Tomaszów wkracza w nową erę

  • 16.01.2022, 23:57 (aktualizacja 17.01.2022, 17:38)
  • Mariusz Strzępek
Tomaszów wkracza w nową erę
Tomaszów Mazowiecki pozyskał prawie 16 milionów złotych z tzw. funduszy norweskich. Pieniądze, które trafią do miasta, przeznaczone zostaną na szereg inwestycji, takich chociażby, jak rewitalizacja Parku im. Solidarności, czyli miejsca, z którym wiążą swoje pozytywne wspomnienia, niemal wszyscy tomaszowianie. Kto z nas przynajmniej razy, nie był tu na koncercie, czy innej imprezie. Nie to jest jednak najważniejsze. Trzeba przyznać, że po raz pierwszy w naszym mieście, urzędnicy przygotowujący projekt podeszli w sposób nowoczesny i kompleksowy do analizy uwarunkowań obejmując nią nie tylko trendy gospodarcze ale i społeczne, w tym demograficzne. W wyniku wielomiesięcznych prac powstała wizja miasta na miarę XXI wieku. Zapomnijcie o "betonozie". Miasto zmieni się nie do poznania. Środki norweskie sfinansują tylko część zadań.  Władze miasta starają się pozyskiwać środki także z innych źródeł i robią to skutecznie. To w dużej mierze zasługa fachowców, zatrudnionych w naszym Urzędzie Miasta. Wczoraj w tomaszowskim magistracie zainaugurowano realizację projektu. Czego możemy oczekiwać w niedalekiej przyszłości? 

Prezydent Marcin Witko podkreślał wczoraj, że polskie samorządy mogą rozwijać się dzięki pozyskiwanym ze źródeł zewnętrznych środkom finansowym. Większość z nich pochodzi obecnie z programów rządowych. Z niecierpliwością oczekiwane są też pieniądze z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. - Cieszymy się wszyscy z inwestycji w naszych samorządach. Tomaszów Mazowiecki został oceniony pozytywnie i pozyskał w ramach funduszy norweskich ok. 16 milionów złotych - mówił i przypomniał równocześnie, że Norwegia nie będąca członkiem Unii Europejskiej, płaci w ten sposób za dostęp do europejskich rynków zbytu. - Na podstawie umowy, Norwegia ma obowiązek wspierać te kraje, gdzie dochód jest niższy niż 90% dochodu średniego w UE. Dofinansowane są nie tylko tzw. twarde inwestycje ale przede wszystkim inwestycje o charakterze społecznym. Cieszymy się nie tylko z pozyskanych pieniędzy, ale też z tego, że przygotowując wniosek mogliśmy skorzystać z tych wszystkich instrumentów, by możliwe było opracowanie diagnozy miasta, będącej podstawą do opracowania strategii rozwoju miasta na przyszłość. Diagnoza pokazuje nie tylko słabe strony ale również nasze atuty. 

Projekt, z którym miasto właśnie rusza nieprzypadkowo nazwano „Tomaszów Mazowiecki - arena pozytywnej energii: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”. Marcin Witko nie ma wątpliwości, że na realizacji programu skorzystają najbardziej mieszkańcy. Ma on ułatwić im codzienne życie. Kontynuowana zostanie cyfryzacja miasta, likwidacja barier architektonicznych, - Adresatem są też Ci słabsi, z niepełnosprawnością, borykający się z trudnościami. To bardzo ważna cecha projektu opartego o fundusze norweskie. Zrewitalizujemy też kolejną przestrzeń zieloną. Norwegowie przywiązują do ekologii bardzo dużą wagę. Mowa o Muszli Koncertowej i Parku Solidarność. Tomaszów Mazowiecki stawia na to, by mieszkańcy mogli dobrze  żyć. Jak pomyślimy o tym, jak dużo mamy takich miejsc zielonych i jak wiele z nich udało nam się przywrócić do użytku, wiemy,  że mieszkamy w wyjątkowym miejscu. Ale fundusze norweskie to nie wszystko, za chwilę ruszamy do realizacji olbrzymiej inwestycji wymiany oświetlenie w całym mieście. W najbliższych latach będzie działo się dużo dobrego w naszym mieście. 

