ࡱ> 9<678y^bjbj.{{2\ \ 8 dq+H-(UUUU[[[ +"+"+"+"+"+"+$=.0F+i[99"[[F+UU+"""[nUU +"[ +""Ve(s)UfZ> ($ ++0+( {1 {1){1)"[[[F+F+"[[[+[[[[{1[[[[[[[[[\ + : VI TOMASZOWSKI FESTIWAL EKOLOGICZNY REJS NA CZYST WYSP 2019 KONKURS NA PIOSENK EKOLOGICZN ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim MIEJSCE: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - filia TKACZ, ul.Niebrowska 50, 97-200 Tomaszw Mazowiecki CELE KONKURSU: - Aktywizacja dzieci i mBodzie|y z powiatu tomaszowskiego w dziaBania zwizane zedukacj ekologiczn. - KsztaBtowanie postaw zwizanych z dbaBo[ci o [rodowisko naturalne. - U[wiadomienie dzieciom i mBodzie|y ogromnego znaczenia recyklingu jako jednego zesposobw dbania o Ziemi. - Rozwijanie kreatywno[ci, zainteresowaD, wra|liwo[ci i wyobrazni artystycznej dzieci imBodzie|y. - Integracja spoBeczno[ci klasy przez wspln prac. - KsztaBtowanie postaw wspBzawodnictwa. - Poznawanie nowych technik plastycznych podczas przygotowaD do konkursu. - Budowanie i wzmacnianie wiary w siebie i we wBasne mo|liwo[ci. UCZESTNICY KONKURSU: Uczestnikami konkursu mog by soli[ci oraz zespoBy muzyczne (do 5 osb). Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli oraz szkB podstawowych, gimnazjalnych oraz szkB [rednich powiatu tomaszowskiego. TEMATYKA KONKURSU Uczestnik (solista/zespB) konkursu prezentuje 1 utwr w jzyku polskim, ktrego tematem jest szeroko ujta tematyka zwizana z ekologi, recyklingiem, segregacj [mieci oraz globalnym ociepleniem. TECHNIKA Uczestnicy mog wykona utwr z akompaniamentem instrumentu, z podkBadem muzycznym lub a capella. WARUNKI UCZESTNICTWA W konkursie mog wzi udziaB uczestnicy zgBoszeni przez szkoBy i przedszkola oraz uczestnicy indywidualni, ktrzy przesBali poczt na adres organizatora (Miejskie Centrum Kultury wTomaszowie Mazowieckim - filia TKACZ, ul.Niebrowska 50, 97-200 Tomaszw Mazowiecki) bdz na adres e-mail ( HYPERLINK "mailto:filiatkacz@mck-tm.pl" filiatkacz@mck-tm.pl) wypeBnion kart zgBoszenia do 17 maja 2018 r. Czytelnie wypeBnione zgBoszenie powinno zawiera informacj opodmiocie delegujcym. Eliminacje pBfinaBowe odbd si w Miejskim Centrum Kultury filii Tkacz 21 maja 2019 (wtorek) o godzinie 10. 30. Ka|da placwka mo|e wytypowa do konkursu dwch solistw i jeden zespB. Uczestnicy przynosz podkBad muzyczny do wykonywanego przez siebie utworu nagrany na no[niku USB PenDrive. Organizator zapewnia nagBo[nienie oraz instrument klawiszowy. KRYTERIA OCENY Dobr utworu musi by zgodny z tematyk konkursu. Uczestnikw ocenia bdzie profesjonalne jury w nastpujcych kategoriach wiekowych: przedszkola szkoBy podstawowe kl. I III szkoBy podstawowe kl. IV VIII oraz gimnazjum szkoBy [rednie OGAOSZENIE WYNIKW OgBoszenie wynikw odbdzie si 1 CZERWCA 2019 podczas finaBu VI TOMASZOWSKIEGO FESTIWALU EKOLOGICZNEGO REJS NA CZYST WYSP 2019 r. Laureaci wystpi podczas finaBu oraz otrzymaj nagrody i wyr|nienia. KONTAKT Miejskie Centrum Kultury Filia TKACZ ul. Niebrowska 50 97-200 Tomaszw Maz tel. 44 724 51 92 E - mail: HYPERLINK "mailto:filiatkacz@mck-tm.pl" filiatkacz@mck-tm.pl Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, i|: Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzib przy placu Ko[ciuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim; Inspektorem ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury jest Pani Hanna CierpickaTrzonek, z ktr mo|na skontaktowa si pod adresem e-mail: hanna.cierpicka@mck-tm.pl; Zebrane dane osobowe przetwarzane bd w celu : wypeBniania obowizku prawnego ci|cego na Administratorze wzwizku realizowaniem zadaD przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia; wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym pon J Z : > \ Z \ 0Xͷͷ͟ss^ssIsIss)hm9hB*CJOJQJ^JaJph)hm9hRB*CJOJQJ^JaJph)hm9hf B*CJOJQJ^JaJph,hm9hf B*CJOJQJ\^JaJph/hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJph+hm9h2D5B*OJQJ\^JaJph+hm9hf 5B*OJQJ\^JaJph7hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH NH J ^ < > \ , \ . !d*$1$7$8$H$gd@m$d1$7$8$H$gd@m$ d1$7$8$H$gd@m$$d1$7$8$H$a$gd@m$.0ZtvxprV:<Zh$d1$7$8$H$a$gd@m$$ !d1$7$8$H$a$gd@m$$ !d1$7$8$H$^a$gd@m$.L~ vx Űڜl[J5)hm9hUB*CJOJQJ^JaJph hm9hUCJOJQJ^JaJ hm9hCJOJQJ^JaJ/hm9hr1^5B*CJOJQJ\^JaJph/hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJph&hm9hf 5CJOJQJ\^JaJ)hm9hB*CJOJQJ^JaJph)hm9hRB*CJOJQJ^JaJph)hm9hf B*CJOJQJ^JaJph hm9hf CJOJQJ^JaJ 8:bdfh@BijĞ~ijjVjDij3 hm9h@CJOJQJ^JaJ#hm9hUCJOJQJ\^JaJ&hm9hR5CJOJQJ\^JaJ&hm9hf 5CJOJQJ\^JaJ>hm9hf 0JB*CJOJQJ^JaJfHph*CJOJQJ^JaJ hm9hf CJOJQJ^JaJh:<ftfhjl$d1$7$8$H$a$gd@m$d1$7$8$H$gd@m$$d1$7$8$H$a$gd@m$$ !d1$7$8$H$a$gd@m$#$ & F !d*$1$7$8$H$^`a$gd@m$<dfªzeP8P8/hm9hf 5B* CJOJQJ\^JaJphP)hm9hf B* CJOJQJ^JaJphP)hm9hf B*CJOJQJ^JaJph/hm9h2D5B*CJOJQJ\^JaJph/hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJph/hm9hf 5B* CJOJQJ\^JaJph hm9hf CJOJQJ^JaJ(hm9hf CJOJQJ^JaJmH sH .hm9hf 5CJOJQJ\^JaJmH sH hjt68`bdϷϦ}hShS/ShFhm9hf 0JB*CJOJQJ^JaJfHmH ph*B*CJOJPJQJ^JaJph$hm9h+o4CJOJPJQJ^JaJ hm9h+o4CJOJQJ^JaJ'hm9h+o45CJOJPJQJ^JaJ'hm9h@5CJOJPJQJ^JaJ7hm9h+o45B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH (hm9hf CJOJQJ^JaJmH sH 1hm9hf B*CJOJQJ^JaJmH phsH lnprt\"#$8%&J?aa7$ & Fd$d%d&d'd9DNOPQ^a$gd@m$7$ & Fd$d%d&d'd9DNOPQ^a$gd@m$ $da$gd@m$$ da$gd@m$$d1$7$8$H$a$gd@m$ wierzonej Administratorowi wzwizku z realizowaniem zadaD przez Miejskie Centrum Kultury wTomaszowie Mazowieckim napodstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzdzenia; Odbiorcami