nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Tor łyżwiarski w Tomaszowie z dachem? niepowtarzlna szansa dla miasta

dodano: 2014-01-09 23:00:00, ostatnia aktualizacja: 2014-01-10 10:16:01
autor: bartek28tm

pzls.pl

pzls.pl

Zapraszam do zapoznania z propozycjami planów inwestycyjnych sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 

Temat za­da­sze­nia toru łyż­wiar­skie­go w Za­ko­pa­nem zdo­mi­no­wał czwart­ko­we po­sie­dze­nie sej­mo­wej Ko­mi­sji Kul­tu­ry Fi­zycz­nej, Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Wi­ce­mi­ni­ster spor­tu Grze­gorz Kar­piń­ski przed­sta­wił plany in­we­sty­cyj­ne na lata 2014-2015.

 

Pro­ble­ma­ty­kę braku w Pol­sce za­da­szo­ne­go toru do upra­wia­nia łyż­wiar­stwa szyb­kie­go jako pierw­szy po­ru­szył poseł Woj­ciech Ziem­niak (PO). To on za­py­tał o ewen­tu­al­ne plany za­da­sze­nia torów w Za­ko­pa­nem lub w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim.

 

- Je­że­li po­ja­wi się spon­sor, to bę­dzie­my mieli środ­ki na wy­ko­na­nie ta­kich prac. Nie sie­dzi­my z za­ło­żo­ny­mi rę­ko­ma. Cały czas pro­wa­dzi­my roz­mo­wy. Dwa sa­mo­rzą­dy wstęp­nie wy­ra­zi­ły chęć bu­do­wy ta­kich obiek­tów. Poza tym Cen­tral­ny Ośro­dek Spor­tu (COS) przy­go­to­wu­je plany za­da­sze­nia toru w Za­ko­pa­nem - po­wie­dział Kar­piń­ski.

Na po­sie­dze­niu ko­mi­sji obec­ny był pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Łyż­wiar­stwa Szyb­kie­go Ka­zi­mierz Ko­wal­czyk. Jak pod­kre­ślił, zwró­cił się do Mi­ni­ster­stwa Spor­tu z ko­lej­ną proś­bą o po­waż­ne po­trak­to­wa­nie tej spra­wy.

 

- W pla­nach jest bu­do­wa toru w Kra­ko­wie, je­że­li przy­zna­ne zo­sta­nie nam prawo or­ga­ni­za­cji zi­mo­wych igrzysk w 2022 roku. We­dług tego planu wspa­nia­ły tor po­wstał­by w 2021 roku. Jed­nak do tego czasu nie bę­dzie­my mieli łyż­wiar­stwa na wy­so­kim po­zio­mie, bo ry­wa­le nam uciek­ną. Każdy rok bez pro­fe­sjo­nal­ne­go obiek­tu do tre­nin­gów to ogrom­na stra­ta. Koszt za­da­sze­nia toru w Za­ko­pa­nem to ok. 33 mln zł, ale w przy­szło­ści taki obiekt może na sie­bie za­ra­biać - prze­ko­ny­wał Ko­wal­czyk.

 

Pro­po­zy­cję z en­tu­zja­zmem po­par­li po­sło­wie. Padła nawet pro­po­zy­cja zor­ga­ni­zo­wa­nia po­sie­dze­nia ko­mi­sji spor­tu wła­śnie w Za­ko­pa­nem.

 

- Wku­rzam się słu­cha­jąc po raz ko­lej­ny tego sa­me­go. Czuję, że nie mamy do czy­nie­nia z nie­mo­cą, ale z nie­chę­cią. Pro­po­nu­ję zor­ga­ni­zo­wać wy­jazd do Za­ko­pa­ne­go i tam do­pro­wa­dzić spra­wę do końca. Prze­cież kwota 33 mln zł nie wy­wró­ci bu­dże­tu na­sze­go spor­tu do góry no­ga­mi - za­ape­lo­wał Eu­ge­niusz Kło­po­tek (PSL).