Nie było łatwo

- Droga, jaką przeszliśmy aż do podpisania umowy, była bardzo długa. Był to proces kilkunastomiesięczny. Opierał się on na diagnozie miasta, a więc na tym, co konkurencyjne, ważne lub stanowi nasz deficyt i powinno budzić zaniepokojenie. Proces analizy pozwolił nam je zidentyfikować i przygotować narzędzia do ich minimalizowania W opracowaniu programu aktywny udział brali mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy - wyjaśniał dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu, Adam Koziełek. 

Wszystko zaczęło się w 2019 roku w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju 255 miast z całej Polski zostało zaproszonych do składania wniosków do Programu ROZWÓJ LOKALNY. Spośród 213 złożonych aplikacji 54 miasta przeszły do etapu II. Wśród nich bardzo dobrze oceniony Tomaszów Mazowiecki  Od 18 stycznia do 30 października 2020 roku trwały intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej

 W przygotowanie projektu aktywnie włączyli się mieszkańcy naszego miasta poprzez udział w: badaniach ankietowych, warsztatach, wywiadach, spotkaniach, konsultacjach  itd. Ogółem tworzenie projektu wsparło ponad 1.500 osób.   W Tomaszowie była to aktywność obywatelska na poziomie dotąd nie spotykanym. 

Program Rozwój lokalny miał odpowiedzieć na zapotrzebowanie dotyczące utraty funkcji w miastach, które borykają się z problemami gospodarczymi, społecznymi i demograficznymi. Właśnie demografia najmocniej przewija się w przygotowanym programie - wyjaśniał Koziełek 

 

 

- Wprowadziliśmy nowy element o nazwie spacer badawczy. W towarzystwie osób ze szczególnymi potrzebami, przeszliśmy się po mieście. Sprawdzaliśmy, jakie są potrzeby, problemy. Jest to nowa i bardzo efektywna metoda, która pokazuje nam, otoczenie takim, jakim jest naprawdę, a nie zza ekranu komputerowego - dodaje Małgorzata Śmiechowicz

 

ARENA AKTYWNOŚCI, ARENA MOŻLIWOŚCI

- Tomaszów ma niski stopień wykorzystania kapitału społecznego. Z naszych analiz wynika, że Tomaszów wykorzystując swój kapitał może rozwijać się bardzo prężnie. Musimy jednak wytypować obszary, które wymagać będą naszej interwencji. Warto zauważyć, że zaplanowane przez nas działania się wzajemnie przenikają. Zadania inwestycyjne posiadają swój aspekt społeczny. Wśród działań społecznych pojawiają się wyznaczniki dla działań inwestycyjnych. Staraliśmy się, aby były one komplementarne - podkreśla Adam Koziełek i wyjaśnia genezę nazwy zespołu działań, wskazując, że Arena Lodowa stanowi obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

 

W dążeniu do realizacji wizji miasta wyznaczono kierunki rozwoju w wymiarze instytucjonalnym i lokalnym, a naszym celem nadrzędnym jest stworzenie miasta gotowego na rozwój i wrażliwego na potrzeby mieszkańców.

- podkreślają władze Tomaszowa Mazowieckiego, dla których kluczowym słowem jest "rozwój" oparty o partycypację mieszkańców w zarządzaniu miastem. W lipcu podpisano umowę dotyczącą funduszy norweskich. Początkowo miasto wskazywało na szersze spektrum zadań inwestycyjnych. Ze względu na większa liczbę beneficjentów, należało jednak część programu zmodyfikować. Nie oznacza to jednak z rezygnacji z ich realizacji. O środki trzeba będzie postarać się gdzieś indziej. Najlepszym przykładem na to, że można robić to skutecznie jest wspomniana wcześniej wymiana oświetlenia. 

 

 

Nowoczesny magistrat, przyjazny dla mieszkańców 

Projekt zakłada podniesienie standardów zarządzania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach podległych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i sprzętowych, nowoczesnego oprogramowania do obsługi usług specjalistycznych oraz  rozwiązań służących poprawie efektywności funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych. Pozwoli to na tworzenie warunków dla współzarządzania, dzielenia się wiedzą oraz rozwijania partnerstw międzysektorowych i współpracy sieciowej, w tym promocja dobrych praktyk wśród jednostek samorządu terytorialnego

URZĄDzamy , czyli podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej poprzez znoszenie barier architektonicznych i komunikacyjnych, a co z za tym idzie podniesienie standardów obsługi.

Powstanie nowoczesna serwerownia, która będzie służyła do obsługi nowych systemów komputerowych, wdrażanych w ramach projektu. Powstanie również nowa sieć światłowodowa, która posłuży do wdrożenia jednolitego systemu zarządzania w jednostkach miejskich. Ta siecią planujemy połączyć wszystkie instytucje miejskie. Nowy sprzęt komputerowy posłuży między innymi do obsługi procesów urbanistycznych - wyjaśnia Małgorzata Śmiechowicz. 

 

Chciałbym podkreślić, że nie traktujemy urzędu miasta jako jednej instytucji miejskiej. Instytucja to wszystkie jednostki miejskie - dodaje Koziełek. 

Łączy nas rzeka  - Hrabski Ogród

 To chyba najbardziej interesuje naszych czytelników. Obejmuje odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego – „Hrabski Ogród”

- Tomaszów, to miasto położone w otoczeniu pięciu rzek, o czym często zapominamy. W ramach zadania Łączy nas rzeka mamy do czynienia z trzema działaniami. Chcemy aby park miejski odzyskał swój blask i wrócił do tomaszowian. Dlatego pierwszym i najważniejszym elementem będzie otworzenie muszli koncertowej. Miejsca, które było bardzo charakterystyczne, ale które naruszył mocno "ząb czasu" i musiało być wyburzone. Chcemy, by znów odbywały się tu koncerty. Kolejnym punktem będzie o nowoczesne oświetlenie, monitoring, poprawie ciągów pieszych, ławeczkach - wyjaśnia Adam Koziełek, dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu w tomaszowskim magistracie.

Miasto zamierza też poprawić jakości komunikacji pieszo – rowerowej poprzez wytyczenie szlaku turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski oraz udostępnić walory turystyczne  poprzez udrożnienie kajakowego szlaku turystycznego na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska Przystań nad Pilicą.

Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców miasta poprzez opracowanie i realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów, to kolejny element programu. Realizowany będzie poprzez organizację autorskich zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, orz proekologiczną kampanię społeczną skierowaną do mieszkańców miasta.

 

 

Co jeszcze?

Wcale nie mało.  Czeka nas opracowanie „Programu wsparcia seniorów „TOMASZÓW DLA SENIORÓW”, oraz wdrożenie działań prozdrowotnych dla najstarszych mieszkańców miasta, a także organizacja działań aktywizujących tomaszowskich seniorów, poprzez min. coroczne uroczyste obchody Dnia Seniora, cykliczną organizację Spartakiady Zdrowia dla Seniorów. Ma być to odpowiedzią na wyzwania demograficzne. 26 procent tomaszowian, to obecnie osoby w wielu poprodukcyjnym. 

Program zakłada poprawę jakości współpracy z mieszkańcami w zakresie ich zaangażowania w życie miasta poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu strategicznego pn. „Standardy komunikacji i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”,

Władze miasta zmierzają do podjęci działań zmierzających do określenia roli miasta w regionie i identyfikacji kierunków rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowej „Strategii rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki”.

Tomaszów wzbogaci się wreszcie o program rozwoju przedsiębiorczości. Czekamy na wdrożenie autorskich programów edukacyjnych w tomaszowskich przedszkolach i szkołach oraz na prowadzenie innowacyjnych działań promujących postawy proprzedsiębiorcze.

Partnerzy w Norwegii

Tomaszów Mazowiecki zamierza nawiązać współpracę partnerską z miastem Hamar, leżącym w regionie Hedmark, nad największym jeziorem Norwegii - Miøsa. W mieście zlokalizowana jest m..in. hala widowiskowo – sportowa Hamar Olimpiske Anlegg AS, zwana popularnie Vikingskipet – arena igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w 1994 roku oraz licznych zawodów sportowych rangi europejskiej i światowej.

