Zmieniono ustawę, kolej na uchwałę Rady Miejskiej

  • 09.12.2019, 21:00 (aktualizacja 12.12.2019, 19:20)
  • Mariusz Strzepek
Zmieniono ustawę, kolej na uchwałę Rady Miejskiej
 Nowe przepisy obowiązują od 3 grudnia. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą wypowiadać dotychczasowe umowy z władzami samorządowymi dotyczące zwrotu kosztów dowozu ich pociech do placówek dydaktycznych. 

W sytuacji, gdy rodzice (opiekunowie prawni) ucznia z niepełnosprawnością podejmą się zorganizowania dowozu i zapewnienia opieki w czasie transportu do szkoły, gmina zwraca im koszty przejazdu ww. ucznia oraz opiekuna do szkoły, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami (opiekunami prawnymi ucznia). Dotąd przepisy nie regulowały szczegółowo trybu zawierania umów oraz ich treści, w tym środka transportu i liczby możliwych przejazdów rodzica, który dowozi niepełnosprawne dziecko na zajęcia do szkoły w ciągu dnia lub w ciągu tygodnia oraz ze szkoły do domu, a także wysokości kosztów dowożenia dziecka.

Zgodnie z nowymi przepisami, rady gmin /miast/ określają w uchwale na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, a wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka. Zwrot rodzicom kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

Rodzice mogą wypowiadać dotychczasowe umowy w ciągu trzydziestu dni od wejścia w życie nowych przepisów, a wójt ma czternaście dni na podpisanie nowych.Rady gmin muszą się więc spieszyć, żeby uchwały podjąć jak najszybciej. Dla przykładu Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim jeszcze takiej uchwały nie podjęła  

W roku szkolnym 2019/2020 zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu 290/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017r. Zgodnie z zapisami w/w zarządzenia między rodzicami/ opiekunami prawnymi a Prezydentem Miasta na rok szkolny tj. od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. podpisywane były umowy dotyczące zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego. W związku ze zmianą przepisów wynikających z art. 39a ustawy Prawo oświatowe, w miesiącu grudniu br. Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zostanie przedłożony projekt uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci/ uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców/ opiekunów precyzyjnie określa wyżej cytowana ustawa. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do podjęcia uchwały w sprawie zasad ich określania. Do dziś nie wpłynęło żadne wypowiedzenie dotychczas zawartych umów.

- poinformowała nas pani Iwona Sudak, dyrektor Wydziału Oświaty w tomaszowskim magistracie

Wśród samorządowców pojawiają się wątpliwości, jak wojewodowie będą traktowali takie uchwały - czy jako prawo miejscowe, czy też nie? Czy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, czy też z mocą od 3 grudnia?

Termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały skomentował dla Serwisu Samorządowego PAP Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.- Jako akt prawa miejscowego co do zasady powinna ona wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, chyba że w uchwale tej rada gminy określi termin dłuższy (przy uwzględnieniu terminów wejścia w życie znowelizowanych przepisów Prawa oświatowego, tj. 03.12.2019 r.) – wskazuje w odpowiedzi Anna Czuchra. Jak jednak zaznacza, należy pamiętać o przepisie art. 39a ust. 5 Prawa oświatowego, który nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

- Wprowadzenie przepisów uchwały do obrotu prawnego winno zatem nastąpić w takim czasie, aby zapewnić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) możliwość zawarcia z rodzicami w ustawowo określonym terminie, co w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli tylko takie okoliczności w danej sprawie wystąpią, może wiązać się z wyznaczeniem przez radę krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis, z określeniem terminu wejścia w życie z dniem ogłoszenia czy wręcz z nadaniem uchwale wstecznej mocy obowiązującej - dodaje.

Nowe przepisy wzbudziły wiele wątpliwości po stronie samorządowców, którzy pytają m.in., co w przypadku, gdy rodzic wypowie dotychczasową umowę, a nie będzie jeszcze uchwały, lub gdy w gminie nie ma ani jednej stacji paliw, skąd pozyskać dane nt. średniego zużycia paliwa pojazdu.

Mariusz Strzepek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe