ࡱ> yXUbjbj{{j9j9FFFFFFFFF4G,FjVCG:}G}G}G}GI~NJ,zJiiiiiii$mpbiuFJI@IJJiFF}G}GcjDMDMDMJ^F}GF}GiDMJiDMDM6tgh}GPyJTh4iyj0jhqJq8hhqF`iTDMJJJiiKZJJJjJJJJqJJJJJJJJJj9+ E:KONFRONTACJE MUZYCZNE O NAGROD PREZYDENTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FESTIWALU A mo|e by[my tak& do Tomaszowa REGULAMIN 1. CEL Promocja mBodych artystw, wokalistw, zespoBw wokalno-instrumentalnych reprezentujcych instytucje kultury, studia muzyczne, grupy muzyczne nieformalne oraz ich dorobku, repertuaru muzycznego. 2. ORGANIZATOR IMPREZY Gmina Miasto Tomaszw Mazowiecki Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 3. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY Tomaszowskie BBonia przy ul. Strzeleckiej. Konfrontacje odbd si w dniu 29.06.2019 r. w godzinach 18.30 20.00. Tego samego dnia przewidziane s prby. 4. UCZESTNICY Do udziaBu w konkursie mog zgBasza si wokali[ci, zespoBy wokalno-instrumentalne, grupy muzyczne nieformalne prezentujce wBasn twrczo[. Warunkiem uczestnictwa jest ukoDczenie przez artystw 16 roku |ycia. 5. WARUNKI UCZESTNICTWA Dostarczenie peBnego zgBoszenia w nieprzekraczalnym terminie 14.05.2019 r. na adres Organizatora Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim Filia Tkacz, ul.Niebrowska 50, 97-200 Tomaszw Maz. bdz drog mailow: HYPERLINK "mailto:filiatkacz@mck-tm.pl" \n _topfiliatkacz@mck-tm.pl. Liczy si data stempla pocztowego lub data wysBania maila wraz z kart zgBoszenia. ZgBoszenie powinno zawiera: Kart ZgBoszeD (ZaBcznik nr 1 do Regulaminu) O[wiadczenia artystw/czBonkw zespoBu (ZaBcznik Nr 2 do Regulaminu) Link do profilu w serwisie YouTube prezentujcy twrczo[ uczestnika lub materiaB DEMO zawierajcy czytelne jako[ciowo nagrania repertuaru maksymalnie 3 utwory (na pBycie CD lub DVD). Organizatorzy nie zwracaj nadesBanego materiaBu demo. Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowizani s do przygotowania dwch autorskich utworw muzycznych, ktrych Bczny czas nie przekroczy 10 minut (w[rd prezentowanych utworw wokalnych, wokalno instrumentalnych, instrumentalnych powinien znajdowa si co najmniej jeden w jzyku polskim). Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 44 724 51 92 oraz 44712 23 69. 6. PRZEBIEG KONKURSU 1) Eliminacje etap pierwszy gBosowanie Jury - 15-17.05.2019 r. Jury oceni zgBoszone podmioty wka|dym z5kryteriw przyznajc od1do 5 punktw. Maksymalnie podmiot mo|e uzyska 25punktw od Jury. Spo[rd nadesBanych zgBoszeD Jury wybierze 5 podmiotw, ktre przejd donastpnego etapu. 2) Eliminacje etap drugi- gBosowanie online - 17.05 31.05.2019 r. - wybrane przez Jury podmioty zostan zaprezentowane na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury www.mck-tm.pl. GBosowanie zostanie przeprowadzone od godz. 12.00 17 maja 2019 roku do godz. 12.00 31 maja 2019 roku w formie ankiety za po[rednictwem portalu spoBeczno[ciowego Facebook, na stronie wydarzenia Konfrontacje Muzyczne 2019 . Odno[nik do witryny z ankiet zostanie opublikowany na stronie internetowej HYPERLINK "http://www.mck-tm.pl" www.mck-tm.pl. GBosujcy mo|e odda jeden gBos na wybrany zespB/wykonawc. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do dyskwalifikacji podmiotu, wobec ktrego zajdzie podejrzenie, |e otrzymaB gBosy oddane sprzecznie z prawem, zasadami, polityk lub wytycznymi portalu spoBeczno[ciowego Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczeglnie dotyczy to gBosw oddanych przy u|yciu kont fikcyjnych. Zdobyte gBosy bd przeliczane napunkty w nastpujcy sposb: - I miejsce 20 punktw; - II miejsce 15 punktw; - III miejsce 10 punktw; - IV miejsce 5 punktw; - V miejsce 1 punkt. 3) Zsumowanie punktw 3.06.2019 r. - na tym etapie zostan podliczone gBosy uzyskane przez podmioty w dwch pierwszych etapach. 3 podmioty, ktre uzyskaj najwiksz liczb punktw przechodz do [cisBego finaBu i wezm udziaB w Konkursie gBwnym, ktry odbdzie si 29 czerwca 2019 r. podczas festiwalu A mo|e by[my tak& do Tomaszowa . W przypadku uzyskania w eliminacjach tej samej liczby punktw przez kilka podmiotw ozwycistwie danego podmiotu decyduje suma punktw przyznana przez Jury wpierwszym etapie. 4) Konkurs gBwny 29.06.2019 r. 3 podmioty z najwiksz liczb punktw uzyskan weliminacjach wezm  n p r RTVXprz(*,v02ѺѶʯѦјэјуѦzhO,[0J5\hz0J5>*\jhzUjhzU hz0Jhz0J5\ h_5\h_hjhz5hjh O hz5\hz h*Rhzh*Rhz0J5B*phh*Rhz0Jh*Rhz0J5\0 n p j$ & F dha$$ & F dh^`a$ $ & Fdha$$dha$$dha$ $$dha$02Lp!!""w$ dh^a$$ dha$gduv0$dh$d%d&d'd*$9DNOPQa$gduv$ dha$gdO,[$ & F dha$ $ dha$$ & F dha$ "^dfhnrLRfh|\ ⭕}`8huvhuv>*B*KHOJPJQJ^J_HnHph*KHOJPJQJ^J_HnHtH8jh*Rh?[H>*KHOJPJQJU^J_HnHtH,h*Rh?[HKHOJPJQJ^J_HnHtH/h?[HB*KHOJPJQJ^J_HnHphtH5huvhuvB*KHOJPJQJ^J_HnHphtH2h*R5B*KHOJPJQJ^J_HnHphtH8huvhuv5B*KHOJPJQJ^J_HnHphtHD H d v x p!"""#"#<## $ $%%%&F&&'''$'>'''''67$7F778$9̴̰usUh?[Hh=pB*ph h*Rh?[H h*Rh=ph=ph=p5h=ph=phz5 h=p5\ hz5\hz/hO,[B*KHOJPJQJ^J_HnHphtH5huvhuvB*KHOJPJQJ^J_HnHphtH/huvB*KHOJPJQJ^J_HnHphtH(""X""""%&7$7H788$9P9~9999p:::;$ & F dha$$ & F dha$ $ dha$$ dha$gduv$ dh^a$udziaB w konkursie gBwnym. Jury wyBoni spo[rd nich laureatw I, II i III miejsca, bez wzgldu na liczb punktw uzyskan podczas eliminacji. 7. KRYTERIA OCENY Prezentacje konkursowe oceniane bd przez Jury w skBadzie wytypowanym przez Organizatora. SkBad Jury na etapie eliminacji i podczas konkursu gBwnego mo|e si r|ni. Decyzje Jury s ostateczne i nieodwoBalne. Ocenie Jury podlega bd: j& Walory muzyczne j& Warsztat muzyczny j& Emisja GBosu j& Ruch sceniczny j& Twrczo[ wBasna/tekst W wyniku konkursu przyznane zostan 3 nagrody pieni|ne: I MIEJSCE 3000,00 zB II MIEJSCE 2000,00 zB III MIEJSCE 1000,00 zB 8. POSTANOWIENIA KOCCOWE Organizator zapewnia scen wraz z technik sceniczn umo|liwiajc realizacj imprezy. Koszty przyjazdu i/lub zakwaterowania pokrywaj uczestnicy. UdziaB w Konkursie jest rwnoznaczny z akceptacj Regulaminu oraz wyra|eniem zgody przez osoby biorce udziaB w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczeglno[ci na publicznym podaniu imion inazwisk uczestnikw Konkursu. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestnikw konkursu, fotografowania irejestrowania wystpu w dostpnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiaBw na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reporta|owych i promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpBatnego wykorzystania produkcji konkursowych dla potrzeb promocji imprezy, konkursu, organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, i|: Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzib przy placu Ko[ciuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim; Inspektorem ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury jest Pani Hanna CierpickaTrzonek, z ktr mo|na skontaktowa si pod adresem e-mail: hanna.cierpicka@mck-tm.pl; Zebrane dane osobowe przetwarzane bd w celu : wypeBniania obowizku prawnego ci|cego na Administratorze wzwizku realizowaniem zadaD przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia; wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi wzwizku z realizowaniem zadaD przez Miejskie Centrum Kultury wTomaszowie Mazowieckim napodstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzdzenia; Odbiorcami zebranych danych osobowych mog by organy wBadzy publicznej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne lub dziaBajce na zlecenie organw wBadzy publicznej, wzakresie i w celach, ktre wynikaj z przepisw powszechnie obowizujcego prawa.; Zebrane dane osobowe bd przechowywane przez okres 25 lat; Podane dane osobowe bd przekazywane do paDstwa trzeciego zapo[rednictwem portalu facebook na profilu organizatora w formie dokumentacji projektu; Posiada Pani/Pan prawo dostpu do tre[ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody na ich przetwarzanie wdowolnym momencie bez wpBywu na zgodno[ prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody wyra|onej przed jej cofniciem; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i| przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy RODO; Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dowzicia udziaBu w konkursie. Pani/Pana dane nie bd przetwarzane w sposb zautomatyzowany w tym rwnie| wformie profilowania.  HYPERLINK "mailto:hanna.cierpicka@mck-tm.pl" $9,9J9N9T9X9z9~9999999p::::::::;;; ;:;b<>@@ BLBbBfBBBLENExFzFGGGG(H*HIIrKtKnMpMMMOO𮥞𼐼hz>*B*PJ^Jph hhzhz5PJ^JhhO,[ hz^JhzPJ^J hz5\ h}=h h}=h_ h}=hzh_h_0JCJPJ^Jhzhz0JCJPJ^J8; ;<;;b<>@AdBfBBNEzFG*HItKpM$ & Fnd^na$gdm$$ & Fda$gdm$ $da$gdm$$ dha$gd$ & F dha$gd_$ & F dha$ $ dha$pMMOQLSTTTTTTTTTXU $ dha$$ da$gd$ & Fda$gdm$OQQJSLSTTTTTTTPURUVUXUjhzUjhzUjhUhzhzPJ^J20p1X. A!n"R#n$R% F~CpA155<$JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (fUfrhhֺ}^\Gc/$T{o nm;I`oh)Q9 *+ jym?~rG< %.Վ7}h[}j% 1xZb- z%'֞?,=*1i0mف mNT?.MMdvT &$μϩyY2xW4[0ۯ45\&tY?sբWzZFѢ}KT5WilĚ06jwPE-``e=SYRՋ=[+*kS#Edi-$ܑDND-nZTQuK9u dI(V(;䳐2SPIsؼy[=Ǖ@VA5to O&7mV澒G ӃFߏ V+]Xj;l)7D3q( b[9QI>ǴVf.KgAy[xCR$8X;ۿǚ8iETQf =S\4(QEQ^G?⎵vؕb%;Nh'ǏҽO׆ q(!>9(vQe &H?5zOTAlv3)Tw^\H 2qŷwsZq_kN]}}zE ¿At%)-Ԭ8ݎm ٢>@QZXd[M2M4Qgv8 RMy<&->t[hh?w{;?ǎ"Q*P++e -QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEA-[ @gOO\y=9tcl[P-s7aĺ%eϺMM'R'q k+<mmrR0NP:ϱfhiPe3OɑUOW@W㏉:w-mnfB"OjZ/9W"F&hẴ7+"/Z+=jhZ0T}>STSҢ㑿y Ӳbx4dIw{ƎA-d_:z/`eY2d@Ǻ_q+vS}XuGNG\#Q *q+MH@H袊b ( ( ( ( ( ( ( ( ?-1Rn:!T}Mi\Cim-ċ1!y$Z8EG"Vnm`9?AzoxXH[Kxa+nNJ3$>׼0im5;2MWbӔXX&I 4;EvT (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ\xoJFf)6g>vx^ У,N7\c ( ( ( ( ( +jvW|&R~8{o^ʖQD~!X:+ux#{?[ ^h6:yQVqbœKN^m0?,gy([gO–Zdi}*oeiO${]/?c_>פQ^h~:x8 >Q_ -k=;uLV=>)yt_ 4g75Oo X>= dR˴=)hQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@HPI Ԛ20e<A#>#֭<q6%ul^t z4 XhirIcl=n(7o k^%ՅC}z]o/xGELԕ\#Ոm@Q@Q@W??[G7:2(BO4|vm_Md;TL'ǭyxiUmF=rֽG:|D8I:M1;ھ(cFT`)n;ةYIhvSJe8?^b ( ( ( ( ( ( ( ( *+m-b%.TrI5> ׉"> =<62Q}Y"NG7/ x^W7Wj9Bs}/$i>8󡶎KkW{ٜnpzOz46j[HpI/~N}BX@2x=(AEPEPEPEPEPEPE0MrE.:yEPT;UBDį*EPEPEPEPEPEPEPEPEPEVl5彺*8>qO Zg(zhv~&x2m8""d'%?zCZ~K˂Ύ=XnA@ڗe[ȭ>@uRqs0# ~ *{&G"\ 7EC+LҴ} [8jR{9$Sj l#a4J{pF;w3- n%rI$5f|AF̿ Ҥ>3(}pk~DfmCǾ3 Hd.o$+?Eiܱ͡U9RyGP;EP :PE E-QEQLhif#FY݀{@__ZR^GomY e߷Уc5Xi(Ю,gdBѸ >FQ$Lր5ſXdkcLuV ni[cGntFhIJܟz|kkh$l֐ Ө?!{ |Ck 5 gȎf9fMOr3+)(^Ŝ@g;]]7Yrp;EPEPg5/ :as粏RkμŊiD^E~KGfƆ O?uO>ťvn@lEE>-򻼭v=q>!\]6l@>/ixfh\^m#+G}gYĒC9;L" (RTn&h̟Pn (y{3<EƖ4uFu tɠUﯭtogH-RH@8]>LCH؛S.:19mz}Q@^#v]fNaϖY3+ m 9?wl~Q@ |@9 G9J/Z[k҂"ӵzg5z6ْ-1ڧ'?TkX"wpi,>b`~ ؇b8tM9 5nn*hOð4[wX<EGU` K4{M6BmƸ'O?yw&Z5O꫺Vv~UGEgĚ77յ-j fȥhX^7PrSQEQEQEQEQEQEQEx'_zk2h~{hmۋN[NhꮣV @My//xFּCu[~G<☾xoNe1*#+[z'84ۏ^伜D͕\zWL4%5 UG@A^y㯋w/ƝmjudY6,^}j+pE}6ꚕ#͸=H㎜]7]'˙4tIͼHsPQEPEPEP^J,!ڐvUo5(} R/=ג &WU\`Va9rGHhEkY X- ,{ry5EW|5k鎷3$DGLg:>9Ey\zQs7 !vt]kHUK374^i-^ +".A#krH,N;5wߊ-bfUfzUooᰅLGI22 ڽǽyjzrZ:KJngGq9JLZsViHՖ%R]{~p18ָms m.Lv܎A6ҕc+7^ocqk(̠Ҧ ((ƾ/xV,|xg} xZLPXˎe [/p71U#G^@¨k:ŖjUmHH~|Ak 톨@"%bv잘s@.? x5gl]/|o;Ǥj)4Ȼ&R |65\iKJ!XG:7t? ~]x[P]oWn-Pq}ZC4QE1Wi(@㡯4NK_xlߏ:RArz$={ oi*ܽq!r3dy4^kk;Dk8eү$n {Z(lōzų&-(<~f1@IY>1j07$#\v[ځށn%_0][̈́scoy%ϴF2]g_ZaI}]GmmI!S(~&|7VkXJ He >k[ƴs՘>2%}zU|)JIy8{ q p=) EcV֯x "s8 ?ƞ5wNQ+r.x_$>$p*+{kf` cp>V"?eFM<b0Sߞyogwf.,$@s~Bj( ($@ EF'1\uP"R/-$*px*E@nbh+JICI""`'?}ёf(((5MkԾ$jjc[{(XЃčfU۳a} {;-a?gݫxy[ Չ]Mm/a5g}0+(+|.Sдȭ.+:=x^.|OiC}8<@'Nw~2g<>Sf!Idϙf\9,4EP A Q2FL0*W+^+|!>ɎB畿 Z濦xsN{V;x[EI^.NJ|isKmoFfB~.8Zt6v zF~P:u\/o<{-bK\j澸hAnn0NqHg4Ҿx^D R8Ks>>Z+č$h&؎6ǯ=+ɼUw[R%Zԋ|ϐA+ÿ<^%ctl0$z |S|9+Q~Z|>pt9<\ׯ&z%cv=3yG? 4Mo@<C2Hu8#ry'W.JF9"O YZ fXHHy ܚao{϶[_ʶ$#q'߈mg{e|,;>#9AE`|5~|Y, mmz3`~@O(S[IўCᵸHXo۞܎}1^.enfUZ~ai)[hQR2Fs<=kDV s)yyx'? Ě暄熻Aӯzx/0+úCvo5,{G%T9^On/4rr^m'{Z==tZ%6DC҅knnU'|+O Nd{/!ֵ{Ox,\H򥕺KJaA>?ZKg5;]34ohv{@' =A_JxgtItY Zmp=߇OOL[tǙ@?"1>0GewWzy^ഖǖ27ϥw?5.%_} ºP@ ;WZ4JV+?3@uᦋ}k6ƪܜ{,Z1$qU_*ѣgLӀB4jrԡ[xs{S4 ijK ,Gs_?|Quogs闧mg ۃx3ڷQx"|ZX:COE>Yċɪk5p~^=!pFD)@'_t0w\zwI#_kό|kuK[9_j#H00 9ף~xnضPMl VaOQ㊏1ʓ$M胏4⯊Mx_JK8c´~xCPxėk F!p;t޺OZxZ}za&Dlvǽn(TO)mv/ xrX ks3H Nyy! 1z_`ZX@L$ +|g5dl4mbD7#b~8ZLǯxΫcM65e3xEQG?q_CsÚwht6 ˱>Ys <|)DJcQ"{W#LԚh@Š( (~%Oa\UUZA?-?^K gfQh-KȦU7i˴C'gnqڹ KBдo3Z 'q׭{%&( y}#ImaG= On:Ҽmc,mCP}kkK[y`z-CWxk{n$+J}H8?ZC=#BʪIc+~)_L6q]˨^-"2>s|$^-58n*YWgxwľgr^Lq:)^Oi\c,o1g>0kZm-u 'n Ez0U,xd׍|3V]{wK@E o<+g`Dħ zsQ`ԓCzޥM&وDd|uѼI[k6Af$rJϷ~+iZ^jVـ.S<!8!@FGE` ?xC叇'*GTIقx?M Wt@z]&f2`Q#]!Od웶c.$Mghxa]Z;m koľ"yc2lP Rq"fm9%đ@IPn3ƁEK[Ҵe4ԯ ʦƁW~*-2R8T.Nqܑ+Ԩֲ'F3;S? ݽmk-yzZ OO,`1"RddEYljς'{W)wv " tV𵮱wxE~hܱt'7d$HfFA5ZVL֪Vq9#s 8!_7'gJ~3_+%{ڋ'L buV^j653˖Xvzߊ~GgLh2M!%@~T{? FwC>Ox[n hL¬{ Wzޗo5`*1ӎ>ƥO Ynݴ iљ!Ks;qzȾ"n4=]kR '|t}+1T47K4 k_0n>@\5OS.nf5%$>? ;}ZbÆN~W"L mhiޢ4[VM lWǒygu 4 Ꚅ*- QB+υ~$+5Drcq=q544r tpUA5店o ^_lfA+(R#4'~$"m2MnVpخkíG]5߉Gm+[vHr'Wxoᯆ<-pV6%p.'r=`}߈^Ũɽx,F,j GSt1&)8iB5֟ <~ <``+Dz=о ~FeZc L _ɮdk qHOv?-aZizn \Ewד+-,, X,zG Q 1g?Yh2{kۨ[y+%~S4_i7Wiz$@?o2Gy+G\}pR++>?^-luݾz?ֽ :_0HZ|R"LFLh8^\Ljk7kuK]lnzbF7O ifV_rI~tw5Šͯ$]~Ф020}A_^ YC[al}=Zk]$a=f[ox~˭rYk9c i l->G.ܦ#ojw ONGc ѲOL+$ZV‹˷ 9&\uk)d$PGNTTPT ;| w.^SRtv1~_*("+ymf2|{2xcPc=_^z7%tVฑ1*჏jzƽK\S?C\HĚ{ c$w U'w~y2izm5n(`< ΐ\>9jË? xbIoR=έi_ A 4`f->7b Zm>ȱ *rKK{Xm! xjGUTQLG1 eYC8a,t83rG^{oK2^l+qprx5G6ƚSѰ,=ȿ^Mv&vll҈R8HY'wZOi;ysFr:VUAu _Z®}+GFIˑWYY@Z[+8*Tal}[ (3U>iJg]emz@-=(G(%K%MVf WАÊc鶏ikbnYkI=N MtP=|1 /z=ԣ)r})gNsmyfxCn#G tP=&n7}V瑜3O5$^MB+o.%<99 ڷh GXڄG}oOVu֍⦊U=LHgF3LqWQErs/᱖;c\ܖsL = Qdׅoe(W`N1\uEy]\|9i#xEy!ܧ9 rȡp{e5 =UA?Ꮔ4_"=F%؟(<)+Orv[ĵ'|Z"v}G㤌Нv 6RgwR܅?@2k0jZ|O%׊4 UJ|ÁW]^q=Yu>*Hӡ¡B ( (35rÚ-Ϋ>x${(&M?J_e1[t-?ĚLfk& \AjMHt4:&B&INO'I$00:QEQEQETW[qq*E jYvTQjWZe֡qɶ}' 2p? _)֭ZC BāNB,}=kx"7ְ71ņ~fWbT`8QE ( ( ( KU.]Regд6*\d#|EΙAi_maͭG2Ğ[^9g)Y@4QEQEQEQEQEQEQEcx'G{g(cbN0=k/\i>Uy^VYD ( ( ( ( ( ( i2)aБȧQ@Q@Q@}6gG.2!r:xSÑxSö<72$y/RI$v((((((4 hEn]E d{AGmQ׻bXc0'Ҥ(((((((((x xJQqRT ii' tT$>.|Be6o ht\I=#ހ4~ A} uXx#<1^MDXTE UJuQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET⹸o!Eu$*@?p_ >^6Ux 3")=N^EQEst꺦`JO2b9' 2I(((((((Ddu 0FA?1ڥG+0-<k aэ5H*"Q:(((((+qaNp5mDyՇ|9 ti]e 40wPAh:oawY$ƴh ( ( ( ( Bp2{R5MFHM:BZc!U7~)VlzhnKs%{{T6GmtEK`:jQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQX>1~ƠW̸8.*Ǔ rKy}}8{q*IȮ>oXĿ;s֬OR:Pۊ,A΀ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (2E>K4 LCkcL`j]L]EÙ 1cX\[ mKюPmtQEQEQEQEQEW-25zվQ^Om6d񅭱]Q>Wt: 'KCoES?ZEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPTt-F{Ig΀;nǯ5r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((*:}mG v5bp/lt?'_gq)l{ ytQ좵h ( ( ( ( (/.[ǰ@ڇn}<RWL˖ GoJתzUYi+qR1̚@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@dq2''GC".dxpgz1ڿb,l%!@OOEPEPEPEPEPY:BW$sx$q?,_nZi0a?=@h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((͸AwǐRAT7B48U\<9끁RPEPEPEPEPEP{&Fg#l{q8ML#EAFC;[~RXU((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((DyK yK 8mailto:filiatkacz@mck-tm.plDyK yK Bmailto:hanna.cierpicka@mck-tm.pl^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH` NormalnyM$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHnHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy LoL Domy[lna czcionka akapitu18U`8 HiperBcze >*B* phNoN Znaki wypunktowaniaOJPJQJ^J>o!> WW_CharLFO1LVL1OJQJ>o1> WW_CharLFO1LVL2OJQJ>oA> WW_CharLFO1LVL3OJQJ>oQ> WW_CharLFO1LVL4OJQJ>oa> WW_CharLFO1LVL5OJQJ>oq> WW_CharLFO1LVL6OJQJ>o> WW_CharLFO1LVL7OJQJ>o> WW_CharLFO1LVL8OJQJ>o> WW_CharLFO1LVL9OJQJFoF WW_CharLFO2LVL1OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL2OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL3OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL4OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL5OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL6OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO2LVL7OJPJQJ^JFo!F WW_CharLFO2LVL8OJPJQJ^JFo1F WW_CharLFO2LVL9OJPJQJ^J>oA> WW_CharLFO3LVL1OJQJFoQF WW_CharLFO3LVL2OJPJQJ^JFoaF WW_CharLFO3LVL3OJPJQJ^JFoqF WW_CharLFO3LVL4OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO3LVL5OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO3LVL6OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO3LVL7OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO3LVL8OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO3LVL9OJPJQJ^J>o> WW_CharLFO4LVL1OJQJ>o> WW_CharLFO4LVL2OJQJ>o> WW_CharLFO4LVL3OJQJ>o> WW_CharLFO4LVL4OJQJ>o> WW_CharLFO4LVL5OJQJ>o!> WW_CharLFO4LVL6OJQJ>o1> WW_CharLFO4LVL7OJQJ>oA> WW_CharLFO4LVL8OJQJ>oQ> WW_CharLFO4LVL9OJQJFoaF WW_CharLFO5LVL1OJPJQJ^JFoqF WW_CharLFO5LVL2OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL3OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL4OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL5OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL6OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL7OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL8OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO5LVL9OJPJQJ^J>o> WW_CharLFO6LVL1OJQJ>o> WW_CharLFO6LVL2OJQJ>o> WW_CharLFO6LVL3OJQJ>o!> WW_CharLFO6LVL4OJQJ>o1> WW_CharLFO6LVL5OJQJ>oA> WW_CharLFO6LVL6OJQJ>oQ> WW_CharLFO6LVL7OJQJ>oa> WW_CharLFO6LVL8OJQJ>oq> WW_CharLFO6LVL9OJQJFoF WW_CharLFO7LVL1OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL2OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL3OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL4OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL5OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL6OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL7OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL8OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO7LVL9OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO8LVL1OJPJQJ^JFo!F WW_CharLFO8LVL2OJPJQJ^JFo1F WW_CharLFO8LVL3OJPJQJ^JFoAF WW_CharLFO8LVL4OJPJQJ^JFoQF WW_CharLFO8LVL5OJPJQJ^JFoaF WW_CharLFO8LVL6OJPJQJ^JFoqF WW_CharLFO8LVL7OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO8LVL8OJPJQJ^JFoF WW_CharLFO8LVL9OJPJQJ^JD/D Default Paragraph Font6o6 ListLabel 1CJ^J2o2 ListLabel 2^J2o2 ListLabel 3^J2o2 ListLabel 4^J2o2 ListLabel 5^J2o2 ListLabel 6^J2o2 ListLabel 7^J2o!2 ListLabel 8^J2o12 ListLabel 9^J8oA8 ListLabel 10CJ^J4oQ4 ListLabel 11^J4oa4 ListLabel 12^J4oq4 ListLabel 13^J4o4 ListLabel 14^J4o4 ListLabel 15^J4o4 ListLabel 16^J4o4 ListLabel 17^J4o4 ListLabel 18^Jo Normalny1Mm$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHnHsHtHPOP NagBwek3n*$x$OJQJCJPJ aJNBN Tekst podstawowyod *$*/* Listap*$@O@ Legenda1q*$xx $6].". Indeksr*$ $o2 Domy[lnieMs$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHsHtHD1BD Obiekt ze strzaBkt*$@1R@ Obiekt z cieniemu*$L1bL Obiekt bez wypeBnieniav*$d1rd "Obiekt bez wypeBnienia i bez liniiw*$p1p (Tre[ tekstu wyrwnany do lewej i prawejx*$6O16 TytuB1 y$a$*$CJ0JO1J TytuB2z$a$*$^]q`99CJHBO1B NagBwek1 {*$wCJ$5DO1D NagBwek2 |*$w CJ65>1> Linia wymiarowa}*$o master-page3~LT~Gliederung 1Q~$d%d&d'd*$9DNOPQ9B*CJ?KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHlOl master-page3~LT~Gliederung 2 *$ CJ8PJ^JdOd master-page3~LT~Gliederung 3 *$CJ0dOd master-page3~LT~Gliederung 4 *$qCJ(`"` master-page3~LT~Gliederung 5 *$9X!2X master-page3~LT~Gliederung 6*$X1BX master-page3~LT~Gliederung 7*$XARX master-page3~LT~Gliederung 8*$XQbX master-page3~LT~Gliederung 9*$or master-page3~LT~TitelS$$d%d&d'd*$9DNOPQa$9B*CJXKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHo master-page3~LT~UntertitelS$$d%d&d'd*$9DNOPQa$9B*CJ@KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHo master-page3~LT~Notizen]T$d%d&d'd*$9DNOPQ^T`9B*CJ(KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHo "master-page3~LT~HintergrundobjekteM$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHsHtHo master-page3~LT~HintergrundM$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHsHtHo defaultSd$d%d&d'd*$9DNOPQ9B*CJ$KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtH2O2 gray1*$PJ^J2O2 gray2*$PJ^J2O2 gray3*$PJ^J.O . bw1*$PJ^J.O . bw2*$PJ^J.O" . bw3*$PJ^J6O2 6 orange1*$PJ^J6OB 6 orange2*$PJ^J6OR 6 orange3*$PJ^J<Ob < turquoise1*$PJ^J<Or < turquoise2*$PJ^J<O < turquoise3*$PJ^J2O 2 blue1*$PJ^J2O 2 blue2*$PJ^J2O 2 blue3*$PJ^J0O 0 sun1*$PJ^J0O 0 sun2*$PJ^J0O 0 sun3*$PJ^J4O 4 earth1*$PJ^J4O 4 earth2*$PJ^J4O 4 earth3*$PJ^J4O" 4 green1*$PJ^J4O2 4 green2*$PJ^J4OB 4 green3*$PJ^J8OR 8 seetang1*$PJ^J8Ob 8 seetang2*$PJ^J8Or 8 seetang3*$PJ^J<O < lightblue1*$PJ^J<O < lightblue2*$PJ^J<O < lightblue3*$PJ^J6O 6 yellow1*$PJ^J6O 6 yellow2*$PJ^J6O 6 yellow3*$PJ^Jo Obiekty tBaM$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHsHtHo TBoM$d%d&d'd*$9DNOPQ0CJKHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHsHtHo Notatki]T$d%d&d'd*$9DNOPQ^T`9B*CJ(KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHo Konspekt 1Q$d%d&d'd*$9DNOPQ9B*CJ?KHOJPJ QJ^J_H9aJmHnHphsHtHHO " H Konspekt 2 *$ CJ8PJ^J@O! 2 @ Konspekt 3 *$CJ0@O1 B @ Konspekt 4 *$qCJ(<A R < Konspekt 5 *$94Q b 4 Konspekt 6*$4a r 4 Konspekt 7*$4q 4 Konspekt 8*$4 4 Konspekt 9*$o DocumentMapPd$d%d&d'dNOPQ$CJKHOJQJ_HaJmHsHtH Zo Z _0Nierozpoznana wzmiankaB*ph`^\q PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl ^ $9OXU+."";pMXU,-M 0 > aXXXl,R$pA155<$C4^9 @@(  BA "? BA "?6 3 j[#qt@u$t@ _Hlk6386877 _Hlk6386970 _Hlk6386989 _Hlk6387010 _Hlk6387039mnjv47/6 djj{/7MmM3nj j ( ) A ~ ~ y^QaM//34CCij& & ) ) 4 > j 37MPgj //[\]]a  ^`CJ^J)^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`CJ^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`OJQJ8^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 8^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J p^p`OJQJ^J% ^ `OJQJ^J% @ ^@ `OJQJ^J ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`OJ QJ 8^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J p^p`OJQJ^J% ^ `OJQJ^J% @ ^@ `OJQJ^J ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`OJQJ8^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 8^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J p^p`OJQJ^J% ^ `OJQJ^J% @ ^@ `OJQJ^J ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`OJQJ8^8`OJQJ^`OJQJ^`OJQJp^p`OJQJ ^ `OJQJ@ ^@ `OJQJ ^ `OJQJ^`OJQJ ^`OJQJ^J 8^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J p^p`OJQJ^J% ^ `OJQJ^J% @ ^@ `OJQJ^J ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J 8^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J p^p`OJQJ^J% ^ `OJQJ^J% @ ^@ `OJQJ^J ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`^`^`^`^`^`^`^`^` WWNum1WWNum2 F=zN{GN{c?{N{gLN{J8N{$BN{&ZJN{A'ON{JoRN{1vN{.w0yN{N{}N{c_?[H O*RO,[z=puvj_}=@Nk@ p "$&6Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialI xP!Liberation Serif7..{$ Calibri;(SimSun[SO=OpenSymbol_ StarSymbolArial Unicode MSG& xP!Liberation SansG. P<*Microsoft YaHei5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"A hAtgtg99 0KQ P =p! xx DyrektorMCKAdministracja_MCK8     Oh+'0x ( 4 @ LX`hp DyrektorMCKNormalAdministracja_MCK4Microsoft Office Word@V@@yk@ܸy՜.+,D՜.+,, hp| 9 Tytu 8@ _PID_HLINKSAHaA!mailto:hanna.cierpicka@mck-tm.plhttp://www.mck-tm.pl/ymailto:filiatkacz@mck-tm.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FNyData Q1TableYKqWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q