zebranych danych osobowych mog by organy wBadzy publicznej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne lub dziaBajce na zlecenie organw wBadzy publicznej, wzakresie i w celach, ktre wynikaj z przepisw powszechnie obowizujcego prawa.; Zebrane dane osobowe bd przechowywane przez okres 25 lat; Podane dane osobowe bd przekazywane do paDstwa trzeciego zapo[rednictwem portalu facebook na profilu organizatora w formie dokumentacji projektu; Posiada Pani/Pan prawo dostpu do tre[ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody na ich przetwarzanie wdowolnym momencie bez wpBywu na zgodno[ prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody wyra|onej przed jej cofniciem; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i| przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy RODO; Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dowzicia udziaBu w konkursie. Pani/Pana dane nie bd przetwarzane w sposb zautomatyzowany w tym rwnie| wformie profilowania. KARTA ZGAOSZENIA SOLISTY Imi i nazwisko Kategoria wiekowa Utwr- tytuB Opiekun Telefon kontaktowy Zapotrzebowanie Informacje o soli[cie & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. data i miejscowo[ podpis opiekuna lub peBnoletniego wykonawcy KARTA ZGAOSZENIA ZESPOAU Nazwa zespoBu CzBonkowie zespoBu1. 2. 3. 4. 5.Kategoria wiekowa Utwr- tytuB Opiekun Telefon kontaktowyZapotrzebowanie Informacje o zespole & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. data i miejscowo[ podpis opiekuna lub peBnoletniego wykonawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. (Imi i Nazwisko uczestnika) (data, miejscowo[) O[wiadczenie Wyra|am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego podopiecznego przez Organizatorw Konkursu na Piosenk Ekologiczn w ramach festiwalu REJS NA CZYST WYSP 2019 zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. wcelach wynikajcych zregulaminu konkursu. & & & & & & & ........................................................... (podpis opiekuna lub peBnoletniego wykonawcy) Wyra|am zgod na wykorzystanie mojego wizerunku, fotografowanie i rejestrowanie wystpu wdostpnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiaBw na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reporta|owych ipromocyjnych. & & & & & & & ........................................................... (podpis opiekuna lub peBnoletniego wykonawcy) O[wiadczam, i| zapoznaBam/em si z regulaminem uczestnictwa w Konkursie. & & & & & & & ........................................................... (podpis opiekuna lub peBnoletniego wykonawcy)    www.mck-tm.pl MIEJSKIE CENTRUM KULTURY w Tomaszowie Mazowieckim pl. Ko[ciuszki 18, 97-200 Tomaszw Mazowiecki tel./fax 44712 23 69 NIP 7732477679 REGON: 363315998 Filia MOK Filia DOK Filia TKACZ Filia Skansen Rzeki Pilicy Groty Nagrzyckie ul. Browarna 7 ul. Gminna 37/39 ul. Niebrowska 50 ul. Modrzewskiego 9/11 ul. Pod Grotami 2/6 97-200 Tomaszw Maz. 97-200 Tomaszw Maz. 97-200 Tomaszw Maz. 97-200 Tomaszw Maz. 97-200 Tomaszw Maz. tel. 44724 42 93 tel. 44723 15 15 tel. 44724 51 92 tel. 44723 00 03 tel. 44710 05 32 8'>H?J?DAFAAABBEE G"GGGHHHHIIIIII@IDIZIٽpXppp.hm9hf 5CJOJQJ\^JaJmH sH (hm9hf CJOJQJ^JaJmH sH 7hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7hm9h@5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7hm9h+o45B*CJOJQJ\^JaJmH phsH hm9h+o4CJOJQJ^JaJ$hm9h+o4CJOJPJQJ^JaJUJ?FAABE"GGHHHHIIIId$1$7$8$H$If^gd@m$d$1$7$8$H$Ifgd@m$$d1$7$8$H$a$gd@m$7$ & Fd$d%d&d'd9DNOPQ^a$gd@m$II>I@IBId$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd$$If0d L"d 44 lalpBIDI^I`IbIdId$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd$$If0d L"d 44 lalpZI\I^IbIfItIvIzI~IIIIIIIIIIIIJJJJ&JJJXJJJKpKҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶoZo)hm9hr1^B*CJOJQJ^JaJph)hm9hf B*CJOJQJ^JaJph1hm9hr1^B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hm9hf B*CJOJQJ^JaJmH phsH 7hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH (hm9hf CJOJQJ^JaJmH sH /hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJphdIfIvIxIzI|Id$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd$$If0d L"d 44 lalp|I~IIIId$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd$$If0d L"d 44 lalpIIIIId$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd($$IfF0d L"d 44 lalpIIIIJJd$1$7$8$H$Ifgd@m$gkd$$If0d L"d 44 lalpJJJJKKKKweS??d$1$7$8$H$Ifgd@m$$d1$7$8$H$a$gd@m$$d1$7$8$H$a$gdr1^m$$d1$7$8$H$a$gd@m$d1$7$8$H$gd@m$gkd<$$If0d L"d 44 lalppKrKKKKKKKKKKKK0L2L4L8LNLPLRLTLXLfLhLjLnLLLLLLLLLLLLǯǯDžǯDžDžǯDžDžDžDžDžDžDžDžl1hm9hf B*CJOJQJ^JaJmH phsH (hm9hf CJOJQJ^JaJmH sH )hm9hf B*CJOJQJ^JaJph/hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJph7hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJmH phsH 7hm9h+o45B*CJOJQJ\^JaJmH phsH $KKKKKKLL Lgkd$$If0d L"d 44 lalpd$1$7$8$H$Ifgd@m$ LL2L4L6Ld$1$7$8$H$Ifgd@m$gkdP$$If0d L"d 44 lalp6L8LRLTLVLd$1$7$8$H$Ifgd@m$jkd$$If0d L"d 44 lalpytr1^VLXLhLjLlLd$1$7$8$H$Ifgd@m$jkdj$$Ifp0d L"d 44 lalpytr1^lLnLLLd$1$7$8$H$Ifgd@m$jkd$$IfN0d L"d 44 lalpytr1^LLLLLd$1$7$8$H$Ifgd@m$jkd$$If0d L"d 44 lalpytr1^LLLLLLLd$1$7$8$H$Ifgd@m$jkd$$If0d L"d 44 lalpytr1^LLLLpMbNdNfNhNteVMM dgd@m$d1$7$8$H$gd@m$d1$7$8$H$gdr1^m$$d1$7$8$H$a$gdr1^m$$d1$7$8$H$a$gd@m$gkd$$IfF0d L"d 44 lalpLpM`NdNhNlN:OVOZONRRVUUV(W*W,W.W2W4W8W:W>W@WDWFWJWѹnnn]UQUQUQUQIEhf j4hf Uhm9jhm9U hm9hf CJOJQJ^JaJ)hm9h+o4B*CJOJQJ^JaJph&hm9h+o45CJOJQJ\^JaJ hm9hr1^CJOJQJ^JaJ hm9h+o4CJOJQJ^JaJ/hm9hf 5B*CJOJQJ\^JaJph)hr1^hr1^B*CJOJQJ^JaJph1hr1^hr1^B*CJOJQJ^JaJmH phsH hNlNN8O:OWBWDWNWPWTWpWPXXXXYYZ[ ] ]^ V]V^$a$ $da$gd@m$JWLWPWRWTWnWXXYY ]^^^^ɬɜɅɁp hm9hf CJOJQJ^JaJhm9-h2Dhf B*CJOJQJaJmH ph___sH hf B*CJOJQJaJph___8jhf B*CJOJQJUaJmHnHph___sHtHhf B*CJOJQJaJph___#hf B*CJOJQJ^JaJphYYYj)2hf Uhf jhf U ]^^^^^ $da$gd@m$ ]^,1h. A!"#$% $$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V F 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alp$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alpytr1^$$If!vh#vd #v:V p 5d 5/ alpytr1^$$If!vh#vd #v:V N 5d 5/ alpytr1^$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alpytr1^$$If!vh#vd #v:V 5d 5/ alpytr1^$$If!vh#vd #v:V F 5d 5/ alpQ Dd Tm 67 RA(8Obraz 13"bm caFa5s"I xɣnA caFa5s"PNG IHDR1c 7iCCPsRGB IEC61966-2.1xwTSϽ7PkhRH H.*1 J"6DTpDQ2(C"QDqpId߼y͛~kg}ֺLX Xňg` lpBF|،l *?Y"1P\8=W%Oɘ4M0J"Y2Vs,[|e92<se'9`2&ctI@o|N6(.sSdl-c(2-yH_/XZ.$&\SM07#1ؙYrfYym";8980m-m(]v^DW~ emi]P`/u}q|^R,g+\Kk)/C_|Rax8t1C^7nfzDp 柇u$/ED˦L L[B@ٹЖX!@~(* {d+} G͋љς}WL$cGD2QZ4 E@@A(q`1D `'u46ptc48.`R0) @Rt CXCP%CBH@Rf[(t CQhz#0 Zl`O828.p|O×X ?:0FBx$ !i@ڐH[EE1PL ⢖V6QP>U(j MFkt,:.FW8c1L&ӎ9ƌaX: rbl1 {{{;}#tp8_\8"Ey.,X%%Gщ1-9ҀKl.oo/O$&'=JvMޞxǥ{=Vs\x ‰N柜>ucKz=s/ol|ϝ?y ^d]ps~:;/;]7|WpQoH!ɻVsnYs}ҽ~4] =>=:`;cܱ'?e~!ańD#G&}'/?^xI֓?+\wx20;5\ӯ_etWf^Qs-mw3+?~O~pf* pHYs.#.#x?v IDATx\U !PR(D ED@D"PD= UT@AP(H(2Ԅ,3bfg>_yH<2ٹs *' ; _,+[[-~j6dՀ³vX]ݳ` gcH|<22iݹXX^L|k9RNvX˲bme8j}ZNXBvWwD>{'KN!c$nW-/Z^h_j<~򌽉XT9I[kdE$5Jgg˯% ecY)@yB\qWcy2{j z@$~ii#Z6+7N]2熅3J FޢF8>bo>-mTNxz-[4˂8ҹ;)d<W,,Ȇx)N,AC뽟$DͲe+Wo>e)ê>Z/0•1{4ZXێiOj~d]9I]ﶳײ=y R^v{{@"ޤ")JXmi'+w.-1U?~^QH rDQ__/bIjF!c7b<$>h@W3,ߕ{@b% 4i]ٻx2;jj'hfCH IeH\p (VMyv;2)⊐f@]Hrd]t s찛$^|E~)'Emˇ^UTI/{>hrt1]bW0v<BqN]hrÙ9Cv9uH̴|wE';-ލl|oddEc#,*6aPXK@⚾:˶!| $.S\vN3_R|9}Nz{Y6OzVJ9I|.HVNpe$~ap x7{C{ڛeѸXWo%m@yLuȌp Qvbw*u7IgR) &_p Bc uIR÷\r~:s8>A2/)vy<{?_]Xrꫥ) {fxr{_@SG\Zalu`q$. v՗?i-!M P9IŖ]Zvޯ-e8@lNv޿.b+'(;\b 5X5U\ܾ Hm!] uS9I;\mY[\vnv;|J˛N^ۻ 8.(';|rN|:PTk9))-T4u_9I6Ï-G⾃{@"ެfpSߎY2ȯrn,C]t=~h/73 >l!SAd!%sv$X&4 NqA.uC9IO,RP*{>'`8@}^.+'ɑv82X^!~ Sh0 {NgM/$C=Ǧh.Vx/^G]w9矛$ ȦC"Ȗr7YRwoadƷINM=|9;V]PNM]} ]PX\dWo== 񦫯nSǥv"o"jl|SHu@fا.7Z ȏan ң$ÕA.lsU{UV?))%^u"hrx;|Ҧ8.HW s'e8@Bډ"hry]fq(u$ Op |:N.$xϨaM[ƨK@v3 Z~BؾFk$~}eWu@yCzbSז3,'de;b g/% UOp |;!k^9IFv˶.20gd${M-p |o*.tura;,;[OZ~,p M˱"X1-) [d/P`8@1Bxܭ.)'jv:SS@F9BܧrguHlV]}e3$YSrK$k熳%NPt;!#I2w=) BjT]"b8@l'{R򕓤d;-[r뫎@Q} KD(!KJ^9IV˖.@/r H(;|Qs-K,p )Ed$dgGu`0pu H`ϫK,p bBNJfI7Ʋ N)fq5W= ?WX)i=8iteu 0@QuE1N !NNj"+')v8\# JxuȤjTp ni9X]Lx!S@znH]^]bq (CI"EVNՖ6q/1kdRj*b8@eHQd;2Dc !|۫{@_K, );QE$#peUu NĪ:K, )Žޯ.Q$$o,Mp H;1uH[)NXwF]@|c8O\5tTXS`3, Z$;.Pam;開%Xh[;q{[u<+'ɶvBh u H\iw%X- $c3ǝP \Dd= 1r0{O}{H,:.@0KMTXS`q'[N@ 1R 0/C1WS`qͽE9I>C?Hs Hx5% q=. -$ $YW;nݍa Bg= US)$ ׼/dY9Iz*.)@o7&xT.S`I⭦l9U]$ζG]a8yudfTp ,a!E$w#b)@k= =p ,jX~.5$Y˱)@kdS S`YNH9I@jq@SH!3IuHL\.S lo'[e6)qegu X9K@b;o.S b9R]" I+v$fX.R S`y>g'3EҬ$Ccu %X9h% q. (aΰl.DWGp hv8\-K):SKUNp"\hj)K@K);ֵgEҦ$p "ZާXuup tGoٖ%azZƪK@%V)]? QNpBZ(f= US)]﻽A|2o)>)GQ=bĊb8zSuZ6VRjP0 3{ժ @OB8)'A+$[8>)E}y[;|PYnP @OgrL9I]~`)udU @O <2GZQR! $XP+ @O}rB9Iְ@0Z8Ku H\꽟.WNz{a3;!Hu NMfū uH̲\.їNވ 5*' e$޿.їNluV)'IbK < !d#= K5S7UH}3u CNEhu HοTk @obHdU;d )IBsW= 3^]N+pWR2<.?z. @o}$Nrq9Iá@^]2A]YNފ{]liyP]γW2hG!]w˯%XeT9I>j{p hqRhS`E$.KIWK}GȰ@ބm= Q\.L 6,o.ih,\ts ]ye%pˈFXV@3N{g,K).\kD31B+ē,]}R#/Z^Ljdr?2!6WTͲeWede˟EJ9I⟍3=.䉝Ϩ{@ p })tzF<3פ}=;n١]}`]S(@ɖ] ƱWL/*W$M{Q]foK4/nx\ɽA'g5^ x#WƿBw]$+ "kv|[]/def(ESY+ޟk䅎j5חifh{@"/PhS艸r6p>dߏ8e?. ,{j3uaJe;VHǗEc;zQ]xrxU]@ٟxiF#u!uxh#K!FZt3$8uŕPw*XVn; x p RZ~oBcvrt] )9RRV3;-Z-7@waFjᏫK ), 7{L;\Bw 9uVH]$SNQ:5q/jmGҸ +zk@+1>؇ЛE~'|)+!ޣ.uM˂-7YnVs'l.{nuVb8ES tKcsB㥖QJ^ #xrġr}juUUS),<Sz~oBܲdYܥ. GXVQ ˕k:We[}q^UT%ZzRQM$j'{=ˁ>p$Uu`1s-\lcG%X5U\zD1B߶?,kq/k} nu^8q$$%uT/а$^P]BW]}8}vT;}p$.HBopN)OFS$.Hh:92ΛcUDJ P[Th폝h}(ީ.MǪ P *nt~FG:E]@jVVv)V]@!CuDS$Yq)Zj9Z}\]@z=p$ &K1*tu /c߲nun8_]o~LGzL[!.jToKȿ&TI;d\߀_e9Kto ipSP(WZN'+6YFK ^|ZC]@|Ҳ$ߥ. ~uaosC]t;é[?Q6z}9US u˙;FKRNmnuΛ/wTשȞ찃$eDZ0*ٖ%~`UwAS. w*vTOȬq9΍Kéz SPHq`ST9IFa_u%:")>W-רK éY˺"h \}05\]DyXGCuwM]THS%}$썸+3-l77WYȅ-{tT6{\{@b"N{#P1ʳ-ϨD$۩{ |Zȅc,% }ipNP%n.R22 F {o [2EuB ~Iq%ҽ@ IDATTq7d]4crU\\6^ _ޮ_7:+\}xR뒖5#% ;~V]"NK Tb8eʖvu d^Lr;iѿ?L&wVl{,wZ,Uj Z@|Ǩ{@"~1A]"N+)ۤ@1ݥ.JpUS蕃>;hnmy~kTMn^Kˈ>M]"NyHxi 0u4Ś$O{ [\;dW.kvGCјbeR}!6;ip\cߩx]k [VV@.Y㍾q-6rYg7vR6@fwK@A;KébzM]w Jr.l9t>L-.3F^謴_iǫJf=!..v UuhxT]MI7 Х|=J/xnRs@NxrD1*&VNH S5NGz e9!F|fIYiwwq{Su)h*.svip&-VM]M1ƢN!z^d̮kNq]7Fpg=!!iuH7%T1Iy [IZ.h8w$+aV?/=c/nerR*Յ-% qPSmɿé#z޸Ps##61i^Jvan|pgJ2j*tdX5 g,&y*=)ZrUS+ mZsqgފ?}Tejw ]6ߥ.-wKdg,{ =\M}nX#-~>doɭ:dF+ĕ޲u0Tqr@US5msmH0*S(np*Vjdvj!v]sntv4H,wV(UjEBxToT*Sp @jb-N]Wj!6*ZYi\RY](VMyB,mSp @1ʧVvns!uc6~ >S7uVڏ+UjEBX{{@"nQu,c8U<` wMA0^Lro)o?0!u! s?w(KϮS3O]7|܊')'(;lՊBm0|cdu9Rꬴ;Bc/{@"^tD1*F iP}~-z.Xܝ_I*h؇A޿.u Sh_a5MȈO[g%.[XvV*Uj{C{@"F=W]"NߔH9hxi)4CϬ3I]# vYiLRKKoƨK@%Tp ?}ӛI2[6#;7wO[鬴MҁBypx8F w-ڱρ~Tը@j?ˌJaJ{{YW]{%Tp Xՙ_ި|&|.wkd!-6N]2A] ON)iĭj_waKJӥJ*u kBxrD0*.Fnʯ I/ۮY?7b<ypYgR֡.dW= ?éPamu4f&p*rꝖr{GhYg}R v.;|D/XWSp9ʖ_Ki>jD)ښVؖKҬ嫖E{wu"b8d}u#f\җv_謴V^W>2^]NL('IcTa{2 9p"A]NX? =j˝*5Ⱥ.Pd @V.XejU]V_K)c[X51:Su"c8bmu 虏uV*Uj/@/bV]N`8Ud813ZdӅYEp dé( V2W]=c8 {a/U)9UٺҾAR)`8c-u4&#/oK@7eKȊ|ʴ)sc8R$#0Tտ˭lu Vܵ@FtYƫKN,X]]ͷ9n@.u ^eU"?.b8Tw΁])ESS%}sgR.Kqx+S ƨ ʩXŲuX VM) X9;:SߖK1Y0J]5|7b W{-K&N,`8sk ,k%d @pY_έ1dڝK "3%d @r*X9;[XNH開%t @P@s9S9SK@ÕX:S Vʩ\]YS1YkAзPzQ1Yʩc8;vVJZ›.c8R$mvXI37lu !5,/(;K`N~hVM)Z= @ Q@s1ʭ,K(wK{Nc8s+XW]@j*CN.ڟrjUu5Su t)vʹ =F (s\3! @ڱr* ಾb8@aJu )v rnut~zH;Wrn(Hu3rz=v\N usUu )v r?KrR\u )v\ںJ?K]p jréb8ƫ NcTαr* U~zH;vιmh9 USp écyMnVPZ~.p |u4׼.N+x=sd)vʹ N+4%Nc8s; Ƚs%N㲾e}y5I]@MU@`8Ҏ}kr=rk!