Miasto chce stworzyć nową strategię rozwoju. Mieszkańcy mogą i powinni pomóc

 • 18.08.2021, 17:31 (aktualizacja 18.08.2021, 18:29)
 • redakcja
Miasto chce stworzyć nową strategię rozwoju. Mieszkańcy mogą i powinni…
To kolejny tego rodzaju dokument, jaki powstać ma w Tomaszowie Mazowieckim. Czy będzie odpowiadał realnym potrzebom, czy powstanie jedynie lista "pobożnych życzeń"? Jakie mamy oczekiwania, a jakie potrzeby?

Istnieje wiele definicji rozwoju lokalnego. Jedna z nich mówi, że jest to „proces zróżnicowania i wzbogacania działalności ekonomicznych i społecznych na określonym terytorium, polegający na mobilizacji i koordynacji własnych zasobów i energii”. Jego istotą jest fakt, że rozwój lokalny to złożony proces, przebiegający w konkretnej perspektywie czasowej. Jest on zdeterminowany przez budowę świadomości wśród lokalnej społeczności. Opiera się ona na diagnozie aktualnej sytuacji, oraz identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów.  Kluczowym jest więc rozszerzanie odpowiedzialności społeczności lokalnych i ich współpraca z lokalnymi władzami. Oznacza to, że wpływ na tempo i jakość rozwoju mają nie tylko „zawodowi” samorządowcy, ale też lokalni przedsiębiorcy, organizacje społeczne takie jak fundacje i stowarzyszenia, ale i pojedynczy obywatele. Dlatego też władze Tomaszowa Mazowieckiego zapraszają do szerokich konsultacji społecznych aktualnie przygotowywanego dokumentu. 

W ramach opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 2030 roku zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

 

W celu przeprowadzenia badania opracowano formularz konsultacyjny w formie online, który jest dostępny pod linkiem https://tomaszow-mieszkancy.webankieta.pl/.

 

Termin konsultacji: 16 - 31 sierpnia 2021 r.

 

Formularze złożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane. Udział w konsultacjach jest całkowicie anonimowy. Cel konsultacji: poznanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w Tomaszowie. Wypełnienie ankiety pozwoli wytyczyć optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej lokalnej wspólnoty.

Rozwój lokalny jest pojęciem złożonym a stopień tej złożoności jest pochodną wielorakości celów, którym rozwój ma służyć, oraz różnorodności działań, które go kształtują. Identyfikacja pola rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego staje się szczególnie skomplikowana właśnie na gruncie lokalnym i wynika ze złożoności potrzeb.

 

Warto pamiętać, że planowanie strategiczne powinno opierać się na wewnętrznym potencjale i jest uzależnione od stopnia świadomości społecznej.  Rozwój lokalny jest więc pochodną współpracy podmiotów lokalnych we wszystkich sferach życia publicznego i gospodarczego, Analizując tematykę rozwoju lokalnego nie należy ograniczać się tylko do jego aspektu gospodarczego. Tak samom istotna jest progresja w sferze społecznej.

 

Specjaliści wskazują na cztery podstawowe typy rozwoju lokalnego

 1. Rozwój endogeniczny (wykorzystanie zasobów lokalnych przez podmioty lokalne)
 2. Rozwój egzogeniczny (wykorzystywanie zasobów zewnętrznych przez zewnętrznych uczestników)
 3. Rozwój pobudzający (zaangażowanie podmiotów zewnętrznych wykorzystujących zasoby lokalne)
 4. Rozwój przyciągający (przyciąganie przez miejscowe podmioty zasobów zewnętrznych)

 Najbardziej pożądaną formułą dla społeczności lokalnych jest rozwój przyciągający, stymulowany przez zasoby importowane z zewnątrz. Mogą mieć charakter finansowy, rzeczowy w postaci surowców oraz kapitału ludzkiego.

 

Najczęściej spotykanym terminem jest rozwój zrównoważony. Pojęcie to znajdujemy między innymi w ustawie zasadniczej. Artykuł 5 Konstytucji RP stwierdza, że „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Definicja zrównoważonego rozwoju zawarta została także w art. 4 pkt 50 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z jej brzmieniem rozwój zrównoważony jest to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”

 

Czytając tę definicje trudno oprzeć się wrażeniu, że pojęcie zrównoważonego rozwoju jest włodarzom wielu miast i miasteczek pojęciem obcym, którego istoty nie potrafią właściwie ocenić i zrozumieć. Efekty widzimy niemalże na każdym kroku.

 

Powstaje więc pytanie, jakiego rodzaju narzędzia mają do dyspozycji władze lokalne do tego aby rozwój miał charakter optymalny i zrównoważony oraz dostosowany do potrzeb lokalnych społeczności. Jednym z nich powinna być odpowiednia strategia rozwoju lokalnego. Dokonuje się w niej selekcji lokalnych problemów, na których swoją uwagę koncentrować będą lokalne władzeKolejne to akty prawa miejscowego w tym plany zagospodarowania przestrzennego.  

