, czy może i w tych prywatnych - na Zachodzie Europy, lub może - w ju-es-ej ?

Jeżeli tylko w naszych wsiowych prywatnych "uczelniach" - nie ma się czym - Dziewczyno - chwalić.
Ktoś tu dobrze napisał: u nas w tych prywatnych "uczelniach" - płacisz czesne i masz, co chcesz !
niedziela, 1 października 2017, godzina 19:20:04
-1 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
Ona: Tak. W najlepszych prywatnych uczelniach.
niedziela, 1 października 2017, godzina 17:56:08
-4 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
N: Taka jest procedura odwoławcza w tym przypadku. Za pośrednictwem TCZ do SKO.
niedziela, 1 października 2017, godzina 17:54:33
+8 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
:: Niemożliwe, że tylko licencjat? Przeczytajcie https://www.nasztomaszow.pl/bl...-koszarna/
Same peany, gdzie studiowała, gdzie była, co robiła ....
niedziela, 1 października 2017, godzina 17:51:29
0 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Silv: Mam wrażenie że komuś się nudzi ...
niedziela, 1 października 2017, godzina 17:50:29
0 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
m&m: komu się chce to przeczytać?!
niedziela, 1 października 2017, godzina 16:19:57
+4 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
. N: Nie jest wykształcony, ona ma licencjat, a reszta w prywatnych szkołach - przyjdź - zapłać - jesteś wykształcony.
niedziela, 1 października 2017, godzina 15:26:49
+3 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
To już standard: Takich ataków możemy spodziewac się do wyborów, na szpitale, na wodociągi, na przedszkola i szkoły.
niedziela, 1 października 2017, godzina 15:24:33
+3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Jaka druga instancja?: Dla firmy będącej spółką prawa handlowego?
Ad. 1. TCZ na to "odwołanie" nie odpowiada. Pytanie czy w ogóle SKO odpowie wiążąco bo to jest jakaś durnota.
niedziela, 1 października 2017, godzina 14:42:28
-5 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
smieszne: a kogo?..........
niedziela, 1 października 2017, godzina 12:58:51
+3 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
:: Nie ma w Polsce takiej instytucji jak UODDIP jest natomiast UDIP - czyli Ustawa dostępna informacji publicznej.
niedziela, 1 października 2017, godzina 12:55:43
+1 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
: Kolejna kompromitacja.

"za pośrednictwemPrezesa Zarządu

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 35

97-200 Tomaszów Maz."

A gdzie podpis osoby piszącej?
Jak ktoś tak rzekomo rozlegle wykształcony, w ten sposób adresuje pismo, to szkoda czasu na czytanie jego treści.
Mój św,p. teść skomentowałby w odpowiednich słowach te wypociny.
Jak? Nie odpowiem, zachowam to dla siebie.
niedziela, 1 października 2017, godzina 12:46:35
+1 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Dimos: No to ktoś się napracował przy odwołaniu. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź i gdzie tym razem zostanie wysłana.
niedziela, 1 października 2017, godzina 12:33:11

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
^ do góry