Na ratunek Pogotowiu.... czy do tomaszowskich chorych przyjadą tomaszowskie karetki?

  • 23.02.2021, 22:03 (aktualizacja 23.02.2021, 22:04)
  • Eustachy Rychlicki
Na ratunek Pogotowiu.... czy do tomaszowskich chorych przyjadą tomaszowskie…
Sesje, zwoływane w trybie nadzwyczajnym, stały się codziennością odkąd funkcje Starosty sprawuje Mariusz Węgrzynowski. Zwoływane są niemal co miesiąc, za każdym razem z okrojonym porządkiem obrad z ograniczoną możliwością dyskusji itd. Co do zasady jest to zła praktyka. Sesje tego rodzaju powinno się zwoływać tylko w wyjątkowych okolicznościach. I taką właśnie było poniedziałkowe posiedzenie. Tym razem zwołane na wniosek radnych z komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu Tomaszowskiego. Warto dodać, że jest to komisja, która od początku kadencji wykazuje się największą aktywnością. Temat posiedzenia był niezwykle ważny, ponieważ dotyczył bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego miasta i powiatu. Kilka dni temu pisaliśmy dosyć obszernie o planach przejęcia Zespołów Ratownictwa Medycznego przez łódzki WSRM. Radni protestują. To nie tylko duża strata finansowa, ale również utrata kontroli nad ważną częścią systemu ratownictwa. Ma sesji jednogłośnie przyjęli stanowisko w tej sprawie... Co będzie dalej... kontrakt zawarty z NFZ kończy się w czerwcu.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. jest członkiem Konsorcjum, zrzeszającego szpitale z terenu województwa łódzkiego, mające w swoich strukturach zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego. Członkiem i liderem jest też Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Podmioty te wspólnie realizują świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego na terenie województwa. Tomaszowskie Centrum Zdrowia obsługuje swoimi karetkami powiaty: tomaszowski, brzeziński i łódzki wschodni. Umowa nr 991/110101/16/010/21/K z Wojewodą Łódzkim, na podstawie której członkowie Konsorcjum realizują świadczenia pierwotnie miała obowiązywać do końca ubiegłego roku. Ze względu na pandemię aneksowano ją  jedynie do 30.06.2021 roku. Kiedy umowa była zwierana zarówno władze Powiatu, jak i Zarząd szpitala podkreślały, że jej zwarcie jest ogromnym sukcesem. I to była oczywiście prawda oraz spora zasługa ówczesnego szefa "pogotowia", Dawida Budnego. 

W dniu 3 lutego 2021 roku Lider Konsorcjum - Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – wyraził pisemnie stanowisko, że WSRM w Łodzi nie planuje ubiegać się o zawarcie umowy na kolejny okres w trybie opisanym w art. 49a ust. 5a ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a umowa Konsorcjum jest w końcowym okresie jej obowiązywania. Oznacza to, że konsorcjum traci racje bytu, a do nowego konkursu WSRM przystąpić zamierza samodzielnie. Takie stanowisko nie jest jednak zaskoczeniem. O planach dyrektora Janeckiego, mówiło się już od kilku co najmniej miesięcy. 

W tych okolicznościach konieczne stało się podejmowanie przez Prezesa Zarządu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. oraz przez Starostę Mariusza Węgrzynowskiego  wszelkich działań mających na celu utrzymanie świadczeń ratownictwa medycznego przez nasz szpital. Należy wskazać, że dzięki podjętym staraniom, zaangażowaniu własnych i unijnych środków finansowych TCZ świadczy te usługi poprzez własne Zespoły Ratownictwa Medycznego.

- Wiele lat temu stoczyliśmy batalię z firmą Falck, którą wygraliśmy i pogotowie ratunkowe zawsze było częścią TCZ. Tomaszowskie Centrum Zdrowia zawsze współpracowało ze wszystkimi organami administracji województwa łódzkiego, zarówno z urzędem marszałkowskim, jak i wojewodą łódzkim. Dlatego w momencie kiedy zaczęła się reorganizacja pogotowia ratunkowego, bez problemu oddaliśmy własną dyspozytornię we władanie WSRM, po to, by faktycznie pewne działania konsolidować, ale mając cały czas przyrzeczenie, że szpital i jego karetki w systemie ratownictwa medycznego pozostają. 

