Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Czwartek, 18 sierpnia 2022 04:36
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Co dalej z Oświatą? Miasto zleciło audyt

Jak dobrze zarządzać placówkami oświatowymi oraz tworzyć zintegrowany system edukacji na poziomie samorządów lokalnych? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta i za każdym razem przy próbie jej udzielenia pojawia się kwestia finansów. Nic dziwnego. To w budżetach miast jedna z najznaczniejszych pozycji po stronie wydatków. W ubiegłym roku wydatki na ten cel zbliżyły się do 95 milionów złotych. Ponad 2/3 tej kwoty to wynagrodzenia pracowników. Tomaszów wydaje na edukację dużo. Wiele osób uważa, że zbyt dużo. Czy aby na pewno? Na edukacji nie należy przesadnie oszczędzać, co nie oznacza, że nie powinno się racjonalizować kosztów. Firma consultingowa Vulcan, specjalizująca się w zagadnieniach oświatowych na zlecenie tomaszowskiego magistratu przygotowała drobiazgowy audyt. Dokument pn. Analiza organizacji i finansów oświaty w Tomaszowie Mazowieckim prezentuje szkolnictwo podstawowe w naszym mieście od przysłowiowej podszewki
Co dalej z Oświatą? Miasto zleciło audyt

Firma Vulcan posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy przy rozwoju oświaty, połączone z kompetencjami i pasją do nowoczesnych technologii. Od ponad 30 lat wspiera samorządy w zarządzaniu edukacją, usprawnianiu przebiegu codziennych procesów w samorządach i jednostkach oświatowych. Tworzy zintegrowane systemy edukacyjne i systemy informatyczne dopasowane do potrzeb pojedynczych jednostek. Wspiera rozwój kompetencji oferując bogatą ofertę wdrożeniowo-szkoleniową. 

Vulcan to także Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Organizuje  kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, w tym e-learningowe oraz blended learning, m.in. z zakresu: zarządzania i administrowania placówkami oświatowymi przy wykorzystaniu programów komputerowych; doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz zawodowych; zarządzania organizacją i finansami jednostek oświatowych; komunikacji marketingowej w oświacie; zmian w prawie oświatowym; zarządzania projektami w procesie edukacyjnym.

Firma dla tomaszowskiego Urzędu miasta przygotowała analizę obejmującą: trendy zmian w organizacji i kosztach funkcjonowania oświaty; diagnozę organizacyjno-finansową szkół i przedszkoli; prognozę demograficzną; analizę kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli z uwzględnieniem subwencji oświatowej, w tym dopłaty do subwencji; analizę możliwości standaryzacji zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach oraz przedszkolach.

Czy samorząd byłby w stanie samodzielnie wykonać podobną analizę? W jakimś zakresie zapewne tak. Wynajęcie specjalistycznej firmy zewnętrznej pozwala jednak efekt końcowy zobiektywizować. Dlatego dokument skupia się jedynie na mierzalnych danych i stanowi matematyczną analizę struktury wydatków oraz dochodów.  

- Audyt obejmuje konkretne zadania przypisane do organu prowadzącego, który zatwierdza coroczną organizację podległych mu jednostek,  więc na ich organizację ma wpływ i o niej współdecyduje. Dlatego też  nie może zlecać audytów organizacji placówek, obejmujących obszary funkcjonowania szkół prowadzonych przez inne niż samorząd podmioty (np. Szkoła Podstawowa Tomek, Katolicka Szkoła Podstawowa, Archidiecezjalna Szkoła Podstawowa), jak sugerował w swoim wpisie na FB jeden z radnych (zarzucał zakłamywanie rzeczywistości, nie włączając w poczet szkół publicznych Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Archidiecezję Łódzką). Nie jest to możliwe, dlatego że dla szkół prowadzonych przez inny niż JST podmiot, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest jedynie organem dotującym i rozliczającym je z otrzymywanej dotacji

- mówi Dyrektor  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Iwona Sudak 

Subwencja nie wystarcza 

O tym, że przyznawana przez Rząd subwencja oświatowa liczona per capita nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem szkół wiadomo nie od dzisiaj. Z takimi samymi problemami borykają się wszystkie miasta i gminy w Polsce. To nie przypadek, że zamykane są małe placówki w wielu miejscowościach. Biedniejszych samorządów nie jest stać na ich utrzymanie. Sytuacja pogłębia jeszcze iż demograficzny i rosnący poziom kosztów stałych i osobowych.

