Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 05:51
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Reklama

Nie naruszyli czy tylko tak im się wydaje?

Najważniejszym punktem obrad wczorajszej sesji Rady Miejskiej było rozpatrzenie 3 wniosków zawierających wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jakie złożył prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Tomaszowskiego. Zdaniem Andrzeja Sibińskiego Rada Miejska naruszyła prawo uchwalając w grudniu ubiegłego roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Radni odrzucili wnioski, tym samym sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sibiński uważa, że nie są to jedyne przypadki tworzenia „bubli prawnych” w tomaszowskim magistracie.
Nie naruszyli czy tylko tak im się wydaje?

Andrzej Sibilski i członkowie kierowanego przez niego stowarzyszenia twierdzą, że uchwalone przez Radę Miejską  „Studium” posiada wadę prawną, którą jest nie zastosowanie się do procedur określonych w art. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji. Zamiast nich głos zabrał prezes Sibiński Szanowni Państwo, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wzięło się stąd, że Urząd Miasta po raz kolejny przy sporządzaniu Studium do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta zostało rażąco naruszone prawo.

Sibiński krótko przypomniał historię uchwalania przez Radę zarówno Studium i jak Planu Zagospodarowania Przestrzennego. – Wojewoda już raz uchylił Studium, następnie przystąpiliście Państwo do ponownego przygotowania tego dokumentu. Tyle, że nowy projekt znacząco zmieniliście w stosunku do poprzedniego. W związku z tym powinniście ten projekt poddać pełnej procedurze wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – argumentował. – Zmiany dotyczyły obszarów przeznaczonych pod budownictwo wielko powierzchniowych obiektów handlowych, czyli mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to została również złamana ustawa o ochronie środowiska. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta są zobowiązani do przestrzegania prawa. Dotyczy to także, a może przede wszystkim urzędników, zwłaszcza w tak delikatnej kwestii jak plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezesa Stowarzyszenia Kupców wspierał Mariusz Węgrzynowski. – W pełni popieram złożone wnioski - mówił. Przywoływał też debatę, jaka odbyła się kilka miesięcy temu. – Pani architekt wprowadziła nas w błąd. Prezentując projekt Studium twierdziła, że nie różni się niczym od prezentowanego w maju. Okazało się, że było jednak inaczej. Nastąpiły zmiany w Studium. To wypaczyło cała procedurę. Już nie będę mówił o tym co się działo na komisjach, o tych wypowiedziach pani architekt, która w zasadzie co komisja mówiła inaczej i dostosowywała do okoliczności.

Radny ma głębokie przekonanie, że Wojewódzki Sad Administracyjny uchyli uchwałę dotyczącą Studium, tym samym i plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnej Mazovii przestanie być obowiązującym. Pod znakiem zapytania stanie również uchwalenie w tej kadencji planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na Sali obrad obecna była mała grupka kupców. – Nikogo nie zachęcałem by tu przychodził. Ludzie mają co robić, jednak sami przyszli, ponieważ SA zainteresowani tym, co się w mieście dzieje – mówił Sibiński,

 


Sami kupcy twierdzą, że nie chodzi im o blokowanie czegokolwiek. Chcą tylko, by decyzje były podejmowane przez władze miasta po prawdziwych konsultacjach społecznych oraz w zgodzie z obowiązującym prawem. – Pan Kumek , który wypowiadał się w sprawie, chyba nie rozumie w czym jest problem. Wystarczy tylko przyjąć dobrą i zgodą z prawem uchwałę. Nie byłoby wtedy skarg i pozwów – mówią. – Poza tym chcemy jawności. Nie może być tak, że w tak ważnych uchwałach, jak Studium, pojawiają się w tajemniczy sposób zapisy, którymi oczywiście tylko przez przypadek zainteresowani są obecny i były radny, który tytułował nawet na sesjach pana Zagozdona swoim przyjacielem. Z tego co mówią radni, to zapisy pojawiły się same z siebie, bez pisemnych wniosków. To jest absurdalne. Widać, że niektórzy są w stanie załatwiać sobie u nas różne rzeczy po prostu „na gębę”. Liczymy, że kiedyś pan Celner, Pawłowski a także pan prezydent wyjaśnią nam jaki to interes „społeczny” przemawiał za tym „tajnym i poufnym” wprowadzaniem zmian.

