Cofamy się do przodu - Prezydent skwitowany

  • 26.06.2013, 23:00
  • Mariusz Strzępek
Cofamy się do przodu - Prezydent skwitowany
Rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. W porządku obrad m.in udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za wykonanie budżetu w roku 2012. Zapraszamy na relację on-line.

 

Godz. 11:00 Radni przyjęli porządek obrad oraz protkół z poprzedniej sesji. Dodano punkt dotyczący zmiany wzoru tzw. deklaracji śmieciowej

 

Godz. 11:20 Skarbnik Miasta, pani Barbara Koścista przystąpiła do prezentacji sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011;

 

Godz. 11:40 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2012 rok. Dokument odczytuje wiceprzewodniczący Rady, Jerzy Kowalczyk. Opinia RIO jest oczywiście pozytywna. Skład orzekający nie miał zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania.

 

Godz. 11:52 Skarbnik Miasta czyta projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

 

Godz. 11:57 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Stanisława Lis, odczytuje stanowisko Komisji dotyczące wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zespół kontrolny, w którego skład weszli również Tomasz Wawro i Krzysztof Kuchta oraz Arkadiusz Gajewski, nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów, podobnie jak pozostali członkowie Komisji, którzy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

 

Godz. 12:00 Przewodniczący Stanisław Stańdo otworzył dyskusję, jednak szybko zamknęła ją radna Wacława Bąk, prosząc o 10 minut technicznej przerwy.

 

Godz. 12:25 Obrady są wznowione. Przerwa okazała się nieco dłuższa. Pierwszy głos zabrał Jacek Kowalewski. Dopytywał przewodniczącą Komisji Rewizyjnej nie o formalną stronę wydatkowanych pieniędzy ale o jakość ich wydatkowania. Stanisława Lis raz jeszcze stwierdziła, że Komisja na swoim posiedzeniu szczegółowo odniosła się do opinii RIO a postępowanie absolutoryjne dotyczy tylko wykonania budżetu. - Komisja nie stwierdziła wykonania jakichkolwiek zadań nie objętych budżetem - odpowiadała nie do końca na zadane pytanie.

 

- Podeszliście do tematu całkiem formalnie a jak wygląda miasto każdy widzi - skwitował Kowalewski. Opinii Komisji Rewizyjnej bronił Ryszard Goździk, zarzucając radnemu Platformy Obywatelskiej, że opowiada bajki. Kowalski odciął się, że najwyraźniej jego adwersarz sensu tej bajki nie zrozumiał. Na tym dyskusja się zakończyła. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 16 radnych, jeden był przeciw i sześciu się wstrzymało.

 

Godz.12:32 Stanisława Lis odczytuje projekt uchwały o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie jest oczywiście pozytywne. Równie pozytywna jest opinia RIO.

 

Dyskusję nad absolutorium rozpoczął Jacek Kowalewski. Przywołał przykład Rzeszowa, który dzięki swojemu prezydentowi rozwinął się, zmniejszył bezrobocie i jest czwarty w ogólnopolskim rankingu miast. Następnie przyrównał Tomaszów do o wiele mniejszej Rawy, która "potrafiła ruszyć do przodu". Pojawiły się też inne miasta.

 

- W Piotrkowie poczułem powiew wielkomiejskości - mówił. - Do Tomaszowa wjeżdżamy niczym na Ukrainę. Cały czas u nas nic nie wychodzi. Odbieram to tak, jakbyśmy chcieli w Tomaszowie zrobić Skansen. Na witaczach napiszemy "Skansen Rzeki Pilicy w Skansenie Tomaszów". Zawsze wstrzymywałem się od głosu (przy absolutorium) by nie stać na drodze do szczęścia pana Prezydenta. Ostrzegałem też przed uchwalaniem pensji w najwyższej wysokości dla Prezydenta na początku kadencji. Nie posłuchano mnie. I teraz mamy to co mamy. Po co starać się, skoro pensja jest maksymalnie wysoka. - Radnemu próbował przerywać Jerzy Kowalczyk. Kowalewski jednak nie odpuścił. Zapowiedział, że będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. - Król Midas zamieniał wszystko w złoto u nas dzieje się coś zupełnie przeciwnego.

 

Radnemu odpowiadał Rafał Zagozdon, który zaatakował Kowalewskiego o to, że nie mieszka na stałe w Tomaszowie ale w Karolinowie. Pytał radnego o to, co on takiego w Tomaszowie i dla Tomaszowa zrobił. Radny Platformy nie dał za wygraną. Zaczął wyliczać swoje dokonania i osiągnięcia. Tym razem próbował przerywać mu Ryszard Goździk.