|q @ڱoM͚O]p @mduS N܌y rupRFؗm @R@s`T^=.|ku)vʹ+9QP';Sp écTnMTP;vA]p tu4{NқJ R\=p*NTV甓d=)i=.pv !{z3S-%SpJC (6IEs ,N֛s]kS7AzT]@!B{͌a8`gksoV4O]}S&'ZVA0Y0U]S9N?P?.c8S]n#Op>B-[QA1Y0E],nƘ#RPx޿.a8uu43+ܣ.ʩ{N,`Tν4S9)ipd07E| @r*縬/7/Uj@,GX.c8TM5jsںUb~.86p~64͹ͽ4clu`[\.ec8u4Ne\KU]3.p~ȂW|q8~u ?*7%`1Z\.c8 fDm"hӇ+`ܨ.KqRG"X2S :$鴇y&Nޛg,ŦO;~O)q)S9sW4O]=Rƍ ITj1YQl.C{LU@ݠ.˱mag"_ @V.c8I?O%N0J!S +N@N!s~RԘ(ȂvY]op déxf7gAԯK]w@{Sx+S +N6ԡ#g{.UjK@|"Qu)ϩ 59Tv\.=ꫧ>.b8bZanu- /Y~.wT"c82Z}$u4דS`..Uj%,[WA)%NS9=px[{b @K]7MFTWTMR>0rtuc8 u}Vf8>S,K@:*p~H1Yp@u\7qUØ7 UkJKRƅ.US r mP+*iwlRP]2n,W{)uq8u|>ngˡJZuȉCzYۇNw@˵= [=9BS,{*SIJ&u. @^1BZnVm囖J?>vJ_cRV[@JB_"Yp ɯ),c#fFPWYQqԗJc"eK"Yp IN}M]:koo9эɭ^p[Tuǁ!ӽ/d)'Z^.t2g?vgY7_f;V-TMW\VE zȍju~9In }6}5]}_ %rRlrJ @1RywsNRWYxᵖ3KDqS'Xƪ 5[T=2țYްTA:ְ9}4˕K32{?;p{}LSS W:$5ȁ%%{Y.+UjSEU-뫋 5F]QS } T\ IDAT-uo}[n\aTezjn {x R8{]\Wשd )GYZVVAz͜ϝXwϹast`T'2?dD] %=p NG:q׾]no*Yй}4T=?~~g`q~|}d)W),ה9[[N]Iq9^CȸѾԋNaQqԞip )C-*X*=!G]Ħx\]$N"re2-8ZN=;eZs߮6uB\{ qb8rZ8ud޺?h{]}_]@:B 5ixV]$NUǷXqC-W$)juT:) 9P72u4b8 Z}1]ZO]@x !hQwAjl3H0Erc8raowTԅJŲ7c]}X@@emuJTL'IjB{DG_Gk;TIS0⪖rSTwA.mgy^cqP5^osԅB9Wd#,GXVIShj.\l9˲_9IV.@{tJ{%uƱ8^3E҂(jr͵.{]cǓu8>VbP]$-N":?$ KQV!p=TwAjx{M\c"j @!uT$ynr0#~1e"HM,{X~.p W_(lCI/iG#@y'Ż]cd{MdBIp ٍ3,Cb;^QNw !ĕTwAjNڵ~y:"@PA1$y؎W[~Q,O]h9ֲRaŽ?0f甓$Ë]%x4H]*oCWwA*u1O]NػKQ*iU?ѢDe;[d_oY=H)T6EDBusvs3sι̼{k>su] +XyoVk~" +Fxխ"U"8Ѕ=\?k;,p=LJ(I4uA#fù"U!8cӹj]io.y#8CNA>he739%" Ї$I~rFmcV`{{p?ܷbW-I\"U 8+_2+ $InOvuA#)Q擣oio;Vl @9cWѵ4D$?]q(`ӹjno7]9 I_iz]+v]=rJ@q,cWh05gK[1M'Irw슔Nvf F)$I&Mӳ4s7+ƮHN`ӹj]loW]xu3a¹54'IcW,\0zŭ)vEP""4=n.N*vEBp Gc_}Į @@ZI"NK|u폭'v}j$ɳi`oO]D c)@:Gۭ+ĮPS@ae7+ƮSbWS5thZsc )FI'Mٱ薱caA;&~"Nd9j}n.@ N;ef>"jǮH(SVZ+TP$IKt?{{Q UX׎ĮHS5tnV:`O|$vEZ8vEBO7ĮPS@I<>[辬tvL)vE`ӹjiot@ 94zO} +vH$I]hNvTo]O Iia]D6+X9!vE&Cp A:{ۭ2.7k} Sn4MOI?+2=S 3nVWYyU=I,MӋj남4;VΊ]hNnlos@5{h0$IJ{G 58ǎŬ)5!@-c=;e_"Fq]\SOXIbpIiqzμ5vE(M1vNp `Ȍu:[yV^>Y$ɓ5!~]*wLp `u:[%V>I;[yg ٭l") N Nv냑Cp I@u#G)`8XJ w*wBp /tnmZg[Y*v}q%II{X Uώ_USxNv^Vf\%@\=UyRl4+UScsoպ^amð>`H$IrsۥcѬc~v,:[3%0{Jý hzNC(I{4=ޮ.f{;c_emz6^lZ׭-ru52vEqзNvձGYY?ruJiNĮ َXw#8Ru:V<{=\qk9 \6oAs7)jӹj-a89G)`%IqyiW;ζc~7čJ7FH$Lc`eW+2)4XW{٦j)a>Vvܳ*S9ʎV"b4MI侢+r@u:]j䲞TjuFL$Oiz=&v]Ӊ{YhN^{٠j)VֳʸB Sh:.V"b4MO/EV"8=6iZV6r$No:SJ4MuAv]Dp cӹ^kZV򖨕T9eɱ"b4MM+tt{P:^׷V w #Iiz.uVr@ 0:v#嬼"j ]Qme7+Ǯ6Mӣ$y"daSxcrJ՚^pY^7Ŭ׈0’$ocQC&8Rnו]Z 159"+{ZY vENi$y PCUiZ ge$sico/]DVN[X[{ٳj!iI+kYFpcXmV>""It )NG7W[YuE+k,`uBSϧiν=XY#84<^ĭXY@Urs I\±(v TN)N{9Yj^@VfY(=u]J [YʷZ0X󘽜n˂TX3fӱ+9$>MS]D#87dV>beA+wÙXZYʌ+ڭI3j{W |y]|ey$v4S$wiz]#v]P;$wIp ۗ[-\Vnմ<m?+:h4MMhN9{/7OL՚eWf+MW^ﲞXʪ'I%I4Mψ˓ IDATǮ j;[vt N)90}u]!cW#vFV] Xw{Q+dvd3,HZX3NQ?zҽ2>WTƮ*\ /ZYґ{j-IC1ep:~/ * =`/Į ;ﳗ9b1@4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp @4 )DCp `30kվVz矊W+`,/.+o)y^'+wYʏySCeݧ=[;˶=}NlmQbKU.Ϭ>UeE?aOYsM,v}=jĎ,ce!+(Y}J{ж=fZƎgK.`H58{L5ªS]_Uը}gʯ`r;{Y?gwL 9ۏjIʂ=>}-VfY-uTdɅ3T]?uTٵ|ݨھyk?V?`Jvhsw{٫H>0uO\Vv 0??Q.*7! ŮRb3+YQO 8,k׿˯eׅECL#8оcWިa+ljSזz`U\.ŮS][JG`z++uk~=#8}T^^rM~bץ N^'qᣇwތ`Hzk^)l^i 4B]I>^S0Fr P꼉ݰO] CP-רDKoYY{j'b^][#v09{9ʫJ؜nkOVgg6+2W]OdƓ1F3\dPHe׷_+ގhSg?R%~?v=9|k{9+VrMV~`G,aee[`zyAc4)HJ` @Lce}ZO;ShSԡ}d7ʗk`+_r@?]te[GnPu+b=Timek\oӭlʬzQgpqC|MXW<0uNFnۻ^6z*i]`.hyzPL]N]Ǟ+VFAY)uۜu&ġ}tYbRVvX} E]И`9^Jg[yE՞cqmcJ¯r:NM`?XrMڗ7OJ{8u@3Х|8ٍk]ԟjZYՎWSvYRWE[GL}Ů[WP%#˅. 8Ք}VZ-g1%]MbC+e3%ZdWQ5V &)߮W_#Z\9C2G!YC57/,e7OVT\﫭WymR]LL}xXU0J N!;`o96eh_ސRJ4:/]c*Z`jxvUvnzF[)ήQ_VFU.pCly [T [>ne%4iZʛ2X9 FW)M(]_OVFYK>7OXQ.BS|˿-Dg7к[`WUէyec>os[&h ShfC,}Zud:vE5/fpj?_Yj ])VN.PKNV.kHFc`JNlGWS+(hh_^pjU;1&1Zm3J9q)p9 7ةZkW\ ܈105vi5Lˬhe. [=vi]i:pYKf8ʫ]QɆ{mV~bcԹ)Y;Kߝ.ˏ[YsԿafdž29]v^ +J{;.αwi{`V-`oVuz.;|s/JJspVruճ*իM.hE?5T]G\uʏ8_wg{\k}aS:t ˎͬ]#&wVi.;u=fo+7̀:|Abu_k߳:. (10*7ZgK.V[Js=`N+7Z9/1b,kh_,}M[q6C6Q?Dಛ^ZlIUy*g1 vփfZr.;I +X}VB>4 ,yo>m7g1=PX}fuG\ t۹egY.ʹQe%ٿoxݡb @D:U(VV=oDLx?wٱy}Kl˺ݬoom(L'ܶsV/A'N٭oĶN2j;8 ~-g;'v?ɺ Jwr%elo[[zm.qqV9˔&/|~S׶u -ceS5?O<{,ϽmCg}US`WV_=t=7yZ~]C}t.]*g.V]SͲ9j&ʿKl۷MRGɮ79T^5-~}=!:g,W:=[SD^p}]~ҧoͣTVֲ^ "/jZt{=H~yǕnt#]Kpex[)8L]zgG۞#uT(ӶϪ@s}loES_}߫Vԣ/$]q_5FNE]ݼח<[,s[sQOʃS.4rL龨ppʽt/7]6E\eB_ƴ5|G]\֨UcC󧞕SjAT7n_\}(˿޴`[I +ھ?9aϣwT=߰_鲈@wqpzjU]eQt{Xх_p/ފz1psbռf{9E~ؾ!sWM#jKy( 3f.k᜵MEV}lXWe{&b1+v9(&Mc[P(]mUW(ARo~)OmyMj̺1k`jyCW:2+h/T<,V7vWhK"S]/4!z/#RCwcU݄js,eႪ>nW[J8L'փp(sg:TEWQbT;TWrgT9 ?S}!wt>d|Y1zj];uT%?Xjy}ˢ+dWִϨ|\9ob߿zjB={ȫmVtuPn~lux} Sy@|O]/_ ئ/mL.b݀e*SzUnr [uZQȏ,ϛ#VCiUxx(a+XP@44;A!"WE80ȳy$'wˠRzrlgV$c?h(q]qe{#6@CYv~r13d(-}E Bi ֟PVcR=3E v5~_:{_z[|4w1dl^)qM58aV{ 笩t 8MOP<1fw6Geuƭk>]HAAS6}0L?ZTS+7/鯕\~pJ4&ɋ9)/k< NU>϶&X7UCt*fь`NϨDlTS{["ƢݟWfȦܯ* ) VğYd4+Z5&WByjt5T&|#,i'ժ\5Th`J hMV~9]I 4UV=cXy@g5p"/ fԓh`JsF {:q6tmUO2| ֫Wm݋CtgNJ"*^W-j".QߡH4,@XFr@}Xݓ[ҶF}_o X.'d H蚣kR9 [:ü9>Eǥmkl<&IY=T_?10]5B1sEoY_SW0QnjCJږwLS z-ge5 ~TnBz=[upJ]p[rrSKm=w7|j=B!_-a}9hs6=oz{֪u, M U7 Cp[t#jog{sv~rYKEW3U~r^eeS3jEͼ;ՃASGnC[3|VC)p u#^&J@͝] upJ^bw hϰJ rˎF|zNǥϐ!G:7s 4D85Eڲ6Vwu j9~H )x;>@jY_!}t',dC:sUuظ˿Sh o>ɥ@!3U E s}ZuV̉.Vb!_+Xj%_~kι!y^S?xYu)QwTeCl.ʥeI4ݯ >^?JR>~T39-NCg5ܼI-Y֘}Ω}?|O.c5t5 P &j&)v}?vٹ+ojVu>w?܁kj:փM2rRm-1cWlr1* ͔]EfԵdSSѱ2o;'Vo[š{]:!V"'Ґ-m[R=W5WsS=d/S@cm{BVƗY5̤=u_ch4N^Eqs8=w{U7OzaXCCZQ~\}b|(\*GԘ(7ٿd3YHYڏ,sǜLW \E'Ŗ160s* el[[t3@r^,@}lY:<k}+ \T+M]lC%OWϋ2sٹĜ b~hb_lgUP< ф^벇}??,\^?P/ :o8:E,FWPclM8PwЅmY5p5rMsτ TT=oYF'/VypJ9w|Wusjh_ސF Zi?n`V/305Nv R^%W 挲+?rS0:+^3jp1) <mhBCSBZ͌s@"s+.P=Vtry=DúrSe |"J6!dл.~}WWUL2=lNkR|fϻxvm߇z~BX,/ IDATD<3 LuMP`r:|Ifi,7y+5YSKfh'nBfSpW8˧y{oUeg_vK^D.1:0%v%F SsyD9XBfpߍ@p8T*t{Va;m>d #VY>Oܿ?GG])MI7Ie fZߕ4{wfϡDo,w$qcu pYa.ݡV>0z28C A5 J.g961?