 Procentowy wskaźnik luki między wydatkami bieżącymi a dochodami oświaty w Tomaszowie Mazowieckim do roku 2018 zmieniał się w sposób bardzo zbliżony do mediany grupy podobnych miast. Jednak w następnych latach, inaczej niż w ogromnej większości samorządów z grupy porównawczej, wartość tego wskaźnika wzrosła tylko nieznacznie, a w roku 2021 nawet wyraźnie spadła. Mimo to w minionym roku luka między bieżącymi wydatkami a dochodami oświaty stanowiła aż 65% tych dochodów, co oznacza, że Tomaszów Mazowiecki do każdego złotego, którego dostał na utrzymanie oświaty lub na niej zarobił, musiał dołożyć 65 groszy z pozaoświatowych dochodów własnych.

Wydatki na oświatę 

Choć wyrażona w procentach luka między wydatkami a dochodami oświaty od kilku lat nie rośnie, to zdaniem zespołu analityków bardzo niepokojący jest szybki wzrost kwoty tej luki, który nastąpił w latach 2017-2020. W roku 2020 wyniosła ona około 37 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2016 roku wynosiła nieco ponad 28 mln zł. Oznacza to, że w ciągu czterech lat wysiłek samorządu na rzecz utrzymania oświaty wzrósł o 32%. Natomiast wyjątkowy na tle innych miast był spadek kwoty luki w roku 2021.

Dochody oświatowe 

 

- Analiza potwierdza, że obrany zwłaszcza od roku szkolnego 2020/2021, kierunek organizacji samorządowych placówek oświatowych jest właściwy, racjonalny i optymalny zarówno pod kątem miejskich finansów jak również jakości edukacji

- mówi Iwona Sudak 

Z opracowania wynika, że stosunek luki między bieżącymi wydatkami a dochodami oświaty do pozaoświatowych dochodów własnych był przez długi czas wyraźnie wyższy od mediany podobnych miast i od wielu lat utrzymywał się na stałym poziomie około 25%. W tym samym czasie wartość mediany wzrosła. W roku 2021 spadła zarówno mediana grupy porównawczej, jak i (znacznie mocniej) wskaźnik wyliczony dla Tomaszowa Mazowieckiego.  

- Wykonana przez zewnętrzny podmiot analiza pokazuje, że rozwiązania organizacyjne przyjęte w samorządowych szkołach i przedszkolach mogą stanowić dobrą praktykę dla innych samorządów. Oczywiście jest niewielka przestrzeń do wdrożenia dalszych rozwiązań organizacyjnych, jednak należy podkreślić, że Gmina Miasto Tomaszów nie ma zbyt wielu możliwości wprowadzenia takich zmian, które przyniosłyby poważne oszczędności

- podkreśla dyrektor Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu"

Oczywiście alternatywą byłaby likwidacja dwóch placówek szkolnych. Może to być jednak niemożliwe zarówno ze względów społecznych, jak i na konieczną zgodę Kuratora Oświaty. 

Uczniów mniej ale jakoś sobie radzimy 

W ciągu 10 lat liczba uczniów przypadających na jeden etat nauczyciela w szkołach Tomaszowa Mazowieckiego spadła z około 10.4 do około 9,4. Zmiana przekłada się na wzrost kosztów utrzymania szkół. Analitycy z Vulcana zwracają jednak uwagę, że zmiana ta jest znacznie mniejsza niż w innych miastach. W rezultacie w roku szkolnym 2020/21 ponad ¾ samorządów z grupy porównawczej miało ten wskaźnik na niższym poziomie, co oznacza, że szkoły były tam zorganizowane drożej niż u nas. Negatywnie na finansach oświaty odbiła się też reforma oświaty. Z systemu zniknęły dwa pełne roczniki. 