 

Jesz­cze od­waż­niej­szą pro­po­zy­cję zło­żył Jan To­ma­szew­ski (PiS). - Pro­po­nu­ję wy­bu­do­wa­nie na­ro­do­we­go obiek­tu, na któ­rym można by upra­wiać inne zi­mo­we dys­cy­pli­ny - dodał były bram­karz re­pre­zen­ta­cji Pol­ski.

 

Czwart­ko­we po­sie­dze­nie spor­to­wej ko­mi­sji do­ty­czy­ło pla­nów in­we­sty­cyj­nych na lata 2014-2015, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem in­we­sty­cji stragicz­nych dla pol­skie­go spor­tu oraz zadań in­we­sty­cyj­nych uję­tych w wo­je­wódz­kich, wie­lo­let­nich pro­gra­mach roz­wo­ju bazy spor­to­wej.

 

- W ubie­głym roku do zwięk­sze­nia do­stęp­no­ści do obiek­tów spor­to­wych na po­zio­mie tzw. pod­sta­wo­wym, przy­czy­ni­ły się dwa pro­gra­my in­we­sty­cyj­ne. Pierw­szy to pro­jekt roz­wo­ju in­fra­struk­tu­ry przy­szkol­nej. Za­po­trze­bo­wa­nie jest ogrom­ne, ale nie mogę teraz po­wie­dzieć, czy ten pro­gram bę­dzie re­ali­zo­wa­ny. Drugi to roz­wój baz spor­to­wych klu­bów. Chyba ni­ko­go nie muszę prze­ko­ny­wać co do słusz­no­ści tego pro­gra­mu - mówił Kar­piń­ski.

 

W ra­mach wo­je­wódz­kich pro­gra­mów roz­wo­ju baz spor­to­wych kon­ty­nu­owa­nych bę­dzie 280 in­we­sty­cji oraz za­pla­no­wa­no wspar­cie 200 no­wych. W tym roku prze­wi­dzia­ne jest od­da­nie do użyt­ku około 240 obiek­tów spor­to­wych.

 

W la­tach 2014-2015 pla­no­wa­na jest kon­ty­nu­acja tych zadań. Wśród re­ali­zo­wa­nych in­we­sty­cji znaj­du­je się ok. 110 hal spor­to­wych, ok. 170 sal gim­na­stycz­nych, ponad 20 kry­tych pły­wal­ni oraz inne obiek­ty spor­to­we.

 

źródło: onet.pl

 

Od redakcji: Zakopane, Tomaszów Mazowiecki, Kraków - na posiedzeniu wymienono te trzy miasta. Stanowisko Krakowa jest oczywiście niepodważalne. Jeżeli miato ma zamiar starać się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku to bez wątpienia nowoczesny tor dla panczenistów powstanie. Patrząc jednak na dwie pozostałe miejscowości, to wydaje się iż Tomaszów jest w nienajgorszej sytuacji, bowiem położenie geograficzne naszego miasta jest na tyle interesujące, iż sportowcy z każdego regionu kraju nie mieli by większych problemów  z dotarciem do centralnie położnego miasta. Do Zakopanego w sezonie letnim i zimowym ten dojazd to mordęga. Poza tym koszty eksploatacyjne takiego obiektu był by niepodważalnie mniejsze.

 

Druga strona medalu jest jednak taka, iż Zakopane stało się kolebką polskich sportów zimowych i jest bardziej atrakcyjne turystycznie. Już dzisiaj nasze władze i ludzie związani z łyżwiarstwiem musiały by zacząć lobbować ten projekt.

 

Nie bez wątpienia bez znaczenia był by głos państwa Kmiecik w tej sprawie. Niebawem poznamy dalszy rozwój sytuacji i do sprawy wrócimy.