*`:p9i8WayUΑ!9 PxAT]uU_Hp d;Jo>+ L;̶yn/i{Phi.?8%j.58T^z s-{h_ТaҷArUٳc:5P=c΢>|gD >\gYvt! .kMW ^y3.m˽O p N^abSٱ+1Ž`f+SȽU \-19SY]oϷm [SC =kI7bNΙ,t]=DSgۙ^>e=_~I I֬"Vs-YCN x<`6VQK*W;R iOyU9ƠhHe^pJ4SӃS!AiªXwth б9T-|U}E RÉBgD+vJ({j/`kp(h'Y9gѼdC L3eПkj!gQ8U_߈xgN? N]ga׽Ű̡}y93z蠘%`#|RΙ\c(~:4W]~q?̎|2zFyaj]ʫ>P%/T+2/ԯ7NJ=Na2ХG {j~HpSEL1l_Wܡ`\6#jxlФJU׵RuDK Nm55wLm'u4gѲvr1‡ s N;=t+gQkˮm mq953ඁle9M^a*gY7 ,.уA^p9^Ey,}Twe\:T6_Ұļ^>vFحnnj NXc+rPs=U3N=a?SٯV@!\+|5jc9K2KߔA:{Ng/ತSQ PSU%ZxwrE:6$<$pZձPE۝^H^!Maj@NJgBW{Qyo\Wu:ֹ]lUI/qSy>\=_Wu[ FpJ9Ԃ.3/oH5w!/ŸU}i2'NS$tv<ڶ]+m_w2 L · yk+*EBQhQ,3 B?ج+ _tSW4ZKL ydBuv]=e=ChvslŇ!% 1Sz̋f582igA( fC[WbjDzz)OfS~o 涢y=&]XiΪ+tv O*nPP& g]mXg/+wayiV(cuЧV:B<|Fh!}hh_^p}OmHw՛cWDƮDv/N [-onY5kcף$ЅS[uE[bWDU LՃٽh}VvOub=؅<,:h%L*Vc4҈ڿ959(yt-1_/CF=c^`Eiȱ=;V 9cPPȐ^S%8픳h>=IO#?JBizHr;˺Xj`Y FB,7XUa >O,.=uOuiF'{4lQ2y?7vtvbw.;y{żVNsy\Bv^^YLרsB\SE-gql(+bW|;N\A\=Sat7Fdi N4F3/l ba{hyjQN 9%Ġu~7; oodՖvs@49io5qv X̛۬(])2/wz Ǯ@5~pbkRݾڊ5]ֵ\I6sMN8װ\F D ,+R&AnrC ([4Lr`q?5hsus[@Co>9nhˇܓLА>Q{sh,@ B(vZ/SRԣO]5[~( tKӌn;ޫ^mo Xw. ۢU"w<7TX B\Xp3+g[eO3j4K7'X-h A\dםouWGlˮO;| 3g/is&.zoζ>Q^p*dh7vBPv+Ae^PiMF} f\Vv+/)`+wV*uMƇmUOQ.$IMg f~x_U'48YA-Tqٰ>oEW :V}n%`{6vِݼϢ ѩ6Oͻ1% =T[R}1`y|FrE(3_0|È|sJ5l{jU UoyuнynmMG`$xH9%ڷW2SC#V貮J^[֟SGӇx %+-dks.\UsMl[TSp?\Vy u~7;W[a{k NeW \Q+?趀{*o־n9aRÎBk<]CTv/lƽz+1L6M]Ƽ$d/zRCT*rބ wQ7(nC.jn|}e]'mǺf˺J l.1+>Czoj}n^Z)|zGv N-`'k̻֏\xZΣ~^~0Tp!o]oq_@sٵ飁 Z^Du=Sߐ =uFC N -kJ_P}O Ee1 TE޾Q' \c=zO}6p}UEp*}Jfע5>o 践h2L| !ĶYeCa:6Ss7_?4,SWowԴRv݋ATg0Q.UMK_E߹[o,0i.?8ղ[G,gҎ{jee)btBuɿ &%,|ysOa&%}̖e}bu8nσ2>NB=_Xy , NڃSqS_իz}hyɊ7J?UR3~0 _`+ OTi/\CI,O+P2w=П̿ Xe5F=xUi#oZ9v|-{JFyB&eBu wwH ;M`x(}݆zfBM NZgSې+=bP`V^NJX0%-Λ6T3*<Ѐ^4~Yz3U-'NmU`N,wyI{LlJ]!T7 QCq-[3;bCn PyUrsd;nΨKyz:7WU_zL\wSPnAfPålo7*.u%_纼J{ѳUf!׏2!wא"e =|fkLWT^)).,-{^"l? P&ʺ0p&]Ω:sS%%T ke]qy=AdoU@._֤nEX/]{UVcڲ}o(<ܣ}ـS[V<˾B>>{;+,$4Q&Cr+m}ۮPL , Q Zߞ~y!|ʭ}^SBe^;~f$8F\#~ԌFb}ƖS9i)H?xgp@Wli}Q }HCSG3{E?e-oYS}Pr\}P Ni:ꙨC2 ^*Q#GJz vE=4\H f Nt?W#IH+s~YSpJWެP!?y5:2T~<yer;-Ŷ-搚~䁜etovR Ni R;4ۉH3&l˫e&"ͨd#׶9\6V5t &%kV8/8%~R>ȉ|O2CB7zxY.a˯Sxz ͇p PnLV[lM T+\'.:r岡UPcSH\_c:/ 3P P[fACJrYP~,Yz˭a:}mOy?)3́)7JHᣎ/4$e3uPp*H% Ny-8njQ2@Qϓ: 嗵~TVl{"Twrz}(v視Vo]$ضͅeE>;wx4f [$`Y ;&֨wjlVfe iUB5} /涢nTjm_uRN9 Ƶ[<;q۾mSg޷}% N-@n!΅4 IWN?}z> Q4czɨ&ҽy~I w]rj>)WhN)|zh i@}w~wfm+o6qJFNJ7\*V6cR/͗S418u F۸%=d̛`V=HԶԒUc-O譋v5j^)I}`J_U7pVIC%_F~k*ZaV;n Bin놎oW z}z*e:[~9[^g*_ IDATˡ)HQhP=%BKS).~{u/;uuOVIb-8u]]=/ N?ۅ{CcjOE?f"Cν<4FsoW䰗.EW OYe ,!D5sЍՇ wUTjϦn, ?/+rЧ1!CD]ϣ 5 ne)M}5nz񮂫ڧulM+=4_f-qِ5 ހ,Xv _NkmK7zh>eR0}Ϣ j`ѱS5DV^SeĪ(oK%Wʂ-x-zɮ3Ly 4~L 1+XMA[غ'i.|ϐ{jho`[^ܚG'f0o, R4=Ro$nPRz}!4J ӴB{FB|V^}=n27.8)KpzVP%e'lY](Z׷rcUpZhJ\l{Usa[O+l{(j)}>P˔^/tql\KٟL-}@RvMli.nAL _azR~"Vmw~un"LFߋ P[@fOǔ bYBtS|:{_ve)),P[׳& XQSgI_&Dj Nz=Z>h徉oM\CϕL}1Lg؋Hst-[uZcib;&ںs跫{gE}Xot\7JkʁUKI׷ +vFFP9U#w (0=QC]6PѱN# r2ЉM ZuVVoLEuYRPzՏ0{EߟCmfuIVpY2Hy`7Wާb! gfk>%, %ė6A7?ߖnt @r|u ]e=BOEOفsNVVm>/|\5 WCQ8aQr nYٰ#涒v0=,^y6׺ tQcMqzq?5&әH|yΟpH]Xjq lAuuh"yQB١!#AƩkK_=j6>K]WpQ4^jdpND+*.kWݰ-x `ג "/I-&%nzCeOZ5 tHn>tbVhЉtm[hu;6KYV7ݜ+TchW B&(Bn畼QeSO[JN ,a^uH_YG `41aWJytQ/zet&[\x韛ԳRg}'sh/_ Pc>z^e2ǫ1PdHȱ/h˙N:2)OESw Аh| "קYY;v}\gybW$O1C "=P*: CˍM4b˱wWV"3 4?MAP^1uP5˘'n4EpfxzlfuM%lN=W5VӅk춆׸OI԰Ek ^S͟[dGqX<G Lo}AA2SEsi| .BϼCwb\9*kMNih"7 {(*O tqڴhʉ.ͽUM|-GC_|TI(5mlHf񨚆(Y4]'*zBа@ T᮴ʘt>=,)J7Rpjru[*/+Gl[l2}lc.{fb<Ӷwi6r7Uuн:@\\O JI>)O"$8끟An1?OCalQW%?\c+O-Eu7pfrXziǡ[j JRdXVjJk4Ta &h"X~/ -pŷ}縗fU0C4\ˡfBC 5LC I̤[CX]z9=wS;p{]SB[}Chvyr G,/aY?۩~Gn gkts)_wEbiҞܷ !.ů$hSnފ+zCmtO|^RX .ʐ>nJpuԉY㦧t%WsY;;5}weLz>kX{: 6^) U7PkXam[m?ZPrBu#]v^*~nɿWӶI-klJ2w~*a{¾?QSi+&(w|kF}a|@T^L8׶ ?TKML`]kUWQ5[^krclq7V}YQHcAz)nmEyzm,sm7hs'?be;Ȕe_\U:ӕnؘi^>z-\v˦UWù\~>=0mE$qQVVtrWo*$h؟C Vǭ7N 3Vu^ ۾.'WzhSi^VJY]'ڱVpб?%`ѐ0w:}iv-}:Ro7r͵&ʡt/ "_oxzWI]hNcS&4+ͼAxl+WuO\s%Z 﨡:ڣn4_T7zuE]oP.Vܧ7GUCsRۺ]6zl^=m+:Um? ^hVSWo\T^*Թo(59V1$l(u Ul/X71"ݽtS6C8 >1͗cRea}7L|а.3>lRQb߸η DVuXлYOEseyW/> /yF\;ݪ̟)>3$SЈ)% "T*T$WT␊&iNiPѤAƣ2Gszsֽ{yw]zyk=Yw2An}m|Sa)/] d|G+*#+{f4w |1t-Pnv; #}߸a/-^ݲ+A6&2)i 0 0 0 cA[tv>01mn)+aaaa4Aa]9SSSڨ߄StX()n}l!aaa1Flp̱mUn)c:etϭ0 0 0 0,;,[Kb)c:KݏB5 0 0 0Md[?VL8eL'M<70 0 0 0ywt01xqqlaaa1ocΛFpʘNp f0 0 0 e&&&/%zhm11-wy݄Cow1 0 0 0QEЫɲ=[dpʘ.|\aaaFLLLLϝSSSFZjgٶ?_ʛBN#|<ϐe| {%G"s 0 0 0 cl:+}E'\ٖj܍ a)c{MG6O~o^%yDsZhaaaa {s֔PN)&2ƁU/).[Ηydaaa#=$s/X^Nʙ9(S9aaa1j"S9d`01LLL,Naaa19,!ۻd e%c)cYV'7,㧲m-aaa14?6QTSƨԥF֖O9caaa#o\afLCI"f)cY H>.30 0 0 0FY^OTm[hV&2F߹B߉? we;B>Zkaaaa_m;ٖvE{vlG.ÄSH#ɇ'&&>"|lK"ٞ+Se{+L(]$\Cjaaaa Y.?:l/w~-ۭ]-qh SM< 0 0 0 cZ#l<&2 0 0 0 0 0 0 0 0a)0 0 0 0 chp0 0 0 0 &2 0 0 0 0 0 0 0 0a)0 0 0 0 chp0 0 0 0 &2 0 0 0 0 0 0 0 0a)0 0 0 0 chp0 0 0 0 &2 0 0 0 0 0 0 0 0a)3&&&Βݎ\;55a1;򳒲= ;nNM)m'iS:pqO${ZE~NPv]Wvcam"?Wv&h.B9D}q.cL?L8etbv#jp`1ydžw؎oV7m)a=^x"m60Otz_a KkØp0 0 À&&&655!a!maƐ0aaXW`t0*x= 0 .&2 0 0zcq()aٞ0 0 "&2 0 0z ӵ]C0 0SaaFMLL0 5te]6d2%Dp,}˶ϔF*:=} 1'&2 0 chLMM26`m;u훘XL~VSv[uØH?{:v㍼GsgaL_L8ea139ɅSε7=KE;jaaC„Saa3e [&١k;Aaa NaaL~트^}]oـY򳒲ۄSa1C0aa.,ZN"z((5SSSwLLva10aa4پs.\,}iN0 0F NF&dO̎Wȶl/mٞTqEջeE2ٟRSU-?˶+ !vlKk:$?mY^ ]qXp,u4@T߶Y=_gdWSW{dgF[ۺlϓloJ_"ʝ΍~d}1NٮahՁ];'Qg* (xxO?K+ƃ]1}( #eꍵu}9/1v,_iy'W_q xv\W1vrObi7.Ѽ7HV;g"ٰZ}\0&\~հXguo:1T ~+^ɋ Y~soz*:~޴;dH5]A9BWS)۴ g_Ctx=m#.1?9aRލFWYS RR먃C?+`kb\`:g9xX} >Wg4I9b6l ױsBzG~w`<&@T>9KR5u[Cٍ `&Bz/!9pw{{vvՅ>ܫBre;NsmE!ڧYM]> mCٖra݅!]!'v9T6p;J4͖6Z"䚶(9 k·2 ?P{b[^(?Uv(4pч\|)-7S~N+/m^<}d`JFNxhtWҤp #/kM*@ nm?E.w"oLBU}\%)/P>5-wWiߴ}[kUu/*_ϐAh1oJd:*Jd2[fU^p5bx{c_骏L|&e],J!r\/QaX8% ^>&u`MZo,*iF5 {QWXV4Y#sevc Ate >͏˶~d}Jewh}Bl^%ks(w9Y5zu=".\8̇jH\pJVSچ%PG,>U5`svWmo#g6$_ #ր=4Z]LyT# SP ivţx;IOssݤ.S.QvsHe Ww"xGW8`©4tpLzBhxk(rEguJ獊)# .Cd^^%U 5:2 J :򕤼ݿ ԃXWL.낦z)mR oW]+Lz66֤0, pme<^)W*rXYfQSE -!l0?{MapJx[d ˮ\jsӭ½zKѮm ;xk`w+}R.3‚/> (hBXada9ϏP"zW|{\2+Z!