- Zdecydowaliśmy o tym, by nie likwidować żadnej szkoły, podczas ostatniej reformy i gimnazjów. Niestety przyczyniło się to do zwiększenia luki finansowej ale jest to z korzyścią dla uczniów. Trudno byłoby wyobrazić sobie Tomaszów Mazowiecki  bez takich szkół jak 11, 3 czy 9. Dziś te szkoły cieszą się wysokim poziomem nauczania co niewątpliwie przyczynia się do wzrostu jakości nauczania oraz komfortu nauki w tomaszowskich szkołach. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 100 nauczycieli w naszym mieście dzięki temu nie utraciło pracy - mówi prezydent Marcin Witko

Kluczowe znaczenie ma liczebność poszczególnych klas. W Tomaszowie Mazowieckim w latach 2020/21 i 2021/22 bardzo wyraźnie się powiększyły, podczas gdy  wielkości oddziałów w porównywalnych  miastach nieustannie się zmniejszały. Obecnie na jeden oddział szkoły podstawowej przypada średnio 22 uczniów. Opracowanie zwraca uwagę, że na wzrost średnich wielkości oddziałów miało wpływ zwiększenie liczebności klas pierwszych. Obecnie na jeden oddział przypada 24,7 ucznia.

Maksymalizacja wielkości oddziałów jest bardzo korzystna z perspektywy ekonomicznej. Trzeba podkreślić, że tak wysoka średnia liczebność oddziału jest bardzo trudna do osiągnięcia ze względu na przepis, który (z pewnymi wyjątkami) ogranicza liczbę uczniów w oddziale klasy 1-3 do 25. Tworzenie oddziałów o przeciętnych wielkościach zbliżonych do granicznych wymaga bowiem wzorcowego wręcz nadzoru na naborem do klas pierwszych

- czytamy we wnioskach z analizy 

Autorzy opracowania wskazują, że w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy podczas organizowania klas pierwszych szkół podstawowych tworzono oddziały, których powstaniu można było zapobiec, ograniczając przyjęcia uczniów spoza obwodów poszczególnych szkół. Przy bardziej wnikliwym i rygorystycznym nadzorze nad naborem w mieście mogło powstać o kilka oddziałów mniej, a około 10 oddziałów mogło nie przekroczyć granicy 24 uczniów. Dałoby to możliwość ograniczenia kosztów. 

Nauczyciele kompetentni ale coraz starsi 

Obyś cudze dzieci uczył - mówi stare chińskie przysłowie. Pokazuje ono, jak ciężka wbrew obiegowym opiniom jest praca nauczyciela. W Tomaszowie Mazowieckim odsetek nauczycieli dyplomowanych należy do najwyższych w kraju. Mniejsze od przeciętnych są natomiast grupy nauczycieli mianowanych, kontraktowych i stażystów. Taki stan rzeczy ma konsekwencje finansowe – nauczyciele dyplomowani są bowiem najlepiej zarabiającą grupą pracowników pedagogicznych. Duży udział nauczycieli dyplomowanych przyczynia się do zwiększenia luki między wydatkami a dochodami oświaty.

Niestety, młodzi absolwenci wyższych uczelni do zawodu nauczyciela się nie garną. Od 2006 r. średni wiek pedagoga w tomaszowskich szkołach i przedszkolach wzrósł o 8 lat. Jest on obecnie jednym z najwyższych w kraju. Przekłada się to na koszty prowadzenia szkół, gdyż związane jest to z dużą średnią wysokością dodatku stażowego wypłacaniem nagród jubileuszowych, co w żaden sposób nie jest uwzględniane w algorytmie podziału subwencji oświatowej.

Bardzo wielu jest nauczycieli w grupie 51-55 i powyżej 55 lat. Można się zatem spodziewać, że w najbliższych latach wielu pracowników pedagogicznych odejdzie na emerytury. Trzeba się więc liczyć z niespotykaną od lat falą przyjęć młodych i niedoświadczonych nauczycieli (oczywiście, o ile uda się ich pozyskać). Z perspektywy ekonomicznej odmłodzenie kadry i zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych będzie jednak korzystne. Pytanie, jak wpłynie to na jakość oświaty w mieście. 

Będzie też mniej przedszkolaków 

Demografia jest nieubłagana. W najbliższych latach należy się spodziewać spadku liczby dzieci przedszkolnych. Oznacza to, że łączna liczba oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto powinna się zmniejszać o jeden lub dwa rocznie. Do roku szkolnego 2030/31 łączna liczba przedszkolaków w mieście prawdopodobnie zmniejszy się o ok. 460. 

Likwidacji szkół jednak nie da się uniknąć 

Specjaliści analizując dane uznają, że organizacja szkół i przedszkoli w Tomaszowie Mazowieckim jest – z ekonomicznego punktu widzenia – dobra. Uciążliwa dla budżetu samorządu bardzo duża luka między bieżącymi wydatkami a dochodami oświaty, ma przyczyny strukturalne (głównie niedopasowanie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej do obiektywnych kosztów prowadzenia), których nie da się usunąć. Dlatego Tomaszów nie ma zbyt wielu możliwości wprowadzenia takich zmian w organizacji, które przyniosłyby poważne oszczędności. 

Autorzy analizy zauważają problem z siecią szkół w Tomaszowie Mazowieckim, których przy obecnej sytuacji demograficznej zaczyna być za dużo.

Przy 21 oddziałach klasy pierwszej w całym mieście, na jedną szkołę przypadają obecnie tylko niecałe dwa oddziały. W związku z tym w obecnym i poprzednim roku szkolnym aż w czterech szkołach utworzono tylko po jednym oddziale klasy pierwszej. Sytuację na pewno pogorszy przewidywany na okres po roku 2025/26 spadek liczby pierwszoklasistów. Z tych powodów w najbliższych latach wskazane będzie zmniejszenie liczby szkół w mieście. Bez tego niemal na pewno zmniejszy się średnia liczebności oddziałów, a co za tym idzie wzrosną koszty kształcenia jednego ucznia.

- czytamy 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ACanaletto1 12.05.2022 23:41
Na złe to naszemu miastu idzie. 10-cioma palcami bym się podpisał, aby Łubiakowa była odpowiedzialna za oświatę, a najlepiej prezydentką po Witce. Kobieta zorganizowana, obrotna, z klasa babka. Ale nie Łubiak …. Nijakilista. Bo w mieście będzie taka sama degrengolada, jak dziś w starostwie. A tam np. w geodezji od wakacji nie będzie nikogo z uprawnieniami. I radź se sam. Tak tylko przestrzegam. Pożyjemy, zobaczymy…,

Ajdejano 21.05.2022 19:04
Popieram. Przy okazji: w starostwie, najszybciej,najlepiej jeszcze przed wakacjami, nie powinno być starosty-katechety. Taki ruch natychmiast w 100% uzdrowiłby ten bajzel w starostwie.

Max 12.05.2022 12:52
"takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie"

Ajdejano 12.05.2022 16:12
No, tym stwierdzeniem, Ameryki nie odkryłeś. Ale, może tak "cóś" więcej odnośnie tematu powyżej ?! Takich chłopskich filozofów to my mamy w Polsce na pęczki. Ja odpowiem Tobie i równocześnie na temat powyżej: młode małżeństwa za mało razem, intensywnie śpią. Faceci narobieni, bo ciężko zapier.... na swoje "womens", te ich "womens", często też w tym samym czasie, też ciężko d.y.m.a.j.ą, ale w zupełnie inny .... sposób...... I potem jest tak: kochanie, chyba nie będziemy mieć dziecka, bo to zburzyłoby nam nasze życiowe plany. Itp., itd. I potem, po dwóch, trzech latach towarzystwo się rozchodzi. Zbiorowisko takich rodzin, to nie jest społeczeństwo, to jest totalny burdel, ubrany w małżeńskie papiery. I potem wychodzi natychmiastowy problem: mała dzietność, mały przyrost naturalny, zamykanie przedszkoli i szkół, itp., itd.

łymen 12.05.2022 23:22
"womens" - hłopie!!! nie kąpromituj sie.

Ajdejano 21.05.2022 19:13
Jeżeli tylko ten wyraz w moim wPiSie ciebie poruszył, to musisz mieć duże wiatru w swojej pustej główce. Poza tym: w języku polskim nie piszemy "hłopie", ale chłopie. Więc i ty nie kompromituję - chłopski, lokalny filozofie za dychę.

ACanaletto 12.05.2022 23:24
Niewiele twa ocena rzeczywistości ma się z prawdziwą. No chyba ze z twoją. Ale z twoim oglądem się zgadzam. Socjologicznie, to dychotomia, bo wskaźniki dzietności slabo rosną, a odsetek ludzi szczęśliwych się powiększa. I bym optował za tym, ze jednak przybywa nam bogatych, ale głupszych, w naszej szerokiej okolycy. O tempora, o mores!

Dimos 14.05.2022 00:51
Ajdejano naucz się języka polskiego panie "number one w ruinie"...

41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: Teresa bez adresaTreść komentarza: zgadzam się z większością wypowiedzi, że to bardzo dobrze świadczy o wolbórce. Niech pozostanie z taką roślinnością jest bardzo urokliwą rzeczką...co za dureń uczepił się oczyszczania, melioracji tej rzeczki??? chodzę tam często na spacer i odpoczywam od zgiełku.Data dodania komentarza: 17.08.2022, 17:43Źródło komentarza: Wolbórka zarasta. Co na to Wody Polskie?Autor komentarza: AntolinTreść komentarza: Takie sprostowanie zapowiadany już za poprzedniej kadencji tak Gajewski,Klatkowa i inni nie dali rady,takie to były czasy,dzisiaj pan wójt wielki pisior i cyk basen jest:)A jak tam ściana wspinaczkowa na nowym basenie ?Data dodania komentarza: 17.08.2022, 15:25Źródło komentarza: Kompleks basenowy w Niewiadowie oficjalnie otwartyAutor komentarza: lpTreść komentarza: No przecież to nie górska rzeka tylko niżinna o powolnym nurcie więc roślinność ma dobre warunki więć rośnie...Data dodania komentarza: 17.08.2022, 09:47Źródło komentarza: Wolbórka zarasta. Co na to Wody Polskie?Autor komentarza: EdekTreść komentarza: Społeczeństwo naszego miasta jest za próżne żeby przesiąść się z samochodu na rower czy hulajnogę, wolą dalej tyć za kierownicąData dodania komentarza: 17.08.2022, 09:33Źródło komentarza: Piesi, rowerzyści i transport publiczny - priorytety miejskiej mobilnościAutor komentarza: WodnikTreść komentarza: Tzn żyzna rzeka to się chwaliData dodania komentarza: 16.08.2022, 15:14Źródło komentarza: Wolbórka zarasta. Co na to Wody Polskie?Autor komentarza: TmTreść komentarza: Rtęć przepłynie i wszystko wypali:)Data dodania komentarza: 16.08.2022, 13:55Źródło komentarza: Wolbórka zarasta. Co na to Wody Polskie?
Reklama
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego
6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00 6. Love Polish Jazz Festival
Reklama
Reklama
a