- wyjaśniał Piotr Kagankiewicz, dodając, że WSRM łamie obecnie zapisy umowy konsorcyjnej. Odniósł się także do pomysłu świadczenia usług na warunkach podwykonawcy. Jego zdaniem ta formuła wyklucza samodzielność. Ponadto niesie za sobą zagrożenia. Przede wszystkim umowę o podwykonawstwo łatwo jest wypowiedzieć. Ponadto na jej zawarcie należy również ogłosić konkurs, do którego zgłosić się mogą także inne podmioty, jak chociażby  wspomniany wyżej Falck. 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim posiada osiem w pełni wyposażonych ambulansów medycznych, w tym zakupionych w ramach budżetu Powiatu Tomaszowskiego (2 ambulanse) i przy udziale Ministra Zdrowia (dotacje na zakup 2 ambulansów). Spółka zorganizowała i obsługuje 7 miejsc stacjonowania zespołów wyjazdowych w miejscowościach: Tomaszów Mazowiecki, Rzeczyca, Ujazd, Koluszki, Kurowice, Brzeziny i Tuszyn. Zatrudnia około 100 ratowników medycznych w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Wszystko to świadczy o posiadaniu przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim pełnego potencjału kadrowego i sprzętowego oraz lokalowego do dalszego realizowania usług w zakresie ratownictwa medycznego na terenie trzech powiatów.

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Radni, członkowie komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu Tomaszowskiego złożyli wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Zaproponowali treść stanowiska w sprawie planów dyrektora WSRM

§ 1.1. Wyraża się poparcie dla wszelkich działań mających na celu utrzymanie przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego znajdujące się w strukturze organizacyjnej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim jako niezależnego podmiotu.

2. Wyraża się głęboki niepokój i stanowczą dezaprobatę przeciwko działaniom Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi w przedmiocie podejmowania działań mogących zakłócić zasady współdziałania lub utrudnić należyte wykonanie kontraktu na realizację świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego zawartego z Wojewodą Łódzkim.

- czytamy w jej treści.

Radni zauważyli zagrożenie związane z możliwością utraty świadczenia usług Zespołów Ratownictwa Medycznego. W ich ocenie może to spowodować znaczne ograniczenie kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych, bowiem usługi świadczył podmiot zewnętrzny, natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy (będący częścią ratownictwa medycznego) pozostanie w strukturze Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Ich zdaniem, takie rozdzielenie usługi, która powinna być kompleksowo realizowana przez jeden podmiot odbije się negatywnie na jej jakości, a w konsekwencji bezpieczeństwie zdrowotnym mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Utrata kontraktu na usługi Zespołów Ratownictwa Medycznego  przełożyłaby się również na konkretną, wymierną stratę finansową  - utratę przychodów z tytułu realizacji tych usług.

Tomaszowscy samorządowcy podkreślają, że nie ma przeszkód prawnych i faktycznych do samodzielnego świadczenia przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tomaszowskiego. Potwierdza to sytuacja w innych województwach. Dla przykładu na terenie Województwa Podkarpackiego właściwy oddział NFZ zawarł umowy z pięcioma podmiotami będącymi samodzielnymi dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego dla rejonów: Rzeszowa, Krosna, Mielca, Przemyśla i Sanoka, a na terenie Województwa Mazowieckiego takich dysponentów jest również pięciu, osobno dla Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec i Ostrołęki.

Starosta Mariusz Węgrzynowski zaproponował spotkanie wszystkich zainteresowanych podmiotów. Ma się ono odbyć w możliwie najkrótszym czasie. 

 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

Tomaszowska uchwała odbiła się szerokim echem w całym województwie. Dzisiaj internetową konferencję prasową zwołał wicemarszałek województwa łódzkiego, Piotr Adamczyk. 

- Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy kwestionowanie przez dotychczasowych partnerów WSRM warunków wynikających z obowiązującej dziś umowy.  Pojawiły się oczekiwania, że to łódzkie pogotowie weźmie na siebie całość kosztów realizacji umowy na siebie. Myślę, że to nie jest prawidłowe traktowanie partnerów . Jedni myślą tylko o uzyskiwaniu korzyści, inni mają ponosić koszty. 