# P@9&Il.՛("VV5z+,x{`w} IDAT][VR6C]!cRQpIVe)sLIB5u= ]X`NpaQRgy_ݠ < EHZˇcXfga̘\8 r,g?L[|'|SwWE9,cmwu(Gg:^'un!Eo |b`ABPL=^Y&K8] p|eKU0eTaOL8 h)mbrWmD࢙اnd]fg@4xTa~i SH8miVSvl'ªMkF%DmoWR-l'K=X"VM* Th[83sԁ]s7 fr_Y3.BX9=J-s7 (iCU(X8yYyw'JDڎ%H9q\ܻԅ/|;e*oa©%~@^?WQa@k"Jↀ:I&BKyNrg ra9rU hhfI於{T.T܅X~A9(sվ TM6@n BKݯ.˳jK0ni6~a [dXUHiJCW$LYnОw~&V^v<,\wh*˥5F͍(X=!/k>C7Q^/xbu+pƑ»!ܤY)B< 1o ď|YTm $D[C`D`'_,c4\r?}[yfX2 9BI4k~ySkEOM8 u(rOY" 6'D*6-f'[#eE{b|"rMLѮ݂}6B&]˛ 2j.U@㥬؝۵L/h l),E0@s%{#} q5|7q?-8 g'\||H-ek9moZեb%u@ ysyTYhS:] {KdbH`.u+[,k!$A9UbmG|^J4U0\`0&BG2<ڇ{E,P+}ׯY|)2nP>0QE8ʵ Y.ryxJqeSL<bs+Ϟ{ǞQ":bxH©Yw&w RQMcB{\۴E<38+XSӵO:ǘ;#aWEjKw!eCbnIGc}meCFȹ{6 te OL!%>ќZ+/1c>RR&J^ͭA~© 1!ߟk+CD ߸s(kF#-R1ealoŘ˶$#!r,X4Vml.}6HhSE߆mۡ$Ir<cʇ^ːP&>RR*c&JD^['tKv.Uh>p?u(NpJA7{JC@~R)bde z`qv..Q Zps.ԁf<pT3qK9Iv/,}`q*kR<4ba0vG%f('gpcB.?"Й}9fԺ"6`gi{]yS(ۦL??{;j,. 1a"ڲƊ`U+lme7kma%x<SMl?6-FZ[\cKl(·eBhҽV>IX!ƾ 퍪_.$-$fI[\N7UQihq`<{u/ON)ӏ5I"cOp Ҷ~;z(pZ*Ą*]屐Y~?L'½8P9?I+Q??.+_73190mH]7] 3+2^awwLy,:WM!7NhfX0هE{,ff΄S1T5x4M=:©*>`!&5C3F~pa9_՜]fWtڄ oa@hMʲ»׺TldVOuaBI=bBAe]!fu﯏#&sȡ|)oEq䐭!ԽnLZPf`n22+EU]QXE!yLV\mW%!xNFV,YmO{xA$V1I='mccx|r r9!P:k>aE .},7*Gν ibs1CAڈ r=_O,1wk,Q4yl,KGb<2CهN6=s*"pj$ 1F,l.e{b\a[ӱ/ 5R=8^ڌkyuW*HX#Bq0X+Ւ`^@;9cK2"Uȼ[FcW}ksޛ&3qp1TjʀVI8劅6a,}:dM6Юᵛyh &;A(ttz0[ ƒuj#$:|mudf[eZ2kAFe06ȳ!(c,Fh&R't1A!&_b/u"LZ~r$ފDsJJ:Qddy{䐣Re 1{ԱY&}G}CH}8J,Xc&[Vtqe!=+ T(OEP9A19bzb&Vra >PY US6AjB⪶IS42ʳѬJVJaӺ!.Ρ>kHv>ͺKOe KzZ +~nCǘ!LKoxŲ@[7L*gӯ3hk\G8)P̩4M8EnBqݿKE3s !oOX#Ptqn10s^y:]8Jw4sʙ*sa>uNd+xWN͒2PcE+& *0UQ& E5"u5&w^s)ܜҙVH` #ϊ!\!IIK_ڡ$SH[Ѿ+Ǟ_Iɧ&Jأ}aW6\yAIiAPc1R2ͥuϢ{&Jh] P (9VS侠 >ٻ&6S׿CJ, 0՞^ ze7VoJvQQ4 F&MpzJLo%z6b%eW#3ŵ! k,k j}s*w1΄/2[jSޕN8^5G-dы0~lj e`YfZ:)*xTLg4KA(P-)w2'6,,6-֡'4;jrHL8U:-+-b& h©QY8 X{Texe4ZL3[岾C{^`„#mdA*Oi}Ģ"vM,s}"Z ̱M-4ЈP2Ӯ2^@a2ppH4m>ԙe`Ⱦ3Z ʢUg}y.m|0N0 Yr#дmOXqmuS ڟ^BlZӚ>:Mn%x>?MY"癇ix0L]syo5lZ*Z,wpkظ:;wk6Me)-#-u\Qq:nJ~6)Ch0`B<Ύ TksgqzeӾ~:`©Ll"פKЄx3vaq" u: hV2fX-h88źq[҄SĈY5Ӑ1lQv@*~RV"&eÔv]?TC=2xW&N`LYu}[q!!/ . nDhq_ءvX*BW ,[?b贒%͂C 3KZv6XǼ)ejҺo[gE#a Pr.rOƚlAgEi{ X4}/r>ŻX8kSh9&!THLWJN2aȾ*IH[csC:cnցEj[4a- vs γWf2&)6]'f@{g>L=8gvxвu([Ȱm"'G@`WO4$8jeTkZY,KXW EM]Ļ(faLm`h݊XN26CvPgI.k'PrT>1|4`n:P%~Uj)=s\`NA>-KInjƼ|d$8ulDkVgM.>8&Bh{7k"ɻ-EzsE;IWeh.~VEN/@m5*r=\]X=p{0C6d৙ʉ݃X*Hb©z'DHv-rp &sJFh)cmKކL&#?,EL"*UIkP} l aDroԎ+aݘ`^醶,z(qPLȌUJN-% bhX tܵ& lv V\պK_Mw,q3e4=X2׋Y#b`IxO6DKFHI?}h-pC_ܾpJڈBKJ 7XkE9'(rTQ]#։1Ka8xSk[4Ǹ„S5p M_V&:Tv/b|9%Mdkh;+8r1͊uk[ :ccS?1#R~#-iu^᭧R,> w~Q Jk#m+b2 tms]jB|1wMHzYV( KrN}%](cIW-m yIdj;mj cW ^1 ϼ'ڢr$bx@cƄb.抬; 0ݬ}lNr{ dZM2_BYV&*U5] |;Z֥yH;`)?sK-tLXUE݂K4<ut^3NՇMֲ<&r._N \Khf5~鮻mk[l߃cQNO2t^gݴńSa@L8 fs. s\udSOi6y28ψk#[:B0.p'7p#>E,oȷKiꮰ~z~Jh Yp~WhbX'e_BVc|rZrHcB)#Z` !ˣ2腑nrS?(B5q{G,M[`Kw;|+XCJ Lf;= 0o|<n3c=_{pC5R.>?k) _ F%a%sވ'HP4 1àNՇMhш"ҚNHB)\Ҵ&V2M#bbmKaw%XnXy͉Bi/*d}Ѳ UIl>צID#V(ʾc)9NԈ2b&7ҩSd|Ad 8; eIF =@rĵ~z ;3Ml\"v_l;.t+5@^2a|)A]16}8t+2) $(ղ_k٧o]+Ƶbt"a V#~ƱFL8U- nYW sاeh[N[s.3#JlB4g134ʷuLjM@+n,]e|K +&Ĺ_h0S!hi]ɶ~Fw2rоؽ/\ؚR(cJ3X-b)u,oCpj*oNyh ŵOsՔwCHk!ET8rM| vUsaʲ+Րp PTN-4>ˎ)˝9 ƵՂø @&KxrXw͌^dL8 M8 h \1&̭s IDAT?ʀv k1->Nךq$o&J`5TďMTI8*Y3'fU+PDžrLB2%R.Rϗ2[(4uޜ. eAx;fN1yJ``XV|]K$kx0y>ف}Q>/Y#0p[K/T$q&9~vPH^r1\(ϗ*#守o#(ziq]X~=$Z\[\zw`tc{1!8߉+-Micg0Ņڙ}:dMP@WK p{,-zCUЅ<&ȭ! .P6,@ *-g_PU]q-J}Ey^#V}V/RO7@w2.1)- /*©#޽3dѫ)@1oRe_2`® -8 4vݽ})ow% WUWd:e*.ϕLnAK3D.Ccb?[>֗E?KC~%L92F -$KBqrBE88 E?"6Ε[} w9@ɽQ,2V9v ЗQ靁+*:)p 9會'mpp#d/4ǹ~|;UL!pfNV;̕o j$:l_:']aQp5=\Q~[ṙ ,b#rnMI1H)k [-4w@V ^xBnCJ]Ml-^Ҧ}l4GH8i)5K_U[`*bwmss qnxaqDcquhF-}vK(B)$;R>WX͆Q|}oP4bq*K0$b.K2#yAA>~3ƄSa@ 6 ^JG( 8:оRYMAJ_9-Af]+ Mk+&EQ)nM.mFc{z+$HbQX9twR\$iQu(!oln}P;}<$z4o(+B }m!<,qZF&.`a+\Y3'#@kӓ7, 69q5=РV-01+p݀4vKoG![rT%cWX] 0քSHY1K(S׎p*ps`Q{RTBPSI άmXɳX_d֐`;]>ac恸-hiCS tfJ1e0SK tn9MKȾWV.e_ fr{dчK; S=p+;2ce3nL/Bv*,P#,| %X𼧁uZ)d̓.Y"V>B*Zok`Jr?RFt oHǮ1aEJ&}Sm]`--,>WdY21!s6xt,]ˀ ?lXO3{Q[$|X%!XbI1 ] g?CܻR43ni3iʾaZvᔼ;Ba9O6wɷ`"SyQ''s'0ZńSy`@ fIRnTONq΁"D -]hqҗO"ܒֲEԨ+[Ls}^f*ߙg;/}Mr<bgaX4'mKkw ʾʿ׻`&^-[v',o >BǛ|~ssg5` !$t!ko\BSD KoS0ӃY?zHI _x\ u@ށb2:_SV 'TOq)!:[S`t]I--dͩd8o#fAAr?׉AvA7~vcg}ƨb©< پM:Rb_aIc~=36Pp*,bڡ]{©#xWl0IG \dd `f[,Hz^jA>8bIz1`e楥-?7FQbcB)Pۧ peB+k G|U%yZN"/(m$q azVQdN*OKGZڔ{LǢG ,Z#?e iJux{J}a#RDgD(J\4酚VqO 5M8J6\vz+.זS_VajN MHCg4&ȉU釕:).%LvȽkfܙoLpLpfƑX.g1 % F` !ɶYk]c xVYZ!Xŕ/;7#bNsmĽ•d4$vH/sR97j x6LCLc G7!yɦr}w]s[y"?K_+u׾p HSZܓa PZ%cAy&]-fu6] 0Jc4˴g7tgZsk!jjd VԾBs=^(Xjq!h>W-}|cX f<S;vJ|PM83Sb}λ߾K8kV; .&ZpjO`'Rޱ!>&8{ip;~mM]lX\t'^4F,̴t=bB `Y,-6N] @^o7iwז5XE#%~\9!]"`atVr$e# LpW:x} g]-l6h)gw!e !+ɷ{~X\Ț[ݕebuZyw"z|{p88Zg1N;°^R .C?>sh >vwT/HKa)P,n L.bӋ^ƻƮi79t9m0b©|h&д6k)Ga0n xb2/UbĐxv1+mOWbS?.WPn t¡e 9N׮Uj\-~fݾ>%ᵇXh -?]<{YfdNJHSm~ؐp ->cCfUܧbv\F ]nK؅g l!X&-UrLp ;S~xߦbIˌ1cm{ejO-VZV*,Bk,M؇'yدj{CHy׌28?e\Ţ0BPsLZB8"NjZG"(jY{}1>c0T>&2)xN`ې4U2 PL9X?B{t@Q.I[[ xQkb7iєawM*IO?lQw@_:&GBW>Јqbt1*J I9˲qh*`Ps+i1C"*m\@'ǬiGKM!,@S-?eQ\/ZҥY`JkKE'78.mΦqLot&~Ms˽S LR16:n:pMyQ`6 ;J?XwRO6[q&nr>v,9!.nK LRR4&\!Ѿ2+[@Xbi1c~p'=D^6_p@GӾ´r>S)9,W! 7W5 pJglQ.!`NO8{{['ȣ_Ms1) ;_|tz+Dǭ?o*뾦Eڄ"哑v̽ L8-pJcT4-ctԷJ}[~!,";U5/ X>jJd,\<]m-w;Lm+""7EC&eB{B#ex6Sq&f,fL|um^'.ح-6KgHÊM[4>$cTϒs =ѬI qvuǰN(pj~irJ?V)'̍p M3s2wB*$d }7^oh K2*-ݕؼ++]Ǯ 0Kc"ۨ{HbSバkYgr3@/-&cϽ Nl|Qם>.RA;U9dX R̘pX,a3\t>NT[`@Sd6~HKðZVY2r9 Xɺ ˀgGHX&O ҨGQFNN(rq>)_V@7eWʼ8S )S.\gѤm(x~ǥXQo%l7zNi ˥b )y*BKF(fe":H޹Iw7ØJ\x[bvSRbn@ܡ`: R'y2hsy4HXŲ 3JNi?D}. \P t=Nᒏ?}GS\Xd. B p}j}BϽoe&&Je f59F^PqB){|9tLbnᏙt a& i<3f"weuqHsA%.= njZXv~@ј;ke Sl,wR1mo-xg_ K)L" HO^imօr=1&BG2˱,so.ռ%ev'purC5amQq>!