Jubileusz szkoły w Lubochni

 • 04.11.2014, 22:08
 • Mariusz Strzępek
Jubileusz szkoły w Lubochni
W tym roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gimnazjum w Lubochni obchodzi 15-ą rocznicę powstania. Obchody jubileuszowe połączono z uroczystością nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru.

Uroczystość miała miejsce 31 października  i rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Lubochni, w której uczestniczyła młodzież szkolna, pracownicy, nauczyciele i zaproszeni goście.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkoły, gdzie Przewodniczący RG  Piotr Majchrowski odczytał Uchwałę Rady Gminy Lubochnia z dnia 20 października  2014r, na mocy której nadano Publicznemu Gimnazjum w Lubochni   imię Adama Mickiewicza.

 

Następnie ks. kanonik Tomasz Bojanowski poświęcił sztandar, a Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem w imieniu fundatorów wręczyli go dyrektorowi szkoły Urszuli Schab, a w dalszej kolejności sztandar otrzymał poczet sztandarowy uczniów.

 

Po części oficjalnej wystąpiła młodzież gimnazjalna , która swoim świetnym występem przybliżyła życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz zachwyciła pięknie zatańczonym polonezem.

           

Piętnastoletnia historia szkoły i jej osiągnięcia stały się powodem do  ubiegania się o nadanie imienia i prawo posiadania sztandaru. Zachowując procedurę nadania imienia i wyrażając wolę  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dokonano  w dniu 15 maja tego roku wyboru patrona. Wybrano  Adama Mickiewicza - człowieka o niespotykanej wrażliwości i temperamencie, o niezwykłej sile woli i charakterze.

 

,, Mówić o Mickiewiczu- to mówić o pięknie, prawości i prawdzie, to mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem, o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem, o wyzwoleniu, którego był prorokiem.” 

 

Wybierając Adama Mickiewicza Patronem ,  gimnazjum zyskało  bardzo trwały, sprawdzony przez pokolenia wzorzec, który okaże się  pomocny w dalszej pracy wychowawczej szkoły. To ważny element wychowania obywatelskiego i sposobność rozwijania postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z ojczystym krajem i regionem.

 

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Te słowa wieszcza  umieszczone na korytarzu szkolnym towarzyszą uczniom każdego dnia i  motywują ich do pracy nad sobą .

 

Piętnaście lat w historii ludzkości to krótka chwila, w dziejach szkoły to już znaczący czas. Zatem przypomnijmy to jeszcze raz.

 

Publiczne Gimnazjum w Lubochni przy ul. Łódzkiej 19 rozpoczęło swą działalność 1 września 1999 r. na mocy uchwały Rady Gminy  Lubochnia z dnia 15 marca1999r. Pod okiem pierwszego dyrektora i 16 nauczycieli naukę rozpoczęło 87 uczniów w 4 oddziałach. W pełni zorganizowana szkoła w roku szkolnym 2001/2002 liczyła 243 uczniów uczących się w 10 oddziałach i 21 nauczycieli.

 

W ciągu istnienia gimnazjum funkcję dyrektora pełniły następujące osoby:

 • Marek Michalak od 1999 r. do 2003 r.
 • Eugeniusz Lipner w 2003r.
 • Urszula Schab od 2004r. do 2008r.
 • Wojciech Sitek od 2008 r. do 2013 r
 • i od 2013 r. ponownie Urszula Schab.

 

Kadra pedagogiczna zmieniała się, niektórzy nauczyciele pracowali tylko jeden rok, stąd lista osób uczących w gimnazjum jest dość długa. W chwili obecnej bazę szkoły stanowi 10 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, świetlica szkolna, hala sportowa, sala do gimnastyki korekcyjnej  oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

 

Dumą naszej szkoły jest 1067 absolwentów i 220 obecnych uczniów. Zatrudnionych jest  23 nauczycieli, wśród których  15  posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. 

 

Prestiż szkoły wzmocniły uzyskane przez nią certyfikaty.

 

W roku szk. 2002/2003 szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiej Akcji ogłoszonej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”. 

 

W roku szk. 2003/2004 stała się członkiem „Klubu Szkół Uczących się”, czyli SUS w ramach programu organizowanego przez CEO.

 

W roku 2004 szkoła podjęła ścisłą współpracę z Nadleśnictwem Spała  w ramach edukacji leśnej wśród młodzieży szkolnej, której efektem było wybudowanie ogródka dendrologicznego przed szkołą i wieloletni udział uczniów  w konkursach wiedzy o lesie „ Przyroda Ojczysta”. Współpraca ta trwa do dziś.

[reklama2]

Od 2004r organizuje Gminną akcję „Dzieci Dzieciom”. Wspólnie z GOPSem , GKRPA, Parafią i pozostałymi szkołami corocznie przygotowuje się paczki świąteczne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin naszej gminy.

 

W 2005roku poprzez Pallotyński Sekretariat Misyjny podjęto decyzję o „Adopcji Serca „ w ramach której uczniowie i nauczyciele pomagają finansowo dzieciom z Rwandy   Ericowi  i Gracji.

 

W roku 2006 przy Gimnazjum  powstało Stowarzyszenie na rzecz dzieci
i młodzieży  „Mieć szansę” w Lubochni
, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom potrzebującym i będących w trudnych sytuacjach życiowych , a także pomoc dzieciom w rozwijaniu ich talentów i umiejętności.

 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i można odpisać na jej rzecz  1% podatku dochodowego. Pomoc dzieciom daje nadzieję na ich dobre i lepsze życie w przyszłości.

 

W 2008r przystąpiono do programu  „Szkoła bez przemocy”. W ramach tego programu nawiązano współpracę ze schroniskiem dla zwierząt , Domem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. oraz zorganizowano dokarmianie zwierząt przy pomocy Nadleśnictwa Spała . W szkole w ramach programu prowadzi się Tydzień Wolontariatu i Kibicuję fair play.

W roku szk. 2008/2009  zaczęto realizować program „Ślady przeszłości- uczniowie adoptują zabytki” organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Bankową im. L. Kronenberga. Najważniejszym momentem w pracy nad projektem była symboliczna adopcja mogiły Michała Karaszewskiego, człowieka, który, jak głosi napis na kamieniu nagrobnym „szerzył oświatę i pomagał bliźnim”.             

 

Od 2009r w  gimnazjum  organizowany jest Rajd „Weekend w Lubochni po angielsku i niemiecku” i każdego roku mury naszej szkoły odwiedza grupa ok. 100 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tomaszowskiego, dla których liczy się aktywne spędzanie wolnego czasu, poznawanie okolicy, prezentowanie kultur i tradycji wybranych krajów. Jest to także doskonała okazja do tego by rozwijać własne umiejętności językowe, poznawać nowych kolegów i koleżanki.

 

W latach 2008-2013  prowadzono  wymianę międzynarodową z młodzieżą z Gebruder-Lachner-Mittelschule z Rain w Niemczech. Młodzież z Niemiec trzykrotnie przebywała w Lubochni i podziwiała najciekawsze zakątki naszego regionu i kraju. Gimnazjaliści z kolei dwukrotnie gościli w niemieckich domach, gdzie poznawali Bawarię, jej zwyczaje, uczyli się języka. Do dnia dzisiejszego pamiątką tych wydarzeń jest drzewko rosnące przed szkołą, które posadzono jak symbol przyjaźni.

 

W r. 2008 przystąpiono również do programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” realizowanego we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie.  Gimnazjaliści systematycznie uczestniczą w warsztatach historycznych, plastycznych, muzycznych i teatralnych.

 

Placówka czynnie włącza się w życie środowiska lokalnego, zwłaszcza na płaszczyźnie kulturalnej. Szczególne znaczenie miał powstały w 2003 r. Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego, który początkowo do momentu powstania GOK-u działał przy gimnazjum i uświetniał swymi występami wiele uroczystości. Promował również szkołę i środowisko poza obszarem naszej gminy biorąc udział
w konkursach, przeglądach i teatraliach.

 

W listopadzie 2012 r. grupa  wychowanków uczestniczyła w lekcji muzealnej Dzieło Konstytucji 3 Maja jako wzór dla nowoczesnego patriotyzmu, którą współprowadził prezydent RP Bronisław Komorowski. Uczniowie odegrali role posłów przybyłych na Sejm Wielki w 1788 r.

 

W styczniu 2013 r. uczniowie gościliśmy w Pałacu Prezydenckim, u Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej, której przedstawili swoją  działalność.

 

W latach 2011-2013 Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie realizował w  szkole projekt pod nazwą „Badanie uczenia się i nauczania języków obcych”  Dzięki badaniu można było  określić mocne i słabe strony nauczania języka angielskiego w szkole. Uczniowie w 2014r  brali również udział w biciu rekordu Guinnessa recytując alfabet angielski w Europejskim Dniu Języków Obcych.

Gimnazjaliści biorą udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, odnosząc sukcesy. Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich osiągnięć szkoły. Naoczną egzemplifikacją sukcesów są puchary, nagrody, dyplomy i wyróżnienia zgromadzone na korytarzach szkolnych.

 

Należy wspomnieć o niektórych z nich, gdzie  gimnazjaliści z Lubochni  przez wiele edycji byli najlepsi i zdobywali laury. Są to: Przeglądy Teatrów Małych Form – Tomaszowskie Teatralia, Festiwal „Wieś Polska w poezji i prozie” w Rzeczycy.

 

Do największych osiągnięć uczniów należy także  I miejsce dziewcząt i II chłopców w międzygminnym współzawodnictwie szkól gimnazjalnych powiatu tomaszowskiego  GIMNAZJADA  w roku szkolnym 2013/2014.

 

W ciągu tych 15 lat placówka stale wzbogacała swą bazę dydaktyczną, zmieniała swój wygląd.

 

W r. szk. 2003/2004 pozyskano środki od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu „Nie tylko palcem po mapie…”, który przyczynił się do wyposażenia pracowni językowej i powstania Szkolnego przewodnika Turystycznego po okolicznych rezerwatach w j. polskim, niemieckim i angielskim.

 

W roku 2005 ta sama fundacja w ramach programu Równać Szanse  - szkoła aktywna  sfinansowała  kolejny projekt  „Pokazane w kadrze”. Jego efektem były warsztaty filmowe dla uczniów ,wyjazd na zimowisko do Poronina oraz montaż filmu nakręconego podczas tego wyjazdu.

 

W latach 2005 – 2011 Rada Rodziców przy PG w Lubochni organizowała dla dorosłych bale karnawałowe, z których dochód przeznaczyła na zakup cennych pomocy dydaktycznych dla szkoły.

 

 W 2013r szkoła przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi „Moja wymarzona ekopracownia” , a wkrótce oddano do użytku zmodernizowaną pracownię biologiczną wyposażoną w nowoczesne środki  dydaktyczne pozwalające w sposób ciekawy przekazywać wiedzę uczniom.

 

Przez 15 lat swej działalności gimnazjum przekazuje wiedzę swoim uczniom , jak również wychowuje ich w duchu szacunku dla drugiego człowieka  oraz poszanowaniu najwyższych wartości , jakimi są mała i duża ojczyzna.

 

Z okazji jubileuszu 15-lecia gimnazjum dyr. Urszula Schab wręczyła podziękowania za długoletnią współpracę na rzecz szkoły dla: Wójta Gminy Lubochnia Tadeusza Józwika, Przewodniczącego RG Lubochnia Piotra Majchrowskiego, Starosty Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza, Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura Piotrków Tryb. Andrzeja Juszczaka, Dyrektorom Szkół Halinie Lechowskiej i Edycie  Żmudzie,  Dyrektorowi GOK w Lubochni Justynie Łomża oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Spała Przemysławowi Grabowskiemu.

 

W przygotowanie uroczystości jubileuszowych zaangażowali się pracownicy, nauczyciele,  uczniowie i ich rodzice. Z wielką starannością i gorliwością  realizowali przydzielone im zadania, czego efektem była końcowa uroczystość. Zaproszeni goście z zachwytem obserwowali występy uczniów i gratulowali pięknej i doniosłej uroczystości.

 

Mimo wielkiego wkładu pracy całego środowiska szkolnego trudno byłoby sfinalizować to dzieło gdyby nie fundatorzy , którym z całego serca dziękujemy.

Są nimi:

 • Wójt Gminy Lubochnia Tadeusz Józwik
 • Rada Gminy Lubochnia
 • Rada Rodziców
 • Rada Pedagogiczna
 • Koło Łowieckie „Dubelt”
 • Euro Sak Zakład Mięsny A. Woźniak K. Woźniak
 • PBS w Tomaszowie Maz. Mieczysław Grad
 • Zakład remontowo-budowlany Władysław Grad
 • Agnieszka i Sławomir Sałagaccy
 • Aneta i Jerzy Tworscy
 • Danuta i Ryszard Wąsowiczowie
 • Aleksandra i Henryk Wałęsiakowie
 • Tomasz Grad
 • Ks. kanonik Tomasz Bojanowski
 • Jadwiga Kilian
 • Piotr Majchrowski
 • Elżbieta i Piotr Sowikowie
 • Agnieszka i Marcin Przybyłkowie
 • Monika Kuta
 • Maria Jolanta Ochota
 • Marcin Skoneczny
 • Fundatorzy anonimowi

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Którego Kowalczyka,
Którego Kowalczyka, 07.11.2014, 15:25
tego radnego miejskiego pracującego w Starostwie? ,czy jakiegoś jeszcze innego?
1Putin
1Putin 07.11.2014, 10:07
Czy Pan Majchrowski jest zięciem Pana J. Kowalczyka?

Pozostałe