nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Tor łyżwiarski w Tomaszowie z dachem? niepowtarzlna szansa dla miasta

dodano: 2014-01-09 23:00:00, ostatnia aktualizacja: 2014-01-10 10:16:01
autor: bartek28tm

pzls.pl

pzls.pl

Zapraszam do zapoznania z propozycjami planów inwestycyjnych sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     


 

Temat za­da­sze­nia toru łyż­wiar­skie­go w Za­ko­pa­nem zdo­mi­no­wał czwart­ko­we po­sie­dze­nie sej­mo­wej Ko­mi­sji Kul­tu­ry Fi­zycz­nej, Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Wi­ce­mi­ni­ster spor­tu Grze­gorz Kar­piń­ski przed­sta­wił plany in­we­sty­cyj­ne na lata 2014-2015.

 

Pro­ble­ma­ty­kę braku w Pol­sce za­da­szo­ne­go toru do upra­wia­nia łyż­wiar­stwa szyb­kie­go jako pierw­szy po­ru­szył poseł Woj­ciech Ziem­niak (PO). To on za­py­tał o ewen­tu­al­ne plany za­da­sze­nia torów w Za­ko­pa­nem lub w To­ma­szo­wie Ma­zo­wiec­kim.

 

- Je­że­li po­ja­wi się spon­sor, to bę­dzie­my mieli środ­ki na wy­ko­na­nie ta­kich prac. Nie sie­dzi­my z za­ło­żo­ny­mi rę­ko­ma. Cały czas pro­wa­dzi­my roz­mo­wy. Dwa sa­mo­rzą­dy wstęp­nie wy­ra­zi­ły chęć bu­do­wy ta­kich obiek­tów. Poza tym Cen­tral­ny Ośro­dek Spor­tu (COS) przy­go­to­wu­je plany za­da­sze­nia toru w Za­ko­pa­nem - po­wie­dział Kar­piń­ski.

Na po­sie­dze­niu ko­mi­sji obec­ny był pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Łyż­wiar­stwa Szyb­kie­go Ka­zi­mierz Ko­wal­czyk. Jak pod­kre­ślił, zwró­cił się do Mi­ni­ster­stwa Spor­tu z ko­lej­ną proś­bą o po­waż­ne po­trak­to­wa­nie tej spra­wy.

 

- W pla­nach jest bu­do­wa toru w Kra­ko­wie, je­że­li przy­zna­ne zo­sta­nie nam prawo or­ga­ni­za­cji zi­mo­wych igrzysk w 2022 roku. We­dług tego planu wspa­nia­ły tor po­wstał­by w 2021 roku. Jed­nak do tego czasu nie bę­dzie­my mieli łyż­wiar­stwa na wy­so­kim po­zio­mie, bo ry­wa­le nam uciek­ną. Każdy rok bez pro­fe­sjo­nal­ne­go obiek­tu do tre­nin­gów to ogrom­na stra­ta. Koszt za­da­sze­nia toru w Za­ko­pa­nem to ok. 33 mln zł, ale w przy­szło­ści taki obiekt może na sie­bie za­ra­biać - prze­ko­ny­wał Ko­wal­czyk.

 

Pro­po­zy­cję z en­tu­zja­zmem po­par­li po­sło­wie. Padła nawet pro­po­zy­cja zor­ga­ni­zo­wa­nia po­sie­dze­nia ko­mi­sji spor­tu wła­śnie w Za­ko­pa­nem.

 

- Wku­rzam się słu­cha­jąc po raz ko­lej­ny tego sa­me­go. Czuję, że nie mamy do czy­nie­nia z nie­mo­cą, ale z nie­chę­cią. Pro­po­nu­ję zor­ga­ni­zo­wać wy­jazd do Za­ko­pa­ne­go i tam do­pro­wa­dzić spra­wę do końca. Prze­cież kwota 33 mln zł nie wy­wró­ci bu­dże­tu na­sze­go spor­tu do góry no­ga­mi - za­ape­lo­wał Eu­ge­niusz Kło­po­tek (PSL).