^J}xl@MA,W|,)ہ\X xC58c̺p_ ls+,CykiXt{OSHr*OCpAŘ~\ c1by'xs\[1a5W'x "5Ty)#8EU{ѫ]8Ćġr^qb~EBb?s5C Jrr칮~T=1[__7dhI'HLsi90T~@RS։y;V`J8|4- q(3PѲxz`""$wUPjs )}Ni+޵8acX'~F+oAh¢4u3 [ڼ2e_Y_˻(7T|ad,h9 (ܷ+X 2Aae퇱nQrmYG b=[ɳO={[MKcd:6G9U 42.Rz̽&1Az(jZ̈́S|&\TtVWLk<7PIX[\oq+め%NY&X&r, |ӔA=4 V;ȵ#,|)3 عN\ZNycʄSXiPG}L5UY3vW~XPZŸ (|.qO..=dS>,o[(FB yns$$xW0p_ahC+wb$I@,mgCLR#'Zry[Yx[ɇM,'Z61%ǜ"d&Ҿk }vLh\1Yo2%挕5ig[VU-@I@q횀ؓB/|[T yW,N՞)Xe녑PZ;xa.)*plF\a+ᅨ{37^6J*iyr}9riSjPL8hc [.<8 0҃ٸ#}qTSʿ6SyFXIqԘaѱ;Vuu=$uaƽrAbiQ\X%ݺia< Z`ԓ\|WY260йZtt "q U,V.oWe,W_o4ٿ#/\Z#3슸%\F D XڂUH; KF&PLy爫CtF{Uq\V9X5[늬m, Ȑ?IDAT˂tؼ|'qSlX;\< ԉpĖXl (pe#,&a<^}YŐbŐ%[R>VmwZ Jw L˹b]]`,]@ɻ@29zR UN$,&c%=2q") c/HB_rZ~꺤ú~!?{ʳ yք`\%K*'7^%dқӢfv٤(%%}*%mh}n=Gs }=) ,I۶έL_cIENDB`DdM  jA*(8kocham tomaszow logoObraz 23"b%7x9uG67{@iŏ$'Ǿ.b8fMˇ_AS}s pHYs+fzTXtRaw profile type iptcx= 0 {O'H$: ŽN9d&֠8 r?ףh0Ig(vl1݌X1+ yp>TIDATx^{U~ gha\51*qJ [7YQ[r#(Tj7U]}sNW[ә(Ru{EQQQRQQRQQR1t6f#ֹX&* qӹ9g)|d)EŘZ|rdZp1C1y,0VGJP1fo.cnc+NaƎ~KV21# ?6tgM+Fd}1+9Z +p2BǣMB;rN^cfdθ<úb5+Ƽmz3If 1m?~"Kn765+p+Gf2c}͘;MǾS@ΎYi6_W7ge 9K/6ki b #f~mj-> _O4ͻ̉?֞Ļe_?[o>jO*iEŘAojՍ rMOGaXzmZsj:o4p{]I/* 2xlrӺ 1# ߾^;گIV*ƌ>01'Ifav@I%{hj@ĺ'oM75ǜ[ktC{2C'\`+AŘX.NCsǘCͭ yƘ'5;{zxEI;*ƌesq;<5J_- (iGŘ>|GON1˯*EŘ}49kᑒft45|cx#eF|9Iٮ8ϯ1D5OMY#&(CCmæ-ᑒV2/^z1ti02S.BcV>߭bJQ1C9! (l5g5}T1c9mB:n~Хd c6&%t)YBŘrX~⁜d+GI7*Ɣ3I搷f70K/ ]JZQ1@ݳu]B-`.RWgyi8*g9Gv2۷{|NZ6S315=pI ˉqpauΨHI3LϜ`-"bvP1f㯻ɌtZxc~,t)Y@Ř!>ndF/ZF%;3kQ>mMOT۷{'(< j/fŊgK_~lijk\;"y#zV _Є={uGAw^>)qi6}*y][HGz$7!I^?wa~Kyu;q#InD˾*b6F}.ˠb)K:IA33o޼/ x8A T ̻Kq={?~xtxrRWcvکp%V~+RLeRT% I-WϲgÝDdгHܹs?TfDžN!,ҞYIjJ1R 4oآmqA^T3٢ >"`y& x񉲪S %q%٢ȅg-*n8>j@A3yG:O=nJwe6{Vi9/۶mף’8Xp ? t͜93}ɓ/i!_(|x-- }Qq!,Iw/^ϳJ:vځژ!=Cև{֕pXRh ~|EXuanÏ#>Q$Qŧ6$Y\~8Kzj'~>'ͫFv_8/L R W)"('YKu\Q _`x l&tD,)~_KP)뻾իWy~͚5kBWߌB ti&rCI+ҵ-xI2ItR%TFn/p~eQ)SBW4"$2; kٲitDUY<_(K|QP}Qy.dӧ]Ïq/dEyEj*W* r#*L߯dX/n`I`♷֗Z$q+rۗT.h-GsBg07 ]M$)<*\ BfA~hQB$-~:Y\#( 9G7oxZ~/}MEkC's|%sWP@ݕRV($BgOpཕ?wJ$ĂPzWLs1P%Tt4 ,VHFR+BL3ı"'%ώq+ŢKٓJA0դowMQAj,E{N(v8q$m_2uF;I;aŦ,Q9Rԏ/ɏ+Eh\~pqM~@޳?V^ ψ5y3!'LrR~Lkљ?cn=1#?53烯we;aΘޅ""ѭ"qװ%z,]33%9<%>QegKV#]ro\pjQC/ȹkX,*#\W KJ$1^nX"$>,ꧯR4Z2P?lXUZJ2TeFesQB7yK࢚3$ۊ/e" -+Τ?AӖII?'4 s݅c˺\p>xeݰTċg^tє{̂nYˇJ2{4cY),nk="8?oK0V563!4Y,MNJ) qC,*Ϥy56}/I_J|xX#t+9(l7oY)$vi6=@pGlsÆ ݭL<ن_y1.F?Q9s{̴ibaf)?!)#LGzۻ<G_n,>3NxSt_QR%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ǎ+/]CŨ x{shzϾ_ nh Q} 9kBxT=TJIֲ \9hmr}gGCŨ thiA.w^Zprd+*_#..opvyK/ ]CŨTD m.v-=׍m4 1+7hf_Lum&91"DW|'{ UR"ʉ%GMg[⢹DpCϜ`G,o{K׹yL7OxCFRA؏b冂Μhr~9 ;/F/h\!!^XDWͲikg瞵ʹ. "TiVSJ:;\;LW7Wk~pǽ?z/[ve_ 3N{8Gx7׹ /i%ğn9_mTI+$FD"'k".R05 [!(A9 g"@0g/<kn&]W@T~ZP0xBJ(V9 +X 2{D(rcϞG L%>"6$n0#<D칏tGTP7 !"$BapL8R9G˽9/ 5 DbAq#΋AXsx1 wetǃA+c9F= tAB0`DG/ zjƠ3(0` |0XA#qbDpÏ=1h` ,I8vaEqy_%倅٭,n3MY:KQF 4K?/։ 8ku46 Hշ\^7TO\:hJZYń.j_~ާTLn-#%BS{\+F +0jnVqP( 0X!^VoͲ8֏{¥G% Ϩ6b]g]jnP?eҐqdRBeCp!JPX=(kٳ7 {Xν?Y* KUH3F\2Z.a}Xj#V7OR)JEfah"J #`ޫ[6*MHM &FG~s\d0Dps51qw.!;zkzpMS,>Z>+N"E4߷2V)QT?*2H }pT2ܡ|~LA417_skhfUxb (l=Ep~ӎFGUxJ'b<,r⣏465BUĈS&X;q#Bz@bb2*>EJQ(.TxL&(D&8K8EI *FEI *FEI *FEI *FEI?myV쓙IENDB`NTDd&-1 `A (8LOGO SZARE maBeObraz 33"b\S7)zw9(#X8Sm2ɣn0S7)zw9(#XPNG IHDR HO pHYs.#.#x?v tEXtComment* IDATxǽw}<&NqlLS qkmT@HB*Sl)cD"A $QTaNr@ٙݙ_o6ٙ|{ok߿TJΝ;f̘:w!s.oVyam'x?u!3v+'$Y_r"tNHCCx9VOH Dq:1!a&Ef"l3g${g&DfRL 3MHɠR7'$hRL ;L]0!6MJP9!QjB&MjjjyBTLUVG:LHݫ!;XMHEEGv2ΏuUsرҪ ٺuq,Yv2tLJ89!c|Bt2F|sBTNP6!* Z&Ev<PrbBu;pB2jdB0!AU%&$L 9s&&Ħ I Yp!&n }BD$-&Ħ>d߾}) &$8=!URJxd&ի;*q:tHIujBO>Dc2L?naCk~"m'$鐇V:LI(2)L Q1)zRb5!Q'Ex0! &ExLJ,' lB8"$XOHLe¹tɄ[ܴ[vB@'&[хԃdfϔQQ!e/zb„*dkp[ZZB.;U~BUUU'"jc0EPщ DǶq3":)a'CW&$d`BOJP9!Q Rech|BT=8;O>m*CՄdffFZ\RA=G _ԍ ܩ/++'¿)3_Hul'Df2kQ癨\̈́6DUkBvgߨg,xDzL rvQX"2lPҾJtMNH}1c`Bl儨ΐ1!Acw~B8]e޽"2!u u00JTG9pzB{ГR} LW0illTrnB`BIII7jsUb@T|2c^Rh5wm]HjkkI !CXkk!}v,@ӹB\l޼Yk) .h;a0U Ȉ<k;:J-T,/_ϿI@GqJ wĉ8y}"^(ҪpTȭǢ8R?H!aTßao:@bD)"q@ʷH"q@Ag3zK2U$K. (( $ uqV 6w). ΙrPQQ7Q >PHGMq'7zIQ $++K˱g $ƍӾ@8s]8H{zt™={cBB> 3sLDžbBAA am %G@Ltf vt}xr݅ RϹR#{f6mڤ l^^G~6c6 Dҳg/ܱC'X[£֏xmE@"oTQ /Ih+7?jm۶)/ |@,];wMX.W @)>Hqs DUUUðaÌ R\\llsC:a1Y9;wBX\$a{,Z|@,-Ç@<0=_( ddasoؚ'BY6<@,+ⰵ@HbQ' $z@H6E: 5yi筠@رcڋ$9wy XtwÆ ΅sبHdA˳>kHQ19? D6EP Z(& "b 2x$-(({InjX D&aLRbɱ,Y0l+S@,:°@t]¡.t*?8o@,;w}bo cAI+**R]ǂ6mE ǂ-*EP D1 cAQ MMMpP #@8$(_@~;qXڃs,~DŽqXnSǎi_ gF@Rx 0m d֬Y(vn=6"CqQQZȌ3P (pC8LJqXT0vƍ $ Du@w >Je "@N>]{QdС=^IF mzsGu 7tM6i+Po7e@@?N#@?/fd?&M ux1!@*/ 7pj5"ѣGCu͚5J ޏÆo6ę4iy}ZQQz货OVVQOi""<u]cǎHcE@={7mDA]N<9x y.\ooض D8q1#@`,T#7kE(9s&;s+ȯJ5պQCE2z(vᄨ)q?׿cƌQ:v$]AKFJa+;h^Ǖܓ'Oj?N.굠"@WC Q VK$_ߢVWW9' 7z C !;w/;պemW &_ۢ~g Ha{pSA2篵mW "pX~szQ7J] tԡ k~f,PYUȥ;V2"N׀9@Ãz̪ @5HEyG ~eWۥ PU?-kA@=fU>PEjL*)! [|7cuA .| k_CD!$|A~C*>PUc[p[[[CǬTjpBĪi>SzPUccPվl"r9@ztNA>OFZ'k@U T+lr9@x}l߫&Dx,{3:^ڃz̶.ĕtx/E-5G"5~l} 1ۺp\u8ڛRP7}׀q!@#WX >PYU9by8ڧf PU?.*D >PYUP:i8uBTՏ+-**R>A @|PM_&9;/⏪~Z/{8PU?.w cVUCpCA!=FFwZ׀uZpKKK5 >PYU&.r!@댧yRS|l PY?*A@=f'$(<#VCP]?yyy+kUUٽ1.U)@8!J^sʡ^:'??e=zٽ1(-@74rP]cUQ[p7~]3F*z 謟ǓGQ7@@=f8ٳ䛽)^g„ /+_A@=f䛻M%A5`~ A@=f84HPtNzE:Yv-Lc(1@8?N kjY|\&1S@ Woɧ~J>6S) I2337s뤾||&1S 0|SGػNǨ @| v7v8z2g}ɀz̶ @?ӻ7&o֒UF/Q >P٦h${$ vȟ%1VI o{ӧ,#qdlcp zGسN-cP @|UȃBN.#qlk @Ա|rP@A=~W^9c z_|@ȸێR1CCC{h`@<ȳ='+V@tP } )S=4ԛ9E .H {nZu|E@,..VZt֍|#Guj褦Rowرcy @N0AY_o"@䠮B7oDSSSC^uJ >-"@ġ >577WI?&޸mQ[[K^2F}':moS?DDg̘15!y" rxѭkWM& cKKK"@D.[Yz5m +V׃*:ެmC]2*3:ەdDFAj7@TUWշΟ?OQ*H u %^*@&Mt]cmEED=gToԶ )//'_glL81UK.ƕ+W؞={hװ?~<9ޤc.zX__tHQQxғn?\ze:Hj IDAT zAd`-Z*wE&}qV>~M-رcC?ٗzSmْ%KB4zj `SN9(WW?0˾}{*\ zS˵:Po:ݫWx@Yik^UVi9Ȗ-[_0?䛽JGUvҰ @{׻p&@'\/֬YCEy:u*P k׮%U~zM3^ D]]233SjLO=$Ư˗/kuKܹs z ?C~jG}MViyunӾDlݺUqRU)?=q%/\RX7+P@sދc-gi\ĉ!C::b]V0\T'A\dСa kNF [r۷|m۸g"@kAZ0J|:ek[T B)B:Hq7شF uD)B(*,$w[[xܸ&SL!_עnذA)BxIu zx P;HWK׻m @<@C= ] a}A P;HWdr? W5Su@+l w[AxzA o>LR[NܛqjCbz>AxzA %yH @]ﶂt5@H J́) @wMBGعmqnYX&u1@͛'5&@xzA"@{ar5ѧm @<@C= ]}6yXxٴ5 B7 P;Hyg"O<,~|A& @w~KAaڵKzNtt9@l&տ*F __΂(Ј}p ݱcGQ ?2SKAĹyh$mZ3?̈́aAqH P;H[kXWF qH ܺuk ?2UO"vxAd# +{?F fsȪY|9m"kYY#@<@C= UzöM?6m"T M& .T2nYv-ml޼|LF7?Rep:uHy $1:o޼cFxzAm`lB>.Y[ZZ"q#@OSz\Gq#@8/"&Qq ?RWpzE#@Ԩ+@8cȑ#NJ ͬk.9$:d߾}q̘1NJ "ԛ9$:C=>YBq;@8:$|2fdd'?Dp*7uHxuzy1?Tp(D օL2zp qz$6myh @SXXH~.D̼ @wq $S&O&>\B>|#@<@C= y7 %@8C[d$ɑ#GبQ )@8CFd$ P;t[CHj[YY P;t ?_߾ s"njL񃿋"iY իWQ:|pP\SEBz-Zxݭ666RU%wnWztA@ YW?9F!TbvvvIkjj)OܳYw&OLqW, QKKK̪I0 4 ojs2.YsBh˗/g+V`---ƃTUUc>̓*eYm`]jm jgϞؼ TVV|6rH lذ<(ƃh@ 755 'x26aG!oЀ Χ~Jkq4 B0[544 +&?EM~z SN(/Ѐ@c'C_ .\LƏG~oh@Kq TWWŋn]_h@;v,XX꜉+mB_h@\x1R[\a@!)|ɓW XX,kaA!YvҒ_h@ P3gL 7&h@L܉fVV۹s9C!S8"41 0 ]WO8mЀ@333۵m.2gl41 0 w}رcֹC!Һrsϑ_C4 >Rq jwBxh@ \̙CO?ȋvр@=}C[<@~A рx4MG4 Bh@~'Nž{/!?x;z\z;IЀ@A;fl7 09cܩE0D!G͛g|>р@AM<]4 Æ #/z޿(nSSD!o]P_B{DTƶmFo)S$RH!$p| .~- ^he++%O6*Ѐ@!G.J~ sAK #qyҹE!իV_B;ET@?CQO/!4??2x}H\hh@*98{nMB]r%e¿'K/_BETP__O'ՃROuЀ@VUUQf/{vf L~q  qC{ޛ@!K\p#.Yfqzzo Z`ff&;peG}D~A ‡~H%KPO'h@,?fu҃__s|tO>^ -ZD~1 s\~>:uͣ^Aٳ8xb AgΜɾ+@g,;;vÇ /t'ɓ&%F@ɓ8b nذr~P2ڵkرc*ήXl/ZG͊ߩ8tR &Ss#Q~999uGyGܹs/axw ƏgJJHlڴ|[ .Duuu 1&MD^oqsٲeF簺yϞ,/7mlm/|[ .DӧOOȨ%8i⍵'N gؔɓLn:5t# Ţ 4wBhO_dÛ׷očSNqCjΝ+ 7άZ P'mxâB %wfyyyj=z( bрt?LW TK˗/'Nwuﰆٕ^=Qۼ@'~GyFTTTPOohЀ(dr>^ 躺cǎ_=;?7Ώ/wo+kX0]ݿԲ&ř3g\Mz# nݺr. tY Hcc#{w/dqM#ȷ]\Zw`'MMMl{iO72h@|'5K,Q:'W&O7v3'ZG>k쵆5@X 8_Ѐ( 7x"yM?fAct_wQ[}X]XYORV.];\r%kiib%Qرcپ}(@] HIIaοe՘n<|viS@*8ZZZJ=JAș3gR#oPPP@^.;Eyz؁}O؉"o:Q$(*(cd׮]\Nך7;&}@mӺl֦aH 5e˖%~gNQ$(*(cdQq>DΆW4AF4 9}tesh@8`E{\nV_fӚL ;?h@Ԉ..]vw>Q$(*(#:tM~?YM\ůj5AF4 8k,es"h@(ۀ_5~ }mZfЀ =666* AH4 PT4 PF4 t.}.|rh@Ԉމ'*WAH4 PT4 PF4 4>П$wAtݠQ#zKbe24 q})Ogڽp0M+ѸQ%:ӧAH4 PT4 PFgwIDAT4 O c4 jDB'7@H4 PT4 PF4 .~р_ n "р@Qр@рw?"wѺ%h@Ԉļ;wHQ$(*(#n|/>ײQ#ٳGh@(Ӏۗu/h-{ 51;8Dh@h@h@t_h@b+36e:Q$(*(#go_Ȼ*E߲2e8ΠQ$(*(#]рh@:{le7Q$(*(#57 wU4 vDK,Qvn4 DEEeDb^k@^G$cff.Q$(*(#x;`h@g);E21U@$e˔t "р@Qр@рf1|;WӴ%h@ԈDR;h@ʈ7{{?}bAҶQ#qAH4 PT4 PF4 ]1{.zA4 jD_t};]AH4 PT4 PF4 cym>]^Dh@y9e:Q$(*(#>̛.ٴ; U1gvv6 "р@Qр@рO߲5ÿK~QuYZjIЀ ykkk8Dh@h@_o "䕽kAnDh@;k,vee=.Q$(*(#v !݆E/MvQ#'L^4 DEEeDB/Fq;h@ԈN~'_GDh@h@a~8p88x'.k9s@î 5_'h@ʈ݇~NaEeհcDh@׋UЀ(\Pq р@4 -=vք}~k|۬A EjЀ K.) AH4 PT4 P0 Ȯ]/~_(a р#nlmmU6DB;h@ԈcI~;W-&ʆYە h@Ԉ.lڔ͉KQ$(*(c7o{7^ٱP 55k(@H4 PT4 Pư ȁY>}/de/v&M^Pxab/;BxЀ ~WЀ( 1lac'ֈQOӗ,YB>tZQDh@h@*gϲ=G~Qn(}7٥|J4 ju +eǏW>TQ$(*(/X|ae{w4,],O鼻5=eǖ.|||`AA94 E2h@8ӧO'c/_2q u?Qiǎ,##|q544hKݠQ$(*(&7|Z#ŸVn M<ҕzqϥNЀ( Qgr n퐇WځD)QQQ233wΝ̩jЀ( Qglzֻwo n˶mۦu5|EЀ( QwvȆbvڕe۷o׾.l MUwB 8o<Q$(*(oS_\Cy{yW^ 5n@8G!w:oBЀ( T u_߾l[?:AFN~WZE2a@H4 PT4 PF Hkk+>mE4To޽ܹ޵+}W@F;!ftIzh@hI2f fhA> H )++#?qv "р@Qр@؀$H}/!t1 H 8yfDh@h@qn@8cxlo|Dbqj@Z[[… iلQ$(*(c$ϟG#рm$-"?qvӦMZ "р@Qр@ӥij/!3|sgu AH4 PT4 Ptl@qO4 vG8qFDh@h@܀$I4"_\C4 Gu˖- "р@Qр@р k/!W{Yt)y6lP2Oh@ʈ,m5ӡ̝;\ӧOG#4 DEEeDf6|0 oӥnfdd8:nܸME2A/Y4 vN ȑ#<Ξ:u*ܠQ$(*(#y^eSǎ&Mm6 d~~>;{lyAH4 PT4 PF4 Ѹz=jKs!sWyswI9AH4 PT4 PF4 hhh`s氮]_U4 v 1//HE2CSSlЃ_I4 v sW-Z._,<h@ʈD?IZ{̯*to@8ezlj' E21oF؟z) zDbh@Aee%\U;!h@ʈ'vр-l޼wB4YRRxр(  }gϛ;=nр }YVVn "р@Qр@рOkK ;XY~-Ga={ oЀ@/рsҤI "р@Qр@рI}}=ۿ?[p!{Xɛ4 77!999G>[AH4 PT4 PF4 … =`GL;&h@ ?C &Qݵkm "р@Qр@р'N` | ֿ_?֧wo H|D2,y7n\Q$(*(#О{$ꊛzuݺ)EYaa!\=$7pΙ3PL`پ};v]7^_~3XC;Nzk1|hvv6ꫯs@0h+\!wIENDB`^* 66666668&6FVfv6888&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~_HmHnHsHtHH`H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapitu\i@\ Standardowy(:V 44l44l ,k , 0 Bez listy <U`< HiperBcze>*B* `J phcT*`T OdwoBanie przypisu koDcowegoH*4W`4 Pogrubienie5\Po!P Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJtHL/1L Domy[lna czcionka akapitu3J/AJ Absatz-StandardschriftartVoQV Tekst przypisu koDcowego ZnaktHB/aB apple-converted-spaceL/qL Domy[lna czcionka akapitu2*/* delimiterL/L Domy[lna czcionka akapitu1*/@* Lista^J\+@\ Tekst przypisu koDcowegoCJaJmHsH8@8 NagBwek p#\^`\ Normalny (Web) d[$CJ_HaJmH nHsH tHJ@J Tekst dymkaCJOJQJaJmHsH4 @4 Stopka p#DB@D Tekst podstawowy xROR NagBwek3 !$xCJOJPJQJ^JaJHO"H Podpis3 " $xxCJ^JaJ6]0O20 Indeks# $^J<O< Legenda1$CJOJQJ5ROR NagBwek1 %$xCJOJPJQJ^JaJROR NagBwek2 &$xCJOJPJQJ^JaJHOrH Podpis2 ' $xxCJ^JaJ6]HOH Podpis1 ( $xxCJ^JaJ6]tt Tabela - Siatka7:V)0)PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl  B<d8'ZIpKLJW^04:CF.hlJ?IBIdI|IIIJK L6LVLlLLLLhNHV ]^12356789;<=>?@ABDEG1q XX@ @ (  d()ԔRRR1dAutoksztaBt 1#" ?0( B S ?l%lt   3 = Q T $)23:>CEIOV[bcmqotu|24578:;=>>H'*qqJJ&&:: !!((TT77HHIILMGruv01124578:;=> >*who(*^`CJ^J)^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`CJ^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.1! @h OJQJo(WWNum1WWNum2{S:vZ 2*MD{f h F)t)V,*0+o4_7f9m9<:[H: X;t@OG=IK7L dLM/MAMg|MDRRSUTV6V/Y2\^r1^o0`@a&d/e.Dj&kJn:w+x7zZ{I}~^02D`1ux+ rc;W&c.:7Mq]t Mx<P.gZRs:_tUU2z>oTv#X"!0G;Fg@C2$]RyXd+3t6R{6O;Jf[vIUm;b4d?aE28Ss ^7)+_/ctcg-=v24@d $>Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri9. . Segoe UIU MangalLiberation MonoG. P<*Microsoft YaHei?= .Cx Courier NewA$BCambria Math Ah#t-tty+3+3!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0$$3QP!?AM!xx Data sprzeda|y:Beata ArkuszyDskaAdministracja_MCK  Oh+'0 < H T `lt|Data sprzeday:Beata ArkuszyskaNormalAdministracja_MCK8Microsoft Office Word@4@J@N@~П>+՜.+,D՜.+,L  ,-3$ Data sprzeday: Tytud([cG _PID_HLINKSKSOProductBuildVerA ymailto:filiatkacz@mck-tm.plymailto:filiatkacz@mck-tm.pl1045-10.1.0.5795 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%'()*+,-/012345:;>Root Entry F\>=Data Iw1Table 1WordDocument .SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.MsoDataStoreE>fZ>US4CVGY==2E>fZ>Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q