Odpis na emerytowanych nauczycieli

  • 19.02.2021, 18:18 (aktualizacja 25.02.2021, 10:56)
  • redakcja
Odpis na emerytowanych nauczycieli
Na podstawie regulaminu szkoły podstawowej emeryci - nauczyciele: w celu dokonania odpisu są zobowiązani do przedłożenia do końca marca każdego roku dokument PIT 40A poświadczający wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Co w sytuacji gdy emeryt nie przedkłada PIT 40A, czy szkoła ma prawo mu nie wypłacić świadczeń z ZFŚS (na jego wniosek) z powodu niezłożenia PIT 40A

Odpowiedź:

Odpis na emerytowanych nauczycieli wynosi 5% pobieranej emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w skali roku. Odmowa ujawnienia informacji o sytuacji materialnej może uzasadnić nieprzyznanie pomocy socjalnej.

Uzasadnienie:

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Fundusz Socjalny w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela). Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Oznacza to, że odpis na emerytowanych nauczycieli ustalany jest w odniesieniu do pobieranej (aktualnie) emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego. Biorąc pod uwagę, że pracodawca ma przekazać odpisy na ZFŚS w dwóch transzach: do 31 maja i do 30 września, to odpisy te powinny uwzględniać wysokość emerytur, rent i świadczeń z dnia naliczania odpisu. Przepisy nie określają szczegółowo sposobu naliczania tego odpisu, co oznacza, że pozostawiono swobodę w tym zakresie pracodawcom. Przepisy prawa nie regulują zasad postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel-emeryt odmawia przedstawienia informacji o wysokości pobieranej emerytury. Podkreślić też należy, iż przepisy prawa nie dają podstaw do ustalania wysokości odpisu na nauczycieli-emerytów w inny sposób niż to wynika z Karty Nauczyciela – także wówczas, gdy nauczyciel-emeryt odmawia przedstawienia informacji o wysokości pobieranego świadczenia.

Emeryci i renciści należą do ustawowego kręgu osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Oznacza to, że nie można pozbawić ich prawa do możliwości korzystania ze świadczeń nawet jeśli nie będzie możliwe naliczenie odpisu wskutek nieprzekazania informacji o wysokości pobieranej emerytury lub renty.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust. 1 i 1a w/w ustawy). Jeżeli zatem osoba uprawniona – emeryt nie ujawni swojej sytuacji socjalnej (np. wysokości dochodu na członka rodziny, jeżeli taki warunek stawia regulamin), można pozostawić wniosek bez rozpoznania ze względu na brak danych umożliwiających jego rozpatrzenie. 

Zapamiętaj!

Odpis na nauczycieli – emerytów i rencistów nalicza się w wysokości 5% pobieranej emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przepisy nie określają sposoby uzyskiwania tych informacji. Odmowa ujawnienia informacji o sytuacji materialnej przez emeryta uzasadnia nieprzyznawanie świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215) – art. 53 ust. 2,
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2020 r., poz. 1070) – art. 2 pkt 5, art. 6, art. 8 ust. 1 i 1a.

 

Dariusz Dwojewski
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

 

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe