Nie naruszyli czy tylko tak im się wydaje?

  • 25.02.2010, 20:53
  • Mariusz Strzępek
Nie naruszyli czy tylko tak im się wydaje?
Najważniejszym punktem obrad wczorajszej sesji Rady Miejskiej było rozpatrzenie 3 wniosków zawierających wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jakie złożył prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Tomaszowskiego. Zdaniem Andrzeja Sibińskiego Rada Miejska naruszyła prawo uchwalając w grudniu ubiegłego roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Radni odrzucili wnioski, tym samym sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sibiński uważa, że nie są to jedyne przypadki tworzenia „bubli prawnych” w tomaszowskim magistracie.

Andrzej Sibilski i członkowie kierowanego przez niego stowarzyszenia twierdzą, że uchwalone przez Radę Miejską  „Studium” posiada wadę prawną, którą jest nie zastosowanie się do procedur określonych w art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji. Zamiast nich głos zabrał prezes Sibiński Szanowni Państwo, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wzięło się stąd, że Urząd Miasta po raz kolejny przy sporządzaniu Studium do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zostało rażąco naruszone prawo.

Sibiński krótko przypomniał historię uchwalania przez Radę zarówno Studium i jak Planu Zagospodarowania Przestrzennego. – Wojewoda już raz uchylił Studium, następnie przystąpiliście Państwo do ponownego przygotowania tego dokumentu. Tyle, że nowy projekt znacząco zmieniliście w stosunku do poprzedniego. W związku z tym powinniście ten projekt poddać pełnej procedurze wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – argumentował. – Zmiany dotyczyły obszarów przeznaczonych pod budownictwo wielko powierzchniowych obiektów handlowych, czyli mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to została również złamana ustawa o ochronie środowiska. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta są zobowiązani do przestrzegania prawa. Dotyczy to także, a może przede wszystkim urzędników, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii jak plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezesa Stowarzyszenia Kupców wspierał Mariusz Węgrzynowski. – W pełni popieram złożone wnioski - mówił. Przywoływał też debatę, jaka odbyła się kilka miesięcy temu. – Pani architekt wprowadziła nas w błąd. Prezentując projekt Studium twierdziła, że nie różni się niczym od prezentowanego w maju. Okazało się, że było jednak inaczej. Nastąpiły zmiany w Studium. To wypaczyło cała procedurę. Już nie będę mówił o tym co się działo na komisjach, o tych wypowiedziach pani architekt, która w zasadzie co komisja mówiła inaczej i dostosowywała do okoliczności.

Radny ma głębokie przekonanie, że Wojewódzki Sad Administracyjny uchyli uchwałę dotyczącą Studium, tym samym i plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnej Mazovii przestanie być obowiązującym. Pod znakiem zapytania stanie również uchwalenie w tej kadencji planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na Sali obrad obecna była mała grupka kupców. – Nikogo nie zachęcałem by tu przychodził. Ludzie mają co robić, jednak sami przyszli, ponieważ SA zainteresowani tym, co się w mieście dzieje – mówił Sibiński,

 


Sami kupcy twierdzą, że nie chodzi im o blokowanie czegokolwiek. Chcą tylko, by decyzje były podejmowane przez władze miasta po prawdziwych konsultacjach społecznych oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. – Pan Kumek , który wypowiadał się w sprawie, chyba nie rozumie w czym jest problem. Wystarczy tylko przyjąć dobrą i zgodą z prawem uchwałę. Nie byłoby wtedy skarg i pozwów – mówią. – Poza tym chcemy jawności. Nie może być tak, że w tak ważnych uchwałach, jak Studium, pojawiają się w tajemniczy sposób zapisy, którymi oczywiście tylko przez przypadek zainteresowani są obecny i były radny, który tytułował nawet na sesjach pana Zagozdona swoim przyjacielem. Z tego co mówią radni, to zapisy pojawiły się same z siebie, bez pisemnych wniosków. To jest absurdalne. Widać, że niektórzy są w stanie załatwiać sobie u nas różne rzeczy po prostu „na gębę”. Liczymy, że kiedyś pan Celner, Pawłowski a także pan prezydent wyjaśnią nam jaki to interes „społeczny” przemawiał za tym „tajnym i poufnym” wprowadzaniem zmian.

Trudno kupcom odmówić racji. Euforia kończy się często stanem depresyjnym. Tak też może być w tym przypadku. Już mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami, gdy Sąd uchylał uchwały mimo ich utrzymania w mocy przez wojewodę.


Art. 11. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;
6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:

  a) starosty powiatowego,
  b) gmin sąsiednich,
  c
) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
  e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
  f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
  g) właściwego organu administracji geologicznej,
  h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
  i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;
11
) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;
12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (21)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

jadzi
jadzi 01.03.2010, 11:29
Cyt.: "Pani architekt wprowadziła nas w błąd. Prezentując projekt Studium twierdziła, że nie różni się niczym od prezentowanego w maju." Twierdziła?!? Radni otrzymują przed sesją, z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędne materiały, by się z nimi zapoznać. Może gdyby wreszcie zaczęli je czytać, wiedzieliby co tak naprawdę przyjmują i uchwalają? Co to za argument: "twierdziła"? A umiejętność czytania ze zrozumieniem i myślenia?
lokalny patriota
lokalny patriota 28.02.2010, 21:41
Ja mam tylko nadzieje że kilku radnych nie wygra nadchodzących wyborów, bo co to za przedstawiciele społeczeństwa którzy potrafią tylko mówić jaki to nieudolny jest prezyden wraz z urzędnikami nie robiąc poza tym nic pożytecznego.
0k
0k 27.02.2010, 17:39
dlatego zrobili kardiologie,aby transplantacie przeprowadzić hi hi!
ecolog
ecolog 27.02.2010, 14:27
tu chodzi o poziom miasta , kłamstwa, brud,smród ubóstwo umysłowe i materialne oraz głupotę, tumiwisizm, kolesiostwo, nepotyzm, interesowność itd. " Tomaszów miastem wody" - brudnej i mętnej. Serce oddam miastu.. no to wreszcie oddaj!
OD.
OD. 26.02.2010, 19:14
Stoik ma rację. Nie chodzi tu już o treść uchwał, ale ich poziom prawny.Jeżeli tyle ważnych dla miasta uchwał jest skutecznie skarżonych we wszystkich kolejnych instancjach odwoławczych to problem nie leży w osobie skarżącego tylko piszącego uchwałę. Może miasto powinno zatrudnić PRAWNIKA.
stoik
stoik 26.02.2010, 18:36
ole @12. Tak, mam Jaguara z kołami w szprychy, ale trzeba być bezgranicznie zakochanym w posłance Senyszyn lub władzach miasta by nie zrozumieć mojej wypowiedzi. Po prostu infantylna bezradność w/w jest zatrważająca. Jaki jest poziom prawny tych wszystkich uchwał skoro lobby Pana S może latami je skutecznie blokować.
zaglask
zaglask 26.02.2010, 18:31
w miescie LODZI odwolano p. PREZYDENTA czy w naszym pipidowku niema mocy zrobienia referendum ile krzywdy w naszym miescie zrobila ekipa tego powistomowskiego nieudacznika coprawda kadencja sie konczy niech ma swiadomosc moze znajdzie prace w budownictwie choc i tam podobno klopoty prokurator nad VENECJA Pamientam jak ojciec opowiadal co sie dzieje ze sprzetem z Tomaszowskiego Przedsiebiorstwa Budowlanego przy Warszawskiej teraz kojarze tamtego p.Z.z dzisiejszym notablem w Miescie powodzenia wyborcy Dalej opciazajcie za niepowodzenia i brudy opozycje ktora narazie hamuje ich zapedy do przekretow
macarroni
macarroni 26.02.2010, 18:14
edo! ty kup sobie okulary!.... wenecji nie dostrzegasz...?
edo
edo 26.02.2010, 17:15
Rzeczywiście, patrząc i porównując Tomaszów z innymi miastami w województwie to duży kontrast. Tomaszów to brud, zaniedbanie, brak nowatorstwa i pomysłu. "Serce oddam miastu", bez jaj proszę panie Prezydencie!!!!
Ole!
Ole! 26.02.2010, 16:41
stoiczku,słoiczku pełen kaczyzmu...kołeczka w szprychy to już masz ...czy dopiero od pana S. pożyczysz...
XL
XL 26.02.2010, 16:17
do "ja" @10 tak a propos Jagna .... Borynowa , a nie Borynówna
stoik
stoik 26.02.2010, 16:06
Tomaszów to rzeczywiście totalna wiocha , ale ...nie dlatego że grupa zdeterminowanych osób - kupców coś blokuje.Tylko dlatego , że radni , urząd miasta , urzędnicy i przede wszystkim biuro prawne w tak nieudolny sposób proceduje uchwały,. że"byle kupiec ze słomą w butach" jest w stanie te uchwały skutecznie zablokować. Państwo radni , urzędnicy,juryści..... wstyd! Jestem zdecydowanie za budową Galerii Mazovia i unowocześnianiem miasta, ale Wy nie macie o tym bladego pojęcia, idżcie po nauki do kupców, oni z tą "słomą w butach" są przynajmniej skuteczni .
Pietrek z Wiaderna
Pietrek z Wiaderna 26.02.2010, 16:00
a po jaką cholere mam pchać się do Janek?.....skoro w Pietrkowie je to samo plus NORMALNE KINO...czego i wam pisdnięte verpe z tomaszówka życzę....
ja
ja 26.02.2010, 15:26
To całe stowarzyszenie kupców wraz z ich przewodniczącym, proszę by wsadzono na furę gnoju i wywieźć jak Jagnę Barynówną za granicę miasta bez prawa powrotu .
Może wtedy puszczą hamulce dla rozwoju miasta.
toom
toom 26.02.2010, 12:34
Konsultacje, władze miasta powinny prowadzić ze wszystkimi mieszkańcami, a tu okazuje się że wszyscy mieszkańcy to są tylko kupcy, reszta to nie wiadomo kto, co co to takiego. Mieszkańców miasta poza kupcami nie ma i wszyscy to mają przyjąć do wiadomości!!! To co zatwierdzą i na co się zgodzą kupcy to jest dobre a reszta to świnie i komuna i wynosić się z tego miasta!!!!!!!!
MIESZKANIEC TM
MIESZKANIEC TM 26.02.2010, 12:32
Tomaszowianin popieram twoją wypowiedz , już od dawna nie kupuje w Tomaszowie tego szmelcu szkoda tylko że muszę jeździć na zakupy do innych miast wystarczy tylko zwrócić uwagę na rejestracje na parkingach gdzie tomaszowianie robią zakupy, bizmezmeni rynkowi decydują co ma być w Tomaszowie ha ha ha
ateista
ateista 26.02.2010, 11:35
wiocha nie zna granic administracyjnych, "wiocha" jest w głowie; dopóki jej się stamtąd nie wypleni to nic się nie zmieni w tym mieście; a kupcy, po co mają robić zakupy w Tomaszowie, skoro mogą pojechać do Janek i potem chwalić się znajomym, że byli na zakupach w "stolycy"
tomaszowianin
tomaszowianin 26.02.2010, 11:00
Wy drobni handlarze z rynku, co wam z każdego buta słoma wyłazi, a miejsce urodzenia jakaś dziura zabita dechami, chcecie nam Tomaszowiakom zabronić życia na poziomie miasta europejskiego.
Dlaczego Wy Wielcy Kupcy zabieracie swoje rodziny na zakupy do Łodzi, czy Warszawy, a nie robicie zakupów na swoim zasranym ryneczku, gdzie wiochą wieje z każdej strony. Chcecie być zawsze sto lat za murzynami.
Zróbcie sobie ogrodzenie wokół rynku, to będzie Wasze GETTO, wasza część Tomaszowa, taka jaką chcecie.
ZRÓBMY REFERENDUM - niech sami ludzie się wypowiedzą co chcą, wiochę czy normalne miasto........................ .
Adi-persfazja
Adi-persfazja 26.02.2010, 10:27
I znów na zdjęciu ta zakazana morda....
Verpe
Verpe 26.02.2010, 09:36
Nie. W całym Tomaszowie postawić budo-kauflandy. Rozdać wszystkim zasiłki dla bezrobotnych i tanie telewizory, niech sobie oglądają TVN24.

Pozostałe