Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 16:20
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

5 powodów, dla których warto studiować „blisko domu”

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub planujesz uzupełnić swoje wykształcenie warto rozważyć możliwość podjęcia studiów np., w Filii w Tomaszowie Mazowieckim.
5 powodów, dla których warto studiować „blisko domu”

Po pierwsze względy materialne. Przy obecnym poziomie inflacji i problemach finansowych które dotknęły całe społeczeństwo koszty utrzymania na studiach nabierają jeszcze większego  znaczenia niż dotychczas. Paradoksalnie studia na uczelni niepublicznej, gdzie nauka jest płatna, mogą okazać się tańsze niż na uczelni publicznej oferującej bezpłatne kształcenie, ale zazwyczaj tylko w systemie stacjonarnym, o czym nie każdy wie. Studiując poza domem należy liczyć się z kosztami związanymi nie tylko z wynajmem mieszkania, chyba, że jest się jednym z nielicznych szczęśliwców którym zostanie przyznany akademik, ale także z kosztami wyżywienia i dojazdów na studia, co przy dzisiejszych cenach paliw staje się nieopłacalne. 

Płatne studia na uczelni niepubliczne wiążą się wyłącznie z opłatami czesnego, które można wnosić w systemie ratalnym więc nie jest to aż tak duże obciążenie dla budżetu domowego. Studiując w miejscu zamieszkania nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z mieszkaniem i dojazdami, a koszty wyżywienia przypadające na jedną osobę przebywającą w większym gospodarstwie domowym są także dużo niższe niż w przypadku osób mieszkających oddzielnie. Podjęcie studiów wyższych „blisko domu”  w niektórych sytuacjach staje się jedyną możliwością podniesienia wykształcenia,  przez tych  dla których barierą dalszego kształcenia są koszty utrzymania w wielkim mieście.  

Po drugie jakość kształcenia. Utarła się opinia, że poziom kształcenia na studiach w uczelniach niepublicznych jest niższy niż w uczelniach państwowych. Nic bardziej mylnego! Wszystkie uczelnie w Polsce funkcjonują w oparciu o  te same przepisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Są one podzielone na publiczne i niepubliczne oraz na uczelnie akademickie prowadzące działalność naukową i posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej i uczelnie zawodowe które prowadzą kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wyrazy „akademia”, „politechnika”, „uniwersytet” są zastrzeżone dla pewnego typu uczelni spełniających jasno określone kryteria. Uczelnia niepubliczna zawodowa która spełnia łącznie warunki określone w Ustawie i uzyska zgodę ministerstwa może zmienić swoją nazwę na „akademia nauk stosowanych”. Tylko nieliczne uczelnie mogą ubiegać się o ten awans. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. prowadząca Filię w Tomaszowie Mazowieckim uzyskała taką zgodę i od 1 października 2022 roku zmienia nazwę na Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Zmiana ta zbiegła się w czasie ze zmianą siedziby Filii, która od 15 lipca 2022 mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 32/42.

Wszystkie uczelnie, bez względu na typ, podlegają tym samym kontrolom ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, czy - jak w przypadku kierunku pielęgniarstwo prowadzonego przez wspomnianą Filię w Tomaszowie Mazowieckim - także Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że uczelnie niepubliczne zazwyczaj są kontrolowane bardziej szczegółowo i wnikliwie. 

Należy jednocześnie spełnić kilka warunków, aby można było kształcić na danym kierunku czy poziomie kształcenia. Najważniejszy jest dobór kadry z odpowiednimi kwalifikacjami i poprawna konstrukcja programu studiów, a więc kolejność przedmiotów i treści które będą realizowane, metody dydaktyczne oraz zestaw efektów które student musi osiągnąć kończąc kształcenie. Istotne jest także zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy poszczególnymi formami zajęć. Kolejnymi kontrolowanymi elementami są baza kształcenia teoretycznego i praktycznego, system kontroli jakości kształcenia oraz formy wsparcia studentów.

 Kadra dydaktyczna uczelni niepublicznych w tym najbliższej w naszym regionie Filii w Tomaszowie Mazowieckim w większości wywodzi się z dużych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą i - jak sami podkreślają -  ich metody dydaktyczne i sposób kształcenia jest taki sam w uczelni publicznej i niepublicznej. Podobnie sami studenci i ich poziom wiedzy są zbliżone. W każdej uczelni są osoby bardzo dobre i przeciętne, ale ważne jest aby kończąc studia osiągnęli wiedzę i umiejętności na wymaganym poziomie. Jedynym szczegółem różniącym studentów uczelni publicznej i niepublicznej jest to, że studenci w dużych ośrodkach akademickich wydają się być bardziej pewni siebie i potrafią zaprezentować swoje mocne strony. Osoby z mniejszych miejscowości, studiujący blisko miejsca zamieszkania często myślą, że są gorsi i mniej wartościowi niż rówieśnicy z większych miast. 