 

Jesz­cze od­waż­niej­szą pro­po­zy­cję zło­żył Jan To­ma­szew­ski (PiS). - Pro­po­nu­ję wy­bu­do­wa­nie na­ro­do­we­go obiek­tu, na któ­rym można by upra­wiać inne zi­mo­we dys­cy­pli­ny - dodał były bram­karz re­pre­zen­ta­cji Pol­ski.

 

Czwart­ko­we po­sie­dze­nie spor­to­wej ko­mi­sji do­ty­czy­ło pla­nów in­we­sty­cyj­nych na lata 2014-2015, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem in­we­sty­cji stragicz­nych dla pol­skie­go spor­tu oraz zadań in­we­sty­cyj­nych uję­tych w wo­je­wódz­kich, wie­lo­let­nich pro­gra­mach roz­wo­ju bazy spor­to­wej.

 

- W ubie­głym roku do zwięk­sze­nia do­stęp­no­ści do obiek­tów spor­to­wych na po­zio­mie tzw. pod­sta­wo­wym, przy­czy­ni­ły się dwa pro­gra­my in­we­sty­cyj­ne. Pierw­szy to pro­jekt roz­wo­ju in­fra­struk­tu­ry przy­szkol­nej. Za­po­trze­bo­wa­nie jest ogrom­ne, ale nie mogę teraz po­wie­dzieć, czy ten pro­gram bę­dzie re­ali­zo­wa­ny. Drugi to roz­wój baz spor­to­wych klu­bów. Chyba ni­ko­go nie muszę prze­ko­ny­wać co do słusz­no­ści tego pro­gra­mu - mówił Kar­piń­ski.

 

W ra­mach wo­je­wódz­kich pro­gra­mów roz­wo­ju baz spor­to­wych kon­ty­nu­owa­nych bę­dzie 280 in­we­sty­cji oraz za­pla­no­wa­no wspar­cie 200 no­wych. W tym roku prze­wi­dzia­ne jest od­da­nie do użyt­ku około 240 obiek­tów spor­to­wych.

 

W la­tach 2014-2015 pla­no­wa­na jest kon­ty­nu­acja tych zadań. Wśród re­ali­zo­wa­nych in­we­sty­cji znaj­du­je się ok. 110 hal spor­to­wych, ok. 170 sal gim­na­stycz­nych, ponad 20 kry­tych pły­wal­ni oraz inne obiek­ty spor­to­we.

 

źródło: onet.pl

 

Od redakcji: Zakopane, Tomaszów Mazowiecki, Kraków - na posiedzeniu wymienono te trzy miasta. Stanowisko Krakowa jest oczywiście niepodważalne. Jeżeli miato ma zamiar starać się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku to bez wątpienia nowoczesny tor dla panczenistów powstanie. Patrząc jednak na dwie pozostałe miejscowości, to wydaje się iż Tomaszów jest w nienajgorszej sytuacji, bowiem położenie geograficzne naszego miasta jest na tyle interesujące, iż sportowcy z każdego regionu kraju nie mieli by większych problemów  z dotarciem do centralnie położnego miasta. Do Zakopanego w sezonie letnim i zimowym ten dojazd to mordęga. Poza tym koszty eksploatacyjne takiego obiektu był by niepodważalnie mniejsze.

 

Druga strona medalu jest jednak taka, iż Zakopane stało się kolebką polskich sportów zimowych i jest bardziej atrakcyjne turystycznie. Już dzisiaj nasze władze i ludzie związani z łyżwiarstwiem musiały by zacząć lobbować ten projekt.

 

Nie bez wątpienia bez znaczenia był by głos państwa Kmiecik w tej sprawie. Niebawem poznamy dalszy rozwój sytuacji i do sprawy wrócimy.