Trudno kupcom odmówić racji. Euforia kończy się często stanem depresyjnym. Tak też może być w tym przypadku. Już mieliśmy do czynienia z kilkoma przypadkami, gdy Sąd uchylał uchwały mimo ich utrzymania w mocy przez wojewodę.


Art. 11. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
4) sporządza projekt studium, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie studium;
6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:

  a) starosty powiatowego,
  b) gmin sąsiednich,
  c
) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
  e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
  f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
  g) właściwego organu administracji geologicznej,
  h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
  i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;
11
) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;
12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
jadzi 01.03.2010 11:29
Cyt.: "Pani architekt wprowadziła nas w błąd. Prezentując projekt Studium twierdziła, że nie różni się niczym od prezentowanego w maju." Twierdziła?!? Radni otrzymują przed sesją, z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędne materiały, by się z nimi zapoznać. Może gdyby wreszcie zaczęli je czytać, wiedzieliby co tak naprawdę przyjmują i uchwalają? Co to za argument: "twierdziła"? A umiejętność czytania ze zrozumieniem i myślenia?

lokalny patriota 28.02.2010 21:41
Ja mam tylko nadzieje że kilku radnych nie wygra nadchodzących wyborów, bo co to za przedstawiciele społeczeństwa którzy potrafią tylko mówić jaki to nieudolny jest prezyden wraz z urzędnikami nie robiąc poza tym nic pożytecznego.

0k 27.02.2010 17:39
dlatego zrobili kardiologie,aby transplantacie przeprowadzić hi hi!

ecolog 27.02.2010 14:27
tu chodzi o poziom miasta , kłamstwa, brud,smród ubóstwo umysłowe i materialne oraz głupotę, tumiwisizm, kolesiostwo, nepotyzm, interesowność itd. " Tomaszów miastem wody" - brudnej i mętnej. Serce oddam miastu.. no to wreszcie oddaj!

OD. 26.02.2010 19:14
Stoik ma rację. Nie chodzi tu już o treść uchwał, ale ich poziom prawny.Jeżeli tyle ważnych dla miasta uchwał jest skutecznie skarżonych we wszystkich kolejnych instancjach odwoławczych to problem nie leży w osobie skarżącego tylko piszącego uchwałę. Może miasto powinno zatrudnić PRAWNIKA.

stoik 26.02.2010 18:36
ole @12. Tak, mam Jaguara z kołami w szprychy, ale trzeba być bezgranicznie zakochanym w posłance Senyszyn lub władzach miasta by nie zrozumieć mojej wypowiedzi. Po prostu infantylna bezradność w/w jest zatrważająca. Jaki jest poziom prawny tych wszystkich uchwał skoro lobby Pana S może latami je skutecznie blokować.

zaglask 26.02.2010 18:31
w miescie LODZI odwolano p. PREZYDENTA czy w naszym pipidowku niema mocy zrobienia referendum ile krzywdy w naszym miescie zrobila ekipa tego powistomowskiego nieudacznika coprawda kadencja sie konczy niech ma swiadomosc moze znajdzie prace w budownictwie choc i tam podobno klopoty prokurator nad VENECJA Pamientam jak ojciec opowiadal co sie dzieje ze sprzetem z Tomaszowskiego Przedsiebiorstwa Budowlanego przy Warszawskiej teraz kojarze tamtego p.Z.z dzisiejszym notablem w Miescie powodzenia wyborcy Dalej opciazajcie za niepowodzenia i brudy opozycje ktora narazie hamuje ich zapedy do przekretow

macarroni 26.02.2010 18:14
edo! ty kup sobie okulary!.... wenecji nie dostrzegasz...?

edo 26.02.2010 17:15
Rzeczywiście, patrząc i porównując Tomaszów z innymi miastami w województwie to duży kontrast. Tomaszów to brud, zaniedbanie, brak nowatorstwa i pomysłu. "Serce oddam miastu", bez jaj proszę panie Prezydencie!!!!

Ole! 26.02.2010 16:41
stoiczku,słoiczku pełen kaczyzmu...kołeczka w szprychy to już masz ...czy dopiero od pana S. pożyczysz...

XL 26.02.2010 16:17
do "ja" @10 tak a propos Jagna .... Borynowa , a nie Borynówna

stoik 26.02.2010 16:06
Tomaszów to rzeczywiście totalna wiocha , ale ...nie dlatego że grupa zdeterminowanych osób - kupców coś blokuje.Tylko dlatego , że radni , urząd miasta , urzędnicy i przede wszystkim biuro prawne w tak nieudolny sposób proceduje uchwały,. że"byle kupiec ze słomą w butach" jest w stanie te uchwały skutecznie zablokować. Państwo radni , urzędnicy,juryści..... wstyd! Jestem zdecydowanie za budową Galerii Mazovia i unowocześnianiem miasta, ale Wy nie macie o tym bladego pojęcia, idżcie po nauki do kupców, oni z tą "słomą w butach" są przynajmniej skuteczni .

Pietrek z Wiaderna 26.02.2010 16:00
a po jaką cholere mam pchać się do Janek?.....skoro w Pietrkowie je to samo plus NORMALNE KINO...czego i wam pisdnięte verpe z tomaszówka życzę....

ja 26.02.2010 15:26
To całe stowarzyszenie kupców wraz z ich przewodniczącym, proszę by wsadzono na furę gnoju i wywieźć jak Jagnę Barynówną za granicę miasta bez prawa powrotu . Może wtedy puszczą hamulce dla rozwoju miasta.

toom 26.02.2010 12:34
Konsultacje, władze miasta powinny prowadzić ze wszystkimi mieszkańcami, a tu okazuje się że wszyscy mieszkańcy to są tylko kupcy, reszta to nie wiadomo kto, co co to takiego. Mieszkańców miasta poza kupcami nie ma i wszyscy to mają przyjąć do wiadomości!!! To co zatwierdzą i na co się zgodzą kupcy to jest dobre a reszta to świnie i komuna i wynosić się z tego miasta!!!!!!!!

41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 41. Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego 4 września br. ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego po raz 41. zostanie przeprowadzony bieg im. Bronisława Malinowskiego. Uczestnicy zawodów będą rywalizować podczas Biegu Głównego na dystansie 10 km.Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Bronisława Malinowskiego - wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980). Zawody będą również popularyzować bieganie jako powszechnie dostępną formę rekreacji oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.Start i meta zostaną przeprowadzone na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.Program wydarzenia:• 8 - 8.45 – Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów i kart startowych w biurze zawodów;• 9 - Otwarcie• 9.10 – Bieg Rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej;• 9.25 – Quiz z nagrodami;• 9.40 – Bieg Główny;• Dekoracja – po zakończeniu biegu.Uczestnictwo:Bieg Rekreacyjny: - w biegu mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.- wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu są zobowiązani do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (dostępna także w biurze zawodów).- podpisując deklarację, uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu i że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową.Bieg Główny na 10 km – każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Udział w Biegu tylko dla zawodników od 16 roku życia (posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). W Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.Zgłoszenia: - w Biegu Rekreacyjnym zgłoszenia uczestników oraz wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w biurze zawodów (nie na konto organizatora). Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane będą do godz. 8:30. Opiekun grupy zobowiązany jest do posiadania listy zawodników oraz wymaganych do biegu deklaracji.- zgłoszenia do Biegu Głównego na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku. - wpisowe należy wpłacić w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.- zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 800 – 845 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w biurze zawodów.UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do biura zawodów w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.LIMIT zgłoszeń w biegu na 10 km – 300 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 15 sierpnia 2022 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.Wpisowe: - uczestnicy Biegu Rekreacyjnego – 5 zł płatne w dniu zawodów przy zapisach,- uczestnicy Biegu Głównego – 60 zł przy wpłacie dokonanej do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu zawodów 80 zł.Klasyfikacja: w Biegu Rekreacyjnym nie będzie prowadzona klasyfikacja.W Biegu Głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:• kobiety i mężczyźni 16-19 lat;• kobiety i mężczyźni 20-29 lat;• kobiety i mężczyźni 30-39 lat;• kobiety i mężczyźni 40-49 lat;• kobiety i mężczyźni 50-59 lat;• kobiety i mężczyźni 60 lat i powyżej.Nagrody i wyróżnienia: Bieg Główny - wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy;- zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i bony upominkowe:1. w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce;2. w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce;3. w klasyfikacji najlepszy mężczyzna mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce;4. w klasyfikacji najlepsza kobieta mieszkanka Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce.• Zawodnicy, którzy zajmą I, II i III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych otrzymają puchary/statuetki i dyplomy.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz będą mieć możliwość wydrukowania dyplomu.• Najstarszy uczestnik i uczestniczka, który ukończyli bieg otrzymują bony upominkowe i dyplomy.Bieg rekreacyjny pamięci Marii Grzegorzewskiej z okazji 55. rocznicy śmierci twórczyni pedagogiki specjalnej, która w swojej pracy kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne i kształciła nauczycieli. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, którego założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska, Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy. Wśród nich przeprowadzony zostanie quiz z nagrodami (nagroda główna – rower).We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim:Stowarzyszenie Abstynenckie „Azyl”, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 81 tel. 512 993 041 e-mail: [email protected] 41. Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego oraz trasa Biegu Głównego w załącznikach.Data rozpoczęcia wydarzenia: 04.09.2022 09:00 – Data zakończenia wydarzenia: 04.09.2022 17:00
6. Love Polish Jazz Festival 6. Love Polish Jazz Festival Ewa Bem, Richard Bona, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz oraz TM Brass Orchestra wystąpią podczas tegorocznej edycji Love Polish Jazz Festivalu w Tomaszowie Mazowieckim. Koncerty festiwalowe odbędą się 17-18 września w Arenie Lodowej, a poprzedzą je wokalno-instrumentalne warsztaty jazzowe z udziałem znanych muzyków zorganizowane w Miejskim Centrum Kultury oraz jam session w klubie festiwalowym. Partnerem Głównym festiwalu jest PKN ORLEN.Love Polish Jazz Festival to unikalny w skali kraju festiwal jazzowych gwiazd nakierowany na najwybitniejsze osiągnięcia polskiego jazzu. Jest największą imprezą muzyczną Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz największym festiwalem jazzowym w mieście i w regionie. Celem wydarzenia z jednej strony jest tworzenie nowych wartości w kulturze poprzez twórczą konfrontację wizji współczesnych muzyków polskich i zagranicznych w odniesieniu do polskiej klasyki jazzowej, zaś z drugiej prezentacja wielkich, często zapomnianych dzieł – największych osiągnięć „polskiej szkoły jazzu”.Program 6. Love Polish Jazz Festival14-16.09.2022 r. - warsztaty jazzowe, Miejskie Centrum Kultury Tkacz, ul. Niebrowska 50Prowadzący:Dorota Miśkiewicz - wokalAdam Wendt - instrumenty dętePrzemysław Raminiak - fortepianKrzysztof „Puma” Piasecki - gitaraTomasz Grabowy - gitara basowaMarcin Jahr - perkusja15-17.09.2022 r. - wieczorne koncerty w klubie festiwalowym - Galeria Sztuki Arkady, ul. Rzeźnicza 4Koncerty festiwalowe, Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/2617.09.2022 r., godz. 18 - Dorota Miśkiewicz & Henryk Miśkiewicz + trio jazzowe. Projekt: „Nasza miłość”17.09.2022 r., godz. 20 - Richard Bona. Projekt:  „Richard Bona - Alfredo Rodriguez Band”18.09.2022 r., godz. 18 - TM Brass Orchestra wraz z wykładowcami i uczestnikami warsztatów jazzowych. Projekt: „Polskie i światowe standardy jazzowe”18.09.2022 r., g. 20 - Ewa Bem. Projekt: „Ewa Bem - The Best”Warsztaty jazzowe Bezpłatne warsztaty jazzowe dla osób powyżej 13. roku życia odbędą się w MCK Tkacz w dniach 14–16 września. Organizatorzy zaprosili wybitnych artystów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem muzycznym. Zajęcia wokalne poprowadzi Dorota Miśkiewicz. Technikę gry i improwizacji jazzowej na saksofonie i innych instrumentach dętych zaprezentuje Adam Wendt. Marcin Jahr przekaże swoją wiedzę na temat perkusji jazzowej, zaś Przemysław Raminiak zdradzi, jak robić aranżacje jazzowe na fortepian. Młodzi gitarzyści będą mogli skorzystać z wiedzy wirtuozów gitary Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego oraz Tomasza Grabowego.Każdego dnia po zajęciach Galeria Sztuki Arkady zamieni się w klub festiwalowy, w którym uczestnicy warsztatów wystąpią na jednej scenie z wykładowcami. Rozpoczęcie koncertów – godz. 19.30.Sprzedaż biletówBilety na 6. Love Polish Jazz Festival dostępne są na biletyna.pl,a także stacjonarnie:- w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, - w Skansenie Rzeki Pilicy, ul. A.F. Modrzewskiego 9/11, - PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6- Informacji Turystycznej, pl. Kościuszki 29.Organizator LPJF - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie MazowieckimPartner Główny 6. LPJF - PKN ORLEN  Data rozpoczęcia wydarzenia: 14.09.2022 00:00 – Data zakończenia wydarzenia: 18.09.2022 20:00
ReklamaSklep Medyczny Tomaszów Maz.
Reklama
Ostatnie komentarze
Autor komentarza: EdekTreść komentarza: Gdzie był rosomak bo nie widziałem?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 18:02Źródło komentarza: Kolejna rocznica Cudu nad Wisłą także w Tomaszowie. Świętowali kawalerzyściAutor komentarza: Mieszkaniec ttbsTreść komentarza: To nasze dzieci mają założyć stryczek w postaci kredytu na mieszkanie, a tu łaskawy radny rozdalby uchodźcom. Z całym szacunkiem ani w Anglii ani w Niemczech ani w innym kraju nikt nie dawał Polakom mieszkań nawet za czasów gdy emigrowali w czasach stanu wojennego. Szybciej nas wykorzystywano jako tania siłę roboczą. Lekarze na zmywak, artyści również, plebs do prac rolnych lub wycierać. .., Wojna coś strasznego i okropnego ale nie dajcie się zwariować, Irak dużo pomagamyData dodania komentarza: 14.08.2022, 12:02Źródło komentarza: Pomysł tomaszowskiego radnego: uchodźcy do pustostanów Autor komentarza: WuPeTreść komentarza: A jak zgłosić i komu potrzebę posiadania takiej opaski? Seniorzy z Tomaszowia z którymi rozmawiałem nie słyszeli o takiej akcji. Czy to nie przypadkiem tzw. ,,prywata" za publiczne pieniądze?Data dodania komentarza: 14.08.2022, 10:42Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: amsTreść komentarza: Nie widziałam żadnej informacji o tym, że seniorzy mogą zgłaszać potrzebę posiadania takiej opaski, a systematycznie czytam ten portal, stronę urzędu i lokalną gazetę.Data dodania komentarza: 13.08.2022, 21:03Źródło komentarza: Kolejne opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorówAutor komentarza: „z głową”Treść komentarza: Aktywizować się – ćwiczyć, relaksować w zorganizowanych grupach będą się tomaszowianie i tomaszowianki z prywatnego kapitału, z indywidualnych funduszy emerytalnych? Prawda? Bo chyba nie z deklaratywnie znienawidzonego ZUSu czy dotowanych programów rządowych?Data dodania komentarza: 13.08.2022, 12:47Źródło komentarza: Przemysły Czasu Wolnego szansą na rozwój miastaAutor komentarza: ofkorsTreść komentarza: co się z tymi pieniędzmi dzieje, płacimy 9 % od naszych dochodów ( oprócz rolników ), to są miliardy miesięcznie.Data dodania komentarza: 12.08.2022, 19:57Źródło komentarza: Tomaszowskie Centrum Zdrowia nie ma pieniędzy na podwyżki
Reklama
Reklama
Reklama
a