Niestety pokutuje tu „kompleks małego miasteczka” i stereotyp, że studenci z dużych miast, nieważne z jakiej Uczelni, są lepiej wykształceni i zdolni. Prawda jest taka, że wszystko zależy od samych studentów i ich samozaparcia, bowiem studia w małych ośrodkach akademickich dają takie same szanse na zdobycie wiedzy na odpowiednim poziomie i podobne możliwości rozwoju. W trakcie całego cyklu kształcenia stwarzane są okazje do rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Zdecydowana większość zajęć zarówno na kierunku pedagogika jak i pielęgniarstwo, prowadzonych przez Filię w Tomaszowie Mazowieckim, odbywa się w formie praktycznej, co daje gwarancję kształtowania gotowości do przekładania wiedzy teoretycznej na ścisłą praktykę zawodową. 

Założenia dydaktyczne mają w pierwszej kolejności przygotować studentów do wejścia na rynek pracy, stąd dbałość o to, by mieli oni możliwość odbycia praktyk w instytucjach, których profil funkcjonowania jest zgodny z programem studiów i ich zainteresowaniami. Zagwarantowane miejsca praktyk absolutnie nie wykluczają inicjatywy studenta i dają możliwość znalezienia placówki we własnym zakresie, co jest wręcz preferowane i zgodne z założeniami, że miejsca praktyki studenckiej będą również kompatybilne z obieranym tematem pracy dyplomowej. Niezbędna jest tu oczywiście współpraca z opiekunem praktyk i jego nadzór merytoryczny

Po trzecie podmiotowe podejście do studenta. W uczelni niepublicznej w której zazwyczaj jest mniej studentów jest to możliwe. Wkraczając w poczet studentów, każdy staje się członkiem społeczności akademickiej, a nie tylko anonimowym numerem albumu. Jego potrzeby i sytuacja życiowa są równie ważne jak nabywanie wiedzy i umiejętności. Młody człowiek rozpoczynający studia często jest zagubiony,  niezorientowany w procedurach i zasadach obowiązujących w uczelni wyższej, a czasem także nie do końca pewny wybranej ścieżki zawodowej. 

Zadaniem zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji jest pomoc, wsparcie i nakierowanie na odpowiednią drogę. Absolwenci mniejszych ośrodków akademickich kontynuujący naukę w dużych uczelniach, zgodnie stwierdzają, że studiując w mniejszym ośrodku czuli się ważni, byli lepiej poinformowani i mieli większe możliwości zwrócenia się o pomoc i bycia wysłuchanym. Większe ośrodki nie mogą sobie pozwolić na poświęcenie takiej samej ilości czasu i uwagi każdemu studentowi jak ma to miejsce w małych placówkach.

Po czwarte oferowane formy wsparcia. Studenci uczelni niepublicznych podobnie jak studenci uczelni publicznych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby lub zdarzeń losowych. Każdy student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, może otrzymać dodatkowo stypendium dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się jednocześnie o wszystkie trzy rodzaje stypendiów. Otrzymane środki stanowią realną pomoc w pokryciu kosztów czesnego, a niejednokrotnie także uzupełnienie budżetu domowego. Dla przykładu w ubiegłym roku akademickim w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. studenci którym zostały przyznane wszystkie trzy rodzaje stypendiów otrzymywali miesięcznie kwoty rzędu 2500 zł. 

Studenci otrzymują również wsparcie na polu dydaktycznym, naukowym i rozwojowym. Kładziony jest nacisk na rozwijanie działalności naukowej studentów, w tym studiów w systemie Erasmus+, wymiany dydaktycznej studentów i pracowników z uczelniami innych krajów, co niewątpliwie znacząco wpływa na poziom wykwalifikowania i przeniesienie dobrych praktyk z międzynarodowych wzorców. Istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów i zrzeszających studentów których łączą te same zainteresowania badawcze. Studenci mogą brać czynny udział w organizowanych przez uczelnię warsztatach, konferencjach, sympozjach dla rodziców, nauczycieli i pracowników różnych placówek oraz działaniach promujących zdrowie i zdrowy styl życia.

Szczególne formy wsparcia dotyczą studentów niepełnosprawnych, którzy oprócz dedykowanego dla nich stypendium mogą ubiegać się o: dostosowanie warunków zaliczenia/egzaminu, wydłużenie czasu egzaminu, zwiększenie czcionki, zmianę formy ustnej na pisemną, zmianę formy pisemnej na ustną, udostępnienie materiałów dydaktycznych ze wskazanych przedmiotów, dodatkowe zajęcia uwzględniające szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych, indywidualny programu i plan studiów, zmianę sali wykładowej  jeżeli sala wyznaczona do prowadzenia zajęć, ze względu na swoją lokalizację, jest niedostępna dla studenta z niepełnosprawnością narządu ruchu. Jak widać nie tylko w dużych ośrodkach akademickich, ale także „blisko domu” studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o specjalnie dla nich przeznaczone formy wsparcia.

Po piąte oszczędność czasu.  Można zaryzykować stwierdzenie, że brak czasu jest kolejną chorobą cywilizacyjną, która dotyka niemalże wszystkich. Żyjemy podporządkowani normom i terminom. Zdobycie wykształcenia i ukończenie studiów jest jednym z elementów wymagającym czasu i dobrej organizacji. Łatwiej jest wygospodarować czas, kiedy możemy studiować w pobliżu miejsca zamieszkania i nie tracimy go na dojazdy na studia. Pociąga to za sobą też inne korzyści, mamy więcej czasu dla rodziny, nie jesteśmy zmęczeni dojazdami oraz obciążeni dodatkowymi kosztami utrzymania na studiach. Studiując w miejscu zamieszkania łatwiej jest także pogodzić pracę zawodową z uzupełnieniem wykształcenia.

Wszystkich których udało się przekonać, do studiowania „blisko domu”, zapraszamy na studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo lub pedagogika w Filii
w Tomaszowie Mazowieckim lub do uzupełnienie wykształcenia w ramach szerokiej oferty studiów podyplomowych. Wszystkich, którzy nie są jeszcze zdecydowani zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.wsbip.edu.pl. i przekonania się, że warto zainwestować w siebie i studiować „blisko domu”.

 


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Czepek 28.07.2022 10:45
Za chwilę 7 tysięcy na rączkę. Jest dobrze.

Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022
41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: UjazdTreść komentarza: Mam nadzieję że pisiorskie układanie się z politycznymi sprzedawczyka mi typu wójt z Ujazdu,Zdonki dla marnych paru głosów w końcu się skończy.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 13:20Źródło komentarza: Kantar Public: Koalicja Obywatelska wygrywa z PiSAutor komentarza: UjazdTreść komentarza: Jak był przydatny to nawet Pawlak go zatrudnił w ujeździe a teraz już się pewnie nie przyznaje:)bo się wielki pisior zrobił.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 13:16Źródło komentarza: TW Robert, czy Tomasz Zdonek? Ujawniamy dokumentyAutor komentarza: EleonoraTreść komentarza: czy rowerem nie można jechać po chodniku? co to za przepisy, i to nieustanne dzwonienie rowerzystów... mam wrażenie że Aga nie umie jeździć na rowerze, nie wie jaka to frajda i nie zna się na przepisach.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 12:21Źródło komentarza: Jaki to ma sens - pyta czytelnik portaluAutor komentarza: Sdj545Treść komentarza: Gwarantuje, że i na taką ewentualność (reakcja nauczyciela) był scenariusz. Na marginesie... musiałby być na prawdę dobrze wyszkolony...Data dodania komentarza: 08.08.2022, 11:55Źródło komentarza: Strzelanina w szkole. Dzieci nie są bezpieczneAutor komentarza: MaxxxTreść komentarza: Córko generała, za dużo filmów i opowieści taty co mu na pagon naj...ło.Data dodania komentarza: 08.08.2022, 11:53Źródło komentarza: Strzelanina w szkole. Dzieci nie są bezpieczneAutor komentarza: kotaraTreść komentarza: Łapcie namiary - goingapp.pl/wydarzenie/maria-peszek-j-bie-to-wszystko-wiosna-nareszcie-fabryka-lloyda/maj-2022 Nie wiem, jak to wyjdzie, ale ogólnie przepadam za tą dziewczyną. Robi kolosalną różnicę swoimi występami ;-)Data dodania komentarza: 08.08.2022, 09:01Źródło komentarza: Łódzka odsłona trasy koncertowej 'Jezus Maria Peszek' już w czwartek
Reklama
Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar! W sierpniu sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów kolejną porcję filmowych emocji i spotkań z największymi gwiazdami na dużym ekranie! Już najbliższy weekend może upłynąć pod znakiem niekończącej się akcji z dużą dawką humoru, bez względu na których aktorów i które historie widzowie postawią! Wszystkie z prezentowanych produkcji, zarówno te dla młodszych czy starszych kinomanów, mają wspólny mianownik: świetną zabawę oraz fantastyczny humor. Pierwsza premiera nadchodzącego weekendu to zabawna, a zarazem życiowa historia pewnej patchworkowej rodziny. Pełna humoru i wzruszeń komedia „Każdy wie lepiej” opowiada o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Główni bohaterowie filmu, Ania i Grzesiek, próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Jej dzieci, jego dzieci – klasyczny patchwork – trzeba zawierać kompromisy, uważać żeby nikogo nie urazić… To fascynująca układanka, ale straszliwie trudna! Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „zżyli długo i szczęśliwie”, ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, ale mają wspólny cel – rozbić związek Ani i Grzesika. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin? Widzowie przekonają się już w najbliższy piątek. Kolejna z nowości to „Lena i Śnieżek” - familijne kino przygodowe i naprawdę piękna historia… Wszystko zaczyna się od pary złodziejaszków kradnących białe lwiątko na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. Przypadkiem znajduje go właśnie Lena – nieśmiała nastolatka, która dopiero co przeprowadziła się do nowego miasta. Zwierzak, któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje się jej najlepszym przyjacielem. Dziewczyna boi się jednak, że lwiątko może jej zostać odebrane i dlatego postanawia ukrywać je przed tatą i resztą świata. Kiedy zdradza swój sekret niewłaściwej osobie, zaczynają się kłopoty, a na trop Śnieżka ponownie wpadają złodzieje. Czy Lena zdoła ochronić przyjaciela przed grożącym mu niebezpieczeństwem? Mały lew – wielka przyjaźń – to trzeba zobaczyć w kinie! Na ten film czekały miliony widzów! Kolejna nowość – „Bullet Train” - to szalona, nieustająca jazda przez współczesną Japonię w towarzystwie Brada Pitta. Wciela się on w tej produkcji w rolę pechowego zabójcy o imieniu "Ladybug", który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja stoi na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata... a Ladybug musi wymyślić, jak z niego wysiąść. Producentem jest spec od hollywoodzkich filmów akcji - sam Antoine Fuqua, a reżyserem David Leitch, który ma na koncie „Johna Wicka”, „Szybkich i Wściekłych” czy „Deadpoola 2”. Zapowiada się niezła jazda!  Na ekranach kin Helios wciąż szaleją zwierzaki z super mocami pod przywództwem psa Krypto, którego właścicielem jest sam Superman. „DC Liga Super-Pets” to pełna humoru i żartów sytuacyjnych animacja, w której pupile ratują herosów z Ligi Sprawiedliwości! Tego świat jeszcze nie widział żeby obrońców świata takich jak Superman, Batman czy Wonder Woman uprowadziła złowieszcza Świnka Morska?!  Jeżeli komuś umknęły filmowe hity lata to nic straconego, bo na ekranach sieci kin Helios wciąż można spotkać „Minionki: Wejście Gru”, Toma Cruise’a w „Top Gun: Maverick” czy Boga Piorunów w kolejnej części brawurowej serii „Thor: Miłość i Grom W poniedziałek, 8 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na film „Księgarnia w Paryżu” - życie Vincenzo kręci się wokół miłości do książek oraz dotkniętej niepełnosprawnością córki Albertyny. Mężczyzna jest zgorzkniały, melancholijny i uważa, że już nic dobrego w życiu go nie spotka. Pewnego dnia do jego księgarni wpada Yolande. To żywiołowa, ekscentryczna, zabawna i piękna kobieta. Oczarowany jej życiową energią Vincenzo znów zaczyna odczuwać emocje, o których istnieniu już dawno zapomniał, odkrywając na nowo uroki życia. 11 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Piosenki o miłości”. To opowieść o walce o niezależność i dochodzeniu do własnego głosu. Ten film to mocny, nowy głos polskiego kina, jak najlepszy indie-popowy kawałek uderzający w najczulsze struny – tam gdzie miłość spotyka się z kalkulacją, a pasja z karierą. Ona jest skromną dziewczyną, on pochodzi z zamożnej rodziny. Ona śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy w życiu możliwy jest bis? Tego spotkania absolutnie nie można przegapić! Po szczegółowe informacje dotyczące sierpniowego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.   Data rozpoczęcia wydarzenia: 05.08.2022 Helios prezentuje pełen akcji letni repertuar!
Reklama
Reklama
a