 

Strategie oraz plany rozwoju lokalnego powinny także definiować mierniki, które posłużą do zmierzenia ich efektywności. Przykładowe to:

 • wysokość dochodów, mierzona jako udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych a także wysokość przychodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • wysokość dochodów gospodarstw domowych świadcząca o wzroście zamożności mieszkańców,
 • wskaźniki związane z bezrobociem, jak liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy), fluktuacja, struktura zawodowa oraz wiekowa i poziom wykształcenia osób poszukujących pracy,
 • przeciętna długość życia ,
 • wielkość i wyposażenie mieszkań,
 • infrastruktura techniczna,
 • dostępność usług i urządzeń z zakresu infrastruktury społecznej,

Seniorze wypełnij ankietę. Tworzymy nową Strategię Rozwoju Miasta

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w konsultacjach społecznych w ramach opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 2030 roku.

Niniejsze konsultacje mają na celu poznanie oczekiwań i potrzeb seniorów. Odpowiedzi pozwolą nam udoskonalić wizję rozwoju Miasta, dostosować politykę miejską do potrzeb osób starszych, lepiej dobrać narzędzia niezbędne do osiągania celów strategicznych Miasta.

Dla ułatwienia przeprowadzenia badania opracowaliśmy formularz konsultacyjny w formie elektronicznej oraz papierowej. Ankietę można wypełnić online pod linkiem https://tomaszow-seniorzy.webankieta.pl/, pobrać (załącznik) lub otrzymać wersję papierową w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, budynek C, pokój nr 2, parter.

Wypełnione ankiety w formie papierowej należy dostarczyć również do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.

Termin konsultacji: 17 sierpnia - 5 września 2021 r.

Formularze złożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane. Udział w konsultacjach jest całkowicie anonimowy.

Pliki do pobrania

kwestionariusz-miasto-tomaszow-mazowiecki-ankieta-dla-seniorow-1-1.pdf

Trochę historii

Pierwszą próbę stworzenia Strategii Rozwoju Miasta podjęto już w 1992 roku. Na jej potrzeby ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzał Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Podjęto szeroką analizę, obejmującą sferę społeczną, przemysł, środowisko naturalne a także infrastrukturę techniczną.

Wskazano na podstawowe problemy rozwojowe miasta a efektem prac był wniosek o stworzenie dwóch dokumentów o charakterze planistycznym tj. Strategii Zabezpieczenia Społecznego oraz Strategii Aktywizacji Gospodarczej. Oba te dokumenty zostały po upływie pięciu lat zweryfikowane i dostosowane do aktualnej sytuacji miasta. W związku z tym w 1997 roku ówczesne władze Miasta przy udziale Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej przystąpiły do prac, które miały na celu zaktualizowanie opracowanych uprzednio dokumentów o charakterze strategicznym, zakładając tym samym kontynuację założeń z 1992 r. dotyczących zabezpieczenia społecznego i aktywizacji gospodarczej.  Według założeń władz Miasta porównanie materiałów w tych obszarach miało pomóc w opracowaniu wizji i celów rozwojowych a także wskazać kierunki działań w postaci konkretnych programów rozwojowych.

W nowym dokumencie, zatytułowanym Strategia Rozwoju Miasta, przyjętym przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w czerwcu 1997 r, diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej Tomaszowa Mazowieckiego podzielona została na dwie części – uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne. Spośród uwarunkowań zewnętrznych wymieniono m. in. fakt, że w czasie  opracowywania strategii trwały prace nad wprowadzeniem trójstopniowej struktury samorządu terytorialnego tj. podziału na gminy, powiaty i województwa. Zmiany te, to  utworzenie powiatu tomaszowskiego oraz likwidacja istniejącego wówczas województwa piotrkowskiego, a co za tym idzie utworzenie nowego, dużego i silnego ośrodka wojewódzkiego w Łodzi. Miały one wpływ na wyznaczenie nowych celów strategicznych dla miasta, ukierunkowanych na silny związek ze stolicą regionu. 

Kolejnym dokumentem o charakterze strategiczno – planistycznym, który powstał na potrzeby Tomaszowa Mazowieckiego był Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2013. Jego opracowanie zlecono tym razem  zewnętrznej firmie doradczej, wybranej w drodze konkursu ofert. Dokument ten oparty został na „Strategii Rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego” z czerwca 1997 roku oraz powielał zawarte w niej zasadnicze cele strategiczne. Zwrócono jednocześnie uwagę na konieczność wypracowania nowych dokumentów strategicznych, takich jak strategia rozwiązywania problemów społecznych.
 