- mówi wicemarszałek. 

Rzeczywiście szpitale wchodzące w skład konsorcjum kwestionują kwoty związane z zarządzaniem całością świadczonych usług. Ich zdaniem opłaty, jakie ponoszą (ok 3 milionów złotych) odkąd WSRM nie prowadzi dyspozytorni, w związku z jej przejęciem przez wojewodę. W ocenie dyrektorów wszystkich placówek, był to największy z kosztów, jakie WSRM ponosiło. Nie ma więc żadnego uzasadnienia do ponoszenia opłat w dotychczasowym wymiarze. 

Piotr Adamczyk podkreśla, że Zarząd Województwa Łódzkiego szuka kompromisu, ale dalsza współpraca, będzie wymagała określenia nowych zasad. W czasie obrad rady powiatu, starosta Węgrzynowski twierdził, że dzięki jego zabiegom, umowę obecnie obowiązującą udało się przedłużyć o pół roku. Wicemarszałek Adamczyk z kolei oznajmił, że powodem jej przedłużenia była pandemia.  Ktoś tu najwyraźniej kłamie. Wicemarszałek zaznacza też, że ze względu na spodziewane apogeum zachorowań najbardziej prawdopodobnym jest dalsze aneksowanie umowy. 

Okazuje się też, że Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, mimo naliczania opłat od partnerów, w skali roku do działalności musiała z własnych środków dołożyć około miliona złotych. To stosunkowo ciekawa informacja, przekazana przez wicemarszałka. Skoro szpitale w Radomsku, Poddębicach, czy w Tomaszowie Mazowieckim, posiadające po kilka karetek, płacące składkę na utrzymanie WSRM, notują spore zyski, to jak to jest, że stacja posiadająca 70 karetek musi do "interesu" dopłacać. Albo ktoś się pomylił w obliczeniach, albo podmiot ten jest źle zarządzany i straty, jakie generuje będzie chciał rekompensować zyskami, generowanymi przez innych. Być może wyjaśnienie tej kwestii to zadanie dla pani Ewy Wendrowskiej szefowej komisji zdrowia w sejmiku woj. łódzkiego. 

 Piotr Adamczyk liczy na zawarcie porozumienia, które będzie wynikiem rozmów a nie publicznych oświadczeń i medialnych wystąpień. Dyrektorzy szpitali twierdzą jednak, że właśnie z tym mają największy kłopot, ponieważ kontakt z liderem mają utrudniony. 

Wicemarszałek przypomniał, że krytykowany obecnie Zarząd województwa przeznaczył dla np. szpitala w Tomaszowie Mazowieckim 3 miliony złotych. Rzecz jednak w tym, że zapomina dodać, że pieniądze pochodziły z funduszy unijnych, a do szpitali będących w gestii samorządu województwa trafiło łącznie 86 milionów złotych. Potężny zastrzyk gotówki dostał też WSRM (30 milionów złotych). Co stanowi rażącą dysproporcje w traktowaniu podmiotów. 

Eustachy Rychlicki

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (10)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