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (13)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Edek
Edek 21.01.2022, 08:05
Na muszli w parku zawinęła się izolacja na płycie betonowej po ostatniej wichurze może osoba która piłuje pół dnia dmuchawą na schodach pofatyguje się i od winie ją za nim zniszczą szkoda muru jak nasiąknie to mróz zrobi swoje
Ewa
Ewa 18.01.2022, 12:19
Zeby tylko nie wycieto w pien starodrzewia w parku XX - lecia. Byla pora na ronda, teraz pora na muszle. W kolejce muszla na Placu. A tak w ogole park skarbem Tomaszowa.
widziane z okna na Browarnej
widziane z okna na Browarnej 18.01.2022, 13:44
Co do drzew w tym Parku... drzewostan jest zadziadziony i wymaga zręcznego oka drwala, myślę że pod piłę nadaje się połowa tych spróchniałych drzew. Zresztą sadzonych jak popadnie w czasie zakrapianych alkoholem czynów partyjnych w epoce Bieruta i Gomułki.
Ewa
Ewa 23.01.2022, 11:50
Wez sie ogarnij , bo wstyd przynosisz tomaszowiakom. Park XX lecia powinien byc chroniony jako dobro.Wyciac drzewa i odwrocic bieg Wolborki, zeby wam nie szumialo i wilgoci w piwnicach nie bylo? Czyny partyjne? Czy zdajesz sobie sprawe, jak obrazach ludzi, ktorzy w latach 60- tych dokonali renowacji parku w ramach czynu spolecznego? Jakiez to bylo wielkie swieto, fontanna, male zoo, labedzie i pelno ludzi w parku. Park jest piekny o kazdej porze roku. A o Bierucie i Gomulce to juz zadnego pojecia nie masz, wez odstaw butelke, bo jeszcze ci sie czyn partyjny przysni.
Abderyto(ko)  z Browarnej.
Abderyto(ko) z Browarnej. 21.01.2022, 16:29
Sam jesteś "zadziadziony" i należałoby cię wyciąć. Ten Park powinien być naturalny, a nie taki jaki ty chcesz. Ten Park powstał po 1830 r. i wtedy nasadzono te drzewa.
Bierut i Gomułka. To wg ciebie oni razem urzędowali? Dziwna logika.
B.Bierut zmarł w 1956 r., Gomułka w 1987r. .No, ale jak może znać historię Tomaszowa, ktoś, kogo stare w bańce po mleku tu ściągnęli, a teraz udaje tomaszowiaka z dziada, pradziada.
Po II WŚ nie było żadnych czynów partyjnych, jeśli już, to czyn społeczny, w którym brali udział uczniowie m.in. I LO w 1962 r.
Ty chyba w pijanym widzie widziałeś te "zakrapiane alkoholem czyny partyjne".
Ta twoja wypowiedź ubliża osobom rdzennym tomaszowianom. A wiesz jak nazywają bloki przy ul. Browarnej? Nie wiesz, to się dowiedz.
Mariola
Mariola 16.01.2022, 18:14
A kiedy będzie wyremontowany park (ciągi piesze na niebieskich...? ) na asfaltowym fragmencie można tam połamać sobie kończyny,Chodzi o fragment na przeciw skansenu.
miło popatrzeć
miło popatrzeć 15.01.2022, 18:43
Pan Koziełek w ogóle wymiata! Kompetnenty i skormny, często widywany na przystanku przy Domu Bednarza przy św. Antoniego. Gdy to widzę, czuję się jak bym był w słynnącej ze skromności władzy Skandynawii. Bardzo mi to imponuje.
Ed
Ed 16.01.2022, 23:00
Aż łza się w oku kręci.
Dyrektor po prostu nie ma prawa jazdy i ot cała zagadka wyboru komunikacji miejskiej.
Figo-fago
Figo-fago 16.01.2022, 20:11
"Pan Koziełek w ogóle wymiata!" Gdyby nie zwykli, szarzy pracownicy p. Koziełka i p. Smiechowicz, którzy na co dzień zapier..... przy wnioskach o dotacje i dofinansowania, ich szefowie tak by nie wymiatali.
Ktoś tę robotę musi wykonywać, a ktoś inny potem "zamiata" - no nie ?!.
t
t 15.01.2022, 17:51
Ile czasu ma Prezydent Urząd Miasta na odpowiedz na pismo od mieszkańca. Czy po poprawie efektywności funkcjonowania Urzędu Miasta czas odpowiedzi się skróci.
Ed
Ed 16.01.2022, 22:58
Możesz nie dostać odpowiedzi jak większość mieszkańców.
:)
:) 15.01.2022, 21:51
To reguluje ustawa
do t
do t 15.01.2022, 21:49
Naiwniaku. Jeszcze wierzysz w garbate aniołki?

Pozostałe