W 2007 roku stworzone zostały dwa dokumenty: „Raport o Stanie Miasta – czerwiec 2007” oraz projekt „Strategii Sukcesu Miasta Tomaszów Mazowiecki 2007 – 2022”.  Raport został ogłoszony na stronie internetowej miasta, natomiast projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym. Projekt strategii został skrytykowany przez społeczność lokalną, radnych oraz media za zbyt duży optymizm, brak powiązań z realną sferą odpowiedzialności miasta za rozwój lokalny oraz zbyt daleko posunięte wizjonerstwo. Skrytykowano wizje rozwoju miasta oparte na wykorzystaniu zasobów naturalnych, głównie dotyczących wykorzystania wody i terenów zielonych. Wskazywano także, że strategia w wielu miejscach stanowiła kopię dokumentu przygotowanego przez tego samego wykonawcę dla Przemyśla. Z uwagi na falę krytyki ówczesny Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego wycofał projekt  Strategii Sukcesu, zlecając jednocześnie opracowanie nowego dokumentu Wydziałowi Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta. Nowy dokument, Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008 – 2022 powstał w lutym 2008 roku.
 
Strategia Sukcesu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2022 jest ciekawym przykładem pierwszego dokumentu o charakterze strategicznym, który bazował na rzeczywistych konsultacjach społecznych, prowadzonych przez doradczą firmę zewnętrzną. Opracowany projekt strategii został skrytykowany zarówno przez radnych Rady Miejskiej, jak i lokalne media, co doprowadziło do usunięcia go z porządku obrad Rady Miejskiej. Pomimo tego poczyniona praca w zakresie zebranych danych, elementy analizy SWOT a także cele operacyjne były na tyle interesujące, że posłużyły powstaniu nowego dokumentu strategicznego.
 
Historia opracowywania dokumentów strategicznych dla Tomaszowa Mazowieckiego pokazuje, że  główną determinantą ich stworzenia było istnienie programów pomocowych Unii Europejskiej, zapewniających środki finansowe na wsparcie planowanego rozwoju. Mimo, że w przypadku ostatniego dokumentu strategicznego z 2008 roku, nie ma już tak stanowczego odwołania do środków zewnętrznych, to jednak zestawienie celów z osiami priorytetowymi Regionalnego Programu Operacyjnego pozwala domyślać się, że przynajmniej część programów związanych np. z budową nowej infrastruktury powiązana była ściśle z możliwościami uzyskania dofinansowania.
redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (9)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Niewolnikmatousza
Niewolnikmatousza 19.08.2021, 15:09
Miaaasto do wynajęcia !!!

Proszę pospacerować Warszawską, Antoniego, DH Tomasz, Panorama, Rondo, Lokale na wynajem TTBS, Przodownik
- BRANŻA DOMINUJĄCA ?
--- "LOKAL DO WYNAJĘCIA" ---
Niewolnikmatousza
Niewolnikmatousza 19.08.2021, 22:16
Zapomniałem Tomax, starzyce, dworzec pkp, spalska, dzieci polskich
Cyprys
Cyprys 19.08.2021, 09:02
przegonili starfoods, gnębią pozostałych nawet tompol musiał się rejestrować w warszawie a i od czasów budowy ceramiki żadnych gospodarczych spektakularnych osiągnięć
Xmen
Xmen 19.08.2021, 06:50
Tu mało chce mieszkać na stałe. Męczą układy w spółkach, zwłaszcza MZK i tbs. Ale nie tylko miasto bo i powiat, męczy też starosta i drogi wojewódzkie w mieście. Warszawska odstrasza.
T.J.
T.J. 18.08.2021, 19:32
Sąsiedni Piotrków ma szansę w ciągu najbliższych lat stać się miastem 150 tysięcznym. Natomiast Tomaszów jeśli nic się nie zmieni pikuje w ciągu najbliższych lat do granicy 40 tys. głów. Taka jest oczywistość!
???
??? 22.08.2021, 19:11
Jeszcze ci dorzucę - wieśniaku z Piotrkowa: jeżeli w ciągu najbliższych lat, Piotrków będzie miał 150 tys. mieszkańców, to ja będę chińskim mandarynem.
Chyba nie wiesz, wieśniaku, że kiedyś Piotrków był drugim miastem po Łodzi. A teraz - gdzie jest ??? Daleko za Pabianicami i zaraz będzie za Zgierzem.
???
??? 22.08.2021, 19:03
Chrzanisz, jak dobrze potłuczony. Poczytaj sobie materiał w na tej samej stronie powyżej, to się dowiesz, że w rankingu najlepszych w Polsce samorządów, samorząd tomaszowski zajmuje 154 miejsce, a ten twój ulubiony samorząd piotrkowski zajmuje - UWAGA!!! 299 miejsce w Polsce !!!

Więc: nie wciskaj nam tutaj kitu !!!
bywalec Fokusa
bywalec Fokusa 19.08.2021, 19:57
Że Piotrków oplotą autostradami wokoło to nie znaczy że stanie się lokalną metropolią, chociaż terenów pod zabudowę ma w każdym kierunku.
:)
:) 18.08.2021, 23:44
Tośmy się posmiali :D

https://www.piotrkow.pl/nasze-…

Pozostałe