emeryt
emeryt 08.03.2021, 11:52
Czy to prawda że karetki będą dojeżdżały z Piotrkowa czy Opoczna aby ratować tomaszowian?
Ratownik
Ratownik 07.03.2021, 21:30
Bardzo dobrze !!! WSRM zrobi porządek wreszcie z pogotowiem w tym mieście :) I to bedzie tylko i wyłącznie z korzyscią i dla nas ratowników i dla mieszkańców całego powiatu !!! Dosyć kolesiostwa !!!
Ratownicy chcą WSRM
Ratownicy chcą WSRM 25.02.2021, 10:25
Wy cały czas nie bierzecie pod uwagi, tego że ta instytucja to nie tylko karetki. Bez kadry nie zrobicie nic. WSRM zachęca naszych ludzi. Czym ? Zarobki na etacie czy umowie "Śmieciowej" pod flagą WSRM to ok 1000-1500 zł więcej niż pod TCZ. Kto będzie chciał zostać pod TCZ ? NIKT. Chyba Pan ze Starostą będziecie jeździć na tych karetkach. Co do zarządzania to błędnie Pan Redaktor myśli. Taka instytucja powinna wychodzić z budżetem na "0" a nawet z lekkim minusem, wtedy mamy do czynienia z inwestowaniem kontraktu w pełni na pracowników i zaplecze, a nie traktowanie Ratownictwa Medycznego do celów łatania długów szpitala. To zarząd WSRM wywalczył milionowe dofinansowanie ze środków UE za które kupiono kilkadziesiąt nowych karetek oraz sfinansowano przez kilka miesięcy dodatek finansowy (nie ten 100 % z MZ, tylko dodatkowy) dla pracowników w ramach walki z COVID. Zarząd TCZ nie kiwnął palcem, aby pracownik dostał 1 zł. Więc nie pisz Pan o zarządzaniu WSRM negatywnie, bo nie masz pojęcia.
WuPe
WuPe 26.02.2021, 16:53
No i mamy kreta. Sam pan Janecki?
Kulson
Kulson 25.02.2021, 06:19
Chorego to obchodzi jak zeszłoroczny śnieg. Chory ma dostać karetkę i sprawny zespół, aby dotrzeć do szpitala żywy. A kto tym zarządza i bierze kasę, to niech się martwią ci od zarządzania systemem ratownictwa i ochrony zdrowia a nie partyjniacy.
RM
RM 24.02.2021, 17:55
Więc jak to jest?????od dawien dawna powtarzano jak mantre że nie ma pieniędzy na podwyżki dla Ratowników bo .....są ciągłe straty,bo utrzymanie karetek jest takie drogie,zgłaszane zapotrzebowanie otrzymywano i otrzymuje się w połowie,"ratowano" braki z innych stacji,socjal pachniał wczesnym Gierkiem a w chwili gdzie WSRM chce przejąć tą " kurę która znosi złote jaja" okazuje się że ten biznes jest jednak dochodowy i szkoda go oddać w inne ręce.
Pinokio
Pinokio 24.02.2021, 17:45
Mleko sie już rozlało. Szkoda waszego czasu. Decyzje odgórne. Caly kraj dąży do centralizacji Ratownictwa Medycznego. Czyli Jedno Województwo, Jesna Dyspozytornia i Jeden Dysponent karetkami. Tyle w temacie. Lamentujecie że WSRM chce TCZ zabrać karetki a to dlaczego wcześniej TCZ zabrał karetki z Tuszyna, Brzezin, Kurowic, Koluszki ?? Widzicie zachłaność innych a swojej juz nie. Przygarnia kociol garnkowi. Roznica polega na tym ze w TCZ nie szanowało i nie szanuje sie pracowników. Inwestycje w karetki ? Akurat niedawno była wymiana szrotów które mialy po 10 lat i milion kilometrów, sytuacja zmusiła, ale nie jest to powód do dumy. W WSRM karetka po 5 latach jest wymieniana. Pokażcie zdjecia stacji pogotowia gdzie 8 osob siedzi w jednym pokoiku na kilku metrach kwadratowych. Inapekcja pracy i BHP powinma juz dawno zamknąć tą rudere. Trzymam kciuk zeby Wam się nic nie udało ugrać.
-
- 24.02.2021, 12:21
Obejrzyjcie nagranie z sesji i zobaczcie jak Gajewski z PO smiesznie robi sobie PR podkreslajac co chwila, ze urodzil sie w Tomaszowie a za chwile broni zabranie pogotowia Tomaszowowi.

Godna postawa radnego Strzepka i starosty Wegrzynowskiego.
Cvcv
Cvcv 24.02.2021, 08:18
Tomaszowscy ratownicy liczą na godne warunki pracy jak warunki socjalne, pensje,, łódzkie,, i odpowiednie zarządzanie w tym traktowanie przez podwładnych.
Dobrze ze są takie zawirowania, może Pan Prezydent zobaczy jak traktowane jest tomaszowskie pogotowie, może cały TCZ przez władze powiatu, zarząd i władze szpitala... Bo fajnie nie jest.
mamcienaoku
mamcienaoku 24.02.2021, 08:02
- Mądre ludzie w tle mają książki lub inne neutralne tło
- lenie i cwaniaki robią to w pracy i w tle ściany czy meble urzędu czy spółki komunalnej
- fanatycy ślepo oddani ideologii mają symbole państwowe wymieszane z religijnymi

Pozostałe