Marcin Witko: nie zamknęliśmy Urzędu na czas pandemii. Mimo problemów, realizowaliśmy ważne projekty

  • 16.05.2022, 15:38 (aktualizacja 17.05.2022, 15:58)
  • redakcja
Marcin Witko: nie zamknęliśmy Urzędu na czas pandemii. Mimo problemów,…
Dzisiaj o północy oficjalnie wygaszono w Polsce stan pandemii. Ciężar walki z Sars-Cov-2 w dużej mierze spoczywał na lokalnych samorządach. Dla miast, gmin i powiatów stanowiło to niemałe wyzwanie. Szczególnie dla samorządów miejskich było to prawdziwe wyzwanie ze względu na dużą liczbę jednostek podległych i szerokie spektrum prowadzonej działalności. Mimo, że szefem sztabu Kryzysowego w powiecie był starosta tomaszowski, na wniosek prezydenta, niemal natychmiast po ogłoszeniu przez Rząd stanu pandemii,  zwołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – podczas którego na bieżąco analizowano sytuację i wyznaczano zadania. Działał on bisko dwa lata. Dzisiaj w Urzędzie Miasta podsumowano działania w trakcie trwania pandemii.

Miasto w pandemii 

Z koronawirusem zdążyliśmy się już oswoić. Niemal każdy z mieszkańców w sposób bezpośredni lub pośredni się z nim zetknął. Część z nas przechorowała covid-19. Niektórzy chorobę przeszli bardzo ciężko. Niestety odnotowano też wiele ofiar śmiertelnych. Po tych dwóch latach Świat się zmienił. Inną są też nasze przyzwyczajenia. Nauczyliśmy się żyć  w warunkach zagrożenia zdrowia i co ciekawe zdążyliśmy się do  niego przyzwyczaić. Obecnie obostrzeni zostały niemal całkowicie zdjęte. Nie oznacz to jednak, że wirus nie ma. 

Z punktu widzenia miasta najważniejsze było, aby główne instytucje nie zostały całkowicie sparaliżowane. Dlatego niemal natychmiast wprowadzono procedury mające zminimalizować ryzyko (ograniczony dostęp dla interesantów, środki defekujące, obowiązkowe maseczki, dystans na stanowiskach pracy i środki ochronne, praca zdalna, pomiary temperatury, procedury na wypadek zakażeń i sposoby postępowania dla pracowników i interesantów, urządzenia specjalistyczne). Wprowadzone procedury się sprawdziły – mimo zakażeń, utrzymano ciągłość pracy wszystkich wydziałów.

 

 

Miasto postarało się pomóc także mieszkańcom. Wszyscy pamiętamy braki w zaopatrzeniu w tak podstawowe rzeczy jak maseczki, rękawiczki. Dlatego  uruchomienie zakupów środków ochrony sanitarnej z przeznaczeniem dla pracowników UM, szkół i placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych, zakupiono większe ilości maseczek dla mieszkańców naszego miasta i przeprowadzono ich dystrybucje. W roku 2020 wydano tomaszowianom 53.000 maseczek (i później na bieżąco maseczki były kupowane i wydawane, np. szkołom, stowarzyszeniom, mieszkańcom. Już w marcu tego samego roku z inicjatywy prezydenta zakupiono dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia trzy respiratory (łączny koszt zakupu to 130 000 zł)  i maseczki dla ochrony pacjentów i personelu medycznego 

 - To był czas trudny dla nas wszystkich. Nasza pamięć jest dobra ale krótka. Od trzech lat słowo covid19 towarzyszyło nam niemal każdego dnia. My też na początku musieliśmy się wszystkiego nauczyć. Nawet, gdyby tak się stało że sytuacja do nas powróci, to jesteśmy bogatsi o te doświadczenia i o to wszystko, co przez ten czas czyniliśmy. Chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc wszystkim, którzy nam pomagali w walce z pandemią. Przede wszystkim pragnę podziękować mieszkańcom Tomaszowa, którzy wykazywali niezwykłą solidarność. wolontariuszom, którzy nie szczędzili czasu i sił, organizacjom pozarządowym, medykom, mediom i naszym urzędnikom - mówi Marcin Witko. 

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatu Tomaszowskiego w 9 domkach letniskowych na Przystani przy ul. P.C.K. 2/4 stworzono kwarantannę zewnętrzną dla osób powracających z zagranicy. Akcję stworzenia zewnętrznej kwarantanny na powyższych zasadach przeprowadzono w roku 2020 i 2021. W listopadzie 2020 r. w ramach walki z kolejną dużą falą zakażeń w naszym mieście i potrzebą zapewniania pacjentom w tomaszowskim szpitalu skutecznej pomocy z inicjatywy prezydenta wystąpiono dokonano zakupu aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów..

Seniorzy pod specjalnym nadzorem

- Najbardziej ten okres odczuły osoby starsze, seniorzy. Zostały wyizolowane, nie mogły się spotykać. Ich jakość życia bardzo się obniżyła. Dlatego pierwsze działania, jakie podjęliśmy skierowane były do seniorów. Zabezpieczaliśmy między innymi dowóz obiadów, Miejski Ośrodek Pomocy objął te osoby pomocą psychologiczną i również dostarczał paczki żywnościowe. Po tym trudnym okresie, chcemy podjąć działania aktywizujące. Przygotowujemy szeroką ofertę warsztatową i rozrywkową. Przygotowujemy też Miejski Program Wspierania Seniorów - mówi Wanda Rybak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Rzeczywiście w okresie pandemii Urząd Miasta uruchomił specjalne udogodnienia dla Seniorów, których wdrożenie koordynowały: Wydziału Polityki Socjalnej i Promocji Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Warto przytoczyć kilka liczb obrazujących skalę działań.  Osobom starszym potrzebującym wsparcia dostarczono 6 tysięcy porcji zup, które były przygotowywane w Samorządowym Żłobku Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz przez restaurację „Kwadrans”; maseczki ochronne dostarczano wprost do domów seniorów. W sumie rozdano ich 30 tysięcy sztuk. W 2020 roku Miasto w ramach  programu "Wspieraj Seniora" otrzymało dotację w kwocie 10.233,28 zł. Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostawały w domu. W ramach programu „Wspieraj seniora” zgłoszono 32 osoby. Rok później było to już 67 osób

 W 2022 roku Miasto otrzymało środki w kwocie 82.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenie usług w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W realizację programu zaangażowani zostaną wolontariusze przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia społecznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologicznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego. W ramach programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Planujemy, że z programu skorzysta 80 osób oraz zostanie zakupionych 40 opasek bezpieczeństwa.

Naprzeciw przedsiębiorcom 

W okresie pandemii miasto wpierało też przedsiębiorców. W trudnej sytuacji znaleźli się restauratorzy, którzy uzyskali zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 (63.369,72 zł). Z ulgi skorzystały 33 punkty.

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta w czasie pandemii udzielił ulg w spłacie zobowiązań dla 40 podatników w postaci odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty podatków lokalnych. W postępowaniach odstąpiono również od naliczenia i poboru opłaty prolongacyjnej. W czasie pandemii znacznie ograniczono prowadzenie windykacji należności (upomnienia i tytuły wykonawcze), zwiększono działania polegające na stosowaniu tzw. windykacji miękkiej, czyli telefoniczne informowanie o zaległościach podatkowych i nakłanianie do ich uregulowania.

W 2020 roku podjęto decyzję (uchwała RM na wniosek prezydenta) o zawieszeniu działalności Targowisk Miejskich w Tomaszowie Maz., w okresie marzec – kwiecień 2020 r. Było to podyktowane troską o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, w związku z tym, aby pomóc kupcom obniżono o 50 % czynsz za miesiąc marzec 2020 r. i o 100% czynsz za miesiąc kwiecień 2020 r. z tytułu dzierżawy pawilonów handlowych. Zwolniono także rolników spoza powiatu tomaszowskiego z opłaty miejsca rezerwacyjnego za miesiąc kwiecień 2020 r. w związku z ograniczeniami w handlu na targowisku. W ramach pomocy dla przedsiębiorców rząd wprowadził zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok. Łącznie na terenie miejskich targowisk zwolnionych z dziennej opłaty targowej zostało 350 osób.

W szkole i przedszkolu 

Jakie działania podjął Urząd Miasta w zakresie funkcjonowania oświaty w czasie pandemii?  Przede wszystkim konieczne było zorganizowanie w publicznych szkołach i przedszkolach podległych miastu procedur kształcenia na odległość, oraz  koordynowanie i dostosowanie funkcjonowania placówek oświatowych w zależności od zmieniających się potrzeb, wymuszanych przez pandemię` w ramach wytycznych MEN i GIS.

Nie łatwym zadaniem było dostosowanie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do sytuacji pandemicznej – umożliwienie obiegu dokumentów drogą elektroniczna; dostosowanie organizacji egzaminów zewnętrznych klas VIII do zaostrzonego rygoru sanitarnego; umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z bezpośredniego wsparcia  udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu czy szkole; stopniowe wprowadzanie opieki w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III; dostosowanie dyżurów wakacyjnych przedszkoli miejskich do potrzeb rodziców w sytuacji pandemicznej. Wszystko to udało się skutecznie przeprowadzić. 

Magistrat wyposażył szkoły podstawowe w domeny internetowe z platformą do zdalnego nauczania, umożliwiającą organizowanie codziennej pracy nauczyciela i ucznia, zakupił sprzęt komputerowy dla szkół podstawowych za blisko 300 tysięcy złotych. Zakupiono: 96 szt. laptopów, 11 szt. tabletów, 8 szt. pakietów dostępowych do Internetu min. 50 GB z możliwością doładowania oraz 10 szt. pakietów licencji Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU. Użyczano również sprzętu komputerowego uczniom nie posiadającym sprzętu komputerowego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu dystrybuował do szkół i przedszkoli: płyny dezynfekujące do rąk oraz powierzchni,  rękawiczki,  maseczki dla dzieci i dorosłych,  przyłbice dla dorosłych,  fartuchy ochronne dla pracowników,  termometry bezdotykowe. Do wszystkich szkół trafiły również dyspensery wraz zapasem płynów dezynfekujących 

Warto też nadmienić, że tomaszowski Urząd Miasta wspólnie z Tomaszowskim Centrum Zdrowia koordynował akcję szczepień dla nauczycieli. Łącznie zaszczepiło się 544 nauczycieli oraz 137 pracowników niepedagogicznych

Zarażeni kulturą 

MUZEUM – choć placówka była okresowo zamykana, zrealizowała swój plan działalności. Organizowała wystawy, wykłady, prowadzono również działalność naukową (historyczną i przyrodniczą). Ponadto prowadzono kwerendy, porządkowano magazyny i pracownie, wykonywano bieżącą i specjalistyczną konserwację muzealiów, opracowywano karty inwentarzowe zabytków. Ponadto w okresie pandemii podejmowano działania on-line – wykłady nagrywane przez pracowników muzeum 

BIBLIOTEKA - prowadzenie zróżnicowanych tematycznie lekcji bibliotecznych w formie bezpośrednich spotkań na platformie ZOOM oraz udostępnianie nagrań wykorzystywanych w szkołach, przedszkolach, warsztaty edukacyjne online, wystawy online, wprowadzenie usługi „Książka na telefon”, świadczenie usług wypożyczeń książki cyfrowej – bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków w serwisie Legimi (z wypożyczeń on-line skorzystało około 200 osób).

MCK - W latach 2020-2021 w związku z ograniczeniami wynikającymi  z pandemii MCK przeprowadził następujące działania:
- zajęcia sekcyjne on-line - sekcje plastyczne (glina, malarstwo, rysunek) - ok 60 rocznie (2020 rok),
- transmisje z koncertów on-line – 12,
- konkursy i warsztaty on-line - ok 30 w 2020 r,.
Uczestnicy sekcji MCK brali również udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach on-line. - 13 w 2020 r.,

Działania on linę odbywały się głównie w 2020 r i pierwszym kwartale 2021 r, gdyż później wytyczne GIS pozwoliły na prowadzenie zajęć stacjonarnych i imprez (zakaz dotyczył tylko ograniczenia ilości uczestników).

Arena Szczepień

Urząd Miasta zorganizował też największy w Tomaszowie punkt szczepień przeciwko covid-19, który zlokalizowano w Arenie Lodowej. Osobom, które nie mogły dotrzeć na miejsce samodzielnie organizowano  transport bądź umożliwienie przeprowadzenia szczepienia w domu pacjenta.  

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (19)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

B. J.
B. J. 30.05.2022, 08:53
Raduje to że kadencja upływa w miłej, radosnej atmosferze i bez turbulencji.
Kropek
Kropek 21.05.2022, 07:47
Mają wspólnego doradcę od wizerunku mowy ciała. Do mnie nie przemawia tak łączenie dłoni. Komicznie to wygląda.
Ajdejano
Ajdejano 21.05.2022, 12:47
To wyjaśnij nam, jak ty układasz swoje spracowane rączki do np. pracy , modlitwy, przemawiania, itp. itd. Nie masz większych zmartwień - wesołku ?!
Kropek
Kropek 22.05.2022, 12:24
Naturalnie panie je układam. A nie jak kacyk.
Ajdejano
Ajdejano 20.05.2022, 20:57
Ludziska!!! Nie podniecajcie się tak bardzo tym wystąpieniem Prezydenta Miasta. Co jeden, to - kur... mądrzejszy i bardziej troskliwy o tę naszą Polskę.
Robił ten nasz Prezio to co do Niego należało i to przedstawił - i to wszystko. Więc pytam: dlaczego niektórzy tak się pultacie?!
Nie wychodzi Wam w życiu? Nie pasuje Wam prawica? Napiszcie otwarcie, a nie kombinujcie, jak koń pod górkę.
Tararara
Tararara 19.05.2022, 17:23
Nie zamknęliście bo by wyszło że czy otwarty czy zamknięty to nic nie zmienia i te wasze etaty to jak krew w piach.
Ta w piach od razu.
…
18.05.2022, 09:11
Farbiarska - droga powiatowa, Orzeszkowej - jeden fragment miasta, drugi powiatowy, Legionów - powiatowa, Hallera - powiatowa, Warszawska - wojewódzka. Coś jeszcze? Plac Kościuszki był z środków unijnych i nie moza było tego ruszyć przez lata - teraz rozumiem lepiej zniszczyć wydane pieniądze? Przecież te płyty były IDENTYCZNE przed remontem tylko w gorszym stanie. W sumie jedyna różnica to fontanny w miejsce drzew - ale usunięcie fontanny to głupota. To jest PLAC. Nie Park - obok w samym centrum macie dwa Parki. Każde z tych miejsc pełni swoje funkcje. Na rynku w Krakowie tez beton i co? Ktoś krzyczy z tego powodu? Zapetloslicie się w tej nienawiści do człowieka. Nie ważne - robi czy nie - wy juz macie psa - wiec kij się zawsze znajdzie nie?
Max
Max 17.05.2022, 10:44
a co z fatalnym stanem ulic? Zobaczcie ulicę Farbiarską od Tkackiej, Orzeszkowej czy Legionów przy rondzie z Hallera (coś tam naprawiali, zalepili i nikt tego nie dopilnował bo jest fatalnie)
Taaa
Taaa 17.05.2022, 22:33
Fajnie byłoby cokolwiek o mieście wiedzieć przed rozpoczęciem obraźliwych wywodów / cześć z tych ulic to powiatowki, warszawska wojewódzka itd - z ktorymi prezydent nie ma nic wspólnego - a szkoda
tomaszowianka
tomaszowianka 17.05.2022, 13:07
Obecna kadencja Pryncypała to załamka, brak pomysłów na zagospodarowanie chociaż by centrum miasta. Ulica Tkacka straszy pustkami a to cudeńko co budują na rogu Grada i Warszawskiej to jakieś architektoniczne nieporozumienie w tym miejscu. Bardziej takie cóś pasowałoby na Ludwikowskiej czy w Białobrzegach. Warszawska powinna mianować do konkursu najbrzydszej głównej ulicy wśród miast tej wielkości. Płyty ,,nagrobne" extra fontann na Placu Kościuszki powinny już dawno zniknąć. Miasto nabrało rozpędu do czołówki miast upadłych bez szans na rozwój. Dlatego młodzi uciekają i wstyd im się przyznać że pochodzą z Tomaszowa!
Lucjan z Michałówka
Lucjan z Michałówka 18.05.2022, 17:46
Bida w mieście tylko Biedronki oblegane przez klientów z okolicznych wsi co po mleko wpadną jajka czy mąkę. A mieszczuchy na owsiance i berlinkach ledwo ciągną po opłaceniu komornego za kąt do spania.
tomaszowianin
tomaszowianin 17.05.2022, 20:16
standard tomaszowski maruder narzekacz lichy pracownik tyle i co by nie zrobić będzie źle dla miasta taka smutna tomaszowska rzeczywistość - narzekanie
Darek
Darek 19.05.2022, 07:05
Z ciebie tomaszowianin jak ze mnie ludwikowianin. Nie rób motłochu z ludzi którzy potrafią jeszcze logicznie myśleć i dostrzegają rzeczywistość jaka jest.
A kiedy ul. Tkacka
A kiedy ul. Tkacka 17.05.2022, 17:52
tętniła życiem? Chyba tylko we wtorki i piąrki kiedy ludziska szli na zakupy na rynek.
X-Men
X-Men 17.05.2022, 07:16
Nie ośmieszajcie się. Zakłady pracy funkcjonowały bez zmian.
Taaaa
Taaaa 17.05.2022, 22:33
A to ciekawe - bo u mnie nie. I w sumie wiele palcowke typu ZUS, skarbówka, sady - były zamniete / a urząd nie.
X-Men
X-Men 18.05.2022, 07:36
Biedronka, drobiarskie, itp, itp. Nie osmieszaj się ta budżetówką......
:)
:) 18.05.2022, 09:03
Biedronka to spożywka - a ile było lamentu ze produkcja stacje w niektórych co? To skoro było tak super to skąd te ukorzenia podatków i rozkładanie ich na raty???
Pustki
Pustki 17.05.2022, 04:54
Pomogliście w wałku z 200 mln dawek szczepionki nie wiadomo co zawierającej niewiadomo po co zamówionej w takiej ilości ?
200 000 000 x 200 zł = 40 000 000 000 zł
Przelew poszedł tam gdzie trzeba a skarbiec pusty i zadłużony po uszy

Pozostałe