Bezpieczeństwo Powiatu - bezpieczeństwo mieszkańców

  • 02.04.2020, 12:21 (aktualizacja 04.04.2020, 11:06)
  • ćma
Bezpieczeństwo Powiatu - bezpieczeństwo mieszkańców
W dobie obecnego kryzysu wiele osób dyskutuje o odpowiedzialności poszczególnych organów władzy publicznej. Wskazuje na to, co, kto i kiedy ich zdaniem powienien zrobić. Warto być może w tej kwestii przypomnieć kilka podstawowych zasad

Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym ? Dz. U. Nr 89 , poz. 590 / wprowadziła pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego i zasady postępowania i odpowiedzialności administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa, to sytuacja będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Infrastruktura krytyczna: należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

a) zaopatrzenia w energię i paliwa,

b) łączności i sieci teleinformatycznych,

c) finansowe,

d) zaopatrzenia w żywność i wodę,

e) ochrony zdrowia,

f) transportowe i komunikacyjne,

g) ratownicze,

h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Miejscowe zagrożenie:  zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Jednocześnie zgodnie z art. 23. cytowanej ustawy Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy:

a) pierwszy stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia;

b) drugi stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

c) trzeci stopień alarmowy - w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw;

d) czwarty stopień alarmowy - w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.

Stany nadzwyczajne, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stan klęski żywiołowej określony ustawą dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej / Dz. U. Nr 62, poz. 558 / rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem,

Katastrofa naturalna : zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Awaria techniczna: rozumie się przez to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym

Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni.

Stan wyjątkowy : określony ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym / Dz. U. Nr 113, poz. 985 / wprowadza w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Jeżeli pomimo zbliżającego się upływu czasu, na jaki został wprowadzony stan wyjątkowy, nie ustały przyczyny wprowadzenia tego stanu oraz nie zostało przywrócone normalne funkcjonowanie państwa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć czas trwania stanu wyjątkowego na okres nie dłuższy niż 60 dni,

Stan wojenny : określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 156, poz. 1301 w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Zadania Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: - opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego, - realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego, - wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, - zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;

e) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

f) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

g) Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację

Powiatowy Zespól Zarządzania kryzysowego

Jego pracami kieruje starosta. W skład wchodzą osoby powołane spośród:

a) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych,

b) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

c) w skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

Zadania :

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego;
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
ćma

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

M.B.
M.B. 03.04.2020, 01:47
Panie Mariuszu - pisząc o sukcesach instytutu badawczego w Australii (międzynarodowy zespół pod kier. Polki P. %Marioli Fotin-Mleczek), który pracuje nad opracowaniem szczepionki na COVID 19 - z uzyskanym bardzo zadowalającym efektem na zwierzętach (od lipiec-paździer na ludziach - nie można zapomnieć o ogromnej roli, którą spełnił Polak - prof Marcin Drąg. To on , nie tak dawno (marzec)- ustalił "klucz" enzymu wirusa SARS 2 (białka -dot covid 19) - i rozesłał wyniki swoich badań po świecie za free - z jedną myślą - by instytuty medyczno-naukowe mogły opracować szczepionkę.
Proszę zatem poszukać w internecie i udostępniać ludziom najnowsze wiadomości n.t.temat. Należy i trzeba bardzo doceniać polską myśl naukową.
Podrawiam
M.B.
M.B. 02.04.2020, 22:01
Szczepionka - teraz temat najważniejszy!! Proponuję i bardzooooo! zachęcam do obejrzenia i wysłuchania tego, o czym mówi p. dr Mariola Fotin-Mleczek - Polka, mikrobiolożka (inst. Australia) kierująca międzynarodowym zespołem pracującym nad wynalezieniem szczepionki na COVID 19. Badania rozsądne, konkretne, dobrze ? rokujące . Proszē szukać na tvn24 fakty po faktach 2.04.2020.
M.B.
M.B. 02.04.2020, 20:45
Konstytuxja RP rozdz XI Stany nadzwyczajne art 228.(TYLKO TO !!!! )
Szkoda pieniędzy na działania niepotrzebne - bo JEST stan klęski żywiołowej !!! Pieniądze (zamiast na wybory, egzaminy, 500+ i inne dodatkowe trzeba przeznaczyć tu i teraz na zdrowie i życie ludzi, środki higieniczne, sprzęt a TAKŻE na ratowanie gospodark, wspomaganie wszystkich firm. Trzeba działać oszczędnie i rozsądnie - ograniczyć wydatki Państwa.
Oświata - egzaminy przełożyć (n.p. konkurs świadectw), rok szk. wydłużyć.
POZDRAWIAM !!!!
zd
zd 02.04.2020, 14:44
a widział ktoś ten powiatowy program zarządzania kryzysowego?

Pozostałe