 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

 · 

   Twój Sklep Medyczny Tomaszów Mazowiecki ul. Słowackiego 4 wspiera rubrykę sportową. W ofercie duży wybór ortez oraz stabilizatorów     

Możliwość komentowania wygasła
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Tom: Tomaszów jest małym miastem ale zwróćcie uwagę, że w dużo mniejszym państwie jak Holandia są mniejsze miejscowości i zgadnijcie ile jest torów łyżwiarskich sztucznie mrożonych otóż wg oficjalnych źródeł 22 w tym większość zadaszonych! Zawodnicy przyjeżdżają trenować z całego świata. Z tego co piszą na tym zarabiają tak samo Niemcy. Twierdzę, że Tomaszów ma szansę na tor z prawdziwego zdarzenia, można na to wziąć pieniądze z Unii europejskiej tylko trzeba do tego ludzi z głową, napewno nie naszych prymitywnych włodarzy. W Polsce nic się nie opłaca, na nic nie ma pieniędzy.
wtorek, 14 stycznia 2014, godzina 20:23:03
-2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
kolo: End niestety " piniądzę to nie wszystko".. i miasto ma obowiązek dofinansowania nawet takich inwestycji może i nie rentownych ale prospołecznych i rekreacyjnych np basen do tego też trzeba dopłacać.
wtorek, 14 stycznia 2014, godzina 10:21:18
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Maniek: super, super... zniosę ze strychu moje wysłużone panczeny i kobita już mi nie powie że na mrozie nabawię się zapalenia płuc, w końcu będzie można poszaleć.
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 14:42:40
-1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
Peter: Wygra Kraków.
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 14:27:10
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
End: Chyba powaliło.... juz był kiedyś projekt i nie przeszedł... miasto co roku obcina budżet sekcjom sportowym, a przez co ?? Bo Tor w Tomaszowie Mazowiecki ma tak stare maszyny że to jest wgl nie opłacalne... Tyle ile idzie pieniędzy na mrożenie tego obiektu nie idzie na nic innego w Tomaszoiw Mazowieckim w przeciągu Tylko OKRESU ZIMOWEGO. Miasto nie utrzyma takiego obiektu, nie ma nawet takiej możliwości...
poniedziałek, 13 stycznia 2014, godzina 12:25:56
-1 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Opserwator: To miast powinno też zainteresować się nad zadaszeniem a nie budować jakieś boiska piłkarskie.Proszę porównać ile młodzieży przychodzi na łyżwy a ile na mecze piłkarskie w Tomaszowie.
sobota, 11 stycznia 2014, godzina 12:16:11
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
panczenista(ka): Jak harcerzyka od rządzenia odsuną to i tor zadaszą, nie ?
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 22:43:42
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
GOOG: Było by pięknie,aż zapięknie...
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 22:40:58
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Kacper Składowski: jeszcze gdy mój wujek był czynnym prezesem toru to były rozpatrywne plany zadaszenia toru, ale stwierdzono,ze nie ma kasy i tylko odnowiono i zrobiono poziemny tunel. nie wiem czy jest sens liczYć na jakeś igrzyska,ale fajne by to było:)
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 21:51:46
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
kasia: to pewnie przed wyborami tylko taka zagrywka
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 21:18:22
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Tom: Mamy w Tomaszowie tor łyżwiarski perełkę o którą niewiele się dba, a jeśli już to przed zbliżającymi się wyborami. Jak pamiętam 4 lata temu przed wyborami także mówiono o zadaszeniu toru i nic nie zrealizowano nawet żadnych planów. Spokojnie można pozyskać na zadaszenie i przebudowę toru fundusze unijne, a resztę można pozyskać z Ministerstwa Sportu tymbardziej, że są tylko 3 tory w Polsce i zawodnicy muszą wyjeżdżać do Niemiec i Holandii na treningi pod dachem. W ten sposób są marnotrawione pieniądze, które mogłyby zostać w Polsce.
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 19:40:46
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
aaa: Jak zwykle pewnie nas to ominie. Bo nikt nawet ze stanowisk urzedowych w naszym kochanym miescie nie bedzie sie o to starać.
czwartek, 9 stycznia 2014, godzina 19:08:46

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry