Pozafinansowe debatowanie

  • 18.12.2013, 23:59
  • Mariusz Strzępek
Pozafinansowe debatowanie
Druga część sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Wynajem lokali mieszkalnych bardziej przejrzyste i unormowane.

 

Seria uchwał geodezyjnych Na początek uchwała w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Piaskowej 55. Kolejne dotyczą wyrażenia zgody na sprzedaż działek przy ul. Leśnej 9/13, Leśnej 3/7Grzybowej 2/4, ul. Duracza 30 oraz Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 9. 

 

Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 5a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, udziałów we współwłasności działki nr 161/6 w obr. 12 oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki 6. Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego, 

 

Tomaszowianie piją coraz więcej. Tak wynika z corocznych statystyk, jakie można odczytać także w uchwale budżetowej. Władze Tomaszowa Mazowieckiego postanowiły ten wynik jeszcze poprawić. Dlatego też radni otrzymali projekt uchwały podwyższającej limit liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zmniejszono natomiast liczbę punków gastronowmicznych sprzedających alkohol. Zdaniem władz miasta liczba wydawanych zezwoleń nie będzie miała wpływu na zwiększenie dostępności i spożycia alkoholu. 

 

- Niepotrzebnie tworzy pan otoczkę wokół tej uchwały - mówiła radna Wacława Bąk. - De facto liczba punktów się zwiększa. Mówmy o trudnych sprawach wprost i nie stwarzajmy wrażenia, że jest inaczej. Za chwilę powstaną kolejne sklepy wielkopowierzchniowe, dziwnym trafem wiedzieli, że otrzymają zezwolenia. Teraz przyjmujemy uchwałe o punktach sprzedaży a za chwilę będziemy przyjmować program walki z narkomanią i alkohlizmem? 

 

- Czy są jakieś badania, które stwerdzają, że ilość punktów wpływa na spożycie? - pytał Arkadiusz Gajewski. 

 

Uchwałę przyjęto chociaż wielu radnych wstrzymało się od głosu 

 

W ekspresowym tempie przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015.

 

Podobnie było w przypadku uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2014 rok. Pytanie zadane przez Krzysztofa Kuchtę dotyczyło budowy placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wschodniej. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprezentowała dyrektor MOPS, Jolanta Szustorowska. Uchwała okazała się być "bezdyskusyjną" 

 

Równie szybko wprowadzono zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Przedstawiony projekt uchwały wprowadził dwie zasadnicze zmiany, polegające na  rozszerzeniu zakresu zadań MOPS. 

 

Pierwsza z nich wprowadza w zakres zadań ośrodka koordynowanie pomocy  psychologiczno–pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów tomaszowskich szkół, druga zmiana wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2014r. nowego świadczenia, jakim jest dodatek energetyczny.

 

Radni zajęli się też projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. To chyba najważniejszy akt prawa miejscowego, jaki dzisiaj trafił pod obrady miejskiego samorządu. 

 

Wprowadzone zostały m.in.  zmiany warunków ubiegania się o zawarcie umowy najmu,  przyznawania pierwszeństwa do najmu lokalu mieszkalnego, zasady obniżki czynszu, zasady najmu tymczasowych pomieszczeń, przedmiot pracy doraźnej Komisji Mieszkaniowej oraz zasady weryfikacji wykazów osób uprawnionych do najmu lokali mieszkalnych i lokali  socjalnych

 

Uchwałę pilotował członek doraźnej komisji mieszkaniowej rady miejskiej, Tomasz Wawro. Wzbudziła ona odrobinę emocji, jeszcze więcej zmiaesszania ale ostatecznie zostałą przez Radę przyjęta. 

 

Zmieniono uchwałę o doraźnej komisji mieszkaniowej. Została uzupełniona o regulamin funkcjonowania tego gremium. 

 

Kolejny punkt obrad to podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego wnosi o zmianę § 3 ust. 2 pkt 2), zgodnie z którym opłata  abonamentowa miesięczna i roczna za parkowanie pojazdów samochodowych  w strefie płatnego parkowania wprowadzona jest dla osób fizycznych  zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze strefy. Podnosi on, że  prawo do skorzystania z opłaty abonamentowej przysługuje jedynie mieszkańcom 
zameldowanym i faktycznie zamieszkującym na terenie strefy i tym, którzy mimo  zameldowania nie zamieszkują pod adresem zameldowania. Tym samym pozbawione są tego prawa osoby, które są właścicielami nieruchomości na terenie  strefy, ale nie są tam zameldowane. Trafność regulacji przyjętej w uchwale poddawana jest w wątpliwość przez mieszkańca także ze względu na planowane  zniesienie obowiązku meldunkowego od dnia 1 stycznia 2016 r

 

Podstawę prawną do wprowadzenia opłat abonamentowych stanowi art. 13 b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z przedmiotową  regulacją, wprowadzenie opłaty abonamentowej pozostawione zostało uznaniu rady  gminy. Tym samym ustawodawca nie wprowadził w ustawie o drogach publicznych  kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy, pozostawiając swobodę  radzie w tym zakresie.

 

Organ uchwałodawczy może więc działać tu na zasadzie uznaniowości, w granicach wyznaczonych przez ustawodawcę co do celu, jakiemu  generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. Dokonany w uchwale nr XXXVI/317/2013 z dnia 27 marca 2013 r. dobór użytkowników drogi uprawnionych  do opłaty abonamentowej mieści się w kompetencjach Rady Miejskiej Tomaszowa  Mazowieckiego, a wyznaczony krąg uprawnionych nie wykracza poza cele ustawowe  określone w ustawie o drogach publicznych.

 

Co więcej zapis w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego regulujący kwestię wprowadzenia opłaty abonamentowej dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze strefy w żaden sposób nie narusza prawa własności nieruchomości zlokalizowanych na terenie strefy płatnego parkowania. Obowiązek ponoszenia opłat związany jest nie tyle z własnością nieruchomości położnej w strefie, lecz z używaniem  (a właściwie parkowaniem) pojazdu samochodowego. 

 

Z kolei wymóg zameldowania na pobyt stały lub czasowy w obszarze strefy,  to regulacja, która jest skorelowana w tym zakresie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zapisy przedmiotowej ustawy  jednoznacznie wskazują, że obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (art. 4 pkt 1 ustawy). Z kolei jak wskazuje  art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy, pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej  miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

 

Pobytem czasowym natomiast, w rozumieniu tej ustawy jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej  samej miejscowości, lecz pod innym adresem (art. 7 ust. 1 ustawy).

 

Zameldowanie stanowi zatem urzędowe potwierdzenie faktu stałego lub czasowego pobytu danej  osoby pod określonym adresem, a tym samym w zobiektywizowany sposób określa  miejsce zamieszkania. Odwołanie się w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do warunku zameldowania w świetle obecnie obowiązujących  przepisów jest w pełni uzasadnione. 

 

Mając powyższe na uwadze, brak jest podstaw do uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego

 

Rezygnację z funkcji wiceprzewodniczacego komisji spraw społecznych i rodziny złożył Krzysztof Barański. 

 

Przyjęto też plany pracy Komisji Rewizyjnej, Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2014 rok. 

 

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

leo
leo 20.12.2013, 14:10
polać BEZradnym, zdrówko oby zrozumieli co złego robią
,,Tomaszowianie piją coraz więcej. Tak wynika z corocznych statystyk, jakie można odczytać także w uchwale budżetowej. Władze Tomaszowa Mazowieckiego postanowiły ten wynik jeszcze poprawić. Dlatego też radni otrzymali projekt uchwały podwyższającej limit liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zmniejszono natomiast liczbę punków gastronowmicznych sprzedających alkohol. Zdaniem władz miasta liczba wydawanych zezwoleń nie będzie miała wpływu na zwiększenie dostępności i spożycia alkoholu. ,,
19.12.2013, 12:01
"Tomaszowianie piją coraz więcej. Tak wynika z corocznych statystyk, jakie można odczytać także w uchwale budżetowej. Władze Tomaszowa Mazowieckiego postanowiły ten wynik jeszcze poprawić. Dlatego też radni otrzymali projekt uchwały podwyższającej limit liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu"

Skandal! I potem z tego haraczu od sklepów monopolowych finansuje się zadania komisji antyalkoholowej (opieka nad rodzinami uzależnionych, kolonie dla dzieci, leczenie alkoholików) - to jest przelewanie z pustego w próżne i jeszcze zwiększa się liczbę punktów...paranoja!

Pozostałe