 

Przeciw Kowalewskiemu wystąpił też Arkadiusz Gajewski, który wskazał, że istota udzielenia absolutrium jest inna niż to wskazywał jego partyjny kolega. - Udzielenie absolutorium ma charakter formalny. Byłem w zespole kontrolnym i jest wszystko w porządku. Chwała za to panu służbom finansowym. W dyskusji pojawiły się też wątki ad persona a ja wolałbym dyskutować merytorycznie.

 

Tomasz Zdonek skrytykował Prezydenta za to, że nie był w stanie dojść do porozumienia z Kapitułą Orderu Ecce Homo. - Nie można przejść obojętnie wobec tego rodzaju zaniedbań. - Są takie momenty, gdy jako radny czuję się jak klient na zapleczu sklepu. Kiedy wchodzę do Prezydenta z jakąś propozycją za każdym razem słyszę: Nie! Tak jak w kabarecie TEJ, popularnym w latach 80-tych. - Radny mimo wszystko zadeklarował zagłosuje za udzieleniem absolutorium.

 

- Wypowiedź radnego Zdonka kładzie na łopatki - odpierał atak Zagozdon. - O tym, że Kapituła przenosi Order do innego miasta, dowiedziałem się z gazet. Nie zostałem ani pozbawiony tytułu Kustosza ani zaproszony na uroczystość wręczania orderów do Krakowa.

 

Radna Wacława Bąk w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości stwoerdziła, że mowa jest srebrem a milczenie złotem. Cokolwiek nie miałoby to oznaczać, nie zrobiło wrażenia na pozostałych radnych.

 

Zdaniem Jerzego Kowalczyka miasto jednak się rozwija. - Uchwalamy budżety proinwestycyjne, realizujemy duże inwestycje jak na przykład Rewitalizacja Placu Kościuszki - mówił, przy okazji zapominając, że miasto dzięki niekompetencji urzędników, kierowanych przez obecnego prezydenta utraciło kilkadziesiąt milionów złotych ze środków unijnych.

 

W głosowaniu nad absolutorium brali udział wszyscy radni. Tylko Jacek Kowalewski był przeciw. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

 

 

 

 

Godz. 13:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014. Dokument prezentuje naczelnik wydziału inwestycji Adam Koziełek.

 

Na temat uchwały nie dyskutowano. Żadna z komisji nie wypracowała też opinii na jej temat. 16 osób zagłosowało za jej przyjęciem, pozostali opuścili wcześniej salę obrad.

 

Godz. 13:35 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”. Okazuje się m.in. że zwiększą się w Tomaszowie dochody miasta z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wzrost równy jest 40 tysięcy złotych. Oznacza to, że spożycie trunków u nas po raz kolei zaczyna wzrastać i jest odwrotnie proporcjalne do zmniejszającej się liczby mieszkańców. Zmiany w budzecie także nie wywołały nadmirnych emocji. Dyskusji nie było. Uchwałą zostałą przyjęta. Równocześnie przegłosowano zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2022”.

 

Godz. 13:58 Zmiana uchały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. Temat raczej mało interesujący dla przeciętnego obywatela Tomaszowa Mazowieckiego. Tym razem w treści uzupełniono listę podniotów, które mogą tworzyć tego radzaju rachunki.

 

Godz. 14:00 Rozpoczyna się debata nad pakiem uchwał geodezyjnych. Jako pierwsza pod obrady sprawa sprzedaży w formie bezprzetargowej, działki przy ul. Brylantowej 15 w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka nie mogłaby być sprzedana jako niezależna nieruchomość.  Również w formie bezprzetargowej, sprzedana zostanie działka ul. płk Stanisława Hojnowskiego 21. Przetarg nieograniczony czeka natomiast nieruchomosć przy ul. Legionów 78a.

 

Do zasobów komunalnych trafi prawo własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 53. Celowości jego nabycia nie mogli zrozumieć radni Gajewski oraz Barański. Chwalił natomiast Jacek Kowalewski. Zlokalizowany na niej budynek należy do najbardziej zdewastowanych i zaniedbanych w mieście. Dodatkowo ruiny zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu, mimo że nie ma decyzji rozbiórkowej wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Radni nie zwolnili z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wschodniej nr 1 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Przeciwko projektowi był Jacek Kowalewski, który argumentował, że sprzedaży dokonać należy dopiero po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego. Pierszy raz od wielu miesięcy udało nam się usłyszęć też głos radnej Izabeli Batorskiej, która nie mogła sobie przypomnieć, kiedy komisja budżetowa zajmowała się planowaną sprzedażą

 

Godz. 14:30 Jacek Kowalewski przy mównicy z trzymanego w ręku magnetofonu dobiega piosenka Ewy Demarczyk do tekstu Juliana Tuwima. A może byśmy tak najmilszy... To znak, że radny będzie prezentował własny projekt uchwały dotyczący nadania nazwy rondu drogowemu, wybudowanemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dot. ronda przy węźle Tomaszów Maz. – Centrum na S-8). Ma ono nosić miano Juliana Tuwima, poety związnego z Tomaszowem miłością do Stefki Marchewkowej. Na węzeł trafi być może także lokomotywa. Taki wniosek złożyła komisja spraw społecznych.

 

Do godziny 15:15 ogłoszono przerwę

 

Godz. 15:20 Obrady są wznowione. Jako pierwsza do głosowania trafia uchwała w sprawie przejęcia przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt wzbudził nadspodziewanie ożywioną dyskusję. Zaczęło się od Jacka Kowalewskiego, który zainteresował się opłatami wnoszonymi od przewoźników za korzystanie z przystanków. Dopytywał, czy inkasowane pieniądze staną się dochodem miasta i czy do zarządzania przystankami nasze miasto nie będzie dokładać. Tomasz Kumek natomiast skrytykował stan dróg wojewódzkich na terenie miasta. Do głosu przyłączył się Kowalewski - Pan prezydent za słabo w tej sprawie "depta" - mówił. Ryszard Goździk stwoerdził, że 15 tysięcy złotych nie wystarczy na utrzymanie w należytym stanie przystanków. Krystyna Wilk domaga się natomiast przejęcia przystanków dopiero po ich wyremontowaniu. Uchwała została odrzucona.

 

Godz. 15:45 Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwałę przyjęto bezdyskusyjnie.

 

Godz. 15:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w mienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. J.U. Niemcewicza 50/56. Zespół został utworzony w tym roku. Dwie samodzielne oświatowe jednostki miejskie zostały w sposób formalny połączone.

 

Godz. 15:52 Powróciła uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej. Poprzednio podjętą uchwałę unieważnił wojewoda łódzki.

 

- Mnie w tej całej sprawie niepokoi fakt, że nie rozumiem przedstawionego uzasadnienia - mówi Wacława Bąk. - Albo zgadzamy się z opinią wojewody i z nią nie dyskutujemy albo się z nią nie zgadzamy. Kto z prawników teraz podpisze sę pod tą uchwałą? Czy będzie to ta sama osoba, która podpisała się pod uchwałą unieważnioną? Skoro podjęliście decyzję, że dla dobra sprawy nie wchodzicie w spór sądowy, to dlaczego z uporem zaprzeczacie temu w uzasadnieniu uchwały.

 

Radną wsparł Jacek Kowalewski - Uzasadnienie uchwały jest nie tylko dziwne ale wręcz wyjątkowo aroganckie - mówił. - Pan Wendrowski na Komisji wypowiadał się też w taki spsób, jakby był autorytetem prawnym.

 

- Argumenty w uzasadnieniu zostały pokazane po to, byście Państwo mieli przekonanie, że poprzednim razem nie popełniliście błędu - odpowiadał wiceprezydent. - Nie będę komentował zachowań radnych w czasie komisji. To jest temat do głębokiej analizy.

 

- To ja czegoś nie rozumiem - odpalił Tomasz Trzonek. - To skoro wtedy nie popełniliśmy błędu i głosowaliśmy zgodnie z prawem, to teraz mamy głosować niezgodnie z tym samym prawem?

 

- Trzeba o to zapytać służb wojewody - odpowiadał Wendrowski. Z kolei Rafał Zagozdon dodał, że chciał pokazać radnym iż istnieją różne interpretacje prawne. - Nie dyskutujmy o tym więcej. Albo jesteście Państwo za albo przeciw - zakończył ostro Prezydent.

 

Uchwałę ostatecznie podjęto. 12 osób głosowało "za", trzy "przeciw", sześć "wstrzymało się" od głosu.

 

Godz 16:15 Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w komisji w celu opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014 – 2018. Po kilkunastominutowej przerwie zgłoszono kandydatury Krzysztofa Kuchty, Tomasza Trzonka, Tomasza Wawro. Co ciekawe nikt z radnych Platformy Obywatelskiej nie był zainteresowany pracą w tym gremium. Ogłoszono kolejną przerwę. Po wznowieniu obrad z kandydowania wycofał się Tomasz Trzonek.

 

Godz. 16:49 Kolejny uchwała dotyczyła zmiany wzoru deklaracji i opłat dotyczących gospodarowania odpadami stałymi. Korekta związana jest z pismem wojewody dotyczącym naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych. Radny Kazimierz Pietrzyk zauważył, że termin składania deklaracji już dawno minął. - Co będzie teraz z tymi złożonymi już deklaracjami? - pytał.

 

Godz. 16:57 Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

 

Omawianie rozpoczął Krzysztof Kuchta. Pytał o awarię na nowej nitce kanalizacyjnej w Białobrzegach, do jakiej doszło wczoraj. Pytanie w tym punkcie nieco nie w temacie.

 

Arkadiusz Gajewski zapytał o spółkę ciepłowniczą, w której wyraźnie spadł zysk. Zaciekawił się wskaźnikiem płynności w spółce wodno - kanalizacyjnej. Zadał również pytanie o wskaźniki ekonomiczne TTBS. Pochwalił dobrą kondycję wszystkich miejskich spółek prawa handlowego.

 

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (22)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

F.Kiepski:
F.Kiepski: 28.06.2013, 10:50
order ecce homo to świetny pomysł, kapituła to wspaniali ludzie i dlatego chyba nie pasują do tego środowiska afer i przepychanek: No nie Waldusiu , cycu jeden!
27.06.2013, 13:40
Zacytowane są 2 wypowiedzi prezydenta i obie są niepoważne i zatrważające. Osoba na tak zaszczytnym stanowisku ripostuje radnego atakiem i zarzutami na zarzuty;-) Hehe;-) Niczym dzieci w przedszkolu;-) Poprzez drugą wypowiedź prezydent chce się wybielić i postawić w roli ofiary jakoby nie był partnerem do rozmów przy przenosinach Orderu Ecce Homo. Szok! Przez takie wypowiedzi da się dużo powiedzieć o charakterze człowieka. Jeśli nie boi się publicznie ośmieszać, to albo nie zdaje sobie z tego sprawy, albo mimo wieku, wykształcenia, nie jest zbyt dorosły, albo czuje się butnie i pewnie.
mp
mp 27.06.2013, 09:13
skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak żle!!!
abc
abc 27.06.2013, 00:52
sukces jest taki że pomimo iż ludzie wyjeżdżają stąd jak najdalej to i tak poprawiamy procentowo poziom bezrobocia ha!
x
x 27.06.2013, 00:30
oczywistym rozwojem jest pozycja w mieście szeroko rozumianej rodziny - np brata
26.06.2013, 23:14
Bardzo dobrze rozwinął się też system wspierania rodziny i znajomych królika, który można uznać za modelowy w skali co najmniej województwa łódzkiego :)
MAX
MAX 26.06.2013, 22:59
Nadal czekam na przykłady dot. rozwoju miasta- jakieś propozycje???
26.06.2013, 23:04
Hm, miasto rozwinęło system emigracyjny dla młodych i wykształconych Tomaszowian. Dzięki niemu nawet najbardziej niedołężni rodzice proszą swoje dzieci aby wyjechały jak najdalej i nigdy nie wracały. To naprawdę spory sukces. W ten sposób kolonizujemy obce lądy. To mało?
Jacek Kowalewski
Jacek Kowalewski 26.06.2013, 21:24
do piotrkowianina. w porzadku i niech tak bedzie, ale poprzednik tak rozkręcił koło zamachowe rozwoju Piotrkowa, że aktualny musiał to realizować nie dając wiele od siebie.
czterowiersz Andrzeja Waligórskiego z "Bajeczki Babci Pampusiowej" zacytowany przeze mnie na sesji:
"Zrobił wilk elektrownię, lecz aby prąd uzyskać,
Spalał cały węgiel z kopalni od liska.
Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała,
Stąd brak światła i węgla. Ale system działa."
Tak działają mechanizmy rozwojowe naszego miasta.
Pozdrawiam prorozwojowych
lpg
lpg 26.06.2013, 21:15
6 radnych wstrzymalo sie od glosu - to po ch.. nam tacy radni ktorzy nie wiedza jakie mja zdanie. to sa jaja.pozdr radnych (bezradnych)
piotrkowianin
piotrkowianin 26.06.2013, 21:04
Panie Jacku w tym pięknym Piotrkowie właśnie rozwija się akcja referendum w sprawie odwołania Prezydenta tego Piotrkowa więc niezbyt mądry to przykład
janek
janek 26.06.2013, 21:02
Nawet nasi bezrobotni albo mlodzi ludzie powinni wziasc sie skrzyknac i wkoncu zaczac zbierac podpisy pod referendum u nas!
mieszkanka Ludwikowa
mieszkanka Ludwikowa 26.06.2013, 20:10
Dzwoniłam do inż. miasta,że po dużych opadach mamy na ulicy ogromną kałużę i nie można przejść suchą nogą. Usłyszałam odpowiedż, że tylko obeschnie to będzie zrobione .Obeschło i znowu zalało a my klniemy i skakamy pod płotami aby się nie zamoczyć. A wystarczyło by położyć 200m płyty i sprawa załatwiona.Mieszkamy tu prawie czterdzieści lat , podatki płacimy to kawałek lepszej drogi nam się należy.
tomaszowianin z pyrlandii
tomaszowianin z pyrlandii 26.06.2013, 19:09
RYBNIK, ELBLĄG... już dawno mieszkańcy tych miast przestali narzekać a zaczęli działać...Wy tylko cały czas psioczycie i tyle.
26.06.2013, 17:22
@2 - radny Kowalczyk jest etatowym urzędnikiem powiatowym od początku istnienia starostwa a nawet wcześniej (pracownik urzędu rejonowego). Od momentu chwilowego zostania starostą nabrał chęci na stanowiska wysokie, dobrze płatne na których nic się nie robi (sekretarz powiatu) i z "nudów" zaczął kandydować do rady miejskiej z dobrych miejsc na liście PSL (FSL) by podbudować swój "kiepski" budżet domowy :)

Mieszka w Tomaszowie, ale czy jest rodowitym to już nie wiem...
Spajder
Spajder 26.06.2013, 22:52
Masz tylko trochę racji. Będąc radnym miejskim starosta i rada powiatu może mu naskoczyć. Nie ważne z jakiej opcji będą. Myślę, że to przemyślany zabieg.
Vero
Vero 26.06.2013, 16:48
Widzę, że Pan Kowalewski wziął sobie do serca uwagi z forum i zaczął się udzielać na Radzie. Allbo nabrał chęci do działania albo rozpoczął już kampanię.
Peter
Peter 26.06.2013, 18:38
No i dobrze, niech się coś dzieje!
MAX
MAX 26.06.2013, 16:37
Prośba, podajcie kilka przykładów na potwierdzenie tezy, że miast się rozwija.
Urodzony w Tomaszowie Mazowieckim
Urodzony w Tomaszowie Mazowieckim 26.06.2013, 15:15
Kto to jest Jerzy Kowalczyk i czy ten radny mieszka w Tomaszowie Mazowieckim? Stwierdzenie, że miasto się rozwija jest kpiną z mieszkańców i świadczy o tym, że ten pan nie wie co mówi! Ja przybywając - od czasu do czasu - do mojego miasta urodzenia jestem coraz bardziej zszokowany. Bałaganem, brudem, nieudolnością władz oraz cofaniem miasta do czasów kiedy był system nakazowo - rozdzielczy. I z własnej inicjatywy nic zrobić - praktycznie - nie można było. Teraz kiedy mamy możliwości i szanse, które gdzie indziej są wykorzystywane, w Tomaszowie Mazowieckim - na skutek nieudolności władz - jest, za przeproszeniem, wielki syf.
26.06.2013, 14:18
Zdaniem Jerzego Kowalczyka miasto jednak się rozwija. - Uchwalamy budżety proinwestycyjne, realizujemy duże inwestycje jak na przykład Rewitalizacja Placu Kościuszki

WIĘKSZEGO IDIOTYZMU nie słyszałem .... Miasto sie rozwija he he dobre :) uśmiałem się dowcip roku !!!!! chyba zwija się i to w bardzo zastraszającym tempie...
Szanowny radny KOWALCZYK czy aby wie Pan o jakim mieście pan mówił ??
A gdzie są pieniądze z programów unijnych ???
CZY W URZĘDZIE TEGO MIASTA jest chociaż jedna osoba która potrafi bez błędów napisac poprawnie program w celu pozyskania funduszy unijnych ????

BRAWO PANIE radny KOWALEWSKI !!!!!
A Pan panie ZAGOZDON proponuję zmienic pieczątkę z Prezydenta Miasta Tomaszów Maz. na bardziej aktualną Prezydent Skansenu Tomaszów Maz.
chciałbym tylko wiedziec jedno czy nasz Prezydent Miasta pan Zagozdon w tym roku prowadził rozmowy z jakimś potencjalnym inwestorem ..... bo obawiam się że bardziej pana Prezydenta interesuje własna kasa niż dobro miasta >>>>>
26.06.2013, 18:31
Przecież miasto rozwija się- powstają nowe ulice z parkingami na których miejska i prywatna sakwa będzie pęcznieć.
Innego wytłumaczenia dla inwestycji którymi zachwycał się R. Zagozdon w lokalnej TV nie widzę.

Pozostałe