 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

 · 

   Stabilizatory stawów dla sportowców - Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 - Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w soboty do godz. 13:00     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tom: Tomaszów jest małym miastem ale zwróćcie uwagę, że w dużo mniejszym państwie jak Holandia są mniejsze miejscowości i zgadnijcie ile jest torów łyżwiarskich sztucznie mrożonych otóż wg oficjalnych źródeł 22 w tym większość zadaszonych! Zawodnicy przyjeżdżają trenować z całego świata. Z tego co piszą na tym zarabiają tak samo Niemcy. Twierdzę, że Tomaszów ma szansę na tor z prawdziwego zdarzenia, można na to wziąć pieniądze z Unii europejskiej tylko trzeba do tego ludzi z głową, napewno nie naszych prymitywnych włodarzy. W Polsce nic się nie opłaca, na nic nie ma pieniędzy.
wtorek, 14 stycznia 2014, godzina 20:23:03
-2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kolo: End niestety " piniądzę to nie wszystko".. i miasto ma obowiązek dofinansowania nawet takich inwestycji może i nie rentownych ale prospołecznych i rekreacyjnych np basen do tego też trzeba dopłacać.
wtorek, 14 stycznia 2014, godzina 10:21:18
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Maniek: super, super... zniosę ze strychu moje wysłużone panczeny i kobita już mi nie powie że na mrozie nabawię się zapalenia płuc, w końcu będzie można poszaleć.
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 14:42:40
-1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
Peter: Wygra Kraków.
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 14:27:10
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
End: Chyba powaliło.... juz był kiedyś projekt i nie przeszedł... miasto co roku obcina budżet sekcjom sportowym, a przez co ?? Bo Tor w Tomaszowie Mazowiecki ma tak stare maszyny że to jest wgl nie opłacalne... Tyle ile idzie pieniędzy na mrożenie tego obiektu nie idzie na nic innego w Tomaszoiw Mazowieckim w przeciągu Tylko OKRESU ZIMOWEGO. Miasto nie utrzyma takiego obiektu, nie ma nawet takiej możliwości...
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 12:25:56
-1 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Opserwator: To miast powinno też zainteresować się nad zadaszeniem a nie budować jakieś boiska piłkarskie.Proszę porównać ile młodzieży przychodzi na łyżwy a ile na mecze piłkarskie w Tomaszowie.
sobota, 11 stycznia 2014, godzina 12:16:11
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
panczenista(ka): Jak harcerzyka od rządzenia odsuną to i tor zadaszą, nie ?
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 22:43:42
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
GOOG: Było by pięknie,aż zapięknie...
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 22:40:58
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Kacper Składowski: jeszcze gdy mój wujek był czynnym prezesem toru to były rozpatrywne plany zadaszenia toru, ale stwierdzono,ze nie ma kasy i tylko odnowiono i zrobiono poziemny tunel. nie wiem czy jest sens liczYć na jakeś igrzyska,ale fajne by to było:)
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 21:51:46
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kasia: to pewnie przed wyborami tylko taka zagrywka
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 21:18:22
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tom: Mamy w Tomaszowie tor łyżwiarski perełkę o którą niewiele się dba, a jeśli już to przed zbliżającymi się wyborami. Jak pamiętam 4 lata temu przed wyborami także mówiono o zadaszeniu toru i nic nie zrealizowano nawet żadnych planów. Spokojnie można pozyskać na zadaszenie i przebudowę toru fundusze unijne, a resztę można pozyskać z Ministerstwa Sportu tymbardziej, że są tylko 3 tory w Polsce i zawodnicy muszą wyjeżdżać do Niemiec i Holandii na treningi pod dachem. W ten sposób są marnotrawione pieniądze, które mogłyby zostać w Polsce.
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 19:40:46
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
aaa: Jak zwykle pewnie nas to ominie. Bo nikt nawet ze stanowisk urzedowych w naszym kochanym miescie nie bedzie sie o to starać.
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 19:08